Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznam
20.03.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc.č. KN-C 1877,1878 v k.ú Okoličné.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
19.03.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 264/1 o výmere 6 m2 v k. ú. Iľanovo Jaroslavovi Caisovi a Danke Caisovej, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
19.03.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa formou budúcej kúpnej zmluvy nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš - časť pozemku parc. č. KN-C 3317/106 a pozemok parc. č. KN-C 3317/107 spolu o výmere 351 m2 Vladimírovi Bellovi, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
19.03.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné (ul. Jefremovská) - pozemok parc. č. KN-C 776/79 o výmere 97 m2 spoločnosti Parkovanie pre ľudí, s.r.o. Liptovský Mikuláš za účelom prístupu k objektu "Hromadné garáže Podbreziny".

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
19.03.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer predať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 1715/27 o výmere 506 m2 formou zámennej zmluvy spoločnosti Finance development, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
19.03.2014 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Horizontálny predel obsahu
ZÁVEREČNÝ ÚČET
19.03.2014 - Úradná tabuľa

Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.03.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "Polyfunkčný dom, plynová prípojka, elektrická prípojka, kanalizačné prípojka, vodovodná prípojka, spevnené plochy a parkoviská" v k. ú. Liptovská Ondrašová a Liptovský Mikuláš pre investora: Samuel Lehotský, Kráľova Lehota.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.03.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Rudolf STANO, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.03.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o vyvlastnení pozemkov v k. ú. Benice na návrh Železníc SR, Bratislava v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava za účelom realizácie stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad - Tatry (mimo)".

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dražbe
17.03.2014 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 7.4.2014 sa v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline uskutoční 3. kolo dražby na nehnuteľnosť - budova administratívnej prevádzky č. súp. + pozemky v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
17.03.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 1006/4,1007,1008 v k.ú Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška - PREDAJ BYTOV
14.03.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer predať obchodnými verejnými súťažami nehnuteľnosti - 8 bytov v k. ú. Liptovský Mikuláš a Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.03.2014 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o vyvlastnení pozemkov v k. ú. Palúdzka v zmysle návrhu Železníc SR, Bratislava v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava za účelom realizácie stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad - Tatry (mimo)".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.03.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 8.4.2014 na stavbu "prístupová cesta" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 2843 v k. ú. Bodice, navrhovateľmi ktorej sú Mgr. Jana Gajdošová a MUDr. Ronald Petrík, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.03.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 8.4.2014 na stavbu "Liptovský Mikuláš - Maytex, rekonštrukcia a presmerovanie VN káblov z 250/ts/510" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Mestský investorský útvar, s.r.o. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.03.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 2027/1 v k.ú Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zamestnanec mesta patrí medzi najlepších informatikov na Slovensku Zamestnanec mesta patrí medzi najlepších informatikov na Slovensku
12.03.2014 - Tlačové správy

Združenie informatikov samospráv Slovenska aj tento rok nominovalo najlepších počítačových expertov. Spomedzi viac ako dvoch stovák informatikov si významné ocenenie prevezme Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mesto začalo doručovať šeky za komunálny odpad Mesto začalo doručovať šeky za komunálny odpad
12.03.2014 - Tlačové správy

Mesto začalo doručovať občanom výmery a šeky na úhradu poplatku za komunálny odpad. Ten predstavuje pre rok 2014 sumu 22,55 eur na občana. Podľa zákona musí poplatok každý, na koho sa vzťahuje, zaplatiť predpísanú sumu do konca marca.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
12.03.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Zuzana DZÚRIKOVÁ, nar. 1986, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

Horizontálny predel obsahu