Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Obchodné verejné súťaže mesta   /   Nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN-C 783/26 ostatné plochy o výmere 7 580 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Okoličné

Nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN-C 783/26 ostatné plochy o výmere 7 580 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Okoličné

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 
nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN-C 783/26 ostatné plochy o výmere 7 580 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Okoličné