Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie so sídlom v Liptovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 4" navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš, sa nebude posudzovať.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Jozef PLAŠČIAK, nar. 1956; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
15.07.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Marek CUPRA, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: M.B.A. Finance, s.r.o. Jeseník.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
15.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321, ulica J. Ružičku a Požiarnicka ulica na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Veronika VOZÁROVÁ, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
14.07.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2015/40 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "INS_FTTH_LM _Priemyselná" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení HYDROTEAM, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinný dom a oplotenie" na pozemku parc.č. KN-C 237/10 a 239/9 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Peter Jančuška a Ing. Lenka Jančušková, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 3 a 4" v bytovom dome súp. č. 4506 na pozemku parc. č. KN-C 525/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je S Hotel, s.r.o. Brnice - Liptovská Sielnica.

Horizontálny predel obsahu
Cestu do Ondrašovej zrekonštruujú v septembri Cestu do Ondrašovej zrekonštruujú v septembri
13.07.2016 - Tlačové správy

Frekventovanú cestu II/584 z centra Liptovského Mikuláša do Liptovskej Ondrašovej začnú rekonštruovať v septembri. Dovtedy musí radnica spolu so zhotoviteľom zabezpečiť výmenu obrubníkov v tomto úseku, pretože po oprave komunikácie mesto opraví aj chodník.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.07.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5378/43 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
13.07.2016 - Úradná tabuľa

Listové zásielky v počte 4 ks adresované: Dušan KÚKOL, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so sídlom v Bratislave o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie o ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na časť stavby dráhy "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo) - V. etapa" - UČS 408 Žst. Liptovský Hrádok, stavebníkom ktorej sú Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
13.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
12.07.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Róbert MAĎAR, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
12.07.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomností - Rozhodnutí o vyrubení úroku z omeškania, ktorým je Mestský úrad Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:

Archív správ -

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie so sídlom v Liptovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 4" navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš, sa nebude posudzovať.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
19.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Jozef PLAŠČIAK, nar. 1956; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
15.07.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Marek CUPRA, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: M.B.A. Finance, s.r.o. Jeseník.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
15.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321, ulica J. Ružičku a Požiarnicka ulica na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Veronika VOZÁROVÁ, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
14.07.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2015/40 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "INS_FTTH_LM _Priemyselná" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení HYDROTEAM, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinný dom a oplotenie" na pozemku parc.č. KN-C 237/10 a 239/9 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Peter Jančuška a Ing. Lenka Jančušková, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 3 a 4" v bytovom dome súp. č. 4506 na pozemku parc. č. KN-C 525/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je S Hotel, s.r.o. Brnice - Liptovská Sielnica.

Horizontálny predel obsahu
Cestu do Ondrašovej zrekonštruujú v septembri Cestu do Ondrašovej zrekonštruujú v septembri
13.07.2016 - Tlačové správy

Frekventovanú cestu II/584 z centra Liptovského Mikuláša do Liptovskej Ondrašovej začnú rekonštruovať v septembri. Dovtedy musí radnica spolu so zhotoviteľom zabezpečiť výmenu obrubníkov v tomto úseku, pretože po oprave komunikácie mesto opraví aj chodník.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.07.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5378/43 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
13.07.2016 - Úradná tabuľa

Listové zásielky v počte 4 ks adresované: Dušan KÚKOL, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so sídlom v Bratislave o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie o ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na časť stavby dráhy "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo) - V. etapa" - UČS 408 Žst. Liptovský Hrádok, stavebníkom ktorej sú Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
13.07.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
12.07.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Róbert MAĎAR, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
12.07.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomností - Rozhodnutí o vyrubení úroku z omeškania, ktorým je Mestský úrad Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

Horizontálny predel obsahu