Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
31.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania dňa 25.6.2013 vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Chodník pre peších Demänovská Dolina - Tri studničky" - líniová stavba v k. ú. Demänovská Dolina, navrhovateľom ktorej je Obec Demänovská Dolina v zastúpení REAL Inginiering, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
31.05.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Parkovacie plochy - ul. Jesenského" na pozemku parc. č. KN-C 343/1 a KN-E 6703/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.05.2013 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby " MTS Liptovský Mikuláš, Pišútova ulica, rozšírenie MTS ".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.05.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - Zateplenie bytovky 54 BJ Stodolova 1877/3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.05.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavebné úpravy bytového domu na ul. Vrbickej č. súpisné 1944, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
29.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.05.2013 - Úradná tabuľa

Zámer priameho predaja nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 88/8 v k.ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zmene v užívaní stavby č. súpisné 627 "Bytový dom" na "2 x Bytový dom", ul. Hradišská 9, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučených zásielok pre Norbeta Janíka, Igora Paveleka, Bibianu Vyšnú a Petra Dobáka.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
24.05.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie: Navrhovaná činnosť " Modernizácia výroby spracovania surových koží - výstavba haly" v katastrálnom území Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.05.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o povolení stavby - Rozšírenie plynofikácie bytového domu L. Mikuláš, ul. Kláštorná č. 501, vchod č. 3, byty na 1 NP a 2. NP - č.2-2, č. 4-4.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Eva Míšová, Michal Míša, Ján Zubko, Ján Trúchly, Nadežda Hliničanová.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky pre pána Igora Bogára.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 37" nachádzajúcom sa na X.poschodí bytového domu Štefánikova 1521/21 na pozemku parc. č. KN-C 365/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Pavel Droppa, Gôtovany

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie - vo veci odvolania VEREX REALITY, s.r.o. Liptovský Mikuláš - zamietnutie a potvrdenie rozhodnutia mesta zo dňa 18.1.2013 pre stavbu "Obchodné centrum Podbreziny" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Development 2, s.r.o. Bratislava zastúpená Ing. Jozefom Gondom, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice, preložka 266/ts/l.mikuláš_stošice 2" pre stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina zastúpená Bc. Janou Tomčíkovou, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 40" nachádzajúceho sa na III. poschodí bytového domu Vrbická č. 23 na pozemku parc. č. KN-C 2941 v k. ú. Liptovský Mikuláš stavebníka Tomáša Staroňa, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam - postrek brehových porastov
20.05.2013 - Oznamy

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Správa povodia horného Váhu Ružomberok oznamuje, že v období od 3.6.2013 do 28.6.2013 bude realizovať postrek brehových porastov v k. ú. Liptovského Mikuláša na vodných tokoch Smrečianka, Stošianka, Váh, Mútnik, Ploštínka a Demänovka.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.05.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom - nadstavba a stavebné úpravy" na pozemku parc. č. KN-C 6 v k. ú. Ploštín, stavebníkom ktorej je Ľubica Trnovská, Ploštín - Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.05.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - NNK pre IBV za železnicou" v k. ú. Okoličné pre stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o. Námestovo

Horizontálny predel obsahu