Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.09.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Tibor Varga, nar. 1967. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
12.09.2013 - Úradná tabuľa

JUDr. Ján Benčura, správca Bratislava oznamuje, že dňa 24.9.2013 o 11:00 hod. sa uskutoční v sídle Notárskeho úradu v Bratislave 2. kolo dražby na nehnuteľnosti - stavba (senník súp. č. 1503) a pozemky parc. č. KN-C 10468/8 a 10468/44 nachádzajúce sa v k. ú. Pribylina úpadcu Márie Jankovičovej, Tomášov

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.09.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia, úseku štátnej vodnej správy v Liptovskom Mikuláši na vodoprávne povolenie stavby "Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice" v k. ú. Okoličné, Rozšírenie verejnej kanalizácie pre stavebníka: Tomáš Maduda a spol., Liptovský Mikuláš v zastúpení Bc. Janou Tomčíkovou, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o konaní verejnej zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2013
10.09.2013 - Oznamy

Liga za duševné zdravie SR so sídlom v Bratislave oznamuje, že v dňoch 20.- 24.9.2013 sa meste Lipovský Mikuláš uskutoční celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek 2013, ktorá sa pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje už po desiaty krát.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Dražobná vyhláška
10.09.2013 - Úradná tabuľa

Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš oznamuje, že dňa 15.10.2013 sa uskutoční 1. kolo dražby nehnuteľnosti - rodinný dom súp. č. 162 vo vlastníctve povinného Pavla Uhríka, Ružomberok

Horizontálny predel obsahu
Oznam
10.09.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 5269/79 v k.ú. Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.10.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.10.2013
10.09.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 8.10.2013 bude v čase od 7:50 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (vysielač Liptovský Mikuláš - Towercom, a.s. a salaš - PD L. Mikuláš) distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
06.09.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Norbertovi Janíkovi, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 1324188013, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Štúrova 34, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010/VZN v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1998/VZN

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš -Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 2 (ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 02), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011/VZN

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad v Žiline oznamuje p. Anne Didiášovej, nar. 1952, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 9500502/5/3928180/2013/Balž, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Martin Glevitzký, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Igor Kollárik, nar. 1958, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.9.2013 (VO) Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.9.2013 (VO)
04.09.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 26.9.2013 bude v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (Iľanovo - verejné osvetlenie) distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrického zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Okoličné - pozemok parc. č. KN-C 8/110 o výmere 30 m2 Jane Murzovej, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 302/8 o výmere 224 m2 spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Palúdzka -pozemok parc. č. KN-C 2098/309 o výmere 13 m2 Ing. Vladimírovi Piatkovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu