Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Vlani sme hospodárili s prebytkom, peniaze pôjdu aj na investície Vlani sme hospodárili s prebytkom, peniaze pôjdu aj na investície
01.06.2012 - Tlačové správy

Výsledkom hospodárenia za rok 2011 je prebytok viac ako 811-tisíc eur. Z tejto sumy sa majú rozdeliť peniaze napríklad na rekonštrukcie miestnych komunikácií a odstavných plôch na Podbrezinách, rekonštrukcie ulíc Pavla Straussa, Tomášikova, Čerenec a Štošická. Dočkajú sa aj v Ploštíne a Demänovej.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie
31.05.2012 - Oznamy

Oznámenie SSE, a.s. Žilina o nerealizovaní plánovanej odstávky elektrickej energie v dňoch 7.6.2012 a 14.6.2012


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Mesto má povolenie odstreliť medveďa Mesto má povolenie odstreliť medveďa
30.05.2012 - Tlačové správy

Ministerstvo životného prostredia odstrel listom z 23. mája povolilo na základe podkladov ktoré radnica získala vďaka aktívnej pomoci záhradkárov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Plán kontrolnej činnosti - návrh
30.05.2012 - Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na druhý polrok 2012

Horizontálny predel obsahu
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok mesta v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
30.05.2012 - Úradná tabuľa

Prevod nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok mesta v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
30.05.2012 - Úradná tabuľa

Prevod nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.05.2012 - Úradná tabuľa

Stavebník Kellová Lenka, Roľnícka 474/26, 031 05 Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Miroslavom Neumannom, Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - na stavbu „Hromadné garáže Podbreziny“, na pozemku parc. č. KN-C 776/3, 776/37, 776/48 a 776/49 k.ú. Okoličné a elektrická prípojka na pozemku parc. č. KN-C 776/3, 776/37 a 776/48 k.ú. Okoličné. - územné rozhodnutie bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚR a SP 2011/05495-03 Slv zo dňa 07.12.2011.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.05.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní zámeru "Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou Gergonne Slovensko, s.r.o." navrhovateľa "Gergonne Slovensko, s.r.o., Priemyselná zóna 523, 031 04 Liptovský Mikuláš".

Horizontálny predel obsahu
Prevencia Policajného zboru - upozorňujúci list
30.05.2012 - Oznamy

Obvodné oddelenie PZ SR Liptovský Mikuláš - Informácia o konaní 56. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov "Okolo Slovenska" v dňoch 5. - 9. júna 2012 - upozornenie verejnosti na zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky; Informácia o úprave stránkových dní a hodín v období od 1.6.2012 do 30.6.2012 v súvislosti s podávaním žiadostí o vydanie cestovného pasu občanov mladších ako 15 rokov

Horizontálny predel obsahu
Polícia informuje o zmene úradných hodín Polícia informuje o zmene úradných hodín
30.05.2012 - Oznamy

v období od 01.06.2012 do 30.06.2012 budú stránkové hodiny rozšírené v každý piatok.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
29.05.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján Staroň, hlásený trvalý pobyt na mesto Lipt. Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
29.05.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ing. Stanislav Árvai, hlásený trvalý pobyt na mesto Lipt. Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Banská Bystrica

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov
29.05.2012 - Úradná tabuľa

UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava - uplatnenie dlžného poistného voči platiteľom poistného formou výkazu nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN na pripomienkovanie
29.05.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 14.6.2012, predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2012. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na podateľňu Mestského úradu, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, elektronicky na adrese: l.mikulas@mikulas.sk alebo faxom na číslo 044/5621396. Pripomienkami možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienok musí byť zrejmé, kto ich predkladá. Na ostatné podnety nemusí mesto Liptovský Mikuláš, ako navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby
28.05.2012 - Úradná tabuľa

Creditiva, s.r.o. Žilina - Opakovaná dobrovoľná dražba úpadcu Typopress, s.r.o. L. Mikuláš na nehnuteľný majetok v k. ú. Palúdzka - 19.6.2012, Žilina

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška - Obvodný úrad životného prostredia, Liptovský Mikuláš
25.05.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - povolenie vodnej stavby pre žiadateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.Liptovský Mikuláš - "L. Mikuláš - Kanalizácia a intenzifikácia ČOV - Aktivita č. 2 - mestské časti Iľanovo, Ploštín, Andice a Benice"

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.05.2012 - Úradná tabuľa

„Stavebné úpravy bytu č. 38“ nachádzajúcom sa na VIII. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu 1575/3, na pozemku parc.č. KN-C 5269/75 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Chlapci, ďakujeme! Chlapci, ďakujeme!
24.05.2012 - Tlačové správy

Aj napriek daždivému počasiu bola vďaka moderátorovi Marekovi Pavlíkovi a skupine Ploštín Punk pred Domom kultúry fantastická atmosféra. Symbolické poďakovanie dvom zo strieborných hrdinov tohtoročného svetového šampionátu v ľadovom hokeji pokračovalo po úvodnej časti autogramiádou.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
24.05.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí stavebného konania názov stavby-„ Stavebné úpravy bytového domu Ul. 1.mája 1945/47, 49, 51, 53, 55, 57 “

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.05.2012 - Úradná tabuľa

Uloženie zásielky - Peter Haluška, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu