Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Obchodné verejné súťaže mesta   /   Líniová stavba „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m postavená v časti na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová

Líniová stavba „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m postavená v časti na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to líniovej stavby: „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m postavená v časti na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to parc. č. KN-C 1151, 1152/3, 1152/4, 1153/2, KN-C 1152/2, 1153/1 (LV č. 4401, bez pozemkov) a v časti na pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to parc. č. KN-C 6672/12 (LV č. 5885, bez pozemku) pozostávajúca z koľajníc, podvalov, zvršku, kameniva.
 
Vyhlásenie OVS

Grafická príloha

Prílohy
Lehota: do 24.10.2019