Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Nakladanie s majetkom mesta Liptovský Mikuláš   /   Obchodné verejné súťaže mesta   /   Obchodná verejná súťaž: nebytový priestor č. 3, ul 1. mája 1945

Obchodná verejná súťaž: nebytový priestor č. 3, ul 1. mája 1945

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru na prevod predmetu súťaže, a to: 
  • nebytového priestoru č. 3, na prízemí, vchod č. 47 a 49, o celkovej výmere 186,77 m2 v celosti, k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel  priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. KN-C 854/52 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2 vo veľkosti 18677/746500-ín, v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ul. 1. mája v bytovom dome – 84 BJ, súpisné číslo 1945.
            Vyhlásenie OVS
            Príloha OVS