Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
02.12.2013 - Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo so sídlom vo Veternej Porube zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v k. ú. Beňadiková, Sv. Štefan, Veterná Poruba a Okoličné navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2013 v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Viery Hamorskej v Liptovskom Mikuláši.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
02.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján BELER, nar. 1943, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
29.11.2013 - Úradná tabuľa

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trenčín oznamuje p. Zdenkovi ZUBAJOVI, nar. 1978, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. PV 301/00604/2013 zo dňa 3.10.2013, ktorým je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,Legionárska 17, Trenčín.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - OHŇOSTROJ Oznam - OHŇOSTROJ
29.11.2013 - Oznamy

Súhlas mesta Liptovský Mikuláš na vykonanie ohňostrojových prác dňa 6.12.2013 (vedľa OC LIPTOV, Kamenné pole) pre žiadateľa: Štefan Gavorník, Liptovský Mikuláš pri príležitosti otvorenia kina Golden Apple Cinema.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.11.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jaroslav NÁVOJ, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VÚB BANKA, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
27.11.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín na ul. Jesenského a Štefánikovej v rámci údržby uličnej zelene a prebierky v parkoch.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
27.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
27.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
26.11.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – E 538/502 v k.ú. Okoličné.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
26.11.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Senica oznamuje p. Igorovi BOGÁROVI, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 1108308313 zo dňa 13.9.2011, ktorým je VZP, a.s. pobočka Senica, Štefánikova 698/7, Senica.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
26.11.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomností zo dňa 18.11.2013 a 21.11.2013, ktorým je Mesto Liptovský Hrádok, Mestský úrad, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
26.11.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Palúdzka - pozemok parc. č. KN-C 571/7 o výmere 19 m2 Vlaste Ladányiovej, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Pozvánka na vianočnú výstavu
26.11.2013 - Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš, Kluby seniorov a OZ v meste Liptovský Mikuláš pozývajú všetkých na VIANOČNÚ VÝSTAVU, ktorá sa uskutoční dňa 2.12.2013.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na prvý polrok 2014.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
26.11.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Jozefovi KOTIANOVI - FAMILI MONT, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 1324269813 zo dňa 25.11.2013, ktorým je VZP, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky 2015 - 2016.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
26.11.2013 - Úradná tabuľa

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2013.

Horizontálny predel obsahu
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2014
26.11.2013 - Úradná tabuľa

a roky 2015 -2016

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
26.11.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobotného zreteľa v k. ú. Liptovský Mikuláš - stavba Školského objektu súp. č. 122 a pozemku parc. č. KN-C 1726/6 o výmere 470 m2 spoločnosti NORDANIC INTERNATIONAL ApS, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.11.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Miroslav TOMČÍK, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu