Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3540,20

  Archív správ -

  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.8.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.8.2016
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 10.8.2016 bude v čase od 08:00 hod. do cca 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Alica STANISLAVOVÁ, nar. 1969 a 2/ Tomáš KORČEK, nar. 1994; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen Bank, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Doporučená listová zásielka do vlastných rúk adresovaná: Michal JŮZEL, nar. 1969, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o vzniku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia SZČO adresované: Martin MLÁKA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Lipovský Mikuláš; doručené od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci prerokujú koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky Poslanci prerokujú koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
  05.08.2016 - Tlačové správy

  Mikulášski poslanci sa budú v pondelok 8. augusta na rokovaní mestského zastupiteľstva zaoberať všeobecne záväzným nariadením (VZN), ktoré rieši koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky. Schválenie spomínaného VZN je potrebné, aby bolo možné v čo najbližšej dobe prerokovať zmeny a doplnky územného plánu č. 4, ktorých výsledkom má byť vyčlenenie bioplynovej stanice z územia Liptovského Mikuláša, ako to požadovali aktivisti a obyvatelia podpísaní pod petíciou proti bioplynovej stanici. Mesto Liptovský Mikuláš a vedenie mesta sa dištancuje od nepravdivých informácií na sociálnych sieťach, ktoré šíria aktivisti s cieľom vyvolať búrlivé diskusie na tému „spaľovňa“. Mestské zastupiteľstvo nebude na svojom pondelkovom zasadnutí schvaľovať zmeny a doplnky k územnému plánu, rokovanie nebude ani o možnostiach existencie spaľovní na území mesta ani o možnostiach iných alternatívnych riešení. Všetky vyjadrenia, ktoré navádzajú obyvateľov k myšlienkam, že by mesto Liptovský Mikuláš podporovalo či riešilo spaľovne na svojom území, sú zavádzajúce.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení listovej zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Mareka Cupru

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
  05.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe bytového domu súp.č. 255 postavený na parc.č. 687/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš na ul. Tehliarskej.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie na stavbu " Rekreačný dom", kanalizačná prípojka a ČOV n pozemku parc.č. KN-C 1118/41, 1118/42, prípojka NN na pozemku parc.č. KN-C 1118/42, 1118/1, v k.ú. Liptovská Ondrašová

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení listovej zásielky pre občana Martina Mláku s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  03.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielky občanom s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš - zoznam v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
  03.08.2016 - Oznamy

  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti GeLiMa, a.s., Priemyselná ul. č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31 623 182 zo dňa 04.07.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7121/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 10.08.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 102 ks smrekov z dôvodu prerastania koreňového systému a konárov do susedných parciel, čím ich znehodnocujú.

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
  03.08.2016 - Oznamy

  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Zdena Števuľu zo dňa 18.07.2016 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 3262 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 10.08.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks kríka, ktorý rastie v tesnej blízkosti bytového domu pred oknom žiadateľa.

  Horizontálny predel obsahu
  Komplexne obnovia chodník na Československej brigády Komplexne obnovia chodník na Československej brigády
  02.08.2016 - Tlačové správy

  Mesto začalo komplexne rekonštruovať chodník pre peších na Ulici Čsl. brigády v úseku od Tranovského popred materskú škôlku a základnú školu až po Obchodné centrum Stop.Shop.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 25.8.2016 na stavbu "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie" na pozemkoch v k. ú. Ploštín, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jozef GARB, nar. 1980, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  02.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 3 ks adresované: Rudolf ONDRÍK, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Obmedzené parkovanie pred mestským úradom Obmedzené parkovanie pred mestským úradom
  02.08.2016 - Tlačové správy

  ​Vzhľadom na začiatok stavebných prác na rekonštrukcii objektu mestského úradu vám oznamujeme, že možnosti parkovania pred budovou budú obmedzené.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  01.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  29.07.2016 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina oznamuje p. Miroslavovi JURGOŠOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 1349706/2016 zo dňa 21.7.2016, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3540,20

  Archív správ -

  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.8.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.8.2016
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 10.8.2016 bude v čase od 08:00 hod. do cca 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Alica STANISLAVOVÁ, nar. 1969 a 2/ Tomáš KORČEK, nar. 1994; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen Bank, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Doporučená listová zásielka do vlastných rúk adresovaná: Michal JŮZEL, nar. 1969, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  08.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o vzniku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia SZČO adresované: Martin MLÁKA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Lipovský Mikuláš; doručené od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci prerokujú koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky Poslanci prerokujú koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
  05.08.2016 - Tlačové správy

  Mikulášski poslanci sa budú v pondelok 8. augusta na rokovaní mestského zastupiteľstva zaoberať všeobecne záväzným nariadením (VZN), ktoré rieši koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky. Schválenie spomínaného VZN je potrebné, aby bolo možné v čo najbližšej dobe prerokovať zmeny a doplnky územného plánu č. 4, ktorých výsledkom má byť vyčlenenie bioplynovej stanice z územia Liptovského Mikuláša, ako to požadovali aktivisti a obyvatelia podpísaní pod petíciou proti bioplynovej stanici. Mesto Liptovský Mikuláš a vedenie mesta sa dištancuje od nepravdivých informácií na sociálnych sieťach, ktoré šíria aktivisti s cieľom vyvolať búrlivé diskusie na tému „spaľovňa“. Mestské zastupiteľstvo nebude na svojom pondelkovom zasadnutí schvaľovať zmeny a doplnky k územnému plánu, rokovanie nebude ani o možnostiach existencie spaľovní na území mesta ani o možnostiach iných alternatívnych riešení. Všetky vyjadrenia, ktoré navádzajú obyvateľov k myšlienkam, že by mesto Liptovský Mikuláš podporovalo či riešilo spaľovne na svojom území, sú zavádzajúce.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení listovej zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Mareka Cupru

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
  05.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe bytového domu súp.č. 255 postavený na parc.č. 687/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš na ul. Tehliarskej.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie na stavbu " Rekreačný dom", kanalizačná prípojka a ČOV n pozemku parc.č. KN-C 1118/41, 1118/42, prípojka NN na pozemku parc.č. KN-C 1118/42, 1118/1, v k.ú. Liptovská Ondrašová

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení listovej zásielky pre občana Martina Mláku s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  03.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielky občanom s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš - zoznam v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
  03.08.2016 - Oznamy

  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti GeLiMa, a.s., Priemyselná ul. č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31 623 182 zo dňa 04.07.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7121/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 10.08.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 102 ks smrekov z dôvodu prerastania koreňového systému a konárov do susedných parciel, čím ich znehodnocujú.

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
  03.08.2016 - Oznamy

  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Zdena Števuľu zo dňa 18.07.2016 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 3262 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 10.08.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks kríka, ktorý rastie v tesnej blízkosti bytového domu pred oknom žiadateľa.

  Horizontálny predel obsahu
  Komplexne obnovia chodník na Československej brigády Komplexne obnovia chodník na Československej brigády
  02.08.2016 - Tlačové správy

  Mesto začalo komplexne rekonštruovať chodník pre peších na Ulici Čsl. brigády v úseku od Tranovského popred materskú škôlku a základnú školu až po Obchodné centrum Stop.Shop.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 25.8.2016 na stavbu "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie" na pozemkoch v k. ú. Ploštín, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jozef GARB, nar. 1980, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  02.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 3 ks adresované: Rudolf ONDRÍK, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Obmedzené parkovanie pred mestským úradom Obmedzené parkovanie pred mestským úradom
  02.08.2016 - Tlačové správy

  ​Vzhľadom na začiatok stavebných prác na rekonštrukcii objektu mestského úradu vám oznamujeme, že možnosti parkovania pred budovou budú obmedzené.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  01.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  29.07.2016 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina oznamuje p. Miroslavovi JURGOŠOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 1349706/2016 zo dňa 21.7.2016, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu