Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
28.04.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Bytový dom - stavebné úpravy" súp. č. 430 na pozemku KN-C 422/87 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Pobrežná 430, Liptovský Mikuláš zastúpení Ing. Jozefom Gondom, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.04.2014 - Oznamy

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Prístupová cesta" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 2843 v k. ú. Bodice, navrhovateľom ktorej sú Mgr. Jana Gajdošová, Liptovský Mikuláš, MUDr. Ronald Petrík a manželka Mgr. Jana Petríková, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.04.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 16.5.2014 vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby "Odstavné plochy - ul. Chalúpkova" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
25.04.2014 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.5.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.5.2014
25.04.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 22.5.2014 bude v čase od 08:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (ul. A. Kostolného od križovatky s ulicou Žuffova – č. domu 17 po križovatku s ulicou Glejárska č. domu 15) distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovanej opravy el. zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
25.04.2014 - Úradná tabuľa

Materská škola Čs. brigády v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne v kumulácii s ekonomickou pracovníčkou materskej školy - MŠ Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
25.04.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc.č. 88/175 v k.ú. Liptovská Ondrašová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.04.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy - rekonštrukcia ul. Švermova" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.04.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Milan Šooš, nar. 1967; 2/ Andrea Šoošová, nar. 1976; 3/ Sebastián Šoos, nar. 1998; 4/ Kristián Šooš, nar. 1997 a 5/Ema Laura Šoošová, nar. 2004; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.04.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Róbert ŠTAFFEN, nar. 1967; 2/ Ivan JANÍČEK, nar. 1982 a 3/ Soňa HAABSOVÁ, nar. 1969; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.5.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.5.2014
25.04.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 23.5.2014 bude v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši(salaš Pod Hájom – PD) a v čase od 11:30 hod. do 16:00 hod. vysielač Towercom (AND, s.r.o.; Towercom, a.s. ) distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovanej opravy a revízie el. zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
24.04.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka materskej školy v Liptovskom Mikuláši - Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888, Nábrežie 4. apríla 1936, Agátová 637, Kláštorná 550, Komenského 13, Palúčanská 22 a Ondrašovská 55.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - pracovná ponuka
24.04.2014 - Oznamy

ELTEK, s.r.o. Liptovský Hrádok prijme 17 zamestnancov na pozíciu elektromechanik. Termín nástupu je 2.5.2014 s pracovnou zmluvou na dobu určitú (1.5.-31.8.2014 s možnosťou predĺženia), skúšobná doba 3 mesiace, práca na 2 zmeny. TERMÍN POHOVORU - ELEKTROMECHANIK: 28.4.2014 (pondelok) o 6.45 hod. v budove spoločnosti Eltek, s.r.o., Pálenica 59/73, Liptovský Hrádok – hlavná vrátnica.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014
24.04.2014 - Oznamy

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyzýva občanov mesta k spolupráci smerom k ochrane lesov pred požiarmi.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.04.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Július BALÁŽ, nar. 1941, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.04.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Zdenko BOBELA, nar. 1972, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
24.04.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZUŠ v Liptovskom Mikuláši - Základná umelecká škola J. L. Bellu.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
24.04.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZŠ v Liptovskom Mikuláši - Základná škola Čsl. brigády.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.04.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Rekonštrukcie mestskej komunikácie - ul. Kuzmányho - stavebné úpravy" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
22.04.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. 2847/29 v k.ú. Bodice.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu