Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
16.01.2014 - Úradná tabuľa

Verejná vyhláška, ktorou Okresný úrad Poprad - odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie konania vo veci žiadosti o vydanie povolenia realizácie vodnej stavby stavebných objektov v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice - úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry /mimo/" v k. ú. Svit.

Horizontálny predel obsahu
Výstava Za krížom v Dome fotografie opäť sprístupnená Výstava Za krížom v Dome fotografie opäť sprístupnená
15.01.2014 - Tlačové správy

Od januára 2014 sprístupnila Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši vo svojom Dome fotografie výstavu Za krížom. Znovu otvorenie výstavy pod taktovkou dvoch kurátoriek, interpretuje každodenné životné okamihy nasledujúce „kríž" v dielach súčasných slovenských dokumentárnych fotografov a v tvorbe významného českého fotografa Jindřicha Štreita.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Lipovský Mikuláš
15.01.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné - pozemok parc. č. KN-C 1041/2, 1258/2 a 1246/3 spolu o výmere 825 m2 Bc. Jane Tomčíkovej, Liptovský Mikuláš v rámci stavby "Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice".

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Lipovský Mikuláš
15.01.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš predať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Palúdzka - pozemky parc. č. KN-C 2099/212, 2099/219 a 2099/221 spolu o výmere 9028 m2 spoločnosti SUKUPCAK, s.r.o. Žilina výmenou za nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Palúdzka.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Lipovský Mikuláš
15.01.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš predať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 2099/192,193, 194, 195, 196, 197, 198, 224 a 2098/314 v k. ú. Palúdzka spolu o výmere 4497 m2 spoločnosti VEREX REALITY, s.r.o. Liptovský Mikuláš výmenou za nehnuteľnosti v k. ú. Palúdzka.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
15.01.2014 - Úradná tabuľa

Zásielky adresované pre: 1/ Jozef VOŠTINÁR, nar. 1963 a 2/ Ján LONČÍK, nar. 1990 - obaja s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad, Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš
15.01.2014 - Úradná tabuľa

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom.

Horizontálny predel obsahu
Koncom januára ocenia Športovcov mesta za rok 2013 Koncom januára ocenia Športovcov mesta za rok 2013
14.01.2014 - Tlačové správy

Nominačné listiny s najúspešnejšími športovcami z liptovskomikulášskych klubov sa uzavreli. Ich mená sa dozvieme už koncom januára. Všetci nominovaní jednotlivci a kolektívy zaznamenali v uplynulom roku 2013 významné športové úspechy doma i vo svete.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Ekumenické služby Božie naživo z Liptovského Mikuláša Ekumenické služby Božie naživo z Liptovského Mikuláša
14.01.2014 - Tlačové správy

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysiela v nedeľu 19. januára naživo Ekumenické služby Božie z Liptovského Mikuláša. Slávnostná omša v kostole sv. Mikuláša sa začína o 10:00 h. Účasť potvrdili významní zástupcovia cirkví na Slovensku.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
14.01.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje: 1/ Jozefovi Garbovi, nar. 1980; 2/ Norbertovi Janíkovi, nar. 1976 a 3/ Ing. Karolovi Gécimu, nar. 1955 - všetci hlásení trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti (výkaz nedoplatkov) zo dňa 10.1.2014, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.01.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Rozšírenie inžinierskych sietí" v k. ú. Okoličné, miestna časť Stošice, navrhovateľom ktorej je Branislav Čatloš, Liptovský Mikuláš a spol. v zastúpení Tomášom Plevom, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
14.01.2014 - Úradná tabuľa

Zásielky adresované pre: 1/ Martina Glevitzská, nar. 1985; 2/ Michal Lončík, nar. 1979; 3/ Stanislav Murgoš, nar. 1987; 4/ Peter Koblíček, nar. 1959 a 5/ Helena Slovíková, nar. 1952 - všetci s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad, Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Celoslovenský tenisový turnaj seniorov Celoslovenský tenisový turnaj seniorov
13.01.2014 - Tlačové správy

Liptovský tenisový klub hostil 11. a 12. januára Celoslovenský tenisový turnaj "B" v kategóriách seniorov. Spomedzi tridsiatky hráčov z celého Slovenska sa na štvrtom ročníku súťaže nestratili ani reprezentanti domácich tenisových klubov LTK L. Mikuláš a TK Relax.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
 Upozornenie pre chodcov!   Upozornenie pre chodcov!
13.01.2014 - Tlačové správy

Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) upozorňuje na zmenu zákona o cestnej premávke. Novela nadobudla účinnosť od 1. januára 2014 a okrem iných zmien priniesla aj novú povinnosť pre chodcov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
13.01.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Dušan BALÁŽ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
13.01.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ľuboslav PERNIŠ, nar. 1955, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto - Mestský úrad Prievidza.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
13.01.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Milan ČERVEŇ, nar. 1958, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
13.01.2014 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť so sídlom v Bratislave oznamuje, že dňa 10.2.2014 sa uskutoční v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline 1. kolo dražby na nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Petícia nezodpovedá skutočnosti, opozícia zutekala (článok + video) Petícia nezodpovedá skutočnosti, opozícia zutekala (článok + video)
10.01.2014 - Tlačové správy

Začiatkom januára zvolal primátor Liptovského Mikuláša mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa malo diskutovať o petícii Stop drancovaniu mestského majetku, iniciovanej opozičnými poslancami. K diskusii však nedošlo, všetci členovia opozičného klubu opustili zasadaciu miestnosť.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.01.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Mariana Csákiová, nar. 1975; 2/ Nikoleta Csákiová, nar. 1998 a 3/ Sofia Csákiová, nar. 2007. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu