Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Sociálne služby   /   Poskytovanie opatrovateľskej služby

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš. 
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu si občan podá na Mestskom úrade žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby.
 
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana. Opatrovateľská služba sa poskytuje prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými mesto uzatvára pracovný pomer. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby, a to na základe vzájomne uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby. 
 
Za opatrovateľskú službu si opatrovaný občan resp. osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú (§ 73 ods. 9, 10 zákona o sociálnych službách) platia úhradu podľa § 73 ods. 1. ak tento neustanovuje, že občan je povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu (§ 73 ods. 8 zákona o sociálnych službách) alebo nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu (§ 73 ods. 6 zákona o sociálnych službách). 
 
Úhrada za opatrovateľskú službu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš je stanovená vo výške 2,00 € za 1 hodinu opatrovateľskej služby.