Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o uložení zásielky
04.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Žiak, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Viceprimátor Jozef Repaský privítal prvého novorodenca Viceprimátor Jozef Repaský privítal prvého novorodenca
04.01.2013 - Tlačové správy

Malá Evka Záhorcová po pôrode vážila 3 730 gramov, merala 49 centimetrov a pre svojich rodičov a staršieho brata sa stala najkrajším novoročným darčekom.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
03.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján Šupala, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Ružomberok

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
03.01.2013 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Alena Brillová, nar. 1954; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Okresný dopravný inšpektorát upravil stránkové hodiny Okresný dopravný inšpektorát upravil stránkové hodiny
03.01.2013 - Oznamy

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2013 rozširuje stránkové dni a stránkové hodiny.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Novoročný príhovor primátora Alexandra Slafkovského Novoročný príhovor primátora Alexandra Slafkovského
31.12.2012 - Tlačové správy

Pozerajúc na to, čo nás čaká v budúcom roku, musím povedať, že budeme potrebovať, aby nás postretlo čo najviac pozitívnych správ. Verím, že sa mestu aj Vám, milí spoluobčania, bude dariť, možno že skromnejšie, ale bude!


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dražbe
28.12.2012 - Úradná tabuľa

LICITOR group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 30.1.2013 sa uskutoční v Žiline 1. kolo dražby na nehnuteľnosť - byt č. 54 na prízemí vo vchode č. 9 bytového domu súp. č. 1844 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o opakovanej dražbe
28.12.2012 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 21.1.2013 sa v hoteli Lux Banská Bystrica uskutoční opakovaná dražba, predmetom ktorej je súbor nehnuteľností (stavby, pozemky) v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.12.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie na stavbu "Bytový dom - stavebné úpravy balkónov" súp. č. 870 na pozemku parc. č. KN-C 300/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Štúrova 870, Liptovský Mikuláš zastúpení Bytovým podnikom, a.s. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.12.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Mária Kojnoková , nar. 1953, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.12.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 14.1.2013 pre stavebníka: SSE - D, a.s. Žilina, v zastúpení: Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina na stavbu zahustenie TS - Hlinišťové v k.ú. Liptovská Ondrašová

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.12.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 22.1.2013 pre stavebníka: SSE-D, a.s. Žilina, v zastúpení ELSPOL-EEM, s.r.o. Námestovo na stavbu Liptovský Mikuláš - Okoličné - zahusetnie TS kompostáreň v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.12.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš časť mesta Hlboké - inštalácia fakturačného merania mimo budovu" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina, zastúpené LEXEL, s.r.o. Banská Bystrica

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška - vyhlásenie OVS
17.12.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je stavba Výmenníkovej stanice súp.č. 4333 na pozemku KN-C 2941/39 a pozemky KN-C 2941/39 a 2941/123 v k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
14.12.2012 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
14.12.2012 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2012, ktorým sa obmedzuje a zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Schválený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2013 a roky 2014-2015
13.12.2012 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Liptovský Trnovec - I. etapa, SO - 14 STL Plynovod" na pozemkoch v k. ú. Ráztoky pre stavebník TATRA SPC2, s.r.o., 1. mája 1960/54, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Rozpočet 2013: Viac peňazí do školstva, sociálnej oblasti aj na šport Rozpočet 2013: Viac peňazí do školstva, sociálnej oblasti aj na šport
13.12.2012 - Tlačové správy

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na svojom poslednom tohtoročnom zasad-nutí vo štvrtok 13. decembra rozpočet pre rok 2013. Mesto Liptovský Mikuláš bude najbliž-ších dvanásť mesiacov hospodáriť so sumou 21,7 mil. eur.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Marianna Csákiová, nar. 1975, Nikoleta Csákiová, nar. 1998 a Sofia Csákiová, nar. 2007; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu