Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 740,20

  Archív správ -

  Oznam
  15.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 781/44 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "SO 09 prípojka VN a TR" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je InDevel, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti "Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján" navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. a upovedomenie o začatí konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - voľné pracovné miesto
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia projektového manažmentu.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  VZN č. 1/2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta LM.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie ministerstva dopravy a výstavby na časť stavby dráhy: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo) V. etapa UČS 411 Liptovský Mikuláš - Paludza".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2019 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod" v k.ú. Okoličné a Beňadiková, navrhovateľom ktorej je Craemer Slovakia, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô pre vlastníkov poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení listovej zásielky
  12.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jaroslav Kostelný, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: JUDr. Hulmanová Janušová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Participatívny rozpočet 2019
  12.02.2019 - Úradná tabuľa

  Výzva na predkladanie projektov financovaných z Participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019.

  Horizontálny predel obsahu
  VZN č. 2/2019/VZN
  12.02.2019 - Úradná tabuľa

  Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  11.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 757/18, 757/19, 748/28, 748/26, 748/27, 756/3, 756/1, 756/2, 755/8, 757/8, 757/10, 757/3, 757/6, 757/11, 757/4, 757/12, 748/22, 757/13, 757/7, 757/14 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  11.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 230/4 v k.ú. Benice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  11.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 627/501 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Matej Matejka, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovakia Corporation, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2019 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístupová komunikácia a verejné osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2019 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "FTTH-LM_LIMI_02_PLOŠTÍN" v k. ú. Ploštín, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 740,20

  Archív správ -

  Oznam
  15.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 781/44 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "SO 09 prípojka VN a TR" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je InDevel, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti "Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján" navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. a upovedomenie o začatí konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - voľné pracovné miesto
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia projektového manažmentu.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  VZN č. 1/2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta LM.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie ministerstva dopravy a výstavby na časť stavby dráhy: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo) V. etapa UČS 411 Liptovský Mikuláš - Paludza".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2019 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod" v k.ú. Okoličné a Beňadiková, navrhovateľom ktorej je Craemer Slovakia, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô pre vlastníkov poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení listovej zásielky
  12.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jaroslav Kostelný, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: JUDr. Hulmanová Janušová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Participatívny rozpočet 2019
  12.02.2019 - Úradná tabuľa

  Výzva na predkladanie projektov financovaných z Participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019.

  Horizontálny predel obsahu
  VZN č. 2/2019/VZN
  12.02.2019 - Úradná tabuľa

  Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  11.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 757/18, 757/19, 748/28, 748/26, 748/27, 756/3, 756/1, 756/2, 755/8, 757/8, 757/10, 757/3, 757/6, 757/11, 757/4, 757/12, 748/22, 757/13, 757/7, 757/14 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  11.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 230/4 v k.ú. Benice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  11.02.2019 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 627/501 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.02.2019 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Matej Matejka, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovakia Corporation, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.02.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2019 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístupová komunikácia a verejné osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2019 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "FTTH-LM_LIMI_02_PLOŠTÍN" v k. ú. Ploštín, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s.

  Horizontálny predel obsahu