Liptovský Mikuláš

Mestský úrad


Spôsob zriadenia mesta Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš bolo zriadené zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení


Právomoci a kompetencie mesta

Kompetencie a právomoci mesta sú dané :

· Ústavou Slovenskej republiky
· zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
· platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
· všeobecne záväznými naradeniami mesta Liptovský Mikuláš


Organizačná štruktúra Mesta Liptovský Mikuláš

Orgánmi Mesta Liptovský Mikuláš sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo má 25 poslancov.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta. 


Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš

Riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Mikuláš možno podať na adrese: 
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš 

alebo v podateľni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Podanie mimoriadneho opravného prostriedku sa riadi osobitnými predpismi.

Prehľad právnych predpisov ktorými sa riadi Mesto Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš koná podľa nasledovných predpisov:

· zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
· zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
· zákona Slovenskej národnej rady 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
· zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
· zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
· zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
· ostatných právnych predpisov upravujúcich kompetencie obce

Zbierka zákonov 
do Zbierky zákonov možno nahliadať na Mestskom úrade v úradných hodinách na č. d. 201

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš
do všeobecne záväzných nariadení mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať: 

· na Mestskom úrade
· v študovni Okresnej knižnice, ulica 1. mája 
· v čitárni Okresnej knižnice, ulica Štúrova 
· v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1 

Uznesenia mestského zastupiteľstva
do uznesení mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať: 

· na Mestskom úrade

Sťažnosti
možno podávať v úradných hodinách na Mestskom úrade
 
Úhrada nákladov
(1) Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
(2) Ak sa informácia vyhotoví na technickom nosiči, poplatok sa určí podľa druhu technického nosiča.
(3) Poplatok za sprístupnenie informácie môže odpustiť prednosta. O odpustení vyššieho poplatku môže rozhodnúť primátor mesta.


Prednosta


Organizačná štruktúra


Organizačný poriadok


Odbory a oddelenia


Verejný prístup k informáciám


Civilná ochrana


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY