Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 540,20

Archív správ -

Ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov: Dostali sme peniaze na zber biologického odpadu Ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov: Dostali sme peniaze na zber biologického odpadu
23.11.2016 - Tlačové správy

Mikulášska radnica knihuje ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov. „Na projekt zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň v Okoličnom sme získali nenávratné finančné prostriedky vo výške 718-tisíc eur,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
23.11.2016 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2016/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
23.11.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jaroslav BISTIAK, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
23.11.2016 - Oznamy

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Liptovskom Mikuláši vo vzťahu k výskytu vtáčej chrípky - aktuálne informácie.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zverejnení a prerokovaní Zadania "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" a žiadosť o zaslanie stanoviska. Verejné prerokovanie zadania sa uskutoční dňa 6.12.2016.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor - plocha strechy na budove na ul. J. Jánošku v objekte "Obytný dom" 12 b. j. súp. č. . 2120 na pozemku parc. č. KN-C 2002/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor č. 1 - 33 (suterén) v bytovom dome na ul. Cédrova č. 496/11 na pozemku parc. č. KN-C 773/19 v k. ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Martinovi MLÁKOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 104282151/2016 zo dňa 14.11.2016, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav JASTRABÍK, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
22.11.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 776/65 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Nadstavba strešnej konštrukcie bytového domu" súp. č. 1734 na pozemku parc. č. KN-C 5269/78, Nábrežie Dr. A. Stodolu, ul. Majerská v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Spoločenstvo vlastníkov bytov Nábrežie Dr. A. Stodolu, ul. Majerská 1734, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a roky 2018 - 2019.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
21.11.2016 - Úradná tabuľa

ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 16.12.2016 sa uskutoční v hoteli Arcade Banská Bystrica prvé kolo dražby na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 7124/13 (priemyselná zóna - areál Liptovských strojární) vo vlastníctve úpadcu KOVOD, a.s. " v konkurze" Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jaroslav BISTIAK, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Martin HAZUCHA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Nadežde HLINIČANOVEJ, bytom Žiarska 636/3, Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 104289545/2016 zo dňa 14.11.2016, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Ing. Dalibor ŽOFČÍK, nar. 1973; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 3331/8 o výmere cca 24,48 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Demänovská cesta).

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 6581/1 o výmere cca 5 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Kpt. Nálepku).

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 773/1 o výmere cca 25 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Jabloňova).

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 540,20

Archív správ -

Ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov: Dostali sme peniaze na zber biologického odpadu Ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov: Dostali sme peniaze na zber biologického odpadu
23.11.2016 - Tlačové správy

Mikulášska radnica knihuje ďalší úspech pri získavaní externých zdrojov. „Na projekt zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň v Okoličnom sme získali nenávratné finančné prostriedky vo výške 718-tisíc eur,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
23.11.2016 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2016/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
23.11.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jaroslav BISTIAK, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
23.11.2016 - Oznamy

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Liptovskom Mikuláši vo vzťahu k výskytu vtáčej chrípky - aktuálne informácie.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zverejnení a prerokovaní Zadania "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" a žiadosť o zaslanie stanoviska. Verejné prerokovanie zadania sa uskutoční dňa 6.12.2016.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor - plocha strechy na budove na ul. J. Jánošku v objekte "Obytný dom" 12 b. j. súp. č. . 2120 na pozemku parc. č. KN-C 2002/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor č. 1 - 33 (suterén) v bytovom dome na ul. Cédrova č. 496/11 na pozemku parc. č. KN-C 773/19 v k. ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Martinovi MLÁKOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 104282151/2016 zo dňa 14.11.2016, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav JASTRABÍK, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
22.11.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 776/65 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.11.2016 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Nadstavba strešnej konštrukcie bytového domu" súp. č. 1734 na pozemku parc. č. KN-C 5269/78, Nábrežie Dr. A. Stodolu, ul. Majerská v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Spoločenstvo vlastníkov bytov Nábrežie Dr. A. Stodolu, ul. Majerská 1734, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a roky 2018 - 2019.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
21.11.2016 - Úradná tabuľa

ProAuctio, s.r.o. Banská Bystrica oznamuje, že dňa 16.12.2016 sa uskutoční v hoteli Arcade Banská Bystrica prvé kolo dražby na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 7124/13 (priemyselná zóna - areál Liptovských strojární) vo vlastníctve úpadcu KOVOD, a.s. " v konkurze" Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Jaroslav BISTIAK, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Martin HAZUCHA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Nadežde HLINIČANOVEJ, bytom Žiarska 636/3, Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 104289545/2016 zo dňa 14.11.2016, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Ing. Dalibor ŽOFČÍK, nar. 1973; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 3331/8 o výmere cca 24,48 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Demänovská cesta).

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 6581/1 o výmere cca 5 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Kpt. Nálepku).

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.11.2016 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 773/1 o výmere cca 25 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Jabloňova).

Horizontálny predel obsahu