Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3140,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  11.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie bytového domu 36 b. j." súp. č. 612 na ul. Palučanská na pozemku parc. č. KN-C 1663/3 v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Palučanská 612, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Stanislav MURGOŠ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Vodári počas poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom Vodári počas poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom
  10.11.2016 - Tlačové správy

  Na odstránenie nezvyčajnej poruchy použili liptovskomikulášski vodári doteraz nevyskúšaný, ale ako sa ukázalo efektívny spôsob opravy. Bez vody by inak počas opravy zostala veľká časť obyvateľov, ale vďaka zaujímavému riešeniu sa odstávka pitnej vody dotkla len malého zlomku ľudí.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020" obstarávateľa Okresný úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš ponúkne spoločný produkt pre rodiny s deťmi Liptovský Mikuláš ponúkne spoločný produkt pre rodiny s deťmi
  09.11.2016 - Tlačové správy

  Produkty, ktoré Liptovský Mikuláš v rámci cestovného ruchu ponúka, prispôsobí rodinám s deťmi. Mikulášska radnica v spolupráci s Informačným centrom mesta, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Liptov a ďalšími partnermi, ktorí tvoria cestovný ruch v meste, vytvára nový balík, ktorí bude plusom nie len pre návštevníkov, ale aj domácich. Potvrdzuje to druhý ročník z cyklu odborných konferencií s workshopmi na tému mestský cestovný ruch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  CREDITORS, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 21.11.2016 sa v budove Notárskeho úradu JUDr. Ondreja Ďuriača so sídlom Rajská 3, Bratislava uskutoční prvá opakovaná dražba na nehnuteľnosť - byt č. 36 na 1. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1686/12 v k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa Andrej Kadrliak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 13.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribcie elektriny - 14.12.2016 Oznámenie o prerušení distribcie elektriny - 14.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Budovateľská, Glejárska, Parková - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Budovateľská, Glejárska, Parková - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Opravia poškodenú strechu na škole v Okoličnom Opravia poškodenú strechu na škole v Okoličnom
  08.11.2016 - Tlačové správy

  V týchto dňoch pristúpila radnica k oprave poškodenej strechy na Základnej škole s materskou školou Okoličianska. Plochá strecha na pavilóne A nebola rekonštruovaná od roku 1958, kedy školu postavili. Opravovali len lokálne poruchy strešného plášťa.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  08.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Rudolf STANO a 2/ Ján OBERT; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  08.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  07.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ Stanislav MURGOŠ; 6/ René NOVOTNÝ; 7/ Marek STROMKO; 8/ Ladislav JANČEK; 9/ Michal JUZEL; 10/ Miroslav HOLDOŠ a 11/ Ivana BALÁŽOVÁ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Regenerácia sídliska Podbreziny, objekt SO 127 Dopravné zariadenie a statická doprava - ul. Jabloňová" na pozemku parc. č. KN-C 773/1 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan ROHÁČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 1.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia z Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku ŠVS v Litovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 6" navrhovateľa obec Liptovský Trnovec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/1, KN-C 776/66, KN-C 1202/16 (druh pozemkov trvalé trávne porasty), KN-C 1222/1, KN-C 1216/1, KN-C 1220 (druh pozemkov ovocné sady), KN-C 1221/1, KN-C 1218/1 (druh pozemkov ostatné plochy) v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/13 a KN-C 241/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M, Trstená.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3140,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  11.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie bytového domu 36 b. j." súp. č. 612 na ul. Palučanská na pozemku parc. č. KN-C 1663/3 v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Palučanská 612, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Stanislav MURGOŠ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Vodári počas poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom Vodári počas poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom
  10.11.2016 - Tlačové správy

  Na odstránenie nezvyčajnej poruchy použili liptovskomikulášski vodári doteraz nevyskúšaný, ale ako sa ukázalo efektívny spôsob opravy. Bez vody by inak počas opravy zostala veľká časť obyvateľov, ale vďaka zaujímavému riešeniu sa odstávka pitnej vody dotkla len malého zlomku ľudí.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020" obstarávateľa Okresný úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš ponúkne spoločný produkt pre rodiny s deťmi Liptovský Mikuláš ponúkne spoločný produkt pre rodiny s deťmi
  09.11.2016 - Tlačové správy

  Produkty, ktoré Liptovský Mikuláš v rámci cestovného ruchu ponúka, prispôsobí rodinám s deťmi. Mikulášska radnica v spolupráci s Informačným centrom mesta, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Liptov a ďalšími partnermi, ktorí tvoria cestovný ruch v meste, vytvára nový balík, ktorí bude plusom nie len pre návštevníkov, ale aj domácich. Potvrdzuje to druhý ročník z cyklu odborných konferencií s workshopmi na tému mestský cestovný ruch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  CREDITORS, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 21.11.2016 sa v budove Notárskeho úradu JUDr. Ondreja Ďuriača so sídlom Rajská 3, Bratislava uskutoční prvá opakovaná dražba na nehnuteľnosť - byt č. 36 na 1. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1686/12 v k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa Andrej Kadrliak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 13.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Glejárska, Malý Rím - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribcie elektriny - 14.12.2016 Oznámenie o prerušení distribcie elektriny - 14.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Budovateľská, Glejárska, Parková - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.12.2016 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.12.2016
  09.11.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.12.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v meste Liptovský Mikuláš - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Budovateľská, Glejárska, Parková - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Opravia poškodenú strechu na škole v Okoličnom Opravia poškodenú strechu na škole v Okoličnom
  08.11.2016 - Tlačové správy

  V týchto dňoch pristúpila radnica k oprave poškodenej strechy na Základnej škole s materskou školou Okoličianska. Plochá strecha na pavilóne A nebola rekonštruovaná od roku 1958, kedy školu postavili. Opravovali len lokálne poruchy strešného plášťa.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  08.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Rudolf STANO a 2/ Ján OBERT; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  08.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  07.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ Stanislav MURGOŠ; 6/ René NOVOTNÝ; 7/ Marek STROMKO; 8/ Ladislav JANČEK; 9/ Michal JUZEL; 10/ Miroslav HOLDOŠ a 11/ Ivana BALÁŽOVÁ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Regenerácia sídliska Podbreziny, objekt SO 127 Dopravné zariadenie a statická doprava - ul. Jabloňová" na pozemku parc. č. KN-C 773/1 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan ROHÁČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava 1.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia z Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie - úseku ŠVS v Litovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 6" navrhovateľa obec Liptovský Trnovec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 776/1, KN-C 776/66, KN-C 1202/16 (druh pozemkov trvalé trávne porasty), KN-C 1222/1, KN-C 1216/1, KN-C 1220 (druh pozemkov ovocné sady), KN-C 1221/1, KN-C 1218/1 (druh pozemkov ostatné plochy) v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.11.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/13 a KN-C 241/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.11.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M, Trstená.

  Horizontálny predel obsahu