Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
21.02.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 69 a 68 - zmena bytového domu 72 b.j." na ul. Pod slivkou č. 520 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Michal Olejár, Liptovský Mikuláš a Petra Ratkošová, Východná.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
20.02.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera, zdravotná poisťovňa Nitra.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
20.02.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre: Eva KELLOVÁ, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.02.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Dušan STAROŇ, nar. 1947, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Telefónica Slovakia, zákaznícke centrum Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.02.2014 - Úradná tabuľa

Výzva mesta Liptovský Mikuláš na doplnenie podania a prerušenie konania na stavbu "6795 - Liptovský Mikuláš - Areál vojska - Zahustenie TS Pod Hájom" - líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je SSE-Distribúcia, a.s. Žilina zastúpená PRIVEL, s.r.o. Košice.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.02.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Gejza SARVAŠ, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Spišská Nová Ves.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
19.02.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa (ul. Vrbická) - pozemok parc. č. 6608/2 o výmere 12 m2 Jánovi Smitkovi a Tatiane Smitkovej, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Ponuka nebytových priestorov
19.02.2014 - Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové priestory na ul. 1. mája, Námestí osloboditeľov a Nábreží A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

Horizontálny predel obsahu
Mikulášski hokejisti hrajú dnes play-off o hodinu skôr, príďte ich podporiť! Mikulášski hokejisti hrajú dnes play-off o hodinu skôr, príďte ich podporiť!
18.02.2014 - Tlačové správy

Tretí zápas štvrťfinálovej série play-off prvej hokejovej ligy sa hrá v zmenenom čase. Hráči HK 32 Liptovský Mikuláš privítajú dnes, v utorok 18. februára 2014, Senicu už o 16:00 hodine.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
18.02.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné (ul. Priebežná) - pozemok parc. č. KN-C 704/38 o výmere 89 m2 spoločnosti LMT, a.s. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.02.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Július BALÁŽ, nar. 1941, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Oddelenie železničnej polície Policajného zboru v Žiline.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.02.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Bytový dom - stavebné úpravy" súp. č. 430 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Pobrežná 430, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.02.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Ondrašová - Zahustenie TS Panské diely" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.02.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš, ktorých povoľuje 1 ks informačného zariadenia na východnej obvodovej stene budovy bytového domu súp. č. 2044 na pozemku parc. č. KN-C 904/5 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. 1. mája 2044, Liptovský Mikuláš v zastúpení Inten- Eura, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.02.2014 - Úradná tabuľa

Poľovnícke združenie Ráztoka so sídlom v Bobrovci oznamuje, že v dňoch 9.4.2014 a 10.4.2014 sa bude vykonávať úhrada náhrad za užívanie revíru pre drobných vlastníkov poľovných pozemkov Poľnohospodárskej a lesnej pôdy - poľovnej plochy, zahrnutej do výmery poľovného združenia.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2014
17.02.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 13.3.2014 bude v čase od 08:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (Priemyselná zóna Okoličné - Marta Beňová, MB Servis, Drevospiš K + M SNV, s.r.o. a LIPTAL, s.r.o.)distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania opravy elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.3.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.3.2014
17.02.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.3.2014 bude v čase od 08:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (m. č. Palúdzka - ul. A. Gromu, M. Štalmacha, E. Balla, L. Čemického a ul. E. Penkalu od križovatky s ul. A. Gromu po koniec )distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania opravy elektrického zariadenia.distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania opravy elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
14.02.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Ivan ROHÁČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad - odbor všeobecnej vnútornej správy, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.3.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.3.2014
14.02.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 12.3.2014 bude v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, časti Palúdzka (ul. Demänovská - TOMIRTECH, s.r.o.)distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania revízie elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.02.2014 - Úradná tabuľa

Poľovné združenie Ostrô so sídlom v Liptovskom Trnovci oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostrô v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky, že v dňoch 7. - 8.3.2014 bude vyplácať finančné náhrady za prenájom výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb za rok 2014.

Horizontálny predel obsahu