Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Jaslo - Liptovský Mikuláš   /   Projektové aktivity

Projektové aktivity

PROJEKTOVÉ AKTIVITY 
Spoločný projekt je v zmysle žiadosti rozdelený do 4 etáp:
Etapa 0 Príprava technickej dokumentácie
Etapa 1 Riadenie projektu
Etapa  2 Propagačná činnosť 
Etapa  3 Prestavba Kultúrnych domov. Zahŕňa prestavbu 2 kultúrnych domov v Jasle a v Liptovskom Mikuláši.
Etapa  4 Realizácia spoločných kultúrnych podujatí. Zahŕňa cyklus podujatí so zahraničným charakterom.

PRESTAVBA KULTÚRNYCH DOMOV
Zásadným cieľom projektu je náprava stavu infraštruktúry hlavných kultúrnych objektov.

Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši je kultúrny stánok celookresného významu, pričom jeho význam je nezanedbateľný aj z hľadiska rekreácie a cestovného ruchu.
 
Bol realizovaný v 80. rokoch minulého storočia. Po vyše 25 rokoch prevádzky je do značnej miery opotrebovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám a trendom na prevádzku mestského kultúrneho domu. Z uvedených dôvodov bola v roku 2010 spracovaná predchádzajúca projektová dokumentácia „Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš“. V projekte boli navrhnuté úpravy, ktorých ťažiskovým priestorom bola hlavná (divadelná) sála, kde rokmi užívania došlo k značnému opotrebovaniu divadelných kresiel, zasúvacieho hľadiska, drevenej parketovej podlahy, dreveného obkladu posuvných stien po úroveň balkóna, krycej výsuvnej steny za hľadiskom, kobercov a divadelných kresiel na balkóne. Do projektu bola zahrnutá aj rekonštrukcia vzduchotechniky, ktorá je tiež zastaralá a poruchová s vysokou energetickou náročnosťou a časť vykurovania s ňou súvisiaca. 
 
V Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši sa vďaka projektu cezhraničnej spolupráce zrealizovali interiérové úpravy hlavnej sály, nákup javiskovej techniky a rekonštrukcia vzduchotechniky a vykurovania.
 
Rozsah predpokladaných prác za účelom  rozvoja a modernizácie Domu Kultúry v Jasle zahŕňa: rozšírenie budovy Domu Kultúry v Jasle o halu na prízemí – prístup do miestnosti pod javiskom, chodbu, schodisko v južnej časti tvoriace únikové východy zo sály, poschodovú prístavbu dovoľujúcu komunikáciu zázemia javiska s ostatnými časťami budovy). V existujúcej časti boli naplánované nasledujúce konania: modernizácia existujúcej divadelnej sály, čiastočné zbúranie a vybudovanie nových priečok v súvislosti so zlepšením funkčného usporiadania, prispôsobenie sanitárnych miestnosti platným predpisom, rozšírenia dverných otvorov, zateplenie celého objektu, zateplenie plochej strechy a položenie novej krytiny. 
 
CYKLUS KULTÚRNYCH PODUJATÍ
 
Cyklus kultúrnych podujatí podporí celkovú myšlienku zbližovania slovensko – poľského kultúrneho priestoru. Podujatia organizované v rámci projektu budú prístupné pre všetky vekové kategórie a oživia kultúrnu ponuku miest Jaslo a Liptovský Mikuláš. Vďaka organizácii spoločných kultúrnych podujatí v rámci projektu sa vytvorí sieť vzájomných kontaktov a zväzkov, vďaka ktorým bude možná realizácia ďalších spoločných aktivít po ukončení realizácie súčasného projektu. 

V rámci projektu boli zrealizované nasledovné kultúrne podujatia :

V meste Jaslo
Stretnutia s európskou kultúrou 
Batiková dielňa pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Súťaž a fotovýstava
Škola tanca
 
V meste Liptovský Mikuláš
Fotovýstava
Slovensko – poľské jazzové dni
Spoločný koncert slovenských a poľských dychoviek
Freeze days,  slovensko – poľský festival tanca
 

Vyberte možnosť:

Nastaviť