Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška o oznámení mesta uloženia písomnosti
04.12.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Eve ĎURIAKOVEJ, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti zo dňa 25.11.2014, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.12.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 364/228 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer na predaj osobného motorového vozidla
04.12.2014 - Oznamy

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať osobné motorové vozidlo Škoda Superb 2,8l 3U.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.12.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na pozemku parc. č. KN-C 352/4 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Majeríkova 1397/5, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o realizácii projektu
03.12.2014 - Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš na základe predloženej a schválenej žiadosti realizuje projekt „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
03.12.2014 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: 1/ Albín MARO, nar. 1960 a 2/ Igor CALLO, nar. 1957, obaja hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
03.12.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad oznamuje p. Igorovi STANEKOVI, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - rozhodnutia č. 4458-17/2014/LM, ktorým je Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
03.12.2014 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Tatiana DRUGDOVÁ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad - útvar daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.12.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so sídlom v Bratislave vo veci umiestnenia stavby "Civilné letisko - heliport" na pozemkoch v k.ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľa ELAN, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Závažná Poruba na stavbu "Odstavné plochy - Ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš" na pozemku parc. č. KN-C 374/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: 1/ Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956 a 2/ Miroslav LUKÁŠIK, nar. 1968, obaja hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Petrovi CUDRÁKOVI, nar. 1983, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov zo dňa 12.11.2014, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/ Miroslav Lukášik, nar. 1968; 2/ Ján FINK, nar. 1975; 3/ Marek CUPRA, nar. 1975; 4/ Martina ČUPKOVÁ, nar. 1981; 5/ Lucia VALČOVÁ, nar. 1982 - všetci hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš a 6/ Milan MAJERČÁK, Za Traťou 606/5, Liptovský Mikuláš; 7/ Peter LAFKO, Dubová 493/1, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obnova bytového domu" na ul. Vrbická súp. č. 1894 na pozemku parc. č. KN-C 2941/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Vrbická 1894, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.11.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Závažná Poruba na stavbu "Verejné osvetlenie Stošická ulica" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Mikulášsky jarmok: „Na Mikuláša – v Mikuláši“ Mikulášsky jarmok: „Na Mikuláša – v Mikuláši“
26.11.2014 - Tlačové správy

V Liptovskom Mikuláši sú v plnom prúde prípravy na tradičný Mikulášsky jarmok. Tri jarmočné dni od 4. do 6. decembra ponúknu domácim i návštevníkom stánky s najrôznejším sortimentom.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mikulášsky darček od Informačného centra Mikulášsky darček od Informačného centra
26.11.2014 - Tlačové správy

Informačné centrum v Liptovskom Mikuláši sa približuje detským návštevníkom. K množstvu propagačných materiálov pribudla maľovanka pre deti do 10 rokov. Hravou formou ich spolu s rodičmi prevedie mestom a jeho pamätihodnosťami.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.11.2014 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná pre: Jozef ŽIAK, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2014 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2014 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015.

Horizontálny predel obsahu