Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
09.07.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 22.8.2014, predmetom ktorého sú pozemky v k. ú. Galovany na základe návrhu Železníc SR, Bratislava v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
09.07.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Ján MURÍN, nar. 1981 a 2/ Jozef PÚČEK, nar. 1953; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
09.07.2014 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.07.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie územného konania a nariaďuje ústne pojednávanie dňa 22.7.2014 vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby "Verejná telekomunikačná optická sieť", líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa IMAFEX s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.07.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš, ktorým povoľuje 1 ks informačného (reklamného, propagačného) zariadenia - zmenu pred dokončením na východnej obvodovej stene budovy BD súp. č. 2044 na pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ul. 1. mája 2044, Liptovský Mikuláš zastúpení INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.07.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu" č. 7 na 1. poschodí BD Stodolova 1882/4 na pozemku parc. č. KN-C 854/51 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Mgr. Slavomír Porubän, Liptovský Peter.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
07.07.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať 294 ks kmeňových akcií spoločnosti LiptovNet, a.s. Liptovský Mikuláš majoritnému akcionárovi spol. IMAFEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
07.07.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 741/1 o výmere cca 12,24 m2 v k.ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
07.07.2014 - Úradná tabuľa

BMK Konkurz, k. s. Žilina ako správca úpadcu ROBSTAV, s.d. Liptovský Mikuláš v konkurze vyhlasuje dražbu majetku podliehajúceho konkurzu, ktorá sa uskutoční dňa 24.7.2014 v Žiline. Predmetom dražby je budova - oceľový sklad "PREFAPRVKY" súp. č. 2356 a pozemky par.č. 5531/13 a parc. č. 5531/31 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
07.07.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 365/46 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.07.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 46" na 7. poschodí bytového domu Nábrežie A. Stodolu 1785/40 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Juraj Laciak a manželka Anna Laciaková, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.07.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Miroslav HAZUCHA, nar. 1969, 2/ Peter MIKUĽÁK, nar. 1960 a 3/ Stanislav ÁRVAI, nar. 1959; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.07.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu" č. 12 bytového domu na ul. Lipová súp. č. 521 na pozemku parc. č. KN-C 773/46 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Roman Vojtko, Liptovský Hrádok.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
02.07.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 335/10 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.07.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Odkanalizovanie obcí Ľubeľa a Liptovský Kľačany - I. etapa" - líniová stavba v k. ú. Zemianska Ľubeľa, Kráľovská Ľubeľa a Liptovské Kľačany, stavebníkom ktorej je Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
02.07.2014 - Úradná tabuľa

Zásielky v počte 2 ks adresované: Dušan STAROŇ, nar. 1947, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Telefónica Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica a International Masters Publishers, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
30.06.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať časť pozemku parc. č. KN-C 3334/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2014/VZN
30.06.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2014 o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
27.06.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Filip MICHAL, nar. 1993 a 2/ Milan MICHAL, nar. 1972; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
27.06.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať obchodnými verejnými súťažami nehnuteľnosti - 2 byty v k. ú. Okoličné (4- izbový byt na prízemí BD Senická 626/4; 3- izbový byt na prízemí BD Gaštanová 511/4) a 2 byty v k. ú. Liptovský Mikuláš (2-izbový byt na 7. poschodí BD Vrbická 1883/11; 2-izbový byt na prízemí BD Zg. Vrbického 1370/1). Pozn. OVS na byt č. 4, Senická 626/4, Liptovský Mikuláš bola na základe uznesenia MsZ č. 56/2014 zo dňa 26.6.2014 ZRUŠENÁ.

Horizontálny predel obsahu