Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
15.11.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Plynová kotolňa pri bytovom dome č. 612 Palúdzka, Liptovský Mikuláš" v k. ú. Palúdzka pre stavebníka KOMTERM, a.s. Žilina, zastúpený JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
15.11.2012 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 1035/1 o výmere cca 25 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
15.11.2012 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 731/1 o výmere cca 2 m2 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Liptovský Mikuláš sa zapojil do Európskeho roka aktívneho starnutia aj zorganizovaním výstavy Liptovský Mikuláš sa zapojil do Európskeho roka aktívneho starnutia aj zorganizovaním výstavy
15.11.2012 - Tlačové správy

V dňoch 14. až 20.novembra 2012 v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši prebieha výstava prác seniorov a občanov občianskych združení pôsobiacich na území mesta s názvom „Z nášho sveta“.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zastupiteľstvo v novembri: Udelenie čestného občianstva, zníženie poplatkov za opatrovateľstvo a úprava miestnych daní Zastupiteľstvo v novembri: Udelenie čestného občianstva, zníženie poplatkov za opatrovateľstvo a úprava miestnych daní
14.11.2012 - Tlačové správy

Jedným z bodov rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 8. novembra bolo udelenie čestného občianstva mesta in memoriam významnému rodákovi MUDr. Pavlovi Straussovi. Stalo sa tak v roku, kedy si pripomíname sto rokov od jeho narodenia. Poslanci potom prerokovali zámer výstavby novej hokejovej haly v meste.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
OZNAM o prerušení telekomunikačnej prevádzky
14.11.2012 - Oznamy

Slovak Telekom, a.s. Bratislava si dovoľuje informovať verejnosť o prerušení telekomunikačnej prevádzky v meste Liptovský Mikuláš. Prevádzka bude prerušená dňa 15.11.2012 na približne 1 hodinu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
14.11.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu č. 1884/71 na Vrlíkovej ul. v Liptovskom Mikuláši


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
14.11.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu č. 1969 na Borbisovej ul. v Liptovskom Mikuláši


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.11.2012 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Domy" ( 2 radové domy o počte 23 rodinných domov) na pozemkoch v k. ú. Palúzdka pre stavabníka LEVING, s.r.o. Liptovský Mikuláš, v zastúpení JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
13.11.2012 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozeku parc. č. KN-C 302/7 o výmere 40 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.11.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v areáli Základnej školy s materskou školou v Demänovej, Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
13.11.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu č. 1947/12/9 na Bellovej ul. v Liptovskom Mikuláši


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
13.11.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Mária Kojnoková, nar. 1953, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
V meste vyrastie nová hokejová hala V meste vyrastie nová hokejová hala
12.11.2012 - Tlačové správy

Stáť by mala pri mestskom zimnom štadióne, do prevádzky ju uvedú v lete 2013. V spolupráci s mestom ju zrealizuje súkromná spoločnosť. Hlavným investorom je hokejový reprezentant Ján Laco.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
VZN mesta Liptovský Mikuláš
12.11.2012 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné naridenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2012/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Horizontálny predel obsahu
VZN mesta Liptovský Mikuláš
12.11.2012 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné naridenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2012/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
VZN mesta Liptovský Mikuláš
12.11.2012 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné naridenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2012/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Dražobná vyhláška
12.11.2012 - Úradná tabuľa

Exekútorský úrad Michalovce oznamuje čas a miesto konania dražby na nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš, vlastníkom ktorých je Rastislav Majerík, Liptovský Hrádok. Predmetná dražba sa uskutoční dňa 11.12.2012 o 10.30 h na Exekútorskom úrade v Michalovciach.

Horizontálny predel obsahu
Športovec mesta Liptovský Mikuláš za rok 2012
10.11.2012 - Oznamy

Začiatkom nového roka 2013 sa tradične uskutoční ocenenie najlepších športovcov mesta Liptovský Mikuláš za predchádzajúci kalendárny rok 2012. Nominácie na najlepších športovcov môžete vyplniť na tu priložených tlačivách a doručiť na Mestský úrad v termíne do 15. decembra 2012. Slávnostne ocenených bude desať jednotlivcov nad 18 rokov, desať jednotlivcov do 18 rokov a 3 kolektívy za kolektívne športy.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.11.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Pri Kauflande - distribučné územné káblové vedenie NN a osadenie skrine SR 5.2 Mullerová" na pozemku parc. č. KN-C 202/1 v k. ú. Palúdzka pre stavebníka: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, v zastúpení Martel Liptov, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu