Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Zámer mesta Liptovský Mikuláš
09.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. Aurela Stodolu - byt č. 88 na 6. poschodí bytového domu súp. č. 1797, vchod č. 58 o ploche 21,50 m2 Ing. Stanislavovi Križkovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
09.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. Aurela Stodolu - byt č. 79 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1797, vchod č. 58 o ploche 22,00 m2 Ing. Stanislavovi Križkovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška - uznesenie
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Poľovnícke združenie Baníkov so sídlom v Smrečanoch zverejňuje uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom Poľovnom revíri "Baníkov", konaného dňa 26.7.2013 v Žiari

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Miroslavovi Lukášikovi, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č.13242196613 zo dňa 4.10.2013, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Štúrova 34, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa časť pozemku parc. č. KN-C 2843 o výmere cca 359 m2 v k. ú. Benice Mgr. Jane Gajdošovej, Liptovský Mikuláš a MUDr. Rolandovi Petríkovi s manželkou Mgr. Janou Petríkovou, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Lipovský Mikuláš odpredať priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné (ul. Stošická) - pozemky parc. č. KN-C 1245/2, 1259/5 a 1259/6 spolu o výmere 70 m2 Ing. Jánovi Jakubčiakovi, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 6599 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Sládkovičova) o výmere cca 14,3 m2

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
08.10.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/Peter Michal, nar. 1978; 2/ Rudolf Jalovecký, nar. 1971 a 3/ Dušan Dunka, nar. 1967. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.10.2013 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Mikuláš upovedomuje účastníkov stavebného konania na stavbu "Nové NN káblové rozvody pre IBV Palúdzka Západ - III. etapa" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení INREZ 1000, Oravské Veselé o podaných pripomienkach k stavebnému povoleniu.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.10.2013 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Mikuláš opravuje rozhodnutie, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu "Nové NN káblové rozvody pre IBV Palúdzka Západ - I. etapa" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení INREZ 1000, Oravské Veselé

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jaroslav Návoj nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VÚB, a.s. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Dušan Staroň, nar. 1947, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.10.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "6795 - Liptovský Mikuláš - Areál vojska - Zahustenie TS Pod Hájom" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš - líniová stavba. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa 31.10.2013.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Blanka Vopravilová, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Martin

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.10.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní záverečného stanoviska z procesu posudzovania strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015" z Obvodného úradu životného prostredia Žilina

Horizontálny predel obsahu
Oznam - zber nebezpečných odpadov
03.10.2013 - Oznamy

Dňa 05.10.2013 (sobota) sa uskutoční v meste Liptovský Mikuláš mobilný zber nebezpečných odpadov prostredníctvom firmy DETOX, s.r.o. Banská Bystrica. Harmonogram zberu je uvedený v priloženom súbore. Prosíme obyvateľov, aby počkali na zvozové vozidlo odberateľa a netvorili skládky odpadu na miestach zberu.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
03.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielky v počte 2 ks adresované pre: Vojtech Koki, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad Martin

Horizontálny predel obsahu
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
03.10.2013 - Úradná tabuľa

Exekútorský úrad v Čadci oznamuje, že dňa 8.11.2013 o 09:00 hod. sa v kancelárii súdneho exekútora JUDr. Margity Rojčekovej v Žiline uskutoční dražba nehnuteľnosti nachádzajúca sa v k. ú. Benice (stavba súp. č. 23 na parc. č. KN-C 215 + príslušenstvo) - predaj spoluvlastníckeho podielu v exekučnej veci EX 337/11K.

Horizontálny predel obsahu
HOVORY S OBČANMI
02.10.2013 - Oznamy

Primátor mesta Liptovský Mikuláš pozýva obyvateľov mesta na spoločné stretnutia, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 7.10.2013 - 16.10.2013 v jednotlivých mestských častiach.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
02.10.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Róbert Buchta, nar. 1969, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Martin

Horizontálny predel obsahu