Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznam

  06.12.2018   |   Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Slovenskej pošty zo dňa 05.12.2018 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 301/7 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 13.12.2018 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 3 ks suchých, prestrárlych borovíc z dôvodov poškodzovania základov garáží pošty a bezpečnosti klientov pošty.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
21.03.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

21.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Optima Slovakia, s.r.o. miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

21.03.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

21.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie bytového domu" v k. ú. Liptovský Mikuláš (Alexyho ul.), stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov ... Otvoriť prílohu

20.03.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Monika Nicol LABAJOVÁ, nar. 1983; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

19.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Otvoriť prílohu

18.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu ... Otvoriť prílohu

18.03.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ján PAJONG, nar. 1960; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

15.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Pozvánka na riadne zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva Komposesorátu Ondrašová ... Otvoriť prílohu

15.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Pozvánka na riadne zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva Urbár Ondrašová ... Otvoriť prílohu

15.03.2019 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na deň 21.03.2019 (štvrtok) o 10.00 hod ... Otvoriť prílohu

15.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "10947 - Liptovský Mikuláš -Stošice - Zahustenie TS - SO 09 - Elektrické rozvody VN; SO 10 Transformátorová stanica; SO ... Otvoriť prílohu

15.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš - SO 07, 08,12, 15, 20, 21" nachádzajúcej sa v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej je Stošice, a.s, Žilina ... Otvoriť prílohu

15.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SO 09 prípojka VN a TR" v k.ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je InDevel, s.r.o., Žilina ... Otvoriť prílohu

12.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Pozvánka na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva v Bodiciach ... Otvoriť prílohu

12.03.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

12.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš" - Zahustenie TS, Elektrické rozvody VN, Transformátorová stanica, Elektrické rozvody NN ... Otvoriť prílohu

11.03.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ján MELEK, nar. 1975; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

11.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SO 02 Komunikácie a spevnené plochy a SO 10 Stavebné úpravy MK Palúčanská" v k.ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je InDevel, s.r.o., Žilina ... Otvoriť prílohu

08.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš - Komunikácie a spevnené plochy" na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu