Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o opakovanej dražbe
18.11.2013 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 2.12.2013 v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline sa uskutoční 2. kolo dražby na nehnuteľnosti - pozemky a stavba súp. č. 23 (budova administratívnej prevádzky)na parc. č. 1298/1, nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
15.11.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 776/3 v k.ú. Okoličné.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
15.11.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 704/19 v k.ú. Okoličné.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.11.2013 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje zámer "Polyfunkčný komplex BKD Demänová" navrhovateľa TATRA SPC8, s.r.o. Liptovský Mikuláš pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.11.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Parkovacie plochy - ul. Jesenského" na pozemku parc. č. KN-C 343/1 a KN-E 6703/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností
13.11.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Zdenkovi Bobelovi, nar. 1972, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomností č.9513401/5/5057052/2013/Bel a č. 9513401/5/5059568/2013/Bel zo dňa 13.11.2013, ktorým je Daňový úrad, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.12.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.12.2013
12.11.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.12.2013 bude v čase od 13:30 hod. do 19:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (ul. Družstevná Stredná odborná škola stavebná, COOP - LC Sever a.s., Ing. Ludevit Kurpas K.R.T. a Stavivá Garaj,s.r.o.) z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.11.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytov č. 1/182 a 12/181" na pozemku parc. č. KN-C 904/5 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Bohuš Palovič, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.11.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 4.12.2013 vo veci umiestnenia stavby "prístupová komunikácia, verejný vodovod a dažďová kanalizácia" v k. ú. Liptovský Mikuláš v priestore Kamenné pole žiadateľa LIPT center, s.r.o. Liptovský Mikuláš zastúpeného Marianom Glutom, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.11.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Eva Rigová, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška - vyhlásenie výberového konania
08.11.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Čs. brigády, Liptovský Mikuláš s termínom nástupu do funkcie 1.1.2014.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
08.11.2013 - Úradná tabuľa

Zásielky v počte 2 ks adresované pre: Vojtech Koki, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Martin

Horizontálny predel obsahu
Oznam
06.11.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN–C 222/7 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
06.11.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 2099/203 v k.ú. Palúdzka.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
05.11.2013 - Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci zverejňuje výpis z uznesení z priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom Poľovnom revíri "Ostrô", konaného dňa 20.10.2013 v Kultúrnom dome v Liptovskom Trnovci.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
05.11.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Veronika Droppová, nar. 1978 a 2/ Marek Seman, nar. 1975. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.11.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na "Zateplenie obvodového plášťa bytového domu - Belopotockého 13" súp. č. 3301 na pozemku parc. č. KN-C 2941/710 v k. ú. Liptovský Mikuláš stavebníka SVB Belopotockého 3301/13, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Evou Medveckou, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.11.2013 - Úradná tabuľa

Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom poľovnom revíri "Poludnica", ktoré sa uskutoční dňa 18.11.2013 v budove Obecného úradu v Závažnej Porube.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.11.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Dušan Baláž, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresná prokuratúra, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
31.10.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Kompostáreň" na pozemku parc. č. KN-C 741/5, 741/1, 742/1 a 750/2 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu