Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky
23.10.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef ŽIAK, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
23.10.2014 - Úradná tabuľa

LICITOUR group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.11.2014 sa v hoteli SATEL Poprad uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť - rodinný dom súp. č. 178 s príslušenstvom postavený na pozemku parc. č. 153/64 v k. ú. Demänová, vlastníkom ktorej je Viktor Líška, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
23.10.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Martin HAZUCHA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.10.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Ing. Jozef GALLO, nar. 1964. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
22.10.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Miroslavovi LUKÁŠIKOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výzvy zo dňa 20.10.2014, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.10.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci vyvlastnenia pozemkov v k. ú. Palúdzka na základe podaného návrhu Železníc SR, Bratislava v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava za účelom realizácie stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad - Tatry (mimo)".

Horizontálny predel obsahu
Ponuka pracovných miest v ČR
22.10.2014 - Oznamy

Spoločnosť Proplusco spol. s r.o. Žilina ponúka pracovné príležitosti v Českej republike na pozície: Operátor v elektrotechnickej výrobe a Skladník. Ďalšie informácie a elektronickú prihlášku pracovných miest nájdete na internetových stránkach:https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1066661/Skladnik-praca-v-CR,https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1066660/Operator-vo-vyrobe-praca-v-CR.

Horizontálny predel obsahu
Sviečka za nenarodené deti 2014
22.10.2014 - Oznamy

Fórum života Bratislava pozýva všetkých zapojiť sa do projektu SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI, ktorého cieľom je prispieť k tomu, aby čo najviac detí dostalo šancu narodiť sa.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.10.2014 - Oznamy

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 11" v bytovom dome na ul. Hurbanova súp. č. 1490 na pozemku KN-C 367/2 v k. ú. Lipovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Marcela Barančoková, Kalinovo.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.10.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku "SlovTan, Contract Tannery, spol. s.r.o." vo veci udelenia súhlasu na zmeny Súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení pre striekací automat Microp HS 40303 prevádzkovateľovi SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.10.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice - časť miestna komunikácia" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Patrik Pavnica, Liptovský Mikuláš a spol. v zastúpení Bc. Jana Tomčíková, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
20.10.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 588/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
17.10.2014 - Úradná tabuľa

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub dreviny rastúcej na pozemku parc.č. KN-C 773/1 v k.ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.10.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Verejné osvetlenie Stošická ulica" na pozemkoch parc.č. líniová stavba (KN-C 750/1, KN-E 2787, KN-C 1245/1, KN-E 2784/502 v k.ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.10.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Odstavné plochy - ul. Majeríkova, Liptovský Mikuláš na pozemku parc.č. KN-C 374/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.10.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy "Zateplenie bytového domu 36 b.j." na ul. Palučanskej č. 612,na pozemku parc.č. KN-C 1663/3 v k.ú. Palúdzka.

Horizontálny predel obsahu
Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Spojeneckí výsadkári v roku 1944
17.10.2014 - Tlačové správy

Prednáška „Spojeneckí výsadkári v roku 1944“ sa bude konať 29. októbra v Múzeu Janka Kráľa o 16.00 hod. pri príležitosti 70. výročia spojeneckých operácií v Normandii.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
16.10.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom s trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Zoltán PETÖCZ; 2/ Vladimír PAULÍNY; 3/ Tibor MASAROVIČ; 4/ Igor BOGÁR a 5/ Jaromír KUĽHAVÝ miesto uloženia písomnosti zo dňa 14.10.2014, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
16.10.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 415 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.10.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obnova bytového domu spôsobom tepelnej ochrany" súp. č. 627 na ul. Hradišská na pozemku KN-C 776/38 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov Hradišská 627/6, 7, 8, Liptovský Mikuláš v zastúpení INTEN-EURA správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu