Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.09.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Igor STANEK, nar. 1964, 2/ Sidónia STANEKOVÁ, nar. 1938 a 3/ Oľga ŠOLCOVÁ, nar. 1954; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.10.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 23.10.2014
25.09.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 23.10.2014 bude v čase od 08:30 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, časti Palúdzka (ul. Palúčanská č. d.24, 28, 30 a 32 a ul. Parková č. d. 13 a 9999 distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.09.2014 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Vladimír MOLEK nar. 1974; Miestom jeho nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
24.09.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemkoch mesta parc.č. KN-C 1680/1 v k.ú. Palúdzka.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
24.09.2014 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemkoch mesta parc.č. KN-C 704/1 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.09.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Etela NOVOMESKÁ, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Detský domov Harmónia, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Do Týždňa mobility sa zapojili aj mikulášski žiaci  Do Týždňa mobility sa zapojili aj mikulášski žiaci
23.09.2014 - Tlačové správy

Naše mestá boli budované tak, aby čo najlepšie vyhovovali doprave. Neustále zvyšovanie počtu vozidiel a ich neekologické využívanie, má za následok, že naše mestá sú znečistené, hlučné, preplnené...


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Minimaratón s Ferdom Mravcom rozhýbe viac ako 300 detí Minimaratón s Ferdom Mravcom rozhýbe viac ako 300 detí
23.09.2014 - Tlačové správy

Mestský futbalový klub Tatran v Liptovskom Mikuláši rozhýbe predškolákov z desiatich materských škôl na území mesta. Viac ako tristo detí bude v jednom čase na desiatich miestach precvičovať vopred dohodnuté cviky Ferda Mravca.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.09.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Milan BANDY, nar. 1964, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.10.2014 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.10.2014
22.09.2014 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 8.10.2014 bude v čase od 08:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši, časti Vrbica-Nábrežie (ul. Vrbická č. 4250) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
22.09.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na 4 pracovné miesta člena občianskej hliadky a 1 pracovné miesto koordinátora členov občianskej hliadky. Výberové konanie sa uskutoční 8.10.2014.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.09.2014 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná: Ivana OVŠIAKOVÁ, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Prešov.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.09.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Rozšírenie inžinierskych sietí - spevnená prístupová plocha" v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Branislav Čatloš, Liptovský Mikuláš a spol. v zastúpení Tomáš Pleva, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.09.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - NNK pre 8 RD" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je SSE-Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík, SPRE-M Trstená.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.09.2014 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 11" nachádzajúceho sa na ul. Hurbanova súp. č. 1490 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Marcela Barančoková, Kalinovo.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.09.2014 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie obce Bobrovec na stavbu "Odstavné plochy - Ul. Chalúpkova" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
17.09.2014 - Úradná tabuľa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Eve ĎURIAKOVEJ, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Voľné pracovné miesto
17.09.2014 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície REFERENTA ÚTVARU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A POĽNOHOSPODÁRSTVA termínom nástupu 1.11.2014.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
17.09.2014 - Úradná tabuľa

Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 17.10.2014 sa v hoteli KLAR Liptovský Mikuláš uskutoční dražba na nehnuteľnosť - byt č. 14 nachádzajúci sa v bytovom dome na ul. Belopotockého č. 3300/11 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
16.09.2014 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 29/35 o výmere 195 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu