Liptovský Mikuáš

Stratené liptovské more

PRADÁVNY PODMORSKÝ SVET LIPTOVA
 
Oblasť Liptova pred 45 miliónmi rokov zaplavilo more. Spočiatku bolo plytké, teplé a presvietené slnkom. Ideálne pre život rias, koralov, machoviek, mäkkýšov, ježoviek, rýb, žralokov a mnohých ďalších organizmov ako sú napríklad veľmi známe spoločenstvá veľkých dierkavcov. Ich skameneliny si môžete prezrieť v Slovenskom múzeu ochrany a jaskyniarstva v historickom centre Liptovského Mikuláša.

                 
HLBOKOMORSKÝM DNOM
 
Pred vyše 30 miliónmi rokov „liptovské more“ postúpilo viac na juh a jeho dno postupne pod vlastnou váhou usadenín poklesávalo. Vznikali strmšie svahy a pravdepodobne aj podmorské kaňony. Pri zemetrasení či horotvornej činnosti vznikali v hlbokomorskom prostredí vodné bahnovité prúdy, ktoré ako „lavíny“ prinášali na morské dno sedimenty odtrhnuté zo svahov. Rozbúrené bahná sa gravitačne triedili. Najskôr sa usadili ťažšie piesky a na ne, jemné íly. Tieto procesy sa mnohokrát opakovali a bývali medzi nimi prestávky aj desaťtisíce rokov. Vznikli tak striedajúce sa vrstvy pieskovcov a ílovcov. V Liptovskej kotline dosiahli hrúbku až 2 km. Tieto vrstvy sú však málo stabilné, a preto je Liptov známy početnými zosuvmi svahov.

             
KOPEC HÁJ A UMELKYNE RIEKY
 
Kopec Háj vytvarovali do súčasnej podoby erózne procesy paleotoku rieky Váh a jej mladšieho prítoku Smrečianky. Rieky prameniace pod hrebeňmi Tatier sa zarezávali do podložia morských usadenín v reči geológov „len nedávno“ – od 2,6 miliónov rokov až do súčasnosti. Ich činnosť podporovali výrazné klimatické zmeny, kedy sa striedali ľadové a medziľadové doby. Paleotoky stekajúce spod topiacich sa ľadovcov Tatier prenášali hrubé nánosy štrku a piesku, ktoré patria medzi najmladšie uloženiny Liptovskej kotliny, vidíme ich všade na poliach.                       

Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš 
Odborný garant: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Háj-Nicovô
GPS: 49.088967, 19.640777
Dobrá dostupnosť autom, na bicykli aj pešo.