Liptovský Mikuláš

Pozemok parc. č. KN-C 364/98 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m²

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 364/96 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m², nachádzajúcu sa
v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štefánikova.

Vyhlásenie OVS

Prílohy

Situačný nákres


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY