Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   Región   /   REGIÓN LIPTOV   /   Turistika   /   Národné parky   /   Národný park Nízke Tatry

Národný park Nízke Tatry

Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený v roku 1978. Dnes má vlastné územie NAPANT-u rozlohu 72 842 ha a ochranné pásmo 110 162 ha, čím je naďalej plošne najväčším národným parkom na Slovensku. Hrebeň Nízkych Tatier sa tiahne západo-východným smerom v severnej časti stredného Slovenska v dĺžke 80 km. V Nízkych Tatrách pod známym vrchom Kráľova hoľa pramenia tri významné slovenské rieky - Hron, Váh a Hornád.

Najrozľahlejším a druhým najvyšším pohorím na Slovensku sú Nízke Tatry, ktoré tvoria Národný park Nízke Tatry. Orfologicky sa delia na dva podcelky: Ďumbierske a Kráľovohoľské Tatry. Nachádzaju sa takmer v ideálnom strede Slovenska. Na severe ich ohraničuje Liptovská kotlina, Kozie chrbty a Hornádska kotlina, na východe Slovenský raj, na juhu Horehronske podolie, na západe Veľká Fatra a Starohorské vrchy. Nízkotatranský park je bohatý a rozmanitý na flóru a faunu, žije tu rys ostrovid, mačka divá, ale aj medveď hnedý.

FAUNA
Rozľahlosť územia a pestrosť podmienok vplýva aj na zloženie fauny. Živočíšstvo predstavuje typickú faunu karpatského horského stupňa. Dobré životné podmienky tu nachádzajú reliktné, pôvodom severské, chladnomilné prvky. Nájdeme tu vzácne druhy hmyzu a iného drobného živočíšstva, veľkých cicavcov, šeliem a vtáctva. V lesoch žije veľké množstvo poľovnej zveri, z čoho najväčšie zastúpenie má jelenia zver, v menšom počte zver srnčia a diviačia. Zo šeliem má v národnom parku optimálne životné podmienky medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. V alpínskom pásme sa vyskytujú typické  horské živočíchy  - svišť vrchovský a kamzík vrchovský tatranský, ktorý je samostatnou geografickou rasou a okrem Slovenska sa nevyskytuje nikde inde na svete.  

FLÓRA
Nízkotatranská flóra je neobyčajne bohatá a rozmanitá. Lesné spoločenstvá predstavujú základný krajinný prvok národného parku. Pokrývajú takmer 67 % celkovej plochy územia. Rozdielnosť v druhovom zložení spoločenstiev podmienil geologický podklad, výškové rozdiely a regionálna členitosť. Plošne najrozšírenejšie sú zmiešané lesy s bukom lesným, jedľou bielou, smrekom obyčajným. Kosodrevina sa vyskytuje prerušovane v celej oblasti pohoria v nadmorských výškach 1400 až 1800 m. Nad pásmom kosodreviny sa rozprestierajú vysokohorské lúky - hole, vytvorené pestrými spoločenstvami tráv, najvyššie lokality tvorí alpínske pásmo.


Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš 
 


Správa NAPANT
Lazovná 10
974 01 Ban. Bystrica
Tel. č.: +421 48 4130 888
        +421 48 4130 889