Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Služby občanom podľa mena zamestnanca

Služby občanom podľa mena zamestnanca

Vyberte pracovníka:

PhDr. Almanová Miroslava
 • PhDr. Almanová Miroslava
 • Almanová Dana
 • Mgr. Alušic Martin
 • Ing.arch. Bachtíková Tatiana
 • Mgr. Bániková Veronika
 • Bellová Dana
 • Ing. Berník Miroslav
 • Ing. Borsík Tomáš
 • Borsíková Gabriela
 • Bosíková Eleonóra
 • Ing. Boďová Andrea
 • Brtáň Ivan
 • Mgr. Chebeňová Alena
 • Mgr. Chovancová Júlia
 • Ing. Chromeková Dana
 • Ing. Danišová Denisa
 • Diačiková Magdaléna
 • Mgr. Drenková Lívia
 • Ing. Dudová Michaela
 • Mgr. Dzurošková Martina
 • Ferková Erika
 • Mgr. Filip Jozef
 • Ing. Garaj Miroslav
 • PaedDr. Gerbocová Marta
 • Gettová Marta
 • Ing. Glončáková Zuzana
 • Ing. Gondová Andrea
 • PhDr. Guráňová Dana
 • Ing. Gutraiová Marta
 • Mgr. Hanzlík Michal
 • Ing. Havalcová Svetlana
 • Mgr. Hlaučová Mariana
 • Ing. Hrnčiar Slavomír
 • Mgr. Hromádková Valéria
 • Ing. Hudecová Eva
 • Ing. Ilavská Linda
 • Mgr. Ivanová Simona
 • Ing. Jančoková Marta
 • PhDr. Jašková Marcela
 • Ing. Jurečková Lenka
 • Bc. Kandera Ľubomír
 • Mgr. Karašinský Ján
 • Mgr. Kašák Miroslav
 • Ing. Klobušiak Ľubomír
 • Ing. Kordošová Zuzana
 • Ing. Kordošová Stanislava
 • Ing. Kormaníková Jana
 • Ing. Kováčová Andrea
 • Ing. Košík Ivan
 • Kralčiak Milan
 • Mgr. Kráľ Martin
 • Kubáňová Anna
 • Kubovčíková Ľubica
 • Kupková Katarína
 • JUDr. Lakotová Soňa
 • PhDr. Lavrík Michal
 • Ing. Lencsésová Lenka
 • Ing. Lengyel Gabriel
 • Ing. Letavajová Anna
 • Lisý Vladimír
 • Litvová Viera
 • RNDr. Lošonská Mária
 • PhDr. Magerčiaková Oľga
 • Mgr. Majerová Antónia
 • Ing. Majerčík Michal
 • Mgr. Majerčíková Veronika
 • Ing. Makovická Anežka
 • JUDr. Maďarová Tamara
 • Medľová Martina
 • Michalička Vladimír
 • Ing. Michalková Andrea
 • Mgr. Mitrengová Lenka
 • Ing. Miturová Lenka
 • Mgr. Mlynarčíková Andrea
 • Molnárová Eva
 • Moravčíková Anna
 • Ing. Močarník Dušan
 • Mgr. Mrázová Martina
 • Mrázová Eva
 • Mgr. Mudriková Alena
 • Nemec Ján
 • Nudzíková Erika
 • Ing. Papajová Barbora
 • Mgr. Pavkovčeková Marcela
 • Paška Juraj
 • Ing. arch. Petran Matej
 • Piatková Hana
 • Mgr. Popročová Eva
 • Profantová Lenka
 • Mgr. Sabaková Erika
 • Salvová Janka
 • Slafkovská Božena
 • Ing. Smitka Róbert
 • Smitková Eva
 • Ing. Smolíková Tatiana
 • Ing. Sokolský Ján
 • Mgr. Stanková Paula
 • Stankovianska Eva
 • Ing. Todáková Renáta
 • Ing. Triznová Michaela
 • Bc. Valentová Barbora
 • Ing. Vargová Jana
 • Ing. Veselovský Peter
 • Ing. Višňovská Soňa
 • Bc. Vozárik Marián
 • Vrlíková Viera
 • Vyšná Zuzana
 • Zaťkovič Peter
 • Mgr. Zaťkovičová Janka
 • Záborská Anna
 • Šimčeková Emília
 • Ing. Šuveríková Katarína
 • Šuňová Tatiana
 • Švecová Eva
 • Žuffová Daniela
 • Mgr. Čapčíková Viktória
Vybrať

  PhDr. Almanová Miroslava

Odbor vnútornej správy


Služby a tlačivá

1. Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu trvalý pobyt zruší podľa zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 454/2004 Z. z. v týchto prípadoch:
 
a) po doručení odhlasovacieho lístku z ohlasovne pobytu v inom meste či obci (keď sa občan mesta prihlási na trvalý pobyt do iného mesta či obce, ohlasovňa príslušná pre jeho nový trvalý pobyt zašle občanom vyplnené a ním podpísané tlačivo, odhlasovací lístok, do ohlasovne jeho bývalého trvalého pobytu, táto ho následne zo svojej evidencie vyradí a zruší mu v meste trvalý pobyt) - § 10 písm. d) zákona 
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3 zákona,
     (1) Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
     (3) Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň uvedený na odhlasovacom lístku.
d) ak prihlásenie k trvalému pobytu bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá v budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka.
g) ak budova zanikla.  
 

Potrebné doklady:
-- návrh na zrušenie trvalého pobytu – vzor – tlačivo je potrebné odovzdať pri návšteve CSOM vyplnené a podpísané
-- ostatné doklady – viď v tlačive návrhu na zrušenie trvalého pobytu 
Vybavuje: pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: bez poplatku
Prílohy: Návrh na zrušenie trvalého pobytu - vzor


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Zrušenie trvalého pobytu


  LISTINNE:
  Návrh na zrušenie trvalého pobytu  

  OSOBNE

2. Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Liptovský Mikuláš najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz,
- doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
- písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia, doklad o vlastníctve)
- oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB – vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy: Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  - vzor


  PRÍLOHY:
  Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor

3. Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz,
- odhlasovací lístok - (tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť 2x a odovzdať) .
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy: Odhlasovací lístok - vzor


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Odhlásenie trvalého pobytu


  LISTINNE:
  Odhlasovací lístok - vzor

  OSOBNE

4. Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Voličský preukaz vystaví poverený zamestnanec mestského úradu na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb, referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, príp. písomné splnomocnenie na prevzatie preukazu
Vybavuje:   pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o vydanie voličského preukazu (FO)
  OSOBNE

5. Určenie otcovstva plnoletých rodičov pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením podľa zákona o rodine v platnom znení.
Maloletí rodičia určujú otcovstvo pred okresným súdom
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz matky a otca,
- právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená),
- úmrtný list, ak je matka vdova.
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku

6. Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana pre účely uzavretia manželstva

Osvedčenie o právnej spôsobilosti pre účely uzavretie manželstva v cudzine sa nevydáva, nahrádza ho čestné vyhlásenie urobené pred notárom.
Rodný list, vyhlásenie žiadateľa pred notárom musí mať príslušné overenia (vyžadované tou krajinou, v ktorej sa manželstvo uzatvára).
Matričný úrad vydáva potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine, kde potvrdzuje, že Slovenská republika od 1. 2. 2006 nevydáva toto osvedčenie.
Potrebné doklady:
- rodný list,
- platný občiansky preukaz.
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:5,00 €

7. Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ku ktorým došlo v cudzine u slovenských občanov:
- narodenie dieťaťa v cudzine,
- uzatvorenie manželstva v cudzine,
- úmrtie občana v cudzine.
Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.
UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list,  sobášny list alebo úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
Potrebné doklady:
- rodný list z cudziny,
- sobášny list z cudziny,
- úmrtný list z cudziny,
- rodný list štátneho občana SR,
- občiansky preukaz,
- pri rodnom a úmrtnom liste aj sobášny list ak táto skutočnosť nastala.
Vybavuje:  Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia: spísanie zápisu na počkanie
Poplatok:  bez poplatku
Prílohy:  - Zápis o uzavretí manželstva   - vzor
- Zápis o narodení  - vzor
- Zápis o úmrtí - vzor 
Tlačivá slúžia len ako vzor, ktorý si doma vypísaný môžete priniesť na matričný úrad, matričný úrad však tlačivo musí opätovne vypísať strojom a tak odoslať.


  PRÍLOHY:
  Zápis o uzavretí manželstva
  Zápis o narodení
  Zápis o úmrtí

8. Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
Potrebné doklady:
- právoplatné súdne rozhodnutie
- doplňujúce matričné doklady
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia:  1 mesiac
Poplatok:
- bez poplatku - návrat k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželov do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku
- 5 € - vystavenie nového matričného dokladu
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

9. Zmena mena alebo zmena priezviska

Matričný úrad vykonáva zmenu mena:
a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
b) mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
c) mena z dôvodu zmeny pohlavia.
Matričný úrad vykonáva zmenu priezviska:
a) po rozvode manželstva (od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva do 3. mesiacov bezplatne)
b) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
c) spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
d) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
e) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
f) z dôvodu zmeny pohlavia
g) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení na priezvisko určené pre ich ostatné deti
h) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.
Matričný úrad vykonáva zápis o určení druhého a tretieho mena pre dieťa aj dospelú osobu, zrušenie zápisu druhého a tretieho mena a zmenu poradia mien.
Žiadosti o zmenu mien a priezvisk sa spisujú na matričnom úrade.
Potrebné doklady:
- žiadosť o zmenu mena a priezviska vydaná a spísaná na matričnom úrade
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia:  15 dní
Poplatok:   - nový rodný list – 5 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

10. Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max.5 rokov).
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva)
- Písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia)
- Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
- Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB - vzor
Doba vybavenia:  na počkanie
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy: 
- prihlasovací lístok na prechodný pobyt – vzor
- oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB – vzor
Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať.
 


  PRÍLOHY:
  Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
  Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor

11. Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto a začiatok trvalého pobytu najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi poverený zástupca.
Potrebné doklady
- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa,
- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. rozhodnutie z katastrálneho úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva),
- Písomné potvrdenie ubytovateľa (súhlas vlastníka bytu, domu alebo ubytovacieho zariadenia),
- Prihlasovací lístok na trvalý pobyt – vzor, 
- Hlásenie o sťahovaní - vzor,
- Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu.
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku
Prílohy:   
- Hlásenie o sťahovaní - vzor  
- Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor  
- Odhlasovací lístok - vzor  
- Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor  
Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a odovzdať.
 


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Prihlásenie sa na trvalý pobyt


  LISTINNE:
  Hlásenie o sťahovaní - vzor
  Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  Odhlasovací lístok - vzor
  Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor

  OSOBNE

12. Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom ( prechodnom ) pobyte vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:  - 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ- pre potvrdenie o trvalom pobyte
- bez poplatku – potvrdenie o prechodnom pobyte


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Potvrdenie o trvalom pobyte
  OSOBNE

13. Potvrdenie o trvalom pobyte k žiadostiam

Na mestskom úrade môže občan požiadať o potvrdenie trvalého pobytu k žiadosti o príspevok na bývanie a iné tlačivá.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz
- Vyplnená žiadosť
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku

14. Osvedčovanie pravosti podpisov a listín

Osvedčovaním pravosti odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v CSOM pri pulte č. 3 a aj na matrike. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.
Podpis na listine „Potvrdenie o žití“ pre občanov poberajúcich dôchodok z Českej republiky sa overuje bez poplatku.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, alebo pas
- Originál listiny
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:
- za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis   2,00 €
- za osvedčenie pravosti listiny, za každú jednu listinu     2,00 €
- za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis           5,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

15. Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši alebo na matriku. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka, resp. notárom splnomocnená osoba.
 Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.), nesmie sa použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním, či gumovaním zmeniť (tzn. nie ceruzou, nie atramentovým perom, nie keramickým perom, ale musia byť vyplnené napr. guličkovým perom, strojom).
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, alebo pas
- Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo)
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia:  - vypísanie žiadosti na počkanie
- doručenie výpisu či odpisu žiadateľovi – do cca 2 týždňov
Poplatok:  - 2,00 € - za overenie správnosti údajov uvedených na žiadosti
- kolok v hodnote 4 € nalepený na predpísanom mieste žiadosti
Poplatok 2,00 € sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ, kolok v hodnote 4 € si prinesie klient.
Prílohy:    
Žiadosť o výpis z registra trestov - vzor
Žiadosť o odpis z registra trestov - vzor
Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť, nalepiť kolok a podať.


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o výpis z registra trestov
  Žiadosť o odpis z registra trestov

16. Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho), úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia:  do 3 dní
Poplatok:   5 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.

17. Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa nahlási zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa dieťa narodilo matričnému úradu, v obvode ktorého sa zdravotnícke zariadenie nachádza. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, pridelí rodné číslo, vystaví rodný list, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej vystaví oznámenie o narodení pre zdravotnú poisťovňu (preukaz poistenca si  vybaví v poisťovni sama matka), oznámenie pre obec, v ktorej má matka dieťaťa trvalý pobyt. Matka dieťaťa na základe tohto oznámenia musí prihlásiť dieťa na konkrétnu adresu.
Potrebné doklady:
• Dieťa narodené v platnom manželstve:
- občiansky preukaz rodičov
- sobášny list
• Dieťa narodené slobodnej matke:
- občiansky preukaz
• Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
• Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela,
- občiansky preukaz.
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia:  na počkanie – zápis novorodeného dieťaťa do matriky
Poplatok:
- bez poplatku – zápis novorodeného dieťaťa do matriky

18. Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Prvý občiansky preukaz sa vybavuje vo veku 15 rokov
Potrebné doklady:
- rodný list
- prihlasovací lístok na trvalý pobyt  - vzor - tlačivo slúži len ako vzor, pri návšteve CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a podať
Vybavuje:  pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:  5,00 €,  - platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ
Prílohy: Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor


  PRÍLOHY:
  Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor

19. Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, v obvode ktorého nastalo úmrtie. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ďalej vystaví oznámenie o úmrtí pre - sociálnu poisťovňu, daňový úrad, okresný súd, register obyvateľov, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  a toto oznámenie aj odošle príslušným inštitúciám.  
Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa vydávajú príslušné pohrebné služby zabezpečujúce pohreb zosnulého.
Potrebné doklady:
- List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár 3 x – 2 tlačivá pre matriku a 1 pre pozostalých
- Občiansky preukaz zomrelého
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:   bez poplatku

20. Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzavretie manželstva v obradnej miestnosti v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Liptovskom Mikuláši sa sobáše konajú v stredu v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. a v sobotu v čase od 13,00 hod. do 19,00 hod. v obradnej miestnosti mestského úradu. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa občiansky obrad uzavretia manželstva nevykonáva.
Na žiadosť snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj mimo obradnej miestnosti za poplatok po predchádzajúcej dohode a posúdení vhodnosti miesta obradu s matrikárkou.
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta, kde sa nachádza kostol, v ktorom bude manželstvo uzavreté.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list, vykoná zápis do knihy manželstiev a vystaví oznámenie o uzavretí manželstva, ktoré zašle na obecný alebo mestský úrad do miesta trvalého pobytu manželov.
Potrebné doklady:
- žiadosť o uzatvorenie manželstva - vzor,
- rodný list obidvoch snúbencov,
- občianske preukazy obidvoch snúbencov,
- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode,
- vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky,
- v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
- rodný list,
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
- doklad o štátnom občianstve,
- doklad o pobyte,
- potvrdenie o osobnom stave,
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený,
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia:  na počkanie
Poplatok:
• Správne poplatky v zmysle zákona o správnych poplatkoch:
a) bez poplatku - Uzavretie manželstva medzi občanmi SR pred príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
b) 70,00 € - Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
c) 200,00 € - Uzavretie manželstva medzi cudzincami
d) 200,00 € - Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
e) 20,00 € - Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
f) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
g) 20,00 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
h) 70 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
i) 35 € - Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
Pozn: Od správnych poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od poplatkov podľa písmena e) a f) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matičným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
• Poplatok schválený Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši:
- 66 € - Poplatok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo určenej obradnej miestnosti
 Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ.
Prílohy:  
- Žiadosť o uzavretie manželstva - vzor - tlačivo slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v CSOM dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť a podať
- Poučenie snúbencov - vzor  - ako súčasť žiadosti o uzavretie manželstva


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o uzavretrie manželstva

21. Uvítania dieťaťa do života

Poverený zamestnanec mestského úradu pripravuje pre novorodené dieťa s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš spravidla do 3 mesiacov života dieťaťa rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života. Slávnosť sa vykonáva individuálne pre každé dieťa na základe písomnej pozvánky adresovanej rodičom dieťaťa, spravidla podľa adresy trvalého pobytu matky dieťaťa, v obradnej miestnosti mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné na základe dohody s rodičmi dieťaťa vykonať aj hromadne pre viacej detí.
Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné vykonať na základe žiadosti rodičov dieťaťa adresovanej mestskému úradu aj pre dieťa, ktoré nie je občanom mesta – nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš za poplatok schválený mestským zastupiteľstvom.
Potrebné doklady:  v prípade dieťaťa, ktoré nie je občanom mesta - rodný list dieťaťa
-občiansky preukaz rodiča
Vybavuje:   pult č. 4 v CSOM – overovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  do 3 mesiacov života dieťaťa
Poplatok:
- bez poplatku - pre dieťa, ktoré je občanom mesta
- 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním rodinnej slávnosti uvítania dieťaťa do života pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne mestského úradu.

22. Rodinná slávnosť - jubilejný sobáš

Slávnosť jubilejného sobáša (strieborná svadba – 25. výročie sobáša, zlatá svadba – 50. výročie sobáša, diamantová svadba – 60. výročie sobáša) je vykonávaná na základe žiadosti jubilantov alebo ich príbuzných v obradnej miestnosti MsÚ alebo návštevou v rodine jubilantov.
Potrebné doklady: - sobášny list jubilantov
- životopis jubilantov – prierez ich spoločnou životnou cestou
Vybavuje:   Matričný úrad v CSOM
Doba vybavenia: do 1 mesiaca od podania žiadosti
Poplatok:  bez poplatku

23. Vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým

Občiansky obrad poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonáva v Dome smútku, vo výnimočných prípadoch aj v rodinnom dome zosnulého.
Pozostalí vybavujúci tento obrad komunikujú po zapísaní úmrtia občana s pohrebnými službami a s povereným zamestnancom Verejnoprospešných služieb v Liptovskom Mikuláši (ďalej len VPS), ktoré smútočnú rozlúčku v Dome smútku organizujú. Tento poverený zamestnanec VPS pripravuje obrad poslednej rozlúčky so zosnulým na základe žiadosti pozostalých, pričom akceptuje ich požiadavky, pripravuje smútočnú reč a odobierku od obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, zabezpečuje aj účinkujúcich na občianskom obrade -  poslanca – rečníka, speváka, hudobníka a recitátora.
Na žiadosť pozostalých zamestnanec organizujúci smútočnú rozlúčku pripraví smútočnú rozlúčku a vykoná ju aj na cirkevnom pohrebe.
Obrad poslednej rozlúčky sa vykonáva pre občanov mesta Liptovský Mikuláš bez poplatku.
Obrady poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonávajú podľa potreby, spravidla v pracovných dňoch v týždni.
Potrebné doklady: podklady pre spracovanie smútočnej rozlúčky
Vybavuje:   Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš
Doba vybavenia:  do 24 hodín
Poplatok:   bez poplatku
- bez poplatku – zosnulý občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš
- 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním občianskeho obradu poslednej rozlúčky so zosnulým pre zosnulého, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
Poplatok sa uhrádza v Dome smútku Pohrebným a cintorínskym službám mesta Liptovský Mikuláš.

24. Súhlas mesta k prechodnému pobytu príslušníka tretej krajiny za účelom zamestnania

Štátny príslušník tretej krajiny (cudzinec, ktorý nie je štátnym občanom SR ani občanom inej krajiny EÚ, prípadne osoba bez štátnej príslušnosti), ktorý chce na území mesta pracovať musí za účelom prehlásenia sa na prechodný pobyt v meste predložiť v súlade so zákonom o cudzincoch č. 404/2011 Z. z. cudzineckej polícii aj súhlas mesta o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, v ktorej sa bude zdržiavať počas prechodného pobytu spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov (vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z., § 8  - minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu).
Potrebné doklady:
- Žiadosť  vydanie súhlasu obce  - vzor
- Čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor 
Doba vybavenia: v závislosti od doručenia čestného vyhlásenia k žiadosti – 10 prac. dní
Vybavuje: pult č. 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva
Poplatok: bez poplatku
Prílohy:
Tlačivá slúžia len ako vzor. Žiadosť o vydanie súhlasu je potrebné vypísanú doručiť do podateľne MsÚ poštou alebo osobne. Čestné vyhlásenie s osvedčenými podpismi vlastníkov nehnuteľnosti tvorí prílohu žiadosti, prípadne je možné podpisy vlastníkov nehnuteľnosti osvedčiť priamo v CSOM. 


  PRÍLOHY:
  žiadosť o vydanie súhlasu obce - vzor  
  čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor