Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky
06.06.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Garb, nar. 1980, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Upozornenie pre občanov
04.06.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle rozhodnutia Obvodného úradu životného prostreia v Liptovskom Mikuláši upozorňuje všetkých občanov na povinnosť oznámiť výskyt skládky odpadu a na zákaz ukladania odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch a VZN mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.06.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Liptovský Mikuláš - Demänová - NNK pre chatovú osadu" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
03.06.2013 - Úradná tabuľa

Public auction, s.r.o. Piešťany oznamuje, že dňa 2.7.2013 sa v Piešťanoch uskutoční prvá dražba na nehnuteľnosť - byt č. 46 nachádzajúci sa na 8. poschodí bytového domu 48 b. j. súp. č. 626 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
31.05.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján Beler, nar. 1943, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín

Horizontálny predel obsahu
Dve etapy pretekov Okolo Slovenska v našom meste už 5. júna Dve etapy pretekov Okolo Slovenska v našom meste už 5. júna
31.05.2013 - Oznamy

V súvislosti s konaním 57. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré budú prebiehať aj okresom Liptovský Mikuláš v stredu 5. júna 2013 a vo štvrtok 6. júna 2013 upozorňujeme, najmä motoristickú verejnosť, na dopravné obmedzenia pri prechádzaní cyklistického pelotónu.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
31.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania dňa 25.6.2013 vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Chodník pre peších Demänovská Dolina - Tri studničky" - líniová stavba v k. ú. Demänovská Dolina, navrhovateľom ktorej je Obec Demänovská Dolina v zastúpení REAL Inginiering, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
31.05.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Parkovacie plochy - ul. Jesenského" na pozemku parc. č. KN-C 343/1 a KN-E 6703/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.05.2013 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby " MTS Liptovský Mikuláš, Pišútova ulica, rozšírenie MTS ".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.05.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - Zateplenie bytovky 54 BJ Stodolova 1877/3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.05.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavebné úpravy bytového domu na ul. Vrbickej č. súpisné 1944, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
29.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.05.2013 - Úradná tabuľa

Zámer priameho predaja nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 88/8 v k.ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zmene v užívaní stavby č. súpisné 627 "Bytový dom" na "2 x Bytový dom", ul. Hradišská 9, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučených zásielok pre Norbeta Janíka, Igora Paveleka, Bibianu Vyšnú a Petra Dobáka.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
24.05.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie: Navrhovaná činnosť " Modernizácia výroby spracovania surových koží - výstavba haly" v katastrálnom území Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.05.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o povolení stavby - Rozšírenie plynofikácie bytového domu L. Mikuláš, ul. Kláštorná č. 501, vchod č. 3, byty na 1 NP a 2. NP - č.2-2, č. 4-4.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš - Eva Míšová, Michal Míša, Ján Zubko, Ján Trúchly, Nadežda Hliničanová.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky pre pána Igora Bogára.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.05.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 37" nachádzajúcom sa na X.poschodí bytového domu Štefánikova 1521/21 na pozemku parc. č. KN-C 365/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Pavel Droppa, Gôtovany

Horizontálny predel obsahu