Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
31.10.2013 - Úradná tabuľa

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát životného prostredia Žilina oznamuje začatie konania vo veci zmeny ingegrovaného povolenia pre prevádzku SlovTan Contract Tannery, spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš a upustenie od niektorých úkonov.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.11. - 28.11.2013 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.11. - 28.11.2013
31.10.2013 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 27.11. - 28.11.2013 bude v čase od 7:30 hod. do 18:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši na ul. Poľnohospodárska (Národná diaľničná spoločnosť pri rondli – osvetlenie), v časti Demänová na ul. Demänovská cesta čerpacia stanica JURKI – HAITON, s.r.o. a č. d. 1287 a v časti Palúdzka na ul. Demänovská č. d. 865 distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
30.10.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Kristiánovi Kendrovi, nar. 1973, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 9513301/5/4321975/2013 zo dňa 23.9.2013, ktorým je Daňový úrad, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
30.10.2013 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN v znení neskorších zmien a doplnkov.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
29.10.2013 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Kompostáreň objekt SO 02 cesty a spevnené plochy" na pozemku parc. č. KN-C 742/1, 741/1, 741/5 a 750/1 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
29.10.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Martinovi Glevitzkému, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 9513301/5/4789096/2013 zo dňa 24.10.2013, ktorým je Daňový úrad, Hollého 3, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
29.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v k. ú. Lipovský Mikuláš na ul. kpt. Nálepku - stavbu Školského objektu súp. č. 1225 a pozemok 1726/6, na ktorom objekt stojí spoločnosti NORDANIC INTERNATIONAL ApS, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
29.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať formou zámeny ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Bodice - pozemok parc. č. KN-C 733/6 a KN-C 741 spolu o výmere 253 m2 Ing. Zuzane Mackovej, Liptovský Mikuláš výmenou za nehnuteľnosť v k. ú. Bodice (ul. Bodická) - pozemok parc. č. KN-C 69/3 o výmere 15 m2.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
29.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 88/588 o výmere 98 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová Martinovi Blaščíkovi a manž. Eve Blaščíkovej, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
29.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2098/310 o výmere 10 m2 v k. ú. Palúdzka Ing. Jaroslavovi Stanovi a manželke Ing. Danke Stanovej, Svit.

Horizontálny predel obsahu
Odborníci budú v Liptovskom Mikuláši hovoriť o zbojníkoch Odborníci budú v Liptovskom Mikuláši hovoriť o zbojníkoch
28.10.2013 - Tlačové správy

Začiatkom novembra sa v Liptovskom Mikuláši stretnú odborníci na zbojnícku tematiku. Pracovníci múzeí, archívov, pedagógovia či vedeckí pracovníci sa budú rozprávať na témy súvisiace so zbojníctvom v nadväznosti na históriu, súdnictvo či literatúru.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Anna Giňová, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Obvodné oddelenie Policajného zboru v Levoči

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.10.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie - zastavenie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Chodník pre peších Demänovská Dolina - Tri studničky" - líniová stavba v k. ú. Demänovská Dolina navrhovateľa: Obec Demänovská Dolina v zastúpení REAL Inginiering, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.10.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Bytový dom - stavebné úpravy" č. súp. 1949 na pozemku parc. č. KN-C 5459/77 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Ul. 1. mája 1949, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.10.2013 - Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemky parc. KN-C 88/144, KN-C 88/145, KN-C 88/262 v k.ú. Lipt. Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
24.10.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN – C 157/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
23.10.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - o výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 2941/90 (KN-E 2939, KN-E 2940 a KN-E 2937/3) v k.ú. Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
23.10.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN–C 316 a KN-C 314/3 (KN-E 314, KN-E 315 a KN-E 316) v k.ú. Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
21.10.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 1781, 1782/1 a 1784 v k.ú. Palúdzka


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
21.10.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 905/4 v k.ú. Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu