Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3280,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia z Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku ŠVS v Litovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 6" navrhovateľa obec Liptovský Trnovec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/1, KN-C 776/66, KN-C 1202/16 (druh pozemkov trvalé trávne porasty), KN-C 1222/1, KN-C 1216/1, KN-C 1220 (druh pozemkov ovocné sady), KN-C 1221/1, KN-C 1218/1 (druh pozemkov ostatné plochy) v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/13 a KN-C 241/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M, Trstená.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.11.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.11.2016
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.11.2016 bude v čase od 08:30 hod. do cca 13:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Hony, Medze, Mincova, Mútnik, Ondrášovská, Pod Dielom, Pongrácovská, Požiarnická, Ráztocká, Ráztoky, Role, Roľnícka, Ružičkova, Škorupovo - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Odstraňovanie čiernych skládok ako na bežiacom páse Odstraňovanie čiernych skládok ako na bežiacom páse
  03.11.2016 - Tlačové správy

  Od začiatku roka sa mesto zbavilo troch desiatok čiernych skládok. Bolo na nich umiestnených vyše 84 ton komunálneho odpadu. Celkovo stálo odstraňovanie skládok v tomto roku 17-tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline - UZÁVIERKA CESTY I/18 - STREČNO
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline o termínoch úplnej uzávierky cesty 1. triedy I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 katastra obce Strečno a katastra mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Úplná uzávierka bude realizovaná od 12.11.2016 do 18.12.2016. DOPLNENIE INFORMÁCIE dňa 18.11.2016: Informácia o záveroch z operačného rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale a uzávierky cesty na víkend dňa 19. novembra a dňa 20.novembra 2016. " K ZMENE ÚPLNEJ UZÁVIERKY CESTY NA VÍKEND DŇA 19.NOVEMBRA A 20.NOVEMBRA 2016 NEDOŠLO" - ÚPLNÁ UZÁVIERKA CESTY I/18 BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU, AKO JE TO UVEDENÉ V OZNÁMENÍ PREDNOSTU (v prílohe).

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Juraj BAČÍK, nar. 1983 a 2/ Ivan ROHÁČ, nar. 1988; doručené od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  03.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 732/11 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Odstávka pitnej vody - upozornenie Odstávka pitnej vody - upozornenie
  02.11.2016 - Tlačové správy

  Zajtra (3.novembra) bude v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. obmedzená, prípadne odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy havárie na prívodnom potrubí pitnej vody do mesta Liptovský Mikuláš. Toto obmedzenie sa bude týkať prevažne mestských častí Staré Mesto, Vrbica-Nábrežie, Liptovská Ondrašová. V ostatných mestských častiach bude dodávka pitnej vody bez obmedzení.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.12. - 2.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.12. - 2.12.2016
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 1.12. - 2.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6.12. - 8.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6.12. - 8.12.2016
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 6.12. - 8.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Liptovský Mikuláš, a to: 1. nebytový priestor č. 813 „kancelársky priestor“ o výmere 22,53 m2 v prospech nájomcu Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu na dobu 5 rokov, za nájom vo výške 1 €/rok za účelom administratívnych činností spojených s činnosťou združenia Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu; 2. nebytové priestory č. 812, č. 814, č. 815 „kancelárske priestory“ spolu o výmere 95,99 m2 v prospech nájomcu REGION LIPTOV na dobu 5 rokov, za nájom vo výške 1 €/rok za účelom administratívnych činností spojených s činnosťou oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 286/20,KN-C 286/21 a KN-C 286/22 (spolu o výmere 685 m2) v k. ú. Liptovský Mikuláš (Námestie mieru) spoločnosti Vincentis, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Pracovná ponuka - NEMECKO
  02.11.2016 - Oznamy

  Ponuka práce siete EURES v spolupráci so zástupcami Bundesagentur fur Arberi - ZAV Nemecko a informácia o konaní výberového pohovoru na rôzne pracovné pozície v Nemecku. Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.11.2016 vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2013/VZN, účinného od 12. 07. 2013.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké), a to: pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 (spolu o výmere 3322 m2) Železniciam SR Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3280,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia z Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku ŠVS v Litovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 6" navrhovateľa obec Liptovský Trnovec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/1, KN-C 776/66, KN-C 1202/16 (druh pozemkov trvalé trávne porasty), KN-C 1222/1, KN-C 1216/1, KN-C 1220 (druh pozemkov ovocné sady), KN-C 1221/1, KN-C 1218/1 (druh pozemkov ostatné plochy) v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/13 a KN-C 241/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M, Trstená.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.11.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.11.2016
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.11.2016 bude v čase od 08:30 hod. do cca 13:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Hony, Medze, Mincova, Mútnik, Ondrášovská, Pod Dielom, Pongrácovská, Požiarnická, Ráztocká, Ráztoky, Role, Roľnícka, Ružičkova, Škorupovo - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Odstraňovanie čiernych skládok ako na bežiacom páse Odstraňovanie čiernych skládok ako na bežiacom páse
  03.11.2016 - Tlačové správy

  Od začiatku roka sa mesto zbavilo troch desiatok čiernych skládok. Bolo na nich umiestnených vyše 84 ton komunálneho odpadu. Celkovo stálo odstraňovanie skládok v tomto roku 17-tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline - UZÁVIERKA CESTY I/18 - STREČNO
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie prednostu Okresného úradu v Žiline o termínoch úplnej uzávierky cesty 1. triedy I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 katastra obce Strečno a katastra mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Úplná uzávierka bude realizovaná od 12.11.2016 do 18.12.2016. DOPLNENIE INFORMÁCIE dňa 18.11.2016: Informácia o záveroch z operačného rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale a uzávierky cesty na víkend dňa 19. novembra a dňa 20.novembra 2016. " K ZMENE ÚPLNEJ UZÁVIERKY CESTY NA VÍKEND DŇA 19.NOVEMBRA A 20.NOVEMBRA 2016 NEDOŠLO" - ÚPLNÁ UZÁVIERKA CESTY I/18 BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU, AKO JE TO UVEDENÉ V OZNÁMENÍ PREDNOSTU (v prílohe).

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  03.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Juraj BAČÍK, nar. 1983 a 2/ Ivan ROHÁČ, nar. 1988; doručené od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  03.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 732/11 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Odstávka pitnej vody - upozornenie Odstávka pitnej vody - upozornenie
  02.11.2016 - Tlačové správy

  Zajtra (3.novembra) bude v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. obmedzená, prípadne odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy havárie na prívodnom potrubí pitnej vody do mesta Liptovský Mikuláš. Toto obmedzenie sa bude týkať prevažne mestských častí Staré Mesto, Vrbica-Nábrežie, Liptovská Ondrašová. V ostatných mestských častiach bude dodávka pitnej vody bez obmedzení.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.12. - 2.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 1.12. - 2.12.2016
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 1.12. - 2.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6.12. - 8.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6.12. - 8.12.2016
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 6.12. - 8.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer na prenechanie nehnuteľného majetku mesta do nájmu spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Liptovský Mikuláš, a to: 1. nebytový priestor č. 813 „kancelársky priestor“ o výmere 22,53 m2 v prospech nájomcu Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu na dobu 5 rokov, za nájom vo výške 1 €/rok za účelom administratívnych činností spojených s činnosťou združenia Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu; 2. nebytové priestory č. 812, č. 814, č. 815 „kancelárske priestory“ spolu o výmere 95,99 m2 v prospech nájomcu REGION LIPTOV na dobu 5 rokov, za nájom vo výške 1 €/rok za účelom administratívnych činností spojených s činnosťou oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.11.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 286/20,KN-C 286/21 a KN-C 286/22 (spolu o výmere 685 m2) v k. ú. Liptovský Mikuláš (Námestie mieru) spoločnosti Vincentis, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Pracovná ponuka - NEMECKO
  02.11.2016 - Oznamy

  Ponuka práce siete EURES v spolupráci so zástupcami Bundesagentur fur Arberi - ZAV Nemecko a informácia o konaní výberového pohovoru na rôzne pracovné pozície v Nemecku. Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.11.2016 vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2013/VZN, účinného od 12. 07. 2013.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké), a to: pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 (spolu o výmere 3322 m2) Železniciam SR Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu