Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielok
22.07.2014 - Úradná tabuľa

Zásielky adresované občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš v zmysle zoznamu (v prílohe) - výzvy mesta Liptovský Mikuláš, útvaru daní a poplatkov na zaplatenie nedoplatkov za TKO.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.07.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vydáva stavebné povolenie na "Zateplenie bytového domu 32 b.j. Dubová 495/11, Liptovský Mikuláš" na pozemku parc. č. KN-C 773/25 v k. ú. Okoličné pre stavebníka: Vlastníci bytov Dubová 495, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.07.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vydáva stavebné povolenie na "Zateplenie bytového domu 72 b.j. Priebežná 492/10, 11, 12 Liptovský Mikuláš" na pozemku parc. č. KN-C 773/26 v k. ú. Okoličné pre stavebníka: Vlastníci bytov Priebežná 492/10, 11, 12, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.07.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zverejnení a prerokovaní návrhu "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 3" /návrh ZaD č. 3 ÚPN mesta Liptovský Mikuláš/ za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.07.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Jaroslav Návoj, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
21.07.2014 - Úradná tabuľa

DUPOS dražobná, s.r.o. Trnava oznamuje, že dňa 27.8.2014 sa v Club hoteli OLYMPIA Poprad uskutoční dobrovoľná dražba na nehnuteľnosť - rodinný dom súp. č. 189 na pozemku v k.ú. Demänová.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.07.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 2030/1, 2032 a 2033 spolu o výmere 195 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Vrbická).

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.8.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.8.2014
21.07.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.8.2014 bude v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - Podbreziny (ul. Morušová - bytový dom č. 522 vchod 1) distribúcia elektriny z dôvodu: neuvedený.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.07.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia vo veci umiestnenia stavby IBV Demänová Nižné pole na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je CD-profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.07.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie územného konania a nariaďuje ústne pojednávanie vo veci umiestnenia stavby "Odstavné plochy - ulica Hurbanova Liptovský Mikuláš" na pozemku parc. č. KN-C 352/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.07.2014 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby "MOK LIMI Senická - LIMI Gaštanová" - líniová stavba v k. ú. Okoličné pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení TELECOMPROJECT, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
17.07.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Peter Mikuľák, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.07.2014 - Úradná tabuľa

Obec Závažná Poruba vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Verejné osvetlenie - ulica Hrdinov SNP - predĺženie trasy"- líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1017 v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
17.07.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Ján Zalanfi, nar. 1941; 2/ Alena Zalanfiová, nar. 1961); 3/ Štefan Štefula, nar. 1975; 4/ Eva Jančeková, nar. 1967; 5/ Ladislav Janček, nar. 1962 a 6/Erik Janček, nar. 1994; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
17.07.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Alica Stanislavová, nar. 1969; 2/ Andrea Stanislavová, nar. 1998; 3/ Michaela Špadrnová, nar. 1983 a 4/Jana Štrkolcová, nar. 1985; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.07.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Liptovský Ján o využívaní územia pre stavbu "Plán využívania ložiska štrkopieskov Liptovský Ján - Luhy na roky 2014-2020" na pozemku parc. č. KN-C 2738/20 v k. ú. Liptovský Ján pre navrhovateľa KMN consulting, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
16.07.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Stanislav Árvai, nar. 1959, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - DETSKÉ JASLE
16.07.2014 - Oznamy

Mestské detské jasle inštrukčné na ul. Komenského 2128, Liptovský Mikuláš budú v termíne od 21.07.2014 do 08.08.2014 ZATVORENÉ. Detské jasle budú opäť v prevádzke od pondelka 11.08.2014.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.8.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.8.2014
16.07.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 12.8.2014 bude v čase od 08:00 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, miestnej časti Iľanovo - areál PD (LIDOR, s.r.o.; Adámek S.; píla) a TJ Iľanovo – ihrisko distribúcia elektriny z dôvodu kontroly a údržby DTS.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.07.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Okresného úradu - odboru starostlivosti o ŽP, úseku ŠVS v Liptovskom Mikuláši, ktorým povoľuje zrealizovať stavbu - "Rozšírenie inžinierskych sietí" SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu + pripojovacie vetvy a SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie + pripojovacie vetvy v k. ú. Okoličné pre stavebníka Tomáš Pleva, Liptovský Mikuláš a spol.

Horizontálny predel obsahu