Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
12.06.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Jozefovi GARBOVI, nar. 1980, hlásený pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 1424087013 zo dňa 10.6.2014, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Plaváreň bude štyri dni zavretá Plaváreň bude štyri dni zavretá
11.06.2014 - Oznamy

Krytá plaváreň v Liptovskom Mikuláši bude v letných mesiacoch vymieňať vodu v bazéne. Jej prevádzka sa na štyri dni preruší.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Kniha s rozprávkovými postavičkami učí deti športovať Kniha s rozprávkovými postavičkami učí deti športovať
11.06.2014 - Tlačové správy

Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš chce hravou formou pritiahnuť deti k športovaniu a k futbalu. Publikácia s päťdesiatkou hier pre trénerov prípravkových družstiev, by mala byť dostupná od polovice júna tohto roka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.06.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláš o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 7 na 1. poschodí bytového domu Stodolova 1882/4 na pozemku KN 854/51 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Mgr. Slavomír Porubän, Liptovský Peter.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.06.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania - zmena pred dokončením ohľadne povolenia 1 ks informačného zariadenia na obvodovej stene budovy BD súp. č. 2044 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ul. 1. mája 2044, Liptovský Mikuláš v zastúpení INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
11.06.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 7283/3, 7311/83 a 7311/149 spolu o výmere 1452 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš Železniciam SR (ŽSR) Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
11.06.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať formou zámeny ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 6550/58 o výmere 87 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš spoločnosti BK staving, s.r.o. Liptovský Mikuláš výmenou za nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 802/5 a 804/2 spolu o výmere 51 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
11.06.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky na ul. Gazdovská parc. č. KN-C 8/88 a 8/112 spolu o výmere 87 m2 v k. ú. Okoličné Petrovi Kováčovi a manželke Márii Kováčovej, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
V centre mesta vyrastie moderný polyfunkčný objekt V centre mesta vyrastie moderný polyfunkčný objekt
10.06.2014 - Tlačové správy

Vyhodnotenie súťažných návrhov na prestavbu Domu služieb v Liptovskom Mikuláši ukončilo viac ako dvojročný proces obchodných verejných súťaží. V utorok 10. júna predstavili svoje návrhy dvaja prihlásení účastníci súťaže. V centre mesta by mala vyrásť moderná polyfunkčná stavba s dôrazom na zeleň a prepojením na pešiu zónu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Celoštátna súťažná prehliadka Strunobranie 2014 Celoštátna súťažná prehliadka Strunobranie 2014
10.06.2014 - Tlačové správy

Folk, country, trampské piesne, etno-pop, rock, džez, džez-rock a blues. To sú hudobné štýly, ktoré sa budú počas víkend 14. a 15. júna ozývať z Nádvoria NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši počas Strunobrania 2014. O domáce zastúpenie sa spomedzi slovenských amatérskych skupín postará kapela Susedovie kury.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.06.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši - odboru starostlivosti o ŽP, úseku ŠPOPaK a PV o zaslaní zámeru "Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš" navrhovateľa ARCHÍV SB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie súvisiace s dražbou majetku
10.06.2014 - Úradná tabuľa

BMK Konkurz, k. s. Žilina ako správca dlžníka/úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš v konkurze oznamuje dražbu majetku podliehajúceho konkurzu, ktorá sa uskutoční dňa 18.6.2014 v Žiline. Predmetom dražby je budova Oceľový sklad súp. č. 2355 a pozemky par.č. 5531/12 a parc. č. 5531/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Jubilejný ročník Bambiriády Jubilejný ročník Bambiriády
09.06.2014 - Tlačové správy

Festival dobrovoľníckej práce s deťmi a mládežou Bambiriáda zavítala začiatkom júna už po siedmykrát aj do Liptovského Mikuláša. Dobrovoľníci zo sedemnástich organizácií pripravili pre mladých účastníkov neopakovateľné chvíle plné športového a spoločenského vyžitia.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Rázusovie Vrbica oslávila 20 rokov Rázusovie Vrbica oslávila 20 rokov
09.06.2014 - Tlačové správy

Mikulášski rodáci Martin Rázus a Mária Rázusová-Martáková sú už dvadsať rokov ústrednými postavami regionálnej prehliadky recitačného umenia a literárnej tvorby detí a mládeže Rázusovie Vrbica. Tento rok uzavrela svoju dvadsaťročnú tradíciu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Rekonštrukciou múzea vzniknú nové priestory Rekonštrukciou múzea vzniknú nové priestory
09.06.2014 - Tlačové správy

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ukončilo stavebnú časť rekonštrukcie svojej budovy na Školskej ulici. Do leta budúceho roka chcú uzavrieť obnovu rozsiahlej expozície.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
09.06.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. 857/24 v k.ú. Demänová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
09.06.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. 374/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.06.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Igor BOGÁR, nar. 1964 hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Notársky úrad Holíč.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
09.06.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, bytom Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti - Rozhodnutia č. 3391/2014 na daň z nehnuteľnosti na rok 2014 zo dňa 24.4.2014, ktorým je Mestský úrad, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.06.2014 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie obce Bobrovec ohľadom umiestnenia stavby "Odstavné plochy - Ul. Chalúpkova" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu