Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Odovzdali zrekonštruované centrum mesta Odovzdali zrekonštruované centrum mesta
27.06.2012 - Tlačové správy

Hostiteľ slávnostného aktu, primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský spolu s architektou Zuzanou Kňazeovou a vicežupanom Jozefom Štrbom prestrihli na Námestí osloboditeľov pásku a prihovorili sa prítomnému zhromaždeniu.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.06.2012 - Úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta: Peter Cudrák, 1. mája 1949/119, Liptovský Mikuláš, nar. 1983

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.06.2012 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie - Mgr. Júlia Piatriková, Slovany 26, Kláštor P. Znievom - povolenie stavby "Stavebné úpravy bytu č. 38" na 8. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu 1575/3 na pozemku parc. č. KN-C 5269/75 v k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PROJEKTU
26.06.2012 - Oznamy

Slávnostné ukončenie projektu Rekonštrukcia a oživenie Centrálnej mestskej zóny v meste Liptovský Mikuláš spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu mesta sa uskutoční v stredu 27.6.2012 o 13,00 hod. na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Čestné občianstvo a plakety do rúk výnimočných ľudí Čestné občianstvo a plakety do rúk výnimočných ľudí
26.06.2012 - Tlačové správy

Ocenenie „Čestný občan mesta Liptovský Mikuláš“ bolo udelené pani Iboji Wandall-Holm, dánskej spisovateľke, pochádzajúcej z Liptovského Mikuláša. Cenu primátora za celoživotné dielo udelil a odovzdal Alexander Slafkovský trojici primárov MUDr. Milanovi Žuffovi, CSc., MUDr. Vojtechovi Lazarovi a MUDr. Eugenovi Lehotskému.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné miesto
26.06.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície REFERENTA ÚTVARU INFORMATIKY s termínom nástupu august 2012

Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné miesto
26.06.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA s termínom nástupu 1. september 2012

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.06.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní zámeru "HELIPORT Liptovský Trnovec" navrhovateľa ELAN, s.r.o., Ul. 1. mája 35/115, Liptovský Mikuláš od Obvodného úradu životného prostredia, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP, Liptovský Mikuláš. Obsah zámeru "HELIPORT Liptovský Trnovec" je zverejnený aj na http://eia.enviroportal.sk/zoznam

Horizontálny predel obsahu
Pokračujú opravy ciest v meste Pokračujú opravy ciest v meste
25.06.2012 - Tlačové správy

Verejnoprospešné služby po májovom vynovení ulice J. Janošku v časti napájajúcej sa na Rachmaninovo námestie v júni pokračovali v oprave ďalších mestských ciest.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka - Poštový poukaz na výplatu adresovaný pre: Zuzana Brziaková, nar. 1971, Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka - Poštový poukaz na výplatu adresovaný pre: Justína Balážová, nar. 1969, Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o upustení od dražby
25.06.2012 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, s.r.o. Bratislava - Oznámenie o upustení od dražby na nehnuteľnosť - byt č. 77 na 6. poschodí obytného domu Štúrova 25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej prvé kolo sa malo uskutočniť dňa 26.7.2012 v Žiline + oznámenie o konaní predmetnej dobrovoľnej dražby

Horizontálny predel obsahu
Stoličné dni otvorili letnú turistickú sezónu Stoličné dni otvorili letnú turistickú sezónu
24.06.2012 - Tlačové správy

Stoličné dni ako tradičné otvorenie turistickej sezóny v Liptovskom Mikuláši sa od piatku 22. júna do nedele 24. júna uskutočnili na vynovenom Námestí osloboditeľov. „V uplynulých mesiacoch na ňom v rámci finišujúceho projektu rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny opravili časť dlažby,“ doplnil primátor mesta.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Študent roka 2012 je už známy Študent roka 2012 je už známy
23.06.2012 - Tlačové správy

Myšlienka usporiadať toto podujatie vznikla na spoločnom stretnutí Mestského študentského parlamentu s primátorom mesta Liptovský Mikuláš Alexandrom Slafkovským.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján Staroň, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku opakovanej dražby
22.06.2012 - Úradná tabuľa

CREDITIVA, s.r.o. Žilina - Oznámenie o výsledku 2. opakovanej dražby úpadcu TYPOPRESS, s.r.o. Liptovský Mikuláš konanej dňa 19.6.2012 v Žiline na nehnuteľnosti v k. ú. Palúdzka, Liptovský Mikuláš, vydražiteľom ktorých je spoločnosť EMO - CAR, s.r.o. Banská Bystrica + opis notárskej zápisnice

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.06.2012 - Úradná tabuľa

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia zo dňa 21.4.2005 pre prevádzku "Skládka TKO Veterná Poruba" prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby, Družstevná 1,Liptovský Mikuláš v súvislosti so stavbou "Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie a rekultivácia" na pozemkoch v k. ú. Veterná Poruba a Smrečany

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Helena Slovíková, nar. 1952, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Liptovský Mikuláš  získal ocenenie Európske mesto budúcnosti 2012 Liptovský Mikuláš získal ocenenie Európske mesto budúcnosti 2012
22.06.2012 - Tlačové správy

Hlavná cena pre mesto Liptovský Mikuláš je cenným uznaním za aktivity radnice na poli ochrany životného prostredia, starostlivosti oň i za aktivity v oblasti odpadového hospodárstva a separovaného zberu. Súčasťou ceny je aj možnosť nakrútiť o našom meste 20-minútový dokument, ktorý odvysiela STV.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.06.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - vlastníci bytov bytového domu na Ul. 1. mája 1945, Liptovský Mikuláš v správe INTEN, s.r.o. J. Janošku 3, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom Neumannom, Garbiarska 24, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy bytového domu Ul. 1. mája 1945/47, 49, 51, 53, 55, 57 na pozemku parc. č. KN-C 854/52 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu