Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
24.05.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí stavebného konania názov stavby-„ Stavebné úpravy bytového domu Ul. 1.mája 1945/47, 49, 51, 53, 55, 57 “

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.05.2012 - Úradná tabuľa

Uloženie zásielky - Peter Haluška, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.6.2012 (nad obcou Vitálišovce - Nicovô - vysielač spoločnosti Towercom, a.s. )
23.05.2012 - Oznamy

Odstávka elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovanej revízie el. zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Problémové koľajnice pri Maytexe definitívne zmiznú Problémové koľajnice pri Maytexe definitívne zmiznú
22.05.2012 - Tlačové správy

Od štvrtka 24. mája sa začnú práce na odstraňovaní železničného priecestia na ulici 1. mája pri bývalom Maytexe.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Návšteva francúzskeho veľvyslanca v Liptovskom Mikuláši Návšteva francúzskeho veľvyslanca v Liptovskom Mikuláši
22.05.2012 - Tlačové správy

„Prišli sme pozdraviť pána Slafkovského. Vieme, že je priateľom Francúzska a že aj celé mesto má k našej krajine pozitívny vzťah,“ vysvetlil Jean Marie Bruno v úvode svojej návštevy médiám.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška (Rozhodnutie) - Development 2, s.r.o. Bratislava
22.05.2012 - Úradná tabuľa

Vodoprávne povolenie na vodné objekty stavby "Obchodné centrum Podbreziny" v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.05.2012 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby stánok suvenírov s prístupovou cestou a chodníkom na pozemku parc. č. KN-C 1061/491 v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľa Ing. Fogaša Cyrila bytom Liptovský Mikuláš, Vitálišovce 902

Horizontálny predel obsahu
Palučanov zmobilizovala dezinformácia Palučanov zmobilizovala dezinformácia
21.05.2012 - Tlačové správy

„Môžem potvrdiť, že do Palúdzky mesto žiadne sťahovanie Rómov z Hlbokého ani odinakiaľ nechystá. Pokiaľ budem primátor nášho mesta ja, ani sa konať nebude,“ povedal Alexander Slafkovský.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.05.2012 - Úradná tabuľa

popis: priamy predaj nehnuteľností v k.ú. Liptovská Ondrašová, a to pozemkov parc.č. KN-C 874 trvalé trávne porasty o výmere 173 m², KN-C 875 zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m² a KN-C 1013/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² ako prípad hodný osobitného zreteľa Ing. Rudolfovi Galkovi

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.05.2012 - Úradná tabuľa

popis: priamy predaj nehnuteľností v k.ú. Liptovský Mikuláš, a to pozemkov parc.č. KN-C 6552/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m², KN-C 6550/43 zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m², KN-C 6551/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m², KN-C 904/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m² ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti BK staving, s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.05.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu: Územný plán mesta Liptovský Mikuláš " Zmeny a doplnky č. 1 "


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
17.05.2012 - Úradná tabuľa

Odpredaj nehnuteľností pozemku parc.č. KN-C 1397/2 záhrada o výmere 20 m2 a pozemku parc.č. KN-C 1388/4 orná pôda o výmere 25 m2 v k.ú. Palúdzka ako prípad hodný osobitného zreteľa.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
V máji rokovali poslanci o hokeji i vodákoch
17.05.2012 - Tlačové správy

Ostatné mestské zastupiteľstvo sa konalo netradične v pondelok 14. mája.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Noc v Múzeu Janka Kráľa (pozvánka) Noc v Múzeu Janka Kráľa (pozvánka)
16.05.2012 - Oznamy

Tohtoročná Noc múzeí a galérií sa uskutoční v sobotu 19. mája a medzi múzeami, ktoré otvoria svoje brány v netradičnom čase a ponúknu svojim návštevníkom nevšedné zážitky, nebude chýbať ani liptovskomikulášske Múzeum Janka Kráľa.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Schválený záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2011
15.05.2012 - Úradná tabuľa

Výsledky hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií
Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2011
Dokumenty schválené Mestským zastupiteľstvom na svojom rokovaní dňa 14.5.2012

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 31.5.2012 a 14.6.2012 (mestská časť Okoličné)
15.05.2012 - Úradná tabuľa

Odstávka elektrickej energie z dôvodu vykonania údržby el. zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Máte nápady na využitie obnoviteľných zdrojov energie? Máte nápady na využitie obnoviteľných zdrojov energie?
15.05.2012 - Oznamy

Plánujete zaviesť opatrenie pre úspory energií alebo inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie? Spoločnosť ZSE Energia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis vyhlasuje štvrtý ročník grantov z Nadačného fondu Živá energia. Tento rok podporí najlepšie projekty s preukázateľným verejnoprospešným charakterom.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Križovatka na Rachmaninovom námestí prešla zásadnou opravou Križovatka na Rachmaninovom námestí prešla zásadnou opravou
14.05.2012 - Tlačové správy

Iba jeden pracovný deň trvali rekonštrukčné práce na križovatke spájajúcej ulicu J. Janošku a Rachmaninovo námestie.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.05.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí tavebného konania názov stavby - „Zateplenie bytového domu 40 b. j. Štefánikova 21, Liptovský Mikuláš “

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.05.2012 - Úradná tabuľa

stavebné konanie „Modernizácia tepelného hospodárstva v okruhu kotolne PK T. Vansovej L.Mikuláš“ – na pozemkoch: líniová stavba k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu