Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Obchodné verejné súťaže mesta   /   Pozemok parc.č. KN-C 2030/1

Pozemok parc.č. KN-C 2030/1

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy, na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľností: pozemku parc.č. KN-C 2030/1 o výmere 57 m2, pozemku parc.č. KN-C 2032 o výmere 58 m2 a pozemku parc.č. KN-C 2033 o výmere 80 m2 (pozemky spolu o výmere 195 m2), zapísané na liste vlastníctva č. 4401 v katastri nehnuteľností, nachádzajúce sa na ul. Vrbická v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš.


Vyhlásenie OVS

Prílohy OVS

Situačný nákres