• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Povinne zverejňované informácie | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Zverejňované informácie   /   Povinne zverejňované informácie

  Povinne zverejňované informácie

  Mesto Liptovský Mikuláš, IČO: 315 524, sídlo : Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje nasledovné informácie v súlade s § 5 ods.1 zákona :

  Spôsob zriadenia :
  Mesto Liptovský Mikuláš je zriadené zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

  Právomoci a kompetencie mesta Liptovský Mikuláš upravuje:

  Ústava Slovenskej republiky
  zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a to najmä § 4: Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
  ostatná platná právna úprava Slovenskej republiky
  všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš

  Popis organizačnej štruktúry
  1. Výkonné orgány mesta
    a) primátor mesta
      Primátor je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom mesta. Funkcia primátora mesta je verejnou funkciou. Kompetencie primátora mesta upravuje najmä § 13 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a čl.18 Štatútu mesta.
    b) mestské zastupiteľstvo
      Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta, zložený z 25 poslancov.
  kompetencie MsZ upravuje najmä § 11 zákona č. č.369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
  2. Poradné orgány mesta
    a) mestská rada ako iniciatívnym výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva
    b) komisie mestského zastupiteľstva ako jeho poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
      Kompetencie komisií MsZ upravuje čl. čl. 23 Štatútu mesta,   Rokovací poriadok komisií zriadených mestským zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš.
  3. Hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš, ktorého volí  a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra upravuje najmä § 18 a nasledujúce zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
  4. Mestskú políciu ako osobitný organizačný útvar mesta, zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Jej postavenie a úlohy upravuje zákon číslo 564/1991 Zb. o mestskej polícii v znení neskorších predpisov
  5. Mestský úrad Liptovský Mikuláš, zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
  Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu
    a) organizačná štruktúra mestského úradu
    b) organizačný poriadok Mestského úradu
       
  Miesto, čas a spôsob získavania informácií
  1. písomne poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu Liptovský Mikuláš,
  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
  2. ústne na ktoromkoľvek organizačnom útvare mesta, počas úradných hodín MsÚ;
  vedúci zamestnanec tohto príslušného organizačného útvaru o prijatí žiadosti spíše formulár
  3. faxom na číslo : + 421 44 562 13 96
  4. elektronickou poštou: mikulas@mikulas.sk, lmikulas@mikulas.sk, podatelna@mikulas.sk
  5.  ELEKTRONICKY
    Podnet (FO)
    Podnet (PO)
    Sťažnosť (FO)
    Sťažnosť (PO)
   
  Rovnakým spôsobom a na rovnakom miestne je možné podať aj žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.
  Postup mesta Liptovský Mikuláš pri poskytovaní informácií upravuje Smernice o sprístupňovaní informácií mestom Liptovský Mikuláš.
     
  Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
  Riadny opravný prostriedok
  Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní proti rozhodnutiu mestského úradu rozhoduje primátor mesta do 15 dní od doručenia odvolania.
   
  Možnosti preskúmania rozhodnutia povinnej osoby
  (vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené)
  Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Žiline v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v prvom stupni. Krajský súd na základe žaloby preskúmava len právoplatné rozhodnutie o odmietnutí žiadosti po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku, t.j. odvolania.
   
  Postup, ktorý musí povinná osoba dodržať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať :
  Postup mesta pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií
  Postup mesta pri vybavovaní podaní podľa jednotlivých kompetencií
  Postup mesta pri vybavovaní sťažností, petícií a podnetov
   
  Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
  Mesto Liptovský Mikuláš koná najmä podľa nasledovných predpisov:
  - zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  - zákon NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
  - zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  - zákon NRSR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  - zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  - zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších predpisov
  - zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov
  - ďalšie platné právne predpisy ktoré upravujú kompetencie mesta
       
  Zbierky zákonov SR sú k nahliadnutiu na oddelení právnom MsÚ v Liptovskom Mikuláši, č.d.205
       
  Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:
  Sadzobník správnych poplatkov
  Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov  s odoslaním informácie žiadateľovi.
  Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií
  Zverejnenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v zmysle § 5 ods.6 zákona o slobode informácií  nájdete tu  a tu.