Liptovský Mikuláš

Ambulantný predaj

Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. V meste sa môžu ambulantne predávať:
- knihy, periodická a neperiodická tlač,
- drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- ovocie, zelenina a priesady zeleniny,
- kvetiny a priesady kvetín,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
Ambulantný predaj pri cestách a diaľnici mimo mesta sa zakazuje. Z tohto zákazu sú vyňaté parkoviská, odpočívadlá a čerpadlá. Žiadosť o ambulantný predaj je potrebné uplatniť na Mestskom úrade pred začatím predaja.
Formulár:
Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana,
- doklad o oprávnení na podnikanie,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
- doklad o nadobudnutí tovaru.
Lehota vybavenia:
Do termínu začatia ambulantného predaja.
Poplatky:
Poplatok podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 7/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.
 
Prílohy:  Povolenie na ambulantný predaj - právn. osoba
Povolenie na ambulantný predaj - fyzická osoba 
 Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Mestský úrad Liptovský Mikuláš