Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
19.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 33 - vybúranie otvorov", nachádzajúcu sa na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1681 na pozemku parc. č. KN-C 5269/77 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Mgr. Katarína Verešová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.7.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.7.2015
19.06.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 22.7.2015 bude v čase od 12:30 hod. do 19:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto a Nábrežie - Vrbica (Ul. Poľnohospodárska č. 0, 867) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Deti súťažia v cyklistickej doprave Deti súťažia v cyklistickej doprave
18.06.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš je dejiskom celoslovenského kola detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem detí o vzdelávanie v cyklistickej doprave.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov so sídlom v Smrečanoch o vykonaní úhrady náhrad za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy - poľovnej plochy dňa 22. júla 2015 na Obecnom úrade v Smrečanoch.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
18.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur
17.06.2015 - Tlačové správy

Mestské zastupiteľstvo včera schválilo zmluvu o dielo so spoločnosťou MOLDA stavebná firma, ktorej predmetom je rekonštrukcia Depozitáru Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Zároveň odporučilo primátorovi zmluvu podpísať. Všetci poslanci hlasovali za, jeden nezávislý poslanec sa hlasovania zdržal.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Deti z detských domovov súťažia Deti z detských domovov súťažia
17.06.2015 - Tlačové správy

Približne 150 detí z detských domovov na celom Slovensku dnes súťaží v hornoliptovskej obci Hybe. Jej Športový areál je dejiskom už 25-ročníka celoslovenských loptových hier detí z detských domov. Sily si zmerajú vo futbale, volejbale a v stolnom tenise.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
17.06.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Referent oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku". Termín na zaslanie žiadosti je do 15. júla 2015.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.06.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o dodatočnom povolení stavby "rodinnému domu" na pozemku par. č. KN-C 237/1, "spevnené plochy, vodovodná, elektrická, kanalizačná prípojka a žumpa" na pozemkoch parc. č. KN-E 506/1 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Ivan Devečka, Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o upustení od dražby
16.06.2015 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje upustenie od dražby na nehnuteľnosť - Budova ubytovacieho zariadenia (obchodný objekt) súp. č. 98 v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorá sa mala konať dňa 30.6.2015 v Žiline.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Okresného úradu, odboru opravných prostriedkov Žilina vo veci odvolania proti rozhodnutiu o zastavení konania o odčlenení poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do nového poľovného revíru Vrchovina z existujúcich poľovných revírov Baranec a Baníkov, ktorým sa rozhodnutie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši potvrdilo a odvolanie Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba zamietlo.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Zaslanie oznámenia Ministerstva životného prostredia, sekcie enviromentálneho hodnotenia a riadenia Bratislava o zmene navrhovanej činnosti "Modernizácia námokových a činiacich technologických uzlov" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obvnova bytového domu" na ulici Pod slivkou súp. č. 520 na pozemku parc. č. KN-C 773/44 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytového domu Pod slivkou 520, Liptovský Mikuláš v správe INTEN - EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann - INŽINIERSKA KANCELÁRIA, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 635/1 o výmere cca 16 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska).

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - časť pozemku parc. č. KN-C 854/1 (ul. Stodolovcov), časť pozemku parc. č. KN-E 2927/1 (ul. Pltnícka) a časť pozemku parc. č. KN-C 3241 (ul. Alexyho).

Horizontálny predel obsahu
Stoličné dni ponúkajú bohatý program Stoličné dni ponúkajú bohatý program
15.06.2015 - Tlačové správy

Tradičný jarmok s takmer 600-ročnou históriou spojený s prezentáciou remeselníkov a ich tvorivosti opäť zaplní centrum Liptovského Mikuláša. Stoličné dni budú v srdci Liptova 18. až 20. júna.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Prosiek na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Prosiek, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov
14.06.2015 - Tlačové správy

Druhé najstaršie podujatie pre bežcov v Liptove, Ondrašovská horička, privítalo v nedeľu 14. júna 221 pretekárov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
19.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 33 - vybúranie otvorov", nachádzajúcu sa na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1681 na pozemku parc. č. KN-C 5269/77 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Mgr. Katarína Verešová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.7.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.7.2015
19.06.2015 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 22.7.2015 bude v čase od 12:30 hod. do 19:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto a Nábrežie - Vrbica (Ul. Poľnohospodárska č. 0, 867) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Deti súťažia v cyklistickej doprave Deti súťažia v cyklistickej doprave
18.06.2015 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš je dejiskom celoslovenského kola detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem detí o vzdelávanie v cyklistickej doprave.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov so sídlom v Smrečanoch o vykonaní úhrady náhrad za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy - poľovnej plochy dňa 22. júla 2015 na Obecnom úrade v Smrečanoch.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
18.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur
17.06.2015 - Tlačové správy

Mestské zastupiteľstvo včera schválilo zmluvu o dielo so spoločnosťou MOLDA stavebná firma, ktorej predmetom je rekonštrukcia Depozitáru Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Zároveň odporučilo primátorovi zmluvu podpísať. Všetci poslanci hlasovali za, jeden nezávislý poslanec sa hlasovania zdržal.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Deti z detských domovov súťažia Deti z detských domovov súťažia
17.06.2015 - Tlačové správy

Približne 150 detí z detských domovov na celom Slovensku dnes súťaží v hornoliptovskej obci Hybe. Jej Športový areál je dejiskom už 25-ročníka celoslovenských loptových hier detí z detských domov. Sily si zmerajú vo futbale, volejbale a v stolnom tenise.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
17.06.2015 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Referent oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku". Termín na zaslanie žiadosti je do 15. júla 2015.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.06.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o dodatočnom povolení stavby "rodinnému domu" na pozemku par. č. KN-C 237/1, "spevnené plochy, vodovodná, elektrická, kanalizačná prípojka a žumpa" na pozemkoch parc. č. KN-E 506/1 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Ivan Devečka, Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o upustení od dražby
16.06.2015 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje upustenie od dražby na nehnuteľnosť - Budova ubytovacieho zariadenia (obchodný objekt) súp. č. 98 v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorá sa mala konať dňa 30.6.2015 v Žiline.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Okresného úradu, odboru opravných prostriedkov Žilina vo veci odvolania proti rozhodnutiu o zastavení konania o odčlenení poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do nového poľovného revíru Vrchovina z existujúcich poľovných revírov Baranec a Baníkov, ktorým sa rozhodnutie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši potvrdilo a odvolanie Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba zamietlo.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Zaslanie oznámenia Ministerstva životného prostredia, sekcie enviromentálneho hodnotenia a riadenia Bratislava o zmene navrhovanej činnosti "Modernizácia námokových a činiacich technologických uzlov" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obvnova bytového domu" na ulici Pod slivkou súp. č. 520 na pozemku parc. č. KN-C 773/44 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytového domu Pod slivkou 520, Liptovský Mikuláš v správe INTEN - EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann - INŽINIERSKA KANCELÁRIA, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 635/1 o výmere cca 16 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska).

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - časť pozemku parc. č. KN-C 854/1 (ul. Stodolovcov), časť pozemku parc. č. KN-E 2927/1 (ul. Pltnícka) a časť pozemku parc. č. KN-C 3241 (ul. Alexyho).

Horizontálny predel obsahu
Stoličné dni ponúkajú bohatý program Stoličné dni ponúkajú bohatý program
15.06.2015 - Tlačové správy

Tradičný jarmok s takmer 600-ročnou históriou spojený s prezentáciou remeselníkov a ich tvorivosti opäť zaplní centrum Liptovského Mikuláša. Stoličné dni budú v srdci Liptova 18. až 20. júna.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.06.2015 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Prosiek na stavbu "Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Prosiek, stavebníkom ktorej je Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov
14.06.2015 - Tlačové správy

Druhé najstaršie podujatie pre bežcov v Liptove, Ondrašovská horička, privítalo v nedeľu 14. júna 221 pretekárov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu