Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Konferencia na slávu štyrom šľachetným Konferencia na slávu štyrom šľachetným
22.09.2014 - Tlačové správy

Provizórna sieň Slávy šľachetným sa rozrástla o ďalšie mená významných slovenských dejateľov. Na vedecko-popularizačnej konferencii v Liptovskom Mikuláši prijali Jána Lajčiaka, Rudolfa Macúcha, Annu Pivkovú a Elenu Maróthy–Šoltésovú k osobnostiam, ktoré sa výrazne pričinili o rozvoj a pozdvihnutie slovenského národa v dobe, v ktorej žili.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
O post primátora mesta sa uchádza päť kandidátov O post primátora mesta sa uchádza päť kandidátov
22.09.2014 - Tlačové správy

V nedeľu 21. septembra o polnoci sa uzavreli kandidátske listiny pre voľby do orgánov miestnych samospráv. Kandidátsku listinu v Liptovskom Mikuláši podalo päť uchádzačov o post primátora mesta a 75 uchádzačov na pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.09.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Milan BANDY, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.10.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.10.2014
22.09.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 8.10.2014 bude v čase od 08:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, časti Vrbica-Nábrežie (ul. Vrbická č. 4250) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
22.09.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na 4 pracovné miesta člena občianskej hliadky a 1 pracovné miesto koordinátora členov občianskej hliadky. Výberové konanie sa uskutoční 8.10.2014.

Horizontálny predel obsahu
Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet
19.09.2014 - Tlačové správy

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje v školskom roku 2014/2015 tretí ročník výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet. Úlohou žiakov je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na tému zdravý životný štýl alebo prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Rázusovie dom otvoria koncom októbra Rázusovie dom otvoria koncom októbra
19.09.2014 - Tlačové správy

Rodný dom Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši zažíva najväčší stavebný ruch od roku 1993, keď bol po rekonštrukcii sprístupnený verejnosti. Prebiehajúce odvlhčovanie interiéru by malo potrvať do konca októbra tohto roka. Práce zveľadia aj priestory doteraz nepoužívanej pivnice.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.09.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Ivana OVŠIAKOVÁ, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Prešov.

Horizontálny predel obsahu
Podpis zmluvy o spolupráci pri ukladaní odpadu Podpis zmluvy o spolupráci pri ukladaní odpadu
18.09.2014 - Tlačové správy

Mestá Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok podpísali vo štvrtok 18. augusta zmluvu, ktorou spečatili spoluprácu pri riešení odvozu komunálneho odpadu z mikulášskych domácností a okolitých obcí. Najbližšie dva roky budú odpad ukladať na skládke v katastri obce Podtureň, ktorú vlastní mesto Liptovský Hrádok.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.09.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Rozšírenie inžinierskych sietí - spevnená prístupová plocha" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Branislav Čatloš, Liptovský Mikuláš a spol. v zastúpení Tomáš Pleva, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.09.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - NNK pre 8 RD" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je SSE-Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík, SPRE-M Trstená.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.09.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 11" nachádzajúceho sa na ul. Hurbanova súp. č. 1490 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Marcela Barančoková, Kalinovo.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.09.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Bobrovec na stavbu "Odstavné plochy - Ul. Chalúpkova" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Konferencia na Slávu šľachetným Konferencia na Slávu šľachetným
17.09.2014 - Tlačové správy

Spolok Martina Rázusa zorganizuje v Liptovskom Mikuláši tretí ročník vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným. Tentoraz bude venované významným slovenským vzdelancom - teológom, orientalistom Jánovi Lajčiakovi a Rudolfovi Macúchovi ako i prvým dvom predsedníčkam spolku slovenských žien Živena - Anne Pivkovej a Elene Maróthy-Šoltésovej pri príležitosti 145. výročia založenia spolku Živena.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
17.09.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Eve ĎURIAKOVEJ, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Voľné pracovné miesto
17.09.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície REFERENTA ÚTVARU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A POĽNOHOSPODÁRSTVA termínom nástupu 1.11.2014.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
17.09.2014 - Úradná tabuľa

Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 17.10.2014 sa v hoteli KLAR Liptovský Mikuláš uskutoční dražba na nehnuteľnosť - byt č. 14 nachádzajúci sa v bytovom dome na ul. Belopotockého č. 3300/11 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
16.09.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 29/35 o výmere 195 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - Čisté hory
16.09.2014 - Oznamy

Informácia o konaní 36. ročníka podujatia Čisté hory.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2014/VZN
16.09.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2014/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Horizontálny predel obsahu