Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Služby občanom podľa mena zamestnanca

Služby občanom podľa mena zamestnanca

Vyberte pracovníka:

Bc. Agnet Tomáš
 • Bc. Agnet Tomáš
 • PhDr. Almanová Miroslava
 • Almanová Dana
 • Ing. Arató Adriana
 • Úškrtová Blažena
 • Ing.arch. Bachtíková Tatiana
 • Mgr. Bániková Veronika
 • Berešíková Monika
 • Ing. Berník Miroslav
 • Ing. Blcháč Ján, ml.
 • Bolibruchová Soňa
 • Mgr. Boltižiarová Mária
 • Borsíková Gabriela
 • Bosíková Eleonóra
 • Ing. Boďová Andrea
 • Brtáň Ivan
 • Mgr. Chovancová Júlia
 • Ing. Debnárová Lenka, PhD.
 • Diačiková Magdaléna
 • Ing. Droppová Martina
 • Ing. Dudová Michaela
 • Ferková Erika
 • Mgr. Filip Jozef
 • Mgr. Forgáčová Bibiana
 • Ing. Garaj Miroslav
 • Gettová Marta
 • Ing. Glončáková Zuzana
 • Ing. Gondová Andrea
 • PhDr. Guráňová Dana
 • Ing. Gutraiová Marta
 • Mgr. Guzlejová Lucia
 • Mgr. Hanzlík Michal
 • Ing. Havalcová Svetlana
 • Mgr. Hegyi Michaela
 • Mgr. Hlaučová Mariana
 • Hlaváč Róbert
 • Ing. Hrnčiar Slavomír
 • Mgr. Hromádková Valéria
 • Ing. Hudecová Eva
 • Ing. Ilavská Linda
 • Ing. Jančoková Marta
 • JUDr. Javornická Miroslava
 • Ing. Jurečková Lenka
 • Mgr. Jurgošová Ľubica
 • Bc. Kandera Ľubomír
 • Mgr. Karašinský Ján
 • Mgr. Kašák Miroslav
 • Ing. Kordošová Zuzana
 • Ing. Kormaníková Jana
 • Ing. Kováčová Michaela
 • Mgr. Kozolková Zuzana
 • Ing. Košík Ivan
 • Kralčiak Milan
 • Mgr. Kráľ Martin
 • Kubáňová Anna
 • Kubovčík Ľubomír
 • Kubovčíková Ľubica
 • Mgr. Kudláček Jaromír
 • Ing. Kňavová Eva
 • JUDr. Lakotová Soňa
 • Ing. Lencsésová Lenka
 • Ing. Lengyel Gabriel
 • Ing. Letavajová Anna
 • Lisý Vladimír
 • RNDr. Lošonská Mária
 • PhDr. Magerčiaková Oľga
 • Medľová Martina
 • Ing. Michalková Andrea
 • Mgr. Mitrengová Lenka
 • Mgr. Mlynarčíková Andrea
 • Ing. Modrovská Mária
 • Molnárová Eva
 • Moravčíková Anna
 • Bc. Moravčíková Lucia
 • Mgr. Mrázová Martina
 • Mrázová Eva
 • Mgr. Mudriková Alena
 • Bc. Nahálková Lenka
 • Mgr. Nemcová Romana
 • Nemec Ján
 • Nudzíková Erika
 • Ing. Papajová Barbora
 • Ing. Pastorek Zsolt, PhD.
 • Mgr. Pastrnáková Lenka
 • Paška Juraj
 • Mgr. Pelikán Simona
 • Mgr. Petrušková Renata
 • Piatková Hana
 • Mgr. Popročová Eva
 • Profantová Lenka
 • Mgr. Sabaková Erika
 • Salvová Janka
 • Slafkovská Božena
 • Ing. Smitka Róbert
 • Ing. Smolíková Tatiana
 • Ing. Smolinská Anna
 • Ing. Sokolský Ján
 • Spáčilová Zdenka
 • Spoločný obecný úrad URaSP klientske centrum UR
 • Stodolová Andrea
 • Mgr. Tuková Elena
 • Ing. Vargová Jana
 • JUDr. Vavrová Viera
 • Vdovcová Jarmila
 • Mgr. Vechterová Martina
 • Ing. Veselovský Peter
 • Ing. Vrábel Višňovská Soňa, MBA
 • Vrlíková Viera
 • Zaťkovič Peter
 • Mgr. Zaťkovičová Janka
 • Záborská Anna
 • Záruba Rudolf
 • Ing. Štofanová Miroslava
 • Ing. Šuveríková Katarína
 • Šuňová Tatiana
 • Švecová Eva
 • PhDr. Čabajová Miriam
 • Mgr. Čapčíková Viktória
Vybrať

  Bc. Agnet Tomáš

Odbor rozvoja mesta
Služby a tlačivá

1. Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba

- predmetom procesu je evidencia prihlásených prevádzkarni obchodu a poskytovateľov služieb na území mesta Liptovský Mikuláš evidencia prevádzkového času
Formulár:
- oznámenie o prevádzkovom čase v obchode, čas prevádzky služieb
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta (PO)

  LISTINNE:
  oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
  Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby

  OSOBNE

2. Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín

- predmetom je dlhodobá alebo sezónna úprava času predaja predajne/prevádzkarne
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN.
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o povolenie jednorázového predĺženia prevádzkového času (PO)

  LISTINNE:
  oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb

  OSOBNE

3. Ambulancia, ordinačné hodiny

- schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
Formulár:
-
 oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

  PRÍLOHY:
  oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia

4. Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne

- predmetom je evidencia oznámení o dočasnom uzavretí obchodu/prevádzkarne na území Mesta Liptovský Mikuláš
Formulár:
- vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa, adresu prevádzkarne, dobu dočasného uzavretia/

5. Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát

- predmetom procesu je evidencia poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta
Formulár:
- oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  PRÍLOHY:
  Priznanie k dani za ubytovanie  

6. Zrušenie prevádzky

- predmetom je evidencia zrušených obchodov/prevádzkarní
Formulár:
- oznámenie o zrušení prevádzkarne

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne (PO)

  LISTINNE:
  oznámenie o zrušení prevádzkarne

  OSOBNE

7. Zmena sídla prevádzkarne

- predmetom je evidencia zmeny sídla obchodu/prevádzkarne
Formulár:
- vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa –obchodné meno, IČO, adresu pôvodnej prevádzkarne, adresu novej prevádzkarne, prevádzkový čas/

  PRÍLOHY:
  oznámenie o zmene sídla prevádzkarne

8. Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni

- predmetom je výdaj povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných trhov – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok
Právne predpisy, VZN:
·         zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
·         VZN č. 2/2010 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniu služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, 
·         zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Prílohy k žiadosti o pridelenie predajného miesta:
·         kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
·         rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
·         kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
·         ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu predloží mestu Liptovský Mikuláš čestné vyhlásenie s uvedením presného príslušného  ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Výška nájomného za prenajatú plochu:
·         stánky so spotrebným tovarom         70 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
·         stánky s potravinárskym tovarom     55 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
·         stánky poskytujúce občerstvenie      34 € za m2