Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Zámer mesta Liptovský Mikuláš
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 773/1 o výmere cca 20 m2 (ul. Agátová) v k.ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu kompostáreň na pozemku parc. č. KN-C 741/5, 741/1, 742/1 a 750/2 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2013/VZN
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č.11/2013/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 12.12.2013.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2013/VZN
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2013/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
16.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Zdeno BALÁŽ, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Beňadiková - Začiatok obce - zahustenie TS ľahký priemysel" - líniová stavby v k. ú. Beňadiková navrhovateľa Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. Žilina, v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
13.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: František DEMETER, nar. 1937, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Dolný Kubín.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
11.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Daniel SKLÁDAL, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Poslanci budú schvaľovať rozpočet, má byť rozvojový Poslanci budú schvaľovať rozpočet, má byť rozvojový
10.12.2013 - Tlačové správy

Už tento štvrtok, 12. decembra o 15.00 hod., sa uskutoční mestské zastupiteľstvo, na ktorom poslanci prerokujú rozpočet mesta na rok 2014 a jednotlivé plánované investičné akcie.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.12.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre: Jozef KACIAN, nar. 1955. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: René NOVOTNÝ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.12.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 20" na 6. poschodí bytového domu Kemi 629/9 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Jarmila Kúkolová a Jaroslav Bereš, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
06.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Róbert MAĎAR, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
06.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef ŽIAK, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: UniCredit Bank, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
06.12.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Zdeno BOČKAJ, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Meteorologická výstraha Meteorologická výstraha
05.12.2013 - Oznamy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal od piatka 5. decembra meteorologickú výstrahu pred vetrom 2. stupňa.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.12.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 2941/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
03.12.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Hrádok oznamuje Ing. Martinovi BRAVISOVI, nar. 1965, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. R2013/006279 (výzva na zaplatenie daňového nedoplatku) zo dňa 21.11.2013, ktorým je Mesto Liptovský Hrádok, Mestský úrad, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.12.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Autoslužby Podbreziny" na pozemkoch parc. č. KN-C 704/1 a 704/19 v k.ú Lipovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Milan Mikušiak - MANAGER, Žiar.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
02.12.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 3926,6630 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu