Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Primátor rokoval o znížení poplatku za opatrovateľskú službu Primátor rokoval o znížení poplatku za opatrovateľskú službu
13.09.2011 - Tlačové správy

Alexander Slafkovský rokoval v utorok 13. septembra s podpredsedom Strany demokratickej ľavice Martinom Halásom. Témou debaty bola výška poplatku za opatrovateľské služby.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Obchodné verejné súťaže
12.09.2011 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš V zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností – bytov


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.09.2011 - Úradná tabuľa

Prizvanie na ústne pojednávanie vo veci zmeny integrovaného povolenia na prevádzku "Skládka TKO Veterná Poruba", prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, predmetom ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu "Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba".

Horizontálny predel obsahu
Poslanci rozhodli o osude TV Liptov Poslanci rozhodli o osude TV Liptov
12.09.2011 - Tlačové správy

Počas rokovania mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci o ďalšom osude TV Liptov, ktorej jediným vlastníkom je mesto Liptovský Mikuláš. Na rokovanie im boli predložené všetky možnosti ďalšieho vysielania. Vzhľadom na okolnosti súvisiace s legislatívou a financiami poslanci nakoniec rozhodli o ukončení vysielania televízie k 31. decembru 2011.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Poslanci schválili predaj domu služieb za reálnu cenu Poslanci schválili predaj domu služieb za reálnu cenu
12.09.2011 - Tlačové správy

Prípadní investori môžu svoje projekty zasielať do konca novembra. Ak tak urobia, verejnosť sa k nim môže vyjadriť od 5. do 7. decembra, kedy budú vystavené vo vestibule mestského úradu. Komisia vyhodnotí súťažné návrhy 16. decembra.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Obchodná verejná súťaž
09.09.2011 - Úradná tabuľa

predaj pozemku parc. č. KN-C 360/159 zastavané plochy a nádvoria o výmere 330 m2 v k.ú. Liptovská Ondrašová

Horizontálny predel obsahu
Obchodná verejná súťaž
09.09.2011 - Úradná tabuľa

predaj stavby „Rodinný dom, Mur. Dielňa, Dreváreň“ súp. č. 616 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KN-C 451 spolu s pozemkami parc. č. KN-C 451 zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m² a parc. č. KN-C 452 záhrady o výmere 403 m² v k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Obchodná verejná súťaž
09.09.2011 - Úradná tabuľa

„Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 280, verejné sociálne zariadenie (bez súp. č.) nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha spolu s pozemkami nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš. Bližšie technické informácie o nehnuteľnostiach a termínoch ohliadky: p. Zaťkovič 0908/961 800

Horizontálny predel obsahu
Obchodná verejná súťaž
09.09.2011 - Úradná tabuľa

predaj stavby administratívna budova súp. č. 73 nachádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 145/3, administratívna budova súp.č. 74 nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/2, dielne (sklad) súp.č. 4436 nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 145/5, obchodný objekt súp.č. 72 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/1, garáž (bez súp.č.) nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/4, objekt - kotolňa (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/3 a 147/5, objekt – Stela bar (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/2, prípojky, spevnené plochy spolu s pozemkami nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš. Bližšie technické informácie o nehnuteľnostiach a termínoch ohliadky: p. Zaťkovič 0908/961 800

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška - Oznámenie o zaslaní zámeru „Liptovský Mikuláš - kompostáreň“ navrhovateľa "Mesto Liptovský Mikuláš"
09.09.2011 - Úradná tabuľa

Na základe žiadosti navrhovateľa „Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova č. 1989/41, 032 42 Liptovský Mikuláš“ bol dňa 09.09.2011 Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši z Ministerstva životného prostredia SR, sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, odboru environmentálneho posudzovania doručený zámer „Liptovský Mikuláš - kompostáreň“. Do doručeného zámeru je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade, útvare životného prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova ulica 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, na I. posch., č. dv. 111, počas stránkových dní. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR, odboru environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná. útvar ŽP a P

Horizontálny predel obsahu
Poslanci schválili menovanie náčelníka mestskej polície Poslanci schválili menovanie náčelníka mestskej polície
09.09.2011 - Tlačové správy

Novým náčelníkom Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši sa stal Vladimír Bella. Do funkcie ho schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 8. septembra.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.09.2011 - Tlačové správy

Oznámenie o začatí stavebnéh konania "Stavebné úpravy bytu č. 3" nachádzajúcom sa na II. poschodí bytového domu (Komenskéh ulica súp. č. 1316. KN-C 373/1 k.ú. L. Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Čo nové sa deje so skládkou vo Veternej Porube? Čo nové sa deje so skládkou vo Veternej Porube?
08.09.2011 - Tlačové správy

V súlade s nájomnou zmluvou uzatvorenou 21. marca 2011 medzi Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba a mestom sú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš oprávnené prevádzkovať skládku odpadov vrátane jej uzatvorenia s termínom 31. október 2014.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Výdaj potravín z Európskeho programu pomoci ľuďom v núdzi – oznam
07.09.2011 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš oznamuje občanom, ktorí boli zapísaní do zoznamu k potravinovej pomoci, že výdaj potravín z Európskeho programu pomoci ľuďom v núdzi, bude v pracovných dňoch od 12. 9. 2011 do 16. 9. 2011 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod., v priestoroch bývalého Vojenského technického ústavu Liptovský Mikuláš, ul. Kpt. Nálepku (bývalé vojenské kasárne Pod Hájom).


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Začal sa nový školský rok, prvákov je porovnateľne ako vlani Začal sa nový školský rok, prvákov je porovnateľne ako vlani
05.09.2011 - Tlačové správy

Podľa slov Juraja Chrapčiaka, povereného vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry mestského úradu sa nový školský rok, ktorý začal v pondelok 5. septembra, bude niesť v znamení pokračovania reforiem.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Majstrovstvá vodných záchranárov už tento víkend na Liptovskej Mare Majstrovstvá vodných záchranárov už tento víkend na Liptovskej Mare
02.09.2011 - Tlačové správy

Záchranári budú súťažiť v kategórii jednotlivcov a družstiev. Medzi disciplínami sú ťahanie bremena, ovládanie veslice, hod záchranárskou loptou, záchrana so surfovým plavákom či záchranným pásom.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Hasiči súťažili Hasiči súťažili
01.09.2011 - Tlačové správy

Dvadsať dobrovoľných hasičských zborov nielen z okresu Liptovský Mikuláš si v sobotu 27. augusta zmeralo sily v hasičskom útoku.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Bezplatná prehliadka mesta so sprievodcom uzatvorila pravidelné sprievodcovské služby Bezplatná prehliadka mesta so sprievodcom uzatvorila pravidelné sprievodcovské služby
31.08.2011 - Tlačové správy

V nedeľu 28. augusta bezplatná prehliadka mesta so sprievodcom uzatvorila pravidelné sprievodcovské služby v letnej turistickej sezóne 2011, ktoré ponúka Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš. Ako každú nedeľu počas júla a augusta sprievodcovia prezentovali tému Míľniky mikulášskej histórie.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
31.08.2011 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, názov stavby - stavebné úpravy bytového domu „ Zateplenie štítov bytového domu 9 B.J. Demänová 217, Liptovský Mikuláš “

Horizontálny predel obsahu
30 rád polície pre rodiča dieťaťa závislého na droge 30 rád polície pre rodiča dieťaťa závislého na droge
30.08.2011 - Oznamy

Obvodné oddelenie Policajného zboru požiadalo o zverejnenie nasledujúceho materiálu.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu