Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Liptovská Ondrašová - pozemok parc. č. KN-C 88/587 o výmere 193 m2 Jaroslavovi Gerecovi a manželke Márii Gerecovej, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš opredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 78/3 o výmere 41 m2 Ing. Ladislavovi Dvořákovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Demänová - pozemky parc. č. KN-C 3/1 a KN-C 3/3 spolu o výmere 21 506 m2 a stavba "Šatne a krytá tribúna" občianskemu združeniu Športový klub Demänová

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Liptovský Mikuláš - pozemky parc. č. KN-C 657/3 o výmere 83 m2 a KN-C 6572/7 o výmere 9 m2 Ing. Vladimírovi Rengevičovi a manželke Mgr. Arg. Jane Rengevičovej, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.9.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.9.2013
03.09.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 26.9.2013 bude v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (miestna časť Iľanovo) distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrického zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Oznam
03.09.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 5269/69 v k.ú. Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.9.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.9.2013
02.09.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 19.9.2013 v čase od 7:15 hod. do 18:30 hod. bude prerušená v Liptovskom Mikuláši (časť Hlboké - ul. Športová) distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
02.09.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Milan Bandy, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.09.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Ulica Palúčanská - verejné osvetlenie" na pozemku parc. č. KN-C 2099/55 v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
02.09.2013 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 17.10.2013 sa v Best Western Palac Hotel Polom Žilina uskutoční prvé kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 77-B, vchod č. 25 na 6. poschodí obytného domu súp. č. 4330, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností - bytov
02.09.2013 - Úradná tabuľa


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.09.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a nariadenie ústneho pojednávania v rámci stavby Ing. Cyrila Fogaša, Liptovský Mikuláš "Stánok suvenírov s prístupovou cestou a chodníkom" na pozemkoch parc. č. KN-C 1061/491 a 1061/503 v k. ú. Liptovská Ondrašová

Horizontálny predel obsahu
Pozvánka na verejné prerokovanie parkovacej politiky Pozvánka na verejné prerokovanie parkovacej politiky
30.08.2013 - Oznamy

Verejné prerokovanie sa uskutoční 2. 9. 2013 o 18:00 h v malej zasadačke MsÚ, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš a 3. 9. 2013 o 18:00 h v Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.08.2013 - Úradná tabuľa

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam: administratívna budova č. súp. 1780 a priľahlé pozemky v k.ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.08.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Peter Ferko, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.9.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.9.2013
27.08.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 23.9.2013 v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. bude prerušená v Liptovskom Mikuláši (ul. Podtatranského strana od železnice od bytovky č. 1810 po č. domu 75, t. j. od križovatky s ulicou Tranovského po križovatku s ulicou Hriadky) distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovanej opravy elektrického zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
26.08.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján Zubko, nar. 1974, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.08.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "NN kábel pre rodinné domy ul. Palučanská" na pozemku parc. č. KN-C 2098/153, 2099/55 - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Martel Liptov, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.08.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o priebehu konania vo veci umiestnenia stavby "Civilné letisko - heliport" v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľa ELAN, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
23.08.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Tkáč, nar. 1969, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, JUDr. Miroslav Šutliak, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu