Liptovský Mikuláš

Strategické dokumenty
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030


PHSR Liptova

VÍZIA: 


    LIPTOV ako centrum turizmu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pri dodržaní všetkých environmentálnych zákonoch.


Projektový zámer Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô


Generel dopravy

Na základe ZoD uzavretou medzi združením „Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš“, ktorého členmi sú Dopravoprojekt, a.s., HBH Projekt, spol. s r. o., AUREX, spol. s r.o., a mestom Liptovský Mikuláš bol spracovaný Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš, ako časť diela „Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš a jeho následný priemet do zmien a doplnkov územného plánu obce Liptovský Mikuláš“. Územný generel dopravy (ÚGD) tvorí prvú časť prác a jeho spracovateľmi sú spoločnosti  Dopravoprojekt, a.s a HBH Projekt, spol. s. r. o.


Územné plánovanie


Odpadové hospodárstvo mesta Liptovský Mikuláš


Životné prostredie


Dokumenty z oblasti školstva


Koncepcia v oblasti tepelnej energetiky


Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš


Komplexná stratégia rómskej problematiky

Vážení občania,
mesto Liptovský Mikuláš je domovom pre mnohých občanov rómskeho etnika. Aj v duchu hesla „Liptovský Mikuláš – mesto pre  všetkých“ pristupujeme s plnou vážnosťou a odhodlaním čo najprecíznejšie riešiť problematiku Rómov.

Prax ukazuje, že pri riešení jednotlivých projektov zameraných na pomoc rómskej komunite je nevyhnutná koordinácia nielen na miestnej, regionálnej, ale aj na národnej úrovni.

Uvedomujúc si spoločenskú spoluzodpovednosť v tejto oblasti nadviazali sme intenzívnu spoluprácu so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity, Aninou Botošovou. Výsledkom je Komplexná stratégia riešenia problémov rómskej komunity v meste Liptovský Mikuláš, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí už v júli 2008. Metropola Liptova sa tak stala prvým mestom na Slovensku s takýmtouceleným projektom.


Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2008


Informácie o pláne ochrany obyvateľstva


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Mestský úrad Liptovský Mikuláš