Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznam

  06.12.2018   |   Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Slovenskej pošty zo dňa 05.12.2018 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 301/7 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 13.12.2018 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 3 ks suchých, prestrárlych borovíc z dôvodov poškodzovania základov garáží pošty a bezpečnosti klientov pošty.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
13.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

13.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.1.2018

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 23. 01. 2019 bude v čase od 08:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Okoličné (ul ... Otvoriť prílohu

12.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš - VZFU v obvode pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Benice ... Otvoriť prílohu

12.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SO 01 Oplotenie - Nové Vitálišovce" nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KN-C 943/8-11 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Bohdanik, s.r.o. v zastúpení Ing. Miroslav Trizna ... Otvoriť prílohu

10.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Pavol CHOLVADT, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

10.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Vladimír KUBOVČÍK, nar. 1961; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

10.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš" na pozemkoch v k. ú. Stošice, stavebníkom ktorej je Stošice, a ... Otvoriť prílohu

07.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinný dom" nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KN-C 1001/19 až KN-C 1001/22 v k. ú. Iľanovo, stavebníkmi ktorej sú Vladimír Puchý a Silvia Puchá ... Otvoriť prílohu

06.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o nastúpení náhradníka

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode Staré Mesto ... Otvoriť prílohu

06.12.2018 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 301/7 v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.1.2019

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 10.1.2019 bude v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Benice a Palúdzka (Ul ... Otvoriť prílohu

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa" - stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Sukupčák, s.r.o ... Otvoriť prílohu

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021 ... Otvoriť prílohu

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Vodoprávne povolenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš na stavbu „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ ... Otvoriť prílohu

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o opakovanej dražbe

Dražobník Licitor group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.12.2018 sa v sídle dražobníka uskutoční opakovaná dražba na nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Ploštín ... Otvoriť prílohu

04.12.2018 | Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2019 ... Otvoriť prílohu

04.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinný dom" nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 90/5, 249/1 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Andrea Gabonová, Podtureň ... Otvoriť prílohu

04.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKÝ, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Intrum Slovakia, s.r.o ... Otvoriť prílohu

04.12.2018 | Oznamy
Oznam

Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov ... Otvoriť prílohu

03.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Marta BAYEROVÁ, nar. 1954; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu