Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznam

  06.05.2019   |   Oznamy

Slovenská nezávislá výskumná spoločnosť MEDIAN SK pripravuje medzinárodný prieskum Vaše práva – povedzte nám, čo je pre vás dôležité! Výskum má za cieľ zhromaždiť informácie o skúsenostiach a názoroch ľudí týkajúcich sa základných ľudských práv. Na základe dát, ktoré budú zbierané vo všetkých 28 členských štátoch, bude možné porovnať povedomie o ľudských právach naprieč Európskou úniou. Niektoré domy/byty v našom meste boli náhodne vybraté, aby sa jeden z členov domácností v nich zúčastnil tohto prieskumu. Dopytovanie vo väčšine prípadov trvá približne 45 minút. Anketári navštívia vybrané domácnosti v období od konca apríla do polovice júla roku 2019. Dopytovanie prebieha prevažne ako osobný rozhovor, niektoré časti môže vyplniť priamo sám respondent. Otázky sa týkajú problémov na Slovensku, služieb v oblasti bydliska alebo osobných skúseností s porušovaním práv alebo diskrimináciou. Odpovede sú úplne anonymné, všetky údaje budú použité len v rámci súhrnných údajov a je vylúčené akékoľvek zneužitie osobných informácií. Svojou účasťou vo výskume sa domácnosti k ničomu nezaväzujú. Agentúra MEDIAN SK, ktorá realizuje zber dát, dodržuje všetky etické pravidlá pre realizáciu výskumu.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
23.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

21.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytové priestory o výmere 205,9 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Župný dom) ... Otvoriť prílohu

21.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

21.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti "Mobilný drvič na recyklované kamenino - Liptovský Mikuláš" navrhovateľa "Prima Slovakia, s.r.o." a upovedomenie o začatí konania ... Otvoriť prílohu

21.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenia na stavbu "Vrbický cintorín Liptovský Mikuláš - SO 01 Stavebné úpravy parkoviska", stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

21.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu "Plynovod D90 a prípojky plynu" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o ... Otvoriť prílohu

20.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny "Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa" navrhovateľa Železnice Slovenskej republiky ... Otvoriť prílohu

20.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 19. 06. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (ul ... Otvoriť prílohu

17.05.2019 | Úradná tabuľa
Zverejnenie výsledku petície

Petícia číslo: 2/2019 „Petícia proti individuálnej výstavbe na parcele č. 1216/2 k.ú. Okoličné, nad ulicou Jahodová“ ... Otvoriť prílohu

16.05.2019 | Úradná tabuľa
Zverejnenie výsledku petície

Petícia číslo: 1/2019 „Petícia, nadmerné zadymovanie ovzdušia z komínov firiem v katastri Liptovská Ondrašová“ ... Otvoriť prílohu

15.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Lukáš Mareček, nar. 1986; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

14.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov o vykonaní úhrady náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy ... Otvoriť prílohu

14.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 2" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Juraj Staroň ... Otvoriť prílohu

14.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Dátová sieť Magnet", navrhovateľom ktorej je Fibris, s.r.o ... Otvoriť prílohu

13.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 05. 06. 2019 bude v čase od 08:00 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto a Okoličné (ul. 1 ... Otvoriť prílohu

10.05.2019 | Oznamy
Oznam

Oznámenie Daňového úradu Žilina o povinnosti online napojenia všetkých pokladníc na systém finančnej správy eKasa od 1.7.2019 ... Otvoriť prílohu

10.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

10.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie obce Demänovská Dolina na stavbu "INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. časť)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina a Pavčina Lehota, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s ... Otvoriť prílohu

09.05.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "FTTH_LM_LIMI_02_Demänová" - líniová stavba, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s ... Otvoriť prílohu

09.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu