Liptovský Mikuláš

Nehnuteľnosti – stavbu: „SPOLOČENSKÝ PAVILÓN“ súp. č. 1577

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
nehnuteľnosti – stavbu: „SPOLOČENSKÝ PAVILÓN“ súp. č. 1577 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 5269/73 a pozemok parc .č. KN-C 5269/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2, nachádzajúce sa v   k. ú. Liptovský Mikuláš.

Vyhlásenie OVS

Prílohy

Situačný nákresPartneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY