Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
27.08.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie pre stavebníka: Ing. Petr Nekola s manž. Miladou Nekolovou, Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu" č. 15, 3. poschodie bytového domu súp.č. 619 na pozemku parc. č. KN-C 776/23 v k. ú. Okoličné - miestna časť Podbreziny

Horizontálny predel obsahu
Záver leta v Liptove bude o výzve: vyskúšajte triatlon! Záver leta v Liptove bude o výzve: vyskúšajte triatlon!
27.08.2012 - Tlačové správy

V šprintovej kategórii – 400 m plávania na pláži Liptovského Trnovca na Liptovskej Mare, 10km cyklistiky do Liptovskej Sielnice a 2,5 km behu po brehu Liptovskej Mary – sa predstavia už druhým rokom tí, ktorí chcú vyskúšať tento komplexný šport.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mikulášski študenti v Annecy Mikulášski študenti v Annecy
27.08.2012 - Tlačové správy

Súčasťou pobytu je každodenná výučba francúzskeho jazyka, ale aj spoznávanie partnerského mesta, ktoré je bránou do Savojských Álp.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
27.08.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti rodinného domu Malý Rím 27, Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
27.08.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v záhradkárskej oblasti 20-20, Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam
27.08.2012 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu Jilemnického č. 1251/26, Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.08.2012 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Rozšírenie inžinierskych sietí Stošice" v k.ú. Okoličné na pozemkoch parc. č. KN-C 1246/3, 1029/4, 1029/3, 1261/27, 1030/5, 1030/6, 1031/4, 1032/2, 1034/3, 1034/4, 1035/2, 1036/2, 1258/2 a 1041/2 navrhovateľa: Mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Predaj bytov
24.08.2012 - Úradná tabuľa

Predaj bytov formou obchodných verejných súťaží

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
24.08.2012 - Úradná tabuľa

nájom častí pozemku parc. č. KN-C 773/1 o výmere cca 6 m2 v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.08.2012 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie - predajňa MERKUR SLOVAKIA na pozemku parc. č. KN-C 7326/37, 7324/34, 7326/111, 7326/30, 7324/84, 7324/73, 7326/92 a 7324/33 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka MERKUR SLOVAKIA, Liptovský Mikuláš, Námestie Mieru 1, Liptovský Mikuláš, zastúpeného Marianom Glutom, V luhoch 659/10A, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
22.08.2012 - Úradná tabuľa

nájom časti pozemku parc.č. KN-C 1676/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 35 m2 v k.ú. Palúdzka

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
22.08.2012 - Úradná tabuľa

nájom časti pozemkov parc.č. KN-C 1680/1, KN-C 1673/4 a KN-C 1676/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 125 m2 v k.ú. Palúdzka

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.08.2012 - Úradná tabuľa

Návrh na schválenie zmien Plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2012 hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Vedenie mesta si pripomína tragédiu spred štyroch desaťročí Vedenie mesta si pripomína tragédiu spred štyroch desaťročí
21.08.2012 - Tlačové správy

August 1968 postihol niekoľko generácií, kvôli nemu emigrovali do zahraničia desaťtisíce občanov, ďalší nedostali kvôli následným represiám priestor na sebarealizáciu.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN
21.08.2012 - Úradná tabuľa

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Č. /2012/VZN Z á v ä z n á č a s ť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.1 / ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 01 /, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2012- Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN
21.08.2012 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/ VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
21.08.2012 - Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie - Štrkopiesky

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
21.08.2012 - Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie - Okoličné a Z. Poruba

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
21.08.2012 - Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie - ul. Mútnik

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
21.08.2012 - Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie - chaty Nicovo a Bliss-Bret

Horizontálny predel obsahu