Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
30.09.2011 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o zamietnutí návrhu o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby civilné letisko – heliport na pozemku v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľa E L A N spol s r.o. Liptovská Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.09.2011 - Úradná tabuľa

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA názov stavby -„ Stavebné úpravy bytového domu Ul. Priebežná 489 “

Horizontálny predel obsahu
Zverejnenie zámeru v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
28.09.2011 - Úradná tabuľa

prevod nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
28.09.2011 - Úradná tabuľa

odpredaj priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v zriadenej záhradkovej osade ZO 20-24 Podbreziny-sever v k.ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Rodičia musia priniesť na úrady práce potvrdenia o návšteve školy
28.09.2011 - Oznamy

Ak chcú rodičia dostať prídavok na dieťa aj za mesiac september, mali by potvrdenie o návšteve školy doručiť úradu práce v mieste svojho trvalého bydliska do konca budúceho týždňa. Ak to neurobia, výplata prídavku na dieťa sa im zastaví a obnoví sa až po doručení potvrdenia o návšteve školy.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
26.09.2011 - Úradná tabuľa

Stavebné úpravy bytového domu na ulici 1.mája 1962/111 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov a hovory s občanmi
23.09.2011 - Oznamy

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš zvoláva verejné zhromaždenie občanov v mestských častiach Okoličné, Liptovská Ondrašová a Liptovský Mikuláš, na ktorom sa prerokuje zámer i dôvody zriadenia nových mestských častí. Vedenie mesta chce zároveň verejné zhromaždenia občanov využiť aj na ďalšiu diskusiu – hovory s občanmi, aby si vypočulo názory na život v meste a zozbieralo cenné postrehy a podnety pred zostavením rozpočtu na rok 2012. Preto uskutoční hovory s občanmi aj v ďalších mestských častiach.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.09.2011 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania názov stavby -„ Obchodné centrum Podbreziny “

Horizontálny predel obsahu
Pripomenuli sme si významného národovca Pripomenuli sme si významného národovca
22.09.2011 - Tlačové správy

Spomienkové slávnosti sa začali vo štvrtok 22. septembra službami božími. Pokračovali inauguráciou poštovej známky s podobizňou M. M. Hodžu, zavesením venca k jeho tabuli i stretnutím pri jeho hrobe vo Vrbici.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.09.2011 - Úradná tabuľa

nájom častí pozemku parc. č. KN-C 648/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Úspešná prezentácia mesta, regiónu a Slovenska Úspešná prezentácia mesta, regiónu a Slovenska
20.09.2011 - Tlačové správy

Liptovský Mikuláš a región Liptov boli vybraté spomedzi troch kandidátov na usporiadanie v poradí druhého európskeho stretnutia Nature & Sports Euro’Meet 2013. Ide o ojedinelý projekt prezentácie športov v prírode (outdoor sports) a voľno-časových aktivít.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam o dočasnom zatvorení krytej plavárne Oznam o dočasnom zatvorení krytej plavárne
19.09.2011 - Oznamy

Od 26. septembra do 9. októbra budú realizované opravy pod bazénom. Preto bude plaváreň v tomto termíne zatvorená.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mikulášski športovci na olympiáde v Opave žali úspechy Mikulášski športovci na olympiáde v Opave žali úspechy
19.09.2011 - Tlačové správy

Za výsledkami je vidieť dobrú prácu s mládežou v atletickom klube Kriváň a atletickom školskom stredisku pri ZŠ J. Kráľa, v atletickom krúžku Centra voľného času, v hokejových triedach ZŠ M. R. Martákovej a futbalových triedach ZŠ Okoličianska. Poďakovanie patrí aj ostatným zainteresovaným pedagógom, trénerom i školám - Gymnáziu M. M. Hodžu, ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, ZŠ Demänovská cesta a ZŠ Čsl. brigády.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mesto mrzí, že OZ Tatry jednostranne ukončilo spoluprácu Mesto mrzí, že OZ Tatry jednostranne ukončilo spoluprácu
16.09.2011 - Tlačové správy

„Mrzí ma tento krok a som prekvapený,“ reagoval Alexander Slafkovský. „Mal som záujem niekoľkokrát sa stretnúť s pánom Padom a diskutovať s ním o viacerých veciach, ktoré bolo treba vyriešiť. Bohužiaľ, nakoniec miesto stretnutia došlo k jednostrannému ukončeniu spolupráce.“


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mosty – Gesharim spájajú už dve desaťročia Mosty – Gesharim spájajú už dve desaťročia
14.09.2011 - Tlačové správy

Autorom myšlienky bol prvý porevolučný slovenský minister kultúry Ladislav Snopko. „Vtedajší primátor ma pozval na oficiálnu návštevu vášho mesta a ukázal mi tieto priestory. Boli v katastrofálnom stave. Na mieste sme začali vymýšľať projekt záchrany synagógy. Nebyť toho, dnes by už nestála."


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Primátor rokoval o znížení poplatku za opatrovateľskú službu Primátor rokoval o znížení poplatku za opatrovateľskú službu
13.09.2011 - Tlačové správy

Alexander Slafkovský rokoval v utorok 13. septembra s podpredsedom Strany demokratickej ľavice Martinom Halásom. Témou debaty bola výška poplatku za opatrovateľské služby.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Obchodné verejné súťaže
12.09.2011 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš V zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností – bytov


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.09.2011 - Úradná tabuľa

Prizvanie na ústne pojednávanie vo veci zmeny integrovaného povolenia na prevádzku "Skládka TKO Veterná Poruba", prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, predmetom ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu "Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba".

Horizontálny predel obsahu
Poslanci rozhodli o osude TV Liptov Poslanci rozhodli o osude TV Liptov
12.09.2011 - Tlačové správy

Počas rokovania mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci o ďalšom osude TV Liptov, ktorej jediným vlastníkom je mesto Liptovský Mikuláš. Na rokovanie im boli predložené všetky možnosti ďalšieho vysielania. Vzhľadom na okolnosti súvisiace s legislatívou a financiami poslanci nakoniec rozhodli o ukončení vysielania televízie k 31. decembru 2011.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Poslanci schválili predaj domu služieb za reálnu cenu Poslanci schválili predaj domu služieb za reálnu cenu
12.09.2011 - Tlačové správy

Prípadní investori môžu svoje projekty zasielať do konca novembra. Ak tak urobia, verejnosť sa k nim môže vyjadriť od 5. do 7. decembra, kedy budú vystavené vo vestibule mestského úradu. Komisia vyhodnotí súťažné návrhy 16. decembra.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu