Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Radničkine trhy aj v Liptovskom Mikuláši Radničkine trhy aj v Liptovskom Mikuláši
04.09.2013 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš sa stane jedným z troch slovenských miest, kde ukážu svoje kvality a zručnosti postihnutí spoluobčania počas kúpno-predajného podujatia Radničkine trhy. Cieľom podujatia je pozitívne ovplyvniť postoje verejnosti voči postihnutých ľuďom a ukázať plnohodnotnosť a rôznorodosť ich života.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mesto diskutovalo s občanmi o parkovacej politike Mesto diskutovalo s občanmi o parkovacej politike
04.09.2013 - Tlačové správy

Už onedlho bude mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši rozhodovať o regulovanom systéme parkovania. O pravidlách novej parkovacej politiky sa vedenie mesta a komisia dopravy mestského zastupiteľstva radili tento týždeň aj s občanmi mesta počas jej verejného prerokovania.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010/VZN v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1998/VZN

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš -Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 2 (ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 02), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011/VZN

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad v Žiline oznamuje p. Anne Didiášovej, nar. 1952, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 9500502/5/3928180/2013/Balž, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Martin Glevitzký, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Igor Kollárik, nar. 1958, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.9.2013 (VO) Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.9.2013 (VO)
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 26.9.2013 bude v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (Iľanovo - verejné osvetlenie) distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrického zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Potešili srdce, oči i uši ... Potešili srdce, oči i uši ...
03.09.2013 - Tlačové správy

Obyvatelia obce Ploštín oslávili 750. rokov odkedy sa písomné pramene po prvýkrát zmienili o tejto dnes už mestskej časti Liptovského Mikuláša. Dvojdňové oslavy obohatilo uvedenie publikácie z histórie obce, predstavenie obľúbeného domáceho divadelného súboru a známy detský folklórny festival Pod skalkou.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Okoličné - pozemok parc. č. KN-C 8/110 o výmere 30 m2 Jane Murzovej, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 302/8 o výmere 224 m2 spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Palúdzka -pozemok parc. č. KN-C 2098/309 o výmere 13 m2 Ing. Vladimírovi Piatkovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Liptovská Ondrašová - pozemok parc. č. KN-C 88/587 o výmere 193 m2 Jaroslavovi Gerecovi a manželke Márii Gerecovej, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš opredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 78/3 o výmere 41 m2 Ing. Ladislavovi Dvořákovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Demänová - pozemky parc. č. KN-C 3/1 a KN-C 3/3 spolu o výmere 21 506 m2 a stavba "Šatne a krytá tribúna" občianskemu združeniu Športový klub Demänová

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Liptovský Mikuláš - pozemky parc. č. KN-C 657/3 o výmere 83 m2 a KN-C 6572/7 o výmere 9 m2 Ing. Vladimírovi Rengevičovi a manželke Mgr. Arg. Jane Rengevičovej, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.9.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.9.2013
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 26.9.2013 bude v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (miestna časť Iľanovo) distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrického zariadenia

Horizontálny predel obsahu