Liptovský Mikuáš
Aktuálne podujatia mesta

Klientske centrum

Všetko čo potrebujete vybaviť
Životné situácie
eMesto

Mesto
Liptovský Mikuláš

Mestský úrad
Liptovský Mikuláš

Aktuálne dianie

Tlačové správy
Úradná tabuľa
Oznamy a iné
Mesačník Mikuláš

Kalendár podujatí

Aktuálny prehľad podujatí
v našom meste

Urobili sme

Významné investičné aktivity celomestského charakteru

Navštívte
Liptovský Mikuláš

Atraktivity
Voľný čas
Ubytovanie
Gastronómia

Informačné centrum

Turistické informácie, predaj vstupeniek, sprievodcovská služba, propagačné materiály, mapy, suveníry, zmenáreň...

Životné situácie

Občan a samospráva
Financie a hospodárstvo
Vzdelanie
Cestná doprava
Kultúra a šport
Rodina a vzťahy
Zdravie
Bývanie

Dom

Územné rozhodnutie, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Stavebné povolenie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla) budove

Žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla) budovy

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla) budovy

Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

Rozhodnutie o vyvlastnení

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)

Rozhodnutie o povolení vodnej stavby

Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby

Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku

Renovácia a modernizácia

Ohlásenie stavebných úprav bytu

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

Sťahovanie

Zmena adresy

Odhlásenie pobytu

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Prihlásenie na prechodný pobyt

Súhlas mesta k prechodnému pobytu príslušníka tretej krajiny za účelom zamestnania

Daň z nehnuteľností

miestny poplatok za komunálny odpad

daň za psa

Prenájom bytov, nebytových priestorov

Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Prenájom nebytových priestorov

Predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb

Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami

Finančná zábezpeka

Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR

Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu

Poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni

Opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu

 

Bytová politika mesta

Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu

Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností

Poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni

Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia

Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš

Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie

Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov

Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu

Fond prevádzky údržby a opráv

Životné prostredie
Civilná ochrana

Všeobecné informácie

Mimoriadne udalosti

Požiare

Povodne

Podnikanie

e-MESTO Liptovský Mikuláš

Základné informácie

Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, zriadilo  portál pre elektronickú komunikáciu. Tu je zverejňovaný zoznam elektronických služieb poskytovaných mestom Liptovský Mikuláš a informácie pre verejnosť.

Úrad vlády SR zriaďuje elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. 

Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou.

Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k elektronickým službám je jednoznačná identifikácia osoby a následne jej autentifikácia. Občiansky preukaz s čipom je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity. Občanovi vystavením občianskeho preukazu s čipom a zadaním bezpečnostného osobného kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby,  iba mu dáva možnosť komunikovať elektronicky.

Ako postupovať

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS. Postup pri vyplňovaní elektronického formulára.
Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme potvrdenie o prijatí oznámenia a príp. pokyn na úhradu alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

Všeobecná agenda

Každý úrad, ktorý má zriadenú schránku na slovensko.sk má automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy. Táto možnosť sa využite vtedy, ak nie je prístupný iný elektronický formulár pre konkrétnu agendu.

Všeobecná agenda pre mesto Liptovský Mikuláš

Elektronické služby

Elektronické formuláre

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (FO)

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PO)

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie automaty

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností (FO)

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností (PO)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti (FO)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti (PO)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - FO - V.oddiel - Priznanie k dani za psa

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - PO - V.oddiel - Priznanie k dani za psa

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – VI. Oddiel Priznanie k dani za predajné automaty

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – VII. Oddiel Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň za ubytovanie

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie (FO)

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie (PO)

Vrátenie dane/poplatku

Žiadosť o vrátenie dane/poplatku (FO)

Žiadosť o vrátenie dane/poplatku (PO)

Licencie na výherné prístroje

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov (PO)

Verejné priestranstvá 

Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (FO)

Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (PO)

Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva (FO)

Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva (PO)

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov (VPP) v meste (FO)

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb v meste Liptovský Mikuláš (PO)

Žiadosť o povolenie na predaj na mestských tržniciach (PO)

Žiadosť o povolenie na predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov (VPP) na mestských tržniciach (FO)
 

Verejné osvetlenie, chodníky, zjazdnosť komunikácií

Žiadosť o opravu verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie (FO)

Žiadosť o opravu verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie (PO)

Ohlásenie závad na chodníkoch a priestoroch pre chodcov (FO)

Ohlásenie závad na chodníkoch a priestoroch pre chodcov (PO)

Hlásenie závad zjazdnosti komunikácií (FO)

Hlásenie závad zjazdnosti komunikácií (PO)


Verejná zeleň

Žiadosť o zásah do verejnej zelene (FO)

Žiadosť o zásah do verejnej zelene (PO)
 

Nelegálne skládky

Žiadosť o odstránenie nelegálnej skládky (FO)

Žiadosť o odstránenie nelegálnej skládky (PO)

Zdroje znečisťovania

Oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia (PO)

Ohlásenie prevádzky, prevádzkový čas, ukončenie činnosti

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta (PO)

Žiadosť o povolenie jednorázového predĺženia prevádzkového času (PO)

Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne (PO)


Usporiadanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia

Oznámenie o organizovaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia (FO)

Oznámenie o organizovaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia (PO)

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta (FO)

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta (PO)


Sťahovanie

Prihlásenie sa na trvalý pobyt, potvrdenie o trvalom pobyte, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu


Určenie, zrušenie, zmena, výpis - súpisné a orientačné čísla

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (FO)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (PO)

Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla (FO)

Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla (PO)

Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel (FO)

Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel (PO)

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (FO)

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (PO)


Zmena druhu pozemku

Žiadosť o stanovisko k zmene druhu pozemku (FO)

Žiadosť o stanovisko k zmene druhu pozemku (PO)

Sociálne poradenstvo

Žiadosť o sociálne poradenstvo (FO)


Poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta (PO)

Žiadosť o poskytnutie dotácie (finančného príspevku) z rozpočtu mesta na sociálnu oblasť (PO)


Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)


Vydanie voličského preukazu

Žiadosť o vydanie voličského preukazu (FO)

Podnety, sťažnosti, vzdanie sa odvolania

Podnet (FO)

Podnet (PO)

Sťažnosť (FO)

Sťažnosť (PO)

Vzdanie sa odvolania (FO)

Vzdanie sa odvolania (PO)

Nájdené/stratené veci

Oznámenie o nájdenej/stratenej veci (FO)


Zverejňovanie

Zmluvy

Objednávky

Dodávateľské faktúry

Odberateľské faktúry

Informovanie

Zoznam daňových dlžníkov

Evidencia psov chovaných v meste

Informácie o voľbách a referendách

 


Klientske centrum

Otváracie hodiny

Pondelok 8.00 15.00
Utorok 8.00 15.00
Streda 8.00 16.30
Štvrtok 8.00 15.00
Matričný úrad - nestránkový deň
Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania a stavebného poriadku - nestránkový deň
 
Piatok 8.00 15.00

Na pracoviskách v centre vybavíte

 • Podateľňa informácie volajte 044 /55 65 111, 55 65 112
 • Ohlasovňa pobytov volajte: 044 /55 65 172
 • Sociálne veci a bytová agenda volajte 044 /55 65 321, 55 65 322
 • Overovanie podpisov volajte 044 /55 65 171
 • Miestne dane a poplatky, podnikanie volajte tu 044 /55 65 286
 • Matričný úrad volajte 044 /55 65 176, 55 65 266, 55 65  174
 • Pokladňa volajte tu 044 /55 65 175, 55 65 177

Prijímacie stredisko

Od roku 2005 slúži pre občanov a ostatných klientov mesta Liptovský Mikuláš vo vestibule Mestského úradu prijímacie stredisko prvého kontaktu Klienske centrum. Je to pracovisko s klientskou orientáciou, kde sú sústredené kľúčové procesy založené na priamom rokovaní s klientom a ktoré poskytuje dostupnosť informácií a služieb. Je to centrum, kde občania mesta môžu na jednom mieste, rýchlo, efektívne, v jednom kontinuálnom čase vybaviť svoje požiadavky, získať informácie, podať svoje písomné podania, alebo podnety.
Prevádzková doba centra je nepretržitá, bez obedňajšej prestávky, bez stránkových dní.
 Aké máte skúsenosti s činnosťou centra?

Podeľte sa o ne s nami osobne,  telefonicky,  e-mailom . Alebo anonymne vhodením podnetu do schránky „Mikulášske ucho“ ktorá je  umiestnená v priestoroch centra.

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Adresa:
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
E-mail:
lmikulas@mikulas.sk
podatelna@mikulas.sk

Mestský úrad

Adresa

Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš
031 42

E-mail

lmikulas@mikulas.sk
podatelna@mikulas.sk

Ďalšie kontakty

Predvoľba MsÚ: 5565
Spojovateľka: 044 /55 65 111, 55 65 112
Sekretariát: 044/55 65 201, 55 65 208
sekretariat@mikulas.sk
Fax: 044/562 13 96

Kontakt pre médiá: 044/ 5565 222
hovorca@mikulas.sk

Newsletter

Dostávajte pravideľné informácie z mesta priamo na Váš email. Najnovšie tlačové správy, oznamy a výzvy.

Neprehliadnite

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa a oznamy uverejnené na webovej stránke mesta do 28.7.2020.

Archív úradnej tabuľe a oznamov
Mimoriadne oznamy
Momentálne nie sú žiadne mimoriadne oznamy.