Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2240,20

  Archív správ -

  Oznam
  06.11.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1076/6 v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Ploštíne obnovili komunikáciu Do malého poľa V Ploštíne obnovili komunikáciu Do malého poľa
  03.11.2017 - Tlačové správy

  V Ploštíne už obyvatelia môžu využívať zrekonštruovanú komunikáciu Do malého poľa (Malé pole). Podľa pasportu, ktorý vypracovalo mesto, bola táto ulica v havarijnom stavebno-technickom stave. Touto obnovou radnica vyriešila problém, na ktorý Ploštínčania dlhodobo poukazovali.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.11.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Cesta okolo Tatier - cyklochodník Liptovský Mikuláš - III. etapa, úsek km 3,243 11 - 4,080 00" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životnéh prostredie v Liptovskom Mikuláši, že zmena navrhovanej činnosti "IBV Stošice" navrhovateľa Stošice, a.s. Žilina sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Kristián KENDRA, nar. 1973, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Lucia BOCKOVÁ, nar. 1995, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  02.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Kvalita, rýchlosť a komfort: Nová mestská autobusová doprava má ambíciu konkurovať autám Kvalita, rýchlosť a komfort: Nová mestská autobusová doprava má ambíciu konkurovať autám
  31.10.2017 - Tlačové správy

  Prípravy na výber dodávateľa komfortnejších autobusov sú v plnom prúde. Súťažné podklady na verejné obstarávanie prevádzkovateľa s prísnymi kritériami na kvalitu a nadčasovosť mestskej autobusovej dopravy schvaľovali poslanci 23. októbra. „Zmluva s doterajším dopravcom sa končí, nová bude platiť desať rokov s možným predĺžením na päť rokov v zmysle európskej legislatívy,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z odboru dopravy na mestskom úrade.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú Okoličné - pozemok parc. č. KN-C 896/3 (ul. Vitálišovská) MVDr. Vincentori Sokolskému a MVDr. Libuši Sokolskej, obaja bytom Liptovský Mikuláš do BSM.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú Demänová - pozemok parc. č. KN-C 147/4 (ul. Rovnosti ) do podielového spoluvlastnícitva s prospech: 1/Rudolf Bukna, Liptovský Mikuláš; 2/ Anna Buknová, Liptovský Mikuláš a 3/ Jarmila Koszeghyová, Pezinok.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Liptovskýk Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 336/23 a parc. č. KN-C 336/24 (ul. Komenského) spoločnosti VITALIS, spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 2494/34 (ul. Kollárova) JUDr. Ľubomírovi Hatiarovi a Magdaléne Hatiarovej, obaja bytom Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jaroslav KOSTOLNÝ, nar. 1982 a 2/ Juraj BAČÍK, nar. 1983; Doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikulášš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení písomnosti
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Písomnosť "Zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO – oznámenie“ č. BA-648704/2017 zo dňa 26.9.2017 adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Cyklopeší chodník do Liptovskej Ondrašovej už slúži verejnosti Cyklopeší chodník do Liptovskej Ondrašovej už slúži verejnosti
  30.10.2017 - Tlačové správy

  Cyklisti aj peší už môžu oficiálne využívať ďalších 1,4 kilometra cyklopešieho chodníka. Kvalitný asfaltový povrch široký tri metre v úseku od okružnej križovatky pri hoteli Jánošík popri koryte Váhu smerom do Liptovskej Ondrašovej dnes oficiálne odovzdal obyvateľom do užívania primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, zhotovitelia stavby a zástupcovia rezortov dopravy aj pôdohospodárstva. Realizáciou mesto zavŕšilo druhú etapu výstavby cyklopešieho chodníka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Dražobník Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 29.11.2017 sa v Salóniku Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala v Žiline uskutoční prvá dražba na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš – byt č. 14 na 4. mezaníne bytového domu Belopotockého č. 3300/11, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.11.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.11.2017
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.11.2017 bude v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Štúrova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 29.11.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 29.11.2017
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 29.11.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (Ul. Dlhá a Obchodná - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2240,20

  Archív správ -

  Oznam
  06.11.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1076/6 v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Ploštíne obnovili komunikáciu Do malého poľa V Ploštíne obnovili komunikáciu Do malého poľa
  03.11.2017 - Tlačové správy

  V Ploštíne už obyvatelia môžu využívať zrekonštruovanú komunikáciu Do malého poľa (Malé pole). Podľa pasportu, ktorý vypracovalo mesto, bola táto ulica v havarijnom stavebno-technickom stave. Touto obnovou radnica vyriešila problém, na ktorý Ploštínčania dlhodobo poukazovali.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.11.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Cesta okolo Tatier - cyklochodník Liptovský Mikuláš - III. etapa, úsek km 3,243 11 - 4,080 00" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životnéh prostredie v Liptovskom Mikuláši, že zmena navrhovanej činnosti "IBV Stošice" navrhovateľa Stošice, a.s. Žilina sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Kristián KENDRA, nar. 1973, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.11.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Lucia BOCKOVÁ, nar. 1995, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  02.11.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Kvalita, rýchlosť a komfort: Nová mestská autobusová doprava má ambíciu konkurovať autám Kvalita, rýchlosť a komfort: Nová mestská autobusová doprava má ambíciu konkurovať autám
  31.10.2017 - Tlačové správy

  Prípravy na výber dodávateľa komfortnejších autobusov sú v plnom prúde. Súťažné podklady na verejné obstarávanie prevádzkovateľa s prísnymi kritériami na kvalitu a nadčasovosť mestskej autobusovej dopravy schvaľovali poslanci 23. októbra. „Zmluva s doterajším dopravcom sa končí, nová bude platiť desať rokov s možným predĺžením na päť rokov v zmysle európskej legislatívy,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z odboru dopravy na mestskom úrade.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú Okoličné - pozemok parc. č. KN-C 896/3 (ul. Vitálišovská) MVDr. Vincentori Sokolskému a MVDr. Libuši Sokolskej, obaja bytom Liptovský Mikuláš do BSM.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú Demänová - pozemok parc. č. KN-C 147/4 (ul. Rovnosti ) do podielového spoluvlastnícitva s prospech: 1/Rudolf Bukna, Liptovský Mikuláš; 2/ Anna Buknová, Liptovský Mikuláš a 3/ Jarmila Koszeghyová, Pezinok.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Liptovskýk Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 336/23 a parc. č. KN-C 336/24 (ul. Komenského) spoločnosti VITALIS, spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 2494/34 (ul. Kollárova) JUDr. Ľubomírovi Hatiarovi a Magdaléne Hatiarovej, obaja bytom Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jaroslav KOSTOLNÝ, nar. 1982 a 2/ Juraj BAČÍK, nar. 1983; Doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikulášš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení písomnosti
  31.10.2017 - Úradná tabuľa

  Písomnosť "Zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO – oznámenie“ č. BA-648704/2017 zo dňa 26.9.2017 adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Cyklopeší chodník do Liptovskej Ondrašovej už slúži verejnosti Cyklopeší chodník do Liptovskej Ondrašovej už slúži verejnosti
  30.10.2017 - Tlačové správy

  Cyklisti aj peší už môžu oficiálne využívať ďalších 1,4 kilometra cyklopešieho chodníka. Kvalitný asfaltový povrch široký tri metre v úseku od okružnej križovatky pri hoteli Jánošík popri koryte Váhu smerom do Liptovskej Ondrašovej dnes oficiálne odovzdal obyvateľom do užívania primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, zhotovitelia stavby a zástupcovia rezortov dopravy aj pôdohospodárstva. Realizáciou mesto zavŕšilo druhú etapu výstavby cyklopešieho chodníka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Dražobník Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 29.11.2017 sa v Salóniku Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala v Žiline uskutoční prvá dražba na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš – byt č. 14 na 4. mezaníne bytového domu Belopotockého č. 3300/11, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.11.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.11.2017
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.11.2017 bude v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Štúrova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 29.11.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 29.11.2017
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 29.11.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (Ul. Dlhá a Obchodná - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu