Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Nakladanie s majetkom mesta Liptovský Mikuláš   /   Obchodné verejné súťaže mesta   /   Obchodná verejná súťaž : pozemok parc.č. KN-C 3/2

Obchodná verejná súťaž : pozemok parc.č. KN-C 3/2

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti:  pozemok parc.č. KN-C 3/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 568 mpodľa geometrického plánu č. 45718946-41/2023 nachádzajúca sa v k.ú. Demänová, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, na ul. Za štadiónom, pričom pozemok parc. č. KN-C 3/2 je zameraný z pozemku parc. č. KN-C 3/2 ostatné plochy o výmere 589 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 355, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

Vyhlásenie OVS

Prílohy OVS