Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Nakladanie s majetkom mesta Liptovský Mikuláš   /   Obchodné verejné súťaže mesta   /   Obchodná verejná súťaž pozemok parc.č. KN-C 874/17

Obchodná verejná súťaž pozemok parc.č. KN-C 874/17

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod predmetu súťaže, a to nehnuteľnosť:  pozemok parc.č. KN-C 874/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 324 mpodľa geometrického plánu č. 45718946-41/2023 nachádzajúca sa v k.ú. Demänová, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, na ul. Za štadiónom, pričom pozemok parc. č. KN-C 874/17 je zameraný z pozemku parc .č. KN-C 874/17 ostatné plochy o výmere 521 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 355, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom. 


Vyhlásenie OVS

Prílohy OVS