Liptovský Mikuláš

Nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN-C 783/26 ostatné plochy o výmere 7 580 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Okoličné

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 
nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN-C 783/26 ostatné plochy o výmere 7 580 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Okoličné 
Vyhlásenie súťaže

Príloha

Situačný nákresPartneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY