Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznam
30.01.2014 - Oznamy

Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR v Ružomberku oznamuje, že v dňoch 3.2. - 7.2.2014 a 24.2. - 28.2. 2014 sa uskutoční v pracovisku "Kasárne pod Stráňami" - m.č. Liptovská Ondrašová zdravotnícky kurz Combat Lifesaver (imitácia bojovej činnosti).

Horizontálny predel obsahu
Oznam
28.01.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 2494/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
27.01.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Dušan STAROŇ, nar. 1947, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Consumer Finance Holding, a.s. Poprad

Horizontálny predel obsahu
Oznam
23.01.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 89/1 k.ú. Demänová.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.01.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na líniovú stavbu "PDOK - Liptovský Mikuláš - Iľanovo" v k.ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa Slovak Telekom, a.s. Bratislava zastúpeného Telekomunik, s.r.o. Košice, ktoré sa uskutoční dňa 13.2.2014.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.01.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 25.2.2014 na stavbu " Polyfunkčný dom, plynová prípojka, elektrická prípojka, kanalizačná a vodovodná prípojka" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová a Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Samuel Lehotský, Kráľova Lehota.

Horizontálny predel obsahu
Vyhláška o opakovanej dražbe nehnuteľnosti
23.01.2014 - Úradná tabuľa

Exekútorský úrad so sídlom v Martine oznamuje, že dňa 20.2.2014 sa uskutoční dražba na nehnuteľnosť - byt č. 29 na 3. poschodí obytného domu súp. č. 1513, vchod č. 25 v k. ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve povinného: Ivana Naďová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.01.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Dušan STAROŇ, nar. 1947, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.01.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Zdeno BALÁŽ, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.01.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Autoslužby Podbreziny" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Ing. Milan Mikušiak - MANAGER, Žiar v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.2.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 19.2.2014
22.01.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 19.2.2014 bude v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (ul. Športová - časť Hlboké čísla domov 3334, 1190, 4324, 4323, 4322, 4321 a 4320) distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.2.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 20.2.2014
22.01.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.2.2014 bude v čase od 09:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši (kotolňa na ul. Priebežná - Podbreziny)distribúcia elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.01.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Liptovský Mikuláš - Ondrašová - Zahustenie TS Panské diely" v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.01.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláš oznamuje začatie konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci povolenia na 1 ks informačného (reklamného, propagačného zariadenia)na obvodovej stene bytového domu č. súp. 2044 v k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD na ul. 1. mája č. 2044, Liptovský Mikuláš v zastúpení INTEN-EURA, správa domov Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
21.01.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve a správe mesta Liptovský Mikuláš v k.ú. Iľanovo.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.01.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 69 a 68" na 6. poschodí bytového domu Pod slivkou č. 520 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Michal Olejár, Liptovský Mikuláš a Petra Ratkošová, Východná.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.01.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "6795- Liptovský Mikuláš - Areál vojska - Zahustenie TS Pod Hájom" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení PRIVEL, s.r.o. Košice.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.01.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 34" na 9. poschodí bytového domu na ul. Štefánikova 1518 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Ing. Jana Župová a Ing. Jaroslav Župa, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
20.01.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Radkovi Šinkovi, nar. 1954, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 1424008813 (výkaz nedoplatkov) zo dňa 10.1.2014, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.01.2014 - Úradná tabuľa

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Liptovskom Mikuláši oznamuje predloženie strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Demänovská Dolina", obstarávateľom ktorého je Obec Demänovská Dolina.

Horizontálny predel obsahu