Liptovský Mikuláš

Všeobecne záväzné nariadenia
Ročník:
Typ nariadenia:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
18/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2020
Novelizácie

o miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o miestnych daniach

Horizontálny predel obsahu
17/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2019
Úplné znenie

o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš (Ul. B. Lichardusa, P. Vilikovského, J. M. Oberuča)

Horizontálny predel obsahu
16/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2020
Úplné znenie

o určení názvu verejného priestranstva na území mesta L. Mikuláš (Námestie Ústavy SR)

Horizontálny predel obsahu
15/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2020
Úplné znenie

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Horizontálny predel obsahu
14/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2020
Úplné znenie

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
13/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020
Úplné znenie

o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
12/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2020
Úplné znenie

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
11/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020
Úplné znenie

o verejnej zeleni a ochrane drevín

Horizontálny predel obsahu
10/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018/VZN o verejnom poriadku a chove a držaní hospodárskych zvierat

Horizontálny predel obsahu
9/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020
Novelizácie

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Horizontálny predel obsahu
8/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020
Novelizácie

o miestnych daniach, ktorým sa dopĺňa VZN č. 9/2019/VZN o miestnych daniach

Horizontálny predel obsahu
07/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020
Novelizácie

Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 6, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010

Horizontálny predel obsahu
5/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020
Zrušené

ZRUŠENÉ VZN č. 14/2020
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav. odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
6/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Horizontálny predel obsahu
4/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
3/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020
Úplné znenie

Záväzná časť Územného plánu zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš (ÚPN Z Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš)

Horizontálny predel obsahu
2/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020
Úplné znenie

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020

Horizontálny predel obsahu
01/2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020
Novelizácie

VZN č. 1/2020/VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
13/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019
Zrušené

ZRUŠENÉ VZN č. 14/2020
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
12/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019
Úplné znenie

o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Horizontálny predel obsahu

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY