Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   Región   /   REGIÓN LIPTOV   /   Turistika   /   Horská služba

Horská služba

Horská záchranná služba je štátna rozpočtová organizácia, ktorú riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Vykonáva činnosť v horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí.

HZS v horských oblastiach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou.

Horská záchranná služba najmä:

a) poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb
b) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v horskej oblasti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb
c) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom zabezpečovacie zariadenia  na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí Horská záchranná služba
d) umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti
e) vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom
f) vykonáva trhacie práce v jaskynnom prostredí v súvislosti so záchrannou činnosťou
g) podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách
h) konzultuje bezpečnostné opatrenia pri športových a iných podujatiach na požiadanie organizátorov
i) vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu
j) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby
k) plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému
l) zabezpečuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov
m) rozhoduje podľa osobitného zákona o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore

Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš 


HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 
Tiesňové volanie: 18 300
Nízke Tatry - Jasná: +421 44 559 16 78
Západné Tatry - Žiarska dolina: +421 44 558 62 18