Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
22.01.2013 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Martin Vopravil, nar. 1975; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ivan Roháč, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Miroslav Lukášik, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Žiak, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: STILLA, a.s. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Do prvého ročníka zapísali viac ako tristo detí Do prvého ročníka zapísali viac ako tristo detí
21.01.2013 - Tlačové správy

Na území mesta evidujeme 302 detí, ktoré sú narodené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007. Pre zákonných zástupcov uvedených detí platí povinnosť zúčastniť sa zápisu do prvého ročníka.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
18.01.2013 - Úradná tabuľa

IURIDIS, a.s. Veľký Krtíš - Oznámenie o dražbe na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 19, na 4. poschodí bytového domu M.R. Štefánika č. 1513, Liptovský Mikuláš. Dražba sa bude konať dňa 19.2.2013 v hoteli STEVE Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Pripomenuli si 20. výročie vzniku nášho štátu Pripomenuli si 20. výročie vzniku nášho štátu
17.01.2013 - Tlačové správy

Prítomným sa postupne prihovorili prednosta Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši Ján Galvánek, zástupca primátora Liptovského Mikuláša Jozef Repaský, pamätníci príprav osláv vzniku Slovenskej republiky na prelome rokov 1992 a 1993 i zástupcovia oboch cirkví.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Otvorili výstavu na počesť Martina Martinčeka, dostal ocenenie Otvorili výstavu na počesť Martina Martinčeka, dostal ocenenie
17.01.2013 - Tlačové správy

Výstava pripomína aj zložité životné osudy Martina Martinčeka. V roku 1945 v jednej chvíli prišiel o najbližšiu rodinu - manželku, dvoch synov i otca. Vo februári 1948 bol uväznený, nový režim mu priniesol profesionálnu i spoločenskú degradáciu, nedobrovoľný návrat do rodného Liptova.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.01.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Liptovský Mikuláš časť mesta Hlboké inštalácia fakturačného merania mimo budovu" v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka: Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina, v zastúpení LEXEL, s.r.o. Banská Bystrica

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.01.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie pre stavebníka LVI INGREAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš na stavbu "IVB Slnečná stráň - I. etapa" - SO 04 miestne a obslužné komunikácie a spevnené pešie plochy v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
16.01.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa ruší VZN č. 7/1993 - Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam - upozornenie
16.01.2013 - Oznamy

Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zverejnenie zámeru v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení
15.01.2013 - Úradná tabuľa

zámena nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.01.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš má zámer v zmysle § 9a ods. 8 písmena e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení priamym predajom odpredať nehnuteľnosť v k.ú. Lipt. Mikuláš časť pozemku parc.č. KN-C 3334/2 ostatné plochy o výmere cca 30 m2

Horizontálny predel obsahu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
15.01.2013 - Úradná tabuľa

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 "O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností."

Horizontálny predel obsahu
Oznam
15.01.2013 - Oznamy

Oznámenie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. v súvislosti s vedením účtu majiteľa cenných papierov s možnosťou výhry 100,- €

Horizontálny predel obsahu
Folkloristi z Vŕbového prútia úspešne reprezentovali v Poľsku Folkloristi z Vŕbového prútia úspešne reprezentovali v Poľsku
15.01.2013 - Tlačové správy

Mikulášsky súbor Vŕbové prútie, ktorého členom je aj poslanec zastupiteľstva Martin Krajčí, získal na Vyšehradskom zimnom festivale druhé miesto vo svojej kategórii a roztlieskal zaplnenú sálu miestneho centra kultúry.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zmena telefónnych čísiel pre nahlasovanie porúch na sieti verejného osvetlenia Zmena telefónnych čísiel pre nahlasovanie porúch na sieti verejného osvetlenia
14.01.2013 - Oznamy

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia je možné vykonávať na nonstop telefónnych číslach 044/547 65 30 alebo 0915/889 003.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Budú Tatry po olympiáde patriť Poliakom? Budú Tatry po olympiáde patriť Poliakom?
14.01.2013 - Tlačové správy

Vyššia zamestnanosť, lepšia infraštruktúra a húfy spokojných návštevníkov. To sú hlavné efekty organizovania zimnej olympiády spolu so susedným Poľskom. Športová udalosť roka by bola logickým vyústením procesu obrody Tatier. Tie by svetu ukázali vynovenú tvár a zároveň sa spropagovali, čo by určite prispelo k ich oživeniu aj po spoločenskej stránke.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.01.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Martel Liptov na stavbu "Pri Kauflande - distribučné zemné káblové vedenie NN a osadenie skrine SR 5.2 Mullerová"

Horizontálny predel obsahu