Liptovský Mikuáš

Nenahraditeľný les

Prechádzka tunajším lesom vás mnohé naučí. Pozorne vnímajte jeho krásu a objavíte mnohé poklady, ktoré v sebe ukrýva. Celý les je úžasné spoločenstvo organizmov žijúcich vo vzájomných vzťahoch. Tvoria ho okrem rastlín, živočíchov a húb aj neživé zložky prostredia akými sú lesná pôda, vzduch, ale aj voda. V ekosystéme sú jednotlivé zložky poprepletané rôznymi vzájomnými vzťahmi, čím vytvárajú zložitú sieť, v ktorej každý zastáva určité miesto a plní významnú funkciu. Platí to napríklad aj topoli čiernom, ktorý tu rastie už viac ako sto rokov a je zapísaný do zoznamu chránených stromov Slovenska. 
 
V lokalite Háj-Nicovô prevažuje zmiešaný les. Zo stromov tu prevláda smrek obyčajný, breza previsnutá a smrekovec opadavý. Z krovín zasa baza čierna a lieska obyčajná. V bylinnom podraste môžete vidieť jahodu lesnú, kysličku obyčajnú, ale tiež rôzne druhy machov a húb.

TAJOMNÝ ŽIVOT V LESE
 
Les na Háji je domovom napríklad pre diviaka lesného či samotársku, ale veľmi bystrú líšku. Tiež vevericu stromovú, ktorej dobrá pamäť a čuch pomáhajú nájsť v zime svoje zásoby rôzne poskrývané v lese. Nájdeme tu aj ježa bledého, pre ktorého je typický zimný spánok, ktorý spravidla trvá od novembra do marca. Počas zimného spánku mu telesná teplota klesne až na 2°C.  V dutinách stromov hniezdi sova lesná či ďateľ veľký a na jar sa lesom ozýva aj kukučka jarabá. Svoje miesto tu má aj náš najotužilejší obojživelník skokan hnedý, ktorý opúšťa zimoviská už vtedy, keď sa na mnohých miestach ešte stále nachádza sneh. Za pozornosť určite stojí fascinujúci svet hmyzu, ktorý nenápadne a potichu robí svoju prácu a je dôležitou súčasťou života na našej planéte. Dobre sa rozhliadnite a po ceste lesom určite nájdete mravenisko mravca lesného, vášmu zraku však môže poľahky uniknúť fúzač smrekový alebo bystruška hájová. 
                            
LES
 
Význam lesa je obrovský! Čistí vzduch, tlmí hluk, produkuje kyslík, pohlcuje oxid uhličitý, produkuje biologicky aktívne látky zabíjajúce choroboplodné zárodky podobne ako antibiotiká. Súčasne tvorí klímu, zadržuje vlahu a čistí vodu, vplýva na vodný režim krajiny, spevňuje pôdu, zvyšuje rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov. Okrem ekologického významu plnia lesy  aj hospodársku funkciu produkciou dreva. Zároveň človeku slúžia na oddych a rekreáciu. Ich poškodzovaním človek narúša prirodzené kolobehy živín v prírode, a preto sa každý z nás musí k lesu správať s úctou a neznečisťovať ho. Iba tak sa toto úžasné spoločenstvo zachová aj pre ďalšie generácie.

Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš 
Odborný garant: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 
Háj-Nicovô
GPS: 49.088967, 19.640777
Dobrá dostupnosť autom, na bicykli aj pešo.