Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
05.09.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ p. Jurajovi MACHAJOVI a 2/ p. Martinovi GLEVITZKÉMU miesto uloženia písomností, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
05.09.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Mgr. Gabriela RICHTER, nar. 1966 a 2/ Marianna ČEMICKÁ, nar. 1932. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
04.09.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
04.09.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc.č. KN-C 3317/39 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.09.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu" č. 1 na prízemí bytového domu Majeríkova č. 1215/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Martina Kohútová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
03.09.2014 - Úradná tabuľa

Zásielky adresované: 1/ Rudolf JALOVECKÝ, nar. 1971; 2/ Ján BĚLKA, nar. 1963 a 3/ Róbert ŠTAFFEN, všetci s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš a 4/ Tibor MASAROVIČ, nar. 1963, bytom Liptovský Mikuláš; doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
03.09.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Milan BANDY, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.09.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Bobrovec na stavbu "Stavebné úpravy - rekonštrukcia a modernizácia ul. Linčovského" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.08.2014 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Maytex, rekonštrukcia a presmerovanie VN káblov z 250/ts/510" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa SSE- Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Mestský investorský útvar, s.r.o. Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.08.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Bobrovec na stavbu "Stavebné úpravy komunikácií a prístavba odstavných plôch Ul. Majerská" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.08.2014 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie obce Závažná Poruba vo veci umiestnenia stavby "Verejné osvetlenie - Stošická ulica" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.08.2014 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie obce Závažná Poruba vo veci umiestnenia stavby "Odstavné plochy - Ul. Majeríkova" na pozemku parc. č. KN-C 374/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
28.08.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. KN-C 878, KN-C 549/1, KN-C 153/42, KN-C 869/1 v k.ú. Demänová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
28.08.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 39/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
27.08.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemky parc.č. KN-C 286/15 a KN-C 286/16 Igorovi Gažovi a manželke Nore Gažovej, bytom ul. Nová 330, Závažná Poruba.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
27.08.2014 - Úradná tabuľa

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc.č. KN-C 360/8 a KN-C 360/79 v k.ú. Liptovská Ondračová a parc.č. KN-C 1846 v k.ú. Palúdzka.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
27.08.2014 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.08.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku "SlovTan, Contract Tannery, spol. s.r.o." vo veci povolenia stavby " Prestrešenie manipulačného priestoru".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.08.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemok parc.č. KN-C 1246/4 o výmere 52 m2 v k.ú. Okoličné Petrovi Machajovi, trvale bytom Stošice č. 944, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
26.08.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky pre Mgr. Bibiánu Vyšnú, Kristiána Kendru, Martina Fábera, Jána Finka a Mareka Cupru.

Horizontálny predel obsahu