Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
15.01.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš má zámer v zmysle § 9a ods. 8 písmena e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení priamym predajom odpredať nehnuteľnosť v k.ú. Lipt. Mikuláš časť pozemku parc.č. KN-C 3334/2 ostatné plochy o výmere cca 30 m2

Horizontálny predel obsahu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
15.01.2013 - Úradná tabuľa

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 "O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností."

Horizontálny predel obsahu
Oznam
15.01.2013 - Oznamy

Oznámenie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. v súvislosti s vedením účtu majiteľa cenných papierov s možnosťou výhry 100,- €

Horizontálny predel obsahu
Folkloristi z Vŕbového prútia úspešne reprezentovali v Poľsku Folkloristi z Vŕbového prútia úspešne reprezentovali v Poľsku
15.01.2013 - Tlačové správy

Mikulášsky súbor Vŕbové prútie, ktorého členom je aj poslanec zastupiteľstva Martin Krajčí, získal na Vyšehradskom zimnom festivale druhé miesto vo svojej kategórii a roztlieskal zaplnenú sálu miestneho centra kultúry.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zmena telefónnych čísiel pre nahlasovanie porúch na sieti verejného osvetlenia Zmena telefónnych čísiel pre nahlasovanie porúch na sieti verejného osvetlenia
14.01.2013 - Oznamy

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia je možné vykonávať na nonstop telefónnych číslach 044/547 65 30 alebo 0915/889 003.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Budú Tatry po olympiáde patriť Poliakom? Budú Tatry po olympiáde patriť Poliakom?
14.01.2013 - Tlačové správy

Vyššia zamestnanosť, lepšia infraštruktúra a húfy spokojných návštevníkov. To sú hlavné efekty organizovania zimnej olympiády spolu so susedným Poľskom. Športová udalosť roka by bola logickým vyústením procesu obrody Tatier. Tie by svetu ukázali vynovenú tvár a zároveň sa spropagovali, čo by určite prispelo k ich oživeniu aj po spoločenskej stránke.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.01.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Martel Liptov na stavbu "Pri Kauflande - distribučné zemné káblové vedenie NN a osadenie skrine SR 5.2 Mullerová"

Horizontálny predel obsahu
Oznam
14.01.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na verejnom priestranstve v k.ú. Iľanovo


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
14.01.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub odrasteného sadbového materiálu v areáli skleníkov v k.ú. Okoličné


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
14.01.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti rodinného domu v k.ú. Palúdzka


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zástupca náčelníka mestskej polície u prezidenta Zástupca náčelníka mestskej polície u prezidenta
11.01.2013 - Tlačové správy

Z iniciatívy Asociácie príslušníkov obecných polícií Slovenskej republiky sa v stredu 9. januára uskutočnilo v slávnostných priestoroch prezidentského paláca prijatie zástupcov obecných a mestských polícií Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Petícia nezodpovedá skutočnosti, opozícia zutekala Petícia nezodpovedá skutočnosti, opozícia zutekala
10.01.2013 - Tlačové správy

Začiatkom januára zvolal primátor Liptovského Mikuláša mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa malo diskutovať o petícii Stop drancovaniu mestského majetku, iniciovanej opozičnými poslancami. K diskusii však nedošlo, všetci členovia opozičného klubu opustili zasadaciu miestnosť.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.01.2013 - Úradná tabuľa

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava - Oznámenie o začatí konania a o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu "Diaľnica D1 Hybe - Važec", ktorej stavebníkom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
10.01.2013 - Úradná tabuľa

DUPOS dražobná, spol. s.r.o. Trnava - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 34 na Nábreží Dr. A. Stodolu 1585/20, Liptovský Mikuláš, ktorá sa bude konať dňa 30.1.2013 v Liptovskom Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.01.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie pre stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Martel Liptov, s.r.o. Liptovský Mikuláš na stavbu: NN kábel pre rodinné domy ul. Palučanská - líniová stavba v k. ú. Palúdzka

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Július Baláž, nar. 1941, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.01.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavebníka Merkury Market Slovakia, Prešov v zastúpení Liptov Reality, s.r.o. Liptovský Mikuláš na stavbu MERKURY MARKET Liptovský Mikuláš - SO 01 Obslužná komunikácia, SO 04 Spevnené plochy a vnútorné komunikácie v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.01.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania -pre stavebníka vlastníci bytov bytového domu na ul. 1. mája 1336, Liptovský Mikuláš v správe EURA-SB, s.r.o. Liptovský Mikuláš na stavbu: stavebné úpravy bytového domu na ul. 1.mája 1336 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.01.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie návrhu pre stavebníka: vlastníci bytov bytového domu Nábrežie 4. arpíla 1833, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš na stavbu: Zateplenie bytového domu 48 b.j. Nábrežie 1833 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
V spore o miliónové odškodné rozhodol okresný súd v prospech mesta V spore o miliónové odškodné rozhodol okresný súd v prospech mesta
07.01.2013 - Tlačové správy

Okresný súd sa s názorom mesta na neplatnosť zmluvy stotožnil a žalobu o vyplatenie odškodného v celom rozsahu po piatich pojednávaniach zamietol. V súvislosti s pochybnou zmluvou vedú už takmer rok vyšetrovanie aj orgány činné v trestnom konaní.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu