Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
04.12.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Dátová sieť Magnet", navrhovateľom ktorej je Fibris, s.r.o ... Otvoriť prílohu

29.11.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

29.11.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že: od 13:30 hod 14. 12. 2019 do 11:30 hod 15. 12. 2019 bude PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Ul. 1 ... Otvoriť prílohu

29.11.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci "Liptovský Mikuláš - Kamenné pole - Preložka 22 kV vedenia" v k. ú. Liptovský Mikuláš a Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Sedus Group, a.s ... Otvoriť prílohu

28.11.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa - SO-101-K1/K2 komunikácie a spevnené plochy" nachádzajúcej sa v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Sukupcak, s.r.o ... Otvoriť prílohu

27.11.2019 | Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu mesta

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021-2022 ... Otvoriť prílohu

26.11.2019 | Úradná tabuľa
Návrh VZN

Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta ... Otvoriť prílohu

26.11.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer Mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemok o výmere 104m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš v prospech Felice, s.r.o ... Otvoriť prílohu

26.11.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer Mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemok o výmere 128m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš v prospech Finance development, s.r.o ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2020 ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Návrh VZN

Návrh VZN č. .../2019/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer Mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemok o výmere 24m2 v k. ú. Bodice v prospech Ing. Dáše Kováčikovej ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer Mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemok o výmere 33m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš v prospech Ing. Eugénii Brabencovej ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer Mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemok o výmere 126m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš v prospech Verex Reality, s.r.o ... Otvoriť prílohu

13.11.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného Stavoindustria, a.s ... Otvoriť prílohu

12.11.2019 | Úradná tabuľa
Voľby do NRSR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - Informácie pre voliča ... Otvoriť prílohu

08.11.2019 | Úradná tabuľa
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti, ktorú oznamuje JUDr. Lucia Ďuricová - súdny exekútor ... Otvoriť prílohu

07.11.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci "Areál Sedus Group, Liptovský Mikuláš", navrhovateľom ktorej je Slovfin, s.r.o ... Otvoriť prílohu

30.10.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia č. 10/2019/VZN mesta Liptovský Mikuláš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ... Otvoriť prílohu

30.10.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia č. 11/2019/VZN mesta Liptovský Mikuláš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia č ... Otvoriť prílohu