Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Igorovi BOGÁROVI, nar. 1964, hlásený pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 9513301/5/5619420/2013 zo dňa 18.12.2013, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Marek TOMAŇ, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Erik Siffel, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť so sídlom v Bratislave oznamuje, že dňa 10.2.2014 sa uskutoční v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline 1. kolo dražby na nehnuteľnosť - byt č. 9 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 42 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.12.2013 - Úradná tabuľa

Združenie majiteľov lesov, Pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba zverejňuje Uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom Poľovnom revíri "Poludnica", konaného dňa 18.11.2013 v Závažnej Porube.

Horizontálny predel obsahu
Mosty Gesharim vo vianočnom televíznom vysielaní Mosty Gesharim vo vianočnom televíznom vysielaní
23.12.2013 - Tlačové správy

Začiatkom októbra tohto roka uzavreli obľúbené Mosty Gesharim dvadsať rokov svojej existencie. Ani tento raz si premosťovanie medzi štyrmi národmi nenechali ujsť kamery verejnoprávnej televízie, ktorá záznam z podujatia zaradila tradične do vianočného vysielania.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
23.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielky v počte 2 ks adresované pre: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2013/VZN
23.12.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2013/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadeného na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2014.

Horizontálny predel obsahu
Lyžovanie na Podbrezinách bude zadarmo Lyžovanie na Podbrezinách bude zadarmo
20.12.2013 - Tlačové správy

Radnica pripravila pre lyžiarov predvianočný darček. Budú si môcť zalyžovať zadarmo, a to priamo v meste. Už zajtra sa spúšťa do prevádzky vlek na sídlisku Podbreziny.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.12.2013 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny odbor oznamuje, že dňa 23.10.2013 bolo vydané Rozhodnutie a Upovedomenie o podaní odvolania na základe Rozhodnutia č. V 2670/2013 o zamietnutí návrhu na vklad zmluvy o zriadení záložného práva do katastra nehnuteľností medzi: POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava a Mária Brezinová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
20.12.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Martinovi Glevitzkému, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 9513301/5/5605876 zo dňa 17.12.2013, ktorým je Daňový úrad, Žilina - pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Dušan STAROŇ, nar. 1947, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Home Credit Slovakia, a.s. Piešťany.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
19.12.2013 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 13.1.2014 sa uskutoční v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline 2. kolo dražby na nehnuteľnosť - byt č. 77 na 6. poschodí bytového domu súp. č. 4330/25 na Štúrovej ul. v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 773/1 o výmere cca 20 m2 (ul. Agátová) v k.ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu kompostáreň na pozemku parc. č. KN-C 741/5, 741/1, 742/1 a 750/2 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2013/VZN
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č.11/2013/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 12.12.2013.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2013/VZN
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2013/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Zdeno BALÁŽ, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Beňadiková - Začiatok obce - zahustenie TS ľahký priemysel" - líniová stavby v k. ú. Beňadiková navrhovateľa Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. Žilina, v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
13.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: František DEMETER, nar. 1937, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Dolný Kubín.

Horizontálny predel obsahu