Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3340,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  14.07.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinný dom a oplotenie" na pozemku parc.č. KN-C 237/10 a 239/9 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Peter Jančuška a Ing. Lenka Jančušková, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 3 a 4" v bytovom dome súp. č. 4506 na pozemku parc. č. KN-C 525/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je S Hotel, s.r.o. Brnice - Liptovská Sielnica.

  Horizontálny predel obsahu
  Cestu do Ondrašovej zrekonštruujú v septembri Cestu do Ondrašovej zrekonštruujú v septembri
  13.07.2016 - Tlačové správy

  Frekventovanú cestu II/584 z centra Liptovského Mikuláša do Liptovskej Ondrašovej začnú rekonštruovať v septembri. Dovtedy musí radnica spolu so zhotoviteľom zabezpečiť výmenu obrubníkov v tomto úseku, pretože po oprave komunikácie mesto opraví aj chodník.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.07.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5378/43 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  13.07.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 4 ks adresované: Dušan KÚKOL, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so sídlom v Bratislave o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie o ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na časť stavby dráhy "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo) - V. etapa" - UČS 408 Žst. Liptovský Hrádok, stavebníkom ktorej sú Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  13.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert MAĎAR, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomností - Rozhodnutí o vyrubení úroku z omeškania, ktorým je Mestský úrad Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov so sídlom v Smrečanoch o vykonaní úhrady náhrad za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy poľovnej plochy dňa 3.8.2016 na Obecnom úrade v Smrečanoch.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Stošice - Roveň za železnicou - Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN-C 1098/5 a 755/7 v k. ú. Okoličné - mestská časť Stošice, stavebníkom ktorej je Mária Matejková, Rosina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 42" v bytovom dome súp. č. 636 na pozemku parc. č. KN-C 704/10 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stanislav Dzúrik, Ploštín - Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Milan ODALOŠ, nar. 1968; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Jaroslav MURGOŠ, nar. 1965; 2/ Šimon PUŠKA, nar. 1969 a 3/ Jaroslav MURGOŠ, nar. 1983; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 2 ks adresované: Ladislav STANKOVIANSKY nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Bratislava 12.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ľubor MATEJOVIČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie
  12.07.2016 - Oznamy

  Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na Odborného pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.7.2016 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01 Ružomberok. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať na adresu: rk.usmevakodar@gmail.com.

  Horizontálny predel obsahu
  Zabavte sa v retro štýle Zabavte sa v retro štýle
  11.07.2016 - Tlačové správy

  Priaznivcov retro a skvelej zábavy, po skvelých ohlasoch úvodných dvoch ročníkov, aj tentoraz čaká Retrotančiareň 2016. Príďte si oddýchnuť do malebnej záhrady Múzea Janka Kráľa (MJK) na podujatie plné džezu, swingu a elegancie, pozýva riaditeľ múzea Jaroslav Hric.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Miroslav VYPARINA, nar. 1961; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Nariadenie určilo platby za drobný stavebný odpad Nariadenie určilo platby za drobný stavebný odpad
  08.07.2016 - Tlačové správy

  Za drobný stavebný odpad budeme po novom platiť zvlášť. Určuje to zákon, ktorému mesto prispôsobilo aj všeobecne záväzné nariadenie. Doposiaľ boli poplatky za vývoz drobného stavebného odpadu zahrnuté do platieb za odvoz tuhého komunálneho odpadu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3340,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  14.07.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinný dom a oplotenie" na pozemku parc.č. KN-C 237/10 a 239/9 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Peter Jančuška a Ing. Lenka Jančušková, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 3 a 4" v bytovom dome súp. č. 4506 na pozemku parc. č. KN-C 525/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je S Hotel, s.r.o. Brnice - Liptovská Sielnica.

  Horizontálny predel obsahu
  Cestu do Ondrašovej zrekonštruujú v septembri Cestu do Ondrašovej zrekonštruujú v septembri
  13.07.2016 - Tlačové správy

  Frekventovanú cestu II/584 z centra Liptovského Mikuláša do Liptovskej Ondrašovej začnú rekonštruovať v septembri. Dovtedy musí radnica spolu so zhotoviteľom zabezpečiť výmenu obrubníkov v tomto úseku, pretože po oprave komunikácie mesto opraví aj chodník.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.07.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5378/43 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  13.07.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 4 ks adresované: Dušan KÚKOL, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so sídlom v Bratislave o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie o ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na časť stavby dráhy "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo) - V. etapa" - UČS 408 Žst. Liptovský Hrádok, stavebníkom ktorej sú Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  13.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert MAĎAR, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomností - Rozhodnutí o vyrubení úroku z omeškania, ktorým je Mestský úrad Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov so sídlom v Smrečanoch o vykonaní úhrady náhrad za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy poľovnej plochy dňa 3.8.2016 na Obecnom úrade v Smrečanoch.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Stošice - Roveň za železnicou - Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN-C 1098/5 a 755/7 v k. ú. Okoličné - mestská časť Stošice, stavebníkom ktorej je Mária Matejková, Rosina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 42" v bytovom dome súp. č. 636 na pozemku parc. č. KN-C 704/10 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stanislav Dzúrik, Ploštín - Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Milan ODALOŠ, nar. 1968; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občanov: 1/ Jaroslav MURGOŠ, nar. 1965; 2/ Šimon PUŠKA, nar. 1969 a 3/ Jaroslav MURGOŠ, nar. 1983; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 2 ks adresované: Ladislav STANKOVIANSKY nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Bratislava 12.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.07.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ľubor MATEJOVIČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Výberové konanie
  12.07.2016 - Oznamy

  Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na Odborného pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.7.2016 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01 Ružomberok. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať na adresu: rk.usmevakodar@gmail.com.

  Horizontálny predel obsahu
  Zabavte sa v retro štýle Zabavte sa v retro štýle
  11.07.2016 - Tlačové správy

  Priaznivcov retro a skvelej zábavy, po skvelých ohlasoch úvodných dvoch ročníkov, aj tentoraz čaká Retrotančiareň 2016. Príďte si oddýchnuť do malebnej záhrady Múzea Janka Kráľa (MJK) na podujatie plné džezu, swingu a elegancie, pozýva riaditeľ múzea Jaroslav Hric.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.07.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Miroslav VYPARINA, nar. 1961; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Nariadenie určilo platby za drobný stavebný odpad Nariadenie určilo platby za drobný stavebný odpad
  08.07.2016 - Tlačové správy

  Za drobný stavebný odpad budeme po novom platiť zvlášť. Určuje to zákon, ktorému mesto prispôsobilo aj všeobecne záväzné nariadenie. Doposiaľ boli poplatky za vývoz drobného stavebného odpadu zahrnuté do platieb za odvoz tuhého komunálneho odpadu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu