Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Nominácie na športovcov mesta Liptovský Mikuláš

  31.10.2018   |   Oznamy

Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov roka za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2018 bude opäť komisia športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši vyberať v zmysle stanovených kritérií z nominovaných športovcov tých, ktorí budú ocenení primátorom mesta. Slávnostný akt sa uskutoční v januári 2019. Ocenených bude desať jednotlivcov do 18 rokov, desať jednotlivcov nad 18 rokov, jeden mládežnícky kolektív, jeden seniorsky kolektív, osobnosť v športe za dlhoročné aktivity a talent roka do 21 rokov.
 
Z uvedeného dôvodu žiadame všetky telovýchovné jednoty, športové kluby a občianske združenia  pôsobiace v oblasti športu na území mesta Liptovský Mikuláš, aby nominovali svojich športovcov na ocenenie „Najlepší športovec mesta za rok 2018“.
 
Nominácie môžu posielať športové kluby, občianske združenia i občania mesta pri dodržaní podmienok prijatých komisiou športu, ktoré určujú, že nominovaný môže byť iba športovec, ktorý reprezentuje klub so sídlom na území mesta Liptovský Mikuláš.
 
V prílohe sa nachádzajú tlačivá s potrebnými údajmi k nominácii, ktoré je potrebné poslať poštou na odd. mládeže, športu a kultúry mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, alebo e-mailom na zuzana.gregorova@mikulas.sk, najneskôr do 30. novembra 2018. 

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
25.06.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2019 VZN,ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie č ... Otvoriť prílohu

25.06.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 31. 07 ... Otvoriť prílohu

25.06.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 17. 07 ... Otvoriť prílohu

25.06.2019 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 5459/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

25.06.2019 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27.6 ... Otvoriť prílohu

25.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný pián obce Liptovský Ján - Zmeny a dopinky č. 6" obstarávateľa Obec Liptovský Ján ... Otvoriť prílohu

25.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že zmena navrhovanej činnosti "Zber a mechanická úprava kovových odpadov" navrhovateľa KOUEX, s.r.o. sa nebude posudzovať ... Otvoriť prílohu

24.06.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

24.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Individuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš - Benice" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu

21.06.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

21.06.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Miroslava KANDOVÁ, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

21.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o nepriznaní postavenia účastníka stavebného konania - "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135.180 Verejné osvetlenie ul. Hradišská" ... Otvoriť prílohu

21.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o nepriznaní postavenia účastníka stavebného konania - "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135 Hradišská ulica - parkovisko" ... Otvoriť prílohu

21.06.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

20.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenia Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rekreačný dom" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú Ing. Ján Omasta a Ing. Jana Omastová ... Otvoriť prílohu

19.06.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

19.06.2019 | Úradná tabuľa
Zverejnenie výsledku petície

Zverejnenie výsledku petície - Petícia proti cestnej komunikačnej sieti k obytnému komplexu Victory Port ... Otvoriť prílohu

19.06.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Otvoriť prílohu

19.06.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 24. 07. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 16:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Dlhá ul ... Otvoriť prílohu

18.06.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor 18,36 m2 v kultúrnom dome Demänová ... Otvoriť prílohu