Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Obchodné verejné súťaže mesta   /   Nehnuteľnosti – nebytový priestor č. 13 vchod č. 1 suterén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. č. 430

Nehnuteľnosti – nebytový priestor č. 13 vchod č. 1 suterén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. č. 430

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
 
nehnuteľnosti – nebytový priestor č. 13 vchod č. 1 suterén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. č. 430 stojaceho na pozemku parc. č. KN-C 422/87 a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 1500/190100, nachádzajúce sa v k. ú. Okoličné.


Vyhlásenie OVS

Prílohy

Situačný nákres