Liptovský Mikuáš

Kostol sv. Petra z Alkantary-prehliadka interiéru

Kostol sv. Petra z Alkantary-prehliadka interiéru

Kláštorný kostol sv. Petra z Alkantary je najväčšou sakrálnou stavbou Liptova a zároveň unikátom gotického staviteľstva na Slovensku. Vybudovaný bol na brehu rieky Váh v mestskej časti Okoličné, ktoré bolo kedysi samostatnou obcou vo vlastníctve zemianskeho rodu Okoličianskych. čítať viac
Pravdepodobne tento rod s materiálnou podporou okolitých šľachtických rodov založil kláštorný komplex okolo r. 1476 na mieste pôvodného gotického kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Kláštorný kostol bol (aj vďaka donátorským aktivitám liptovského župana Matúša z Čečejoviec) dokončený hneď začiatkom 16. storočia. Zasvätili ho Panne Márii Kráľovnej anjelov a priľahlý kláštor slúžil františkánom – observantom, nasledovníkom sv. Františka z Assisi. Po nútenom odchode františkánov z Okoličného r. 1571 prevzali kláštor evanjelici. Františkáni sa sem vrátili po viac ako 130 rokoch vďaka nitrianskemu biskupovi Ladislavovi Mattyasovszkému, ktorý nechal kostol opraviť a postaviť pri ňom nový barokový kláštor. Vtedy dostal aj nové patrocínium – sv. Petra z Alkantary. 77 rokov po rozsiahlej rekonštrukcii kostol zasiahla obrovská povodeň v roku 1813 a vyžiadala si ďalšie opravy. Rany po 2. svetovej vojne boli odstránené až r. 1952. Po rozsiahlej obnove v r. 2009 – 2022 a komplexnom reštaurovaní interiéru sa kostol opäť zaskvel vo svojej neskorostredovekej nádhere. Dnes je sídlom Rímskokatolíckej farnosti a priľahlý kláštor Panny Márie Kráľovnej anjelov slúži farnosti a Komunite Blahoslavenstiev. Vypočujte si audiosprievodcu.

Kostol pozostáva z halového trojlodia s dĺžkou 25 metrov a 17-metrov dlhej svätyne, osvetlenej 4 gotickými oknami apsidy a prekrytá nádhernou sieťovou klenbou. Uprostred svätyne bola v polovici 18. storočia vybudovaná františkánska krypta. Trojloďový priestor je zaklenutý krásnou hviezdicovou klenbou podopretou 6 stĺpmi. V jej centrálnej časti sú umiestnené 4 stredoveké maľby označované ako „Františkánske nebo“. Ďalšie sa nachádzajú nad triumfálnym oblúkom, uprostred ktorých je situované „Bernardínske slnko“. Maľby boli objavené a obnovené do pôvodnej podoby počas poslednej rekonštrukcie. Vnútorné zariadenie kostola pozostáva z hlavného barokového oltára sv. Petra z Alkantary a 6 bočných barokových oltárov, kazateľnice so sochami štyroch evanjelistov a ozdobne vyrezávaných patronátnych lavíc z r. 1721. Zo severnej strany je k lodi pristavaná kaplnka a pod ňou sú hrobky zemanov z rodu Okoličianskych. Do múzea Ladislava Mattyasovszkého, zriadeného v krížovej chodbe spájajúcej kostol a kláštor, sa vstupuje z kostola gotickým portálom objavenom v r. 2011. Farské múzeum umožňuje návštevníkom nahliadnuť do duchovného života františkánov. Vypočujte si audiosprievodcu. 
 

 
❶ Hlavný barokový oltár sv. Petra z Alkantary s ústrednou maľbou sv. Petra v modlitbe z r. 1747. Po stranách sprevádzajú výjav sochy svätcov františkánskeho rádu – Františka z Assisi a Antona Paduánskeho a uhorských patrónov - sv. Ladislava a sv. Štefana. Nad erbom Okoličianskych je výjav Zvestovania Panne Márii, po ľavej strane sa jej klania sv. Bonaventúra, po pravej sv. Ľudovít z Toulous. Oltár uzatvára sochárske spodobenie Boha Otca na nebesiach. Vypočujte si audiosprievodcu.
❷ Neskorogotická sedília – výklenok v južnej stene presbytéria – je ukončený kamenným ornamentom a erbovými štítmi. Vypočujte si audiosprievodcu.
❸ Neskorogotické nástenné maľované hodiny, objavené r. 2020, tu boli inštalované najneskôr na prelome 15. až 16. storočia. Ich umiestnenie v interiéri kostola je unikátne v rámci celého Slovenska. Vypočujte si audiosprievodcu.
❹ V barokovej krypte františkánskeho konventu z 1. pol. 18. stor., obnovenej v r. 2015-17, sa našli pozostatky približne 50 rehoľníkov. Vypočujte si audiosprievodcu. 
❺ Rebrá neskorostredovekej sieťovej klenby svätyne vytvárajú komplikovaný obrazec. Pri južnom okne je osadená konzola s kamenárskou značkou na erbovom štíte (5a), ktorej umiestnenie vyjadruje pravdepodobne vysoký status osoby, na ktorú odkazuje. Vypočujte si audiosprievodcu.
❻ Dve barokové vyrezávané patronátne trojmiestne lavice patrili bohatým donátorom Okoličianskym. Vypočujte si audiosprievodcu.
❼ Baroková kazateľnica z konca 17. storočia s postavami štyroch evanjelistov, Krista s nástrojmi umučenia, so sochou Madony s dieťaťom, plastikou Archanjela Michaela s drakom, aj typickým znakom františkánskych kazateľníc - rukou držiacou krucifix. Vypočujte si audiosprievodcu.
❽ Neskorostredoveké nástenné maľby „Bernardínske slnko“ tvorí skratka IHS (Ježiš, vykupiteľ človeka) obklopená tŕňovou korunou a 72 slnečnými lúčmi. Po stranách sú erby kráľa Mateja Korvína a jeho manželky Beatrix Aragónskej, hore erb župana Matúša z Čečejoviec. Vypočujte si audiosprievodcu.
❾ Stredoveké nástenné maľby Františkánske nebo v ústrednej hviezdici klenby lode zobrazujú františkánskych svätcov, ktorí odkazujú na konvent menších bratov – františkánov. V pôvodnej kráse sa ukázali po 100 rokoch, kedy boli ukryté pod vrstvou náteru.  Vypočujte si audiosprievodcu.
❿ Bočný barokový oltár s maľbou sv. Jána Nepomuckého spovedajúceho českú kráľovnú Žofiu bol zhotovený v roku 1750. Vypočujte si audiosprievodcu.
⓫ Bočný barokový oltár sv. Antona Paduánskeho z roku 1749 s maľbou sv. Antona a sochami sv. Jozefa a sv. Hieronyma. Vypočujte si audiosprievodcu.
⓬ Baroková oltárna architektúra oltára Piety – Sedembolestnej Panny Márie – je dielom neznámeho majstra. Vypočujte si audiosprievodcu.
⓭ Bočnému barokovému oltáru svätého Kríža dominuje rozmerná gotická socha ukrižovaného Krista z roku 1490.  Vypočujte si audiosprievodcu.
⓮ Obrazy Krížovej cesty namaľoval v roku 1760 Michal Martinický z Námestova. Vypočujte si audiosprievodcu.  
⓯ Barokový mechanický organ inštaloval v roku 1820 František Finkler na emporu, upravenú do dnešnej podoby roku 1764. Vypočujte si audiosprievodcu.  
⓰ V Múzeu Ladislava Mattyasovszkého vyniká fragment Zvestovania od Majstra z Okoličného (časť krídla pôvodného oltára z r. 1500 – 1510), sochy sv. Barbory a sv. Kataríny od Majstra Pavla z Levoče, barokové liturgické predmety či archeologické nálezy z interiéru kostola. Vypočujte si audiosprievodcu.

Kostol patrí pod správu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, M. Linčovského 123/2A, Liptovský Mikuláš 

TURISTICKÉ PREHLIADKY KOSTOLA: 
1.7. - 31.8.: Ut-Ne: 10.00-12.00, 14.00-17.00 (s výnimkou liturgických sviatkov)
1.9. - 30.6.: Ut - Ne: 10.00-12.00, 14.00-17.00 po telefonickom dohovore 
A celoročne prístupný počas Svätých omší: Po-So: 18.00, Ne: 7.00, 9.00, 11.00 
Vstupné: dobrovoľné, príspevkom podporíte obnovu sakrálnej pamiatky. 
Región Liptov 
Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.
čítať menej
Prevádzková doba
1.7.-31.8: Ut-Ne: 10.00-12.00, 14.00-17.00, 1.9.-30.6: Po-Pi: 14.00-17.00 po telefonickom dohovore
 Parking
 Bezbariérový prístup
+421 915 171 888
okolicne@farnostokolicne.sk  
WWW  
Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Bohatstvo duchovných pamiatok