Liptovský Mikuáš

Oznam

  19.06.2020   |   Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, sídlom Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš ako príslušný orgán ochrany prírody vykonávajúci štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“), na základe žiadosti ASIK, s.r.o. zo dňa 17.06.2020 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 900/30, v k.ú. Bodice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť potvrdenie byť účastníkom konania do 26.06.2020 na uvedený orgán ochrany prírody. V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. potvrdenie byť účastníkom konania musí spĺňať náležitosti podania v súlade s § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Predmetom žiadosti je výrub 8 ks prestárlych topoľov rastúcich na hospodárskom dvore v Bodiciach v blízkosti hospodárskych budov z dôvodu možného ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov a hospodárskych zvierat.

Nastavenie zobrazenia archívu správ:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť

  Archív správ

29.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

25.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa;Oznamy
Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 27. 06 ... Otvoriť prílohu

22.06.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1583/2, v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

22.06.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1188/17, KN-C 1188/18, v k.ú. Okoličné ... Čítať viac

19.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

19.06.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 900/30, v k.ú. Bodice ... Čítať viac

18.06.2020 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 25.6.2020 ... Otvoriť prílohu

17.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

17.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

17.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

16.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať časť pozemku KN-C 6549/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

16.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

16.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

15.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ján ULIČNÝ, nar. 1962; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

15.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Milan DEVEČKA, nar. 1973, Andrea DEVEČKOVÁ, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

15.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznam - voľné pracovné miesto

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku ... Otvoriť prílohu

15.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznam - voľné pracovné miesto

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia výstavby ... Otvoriť prílohu

Predchádzajúca ( stránka 1 z 124 ) Ďalšia