Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Zámer mesta Liptovský Mikuláš
28.03.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš
má zámer v zmysle § 9a ods. 9 písmena c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa prenajať resp. odpredať (s možnosťou zriadenia predkupného práva) v zmysle § 9a ods. 8 písmena e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, a to:
1. pozemky: parc. č. KN-C 7284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1754 m², parc. č. KN-C 7284/8 trvalé trávne porasty o výmere 295 m², parc. č. KN-C 7284/9 trvalé trávne porasty o výmere 457 m², parc. č. KN-C 7284/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 595 m², parc. č. KN-C 7284/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 820 m², parc. č. KN-C 7285/1 ostatné plochy o výmere 8 204 m², parc. č. KN-C 7285/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m², parc. č. KN-C 7285/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m², parc. č. KN-C 7285/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 313 m², parc. č. KN-C 7285/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 811 m², parc. č. KN-C 7285/13 ostatné plochy o výmere 15 574 m², parc. č. KN-C 7285/14 ostatné plochy o výmere 118 m², pozemok parc. č. KN-C 7285/15 ostatné plochy o výmere 1 513 m², parc. č. KN-C 7285/16 ostatné plochy o výmere 149 m², pozemok parc. č. KN-C 7285/17 ostatné plochy o výmere 41 m², parc. č. KN-C 7285/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m², parc. č. KN-C 7285/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m², parc. č. KN-C 7285/21 ostatné plochy o výmere 1 m², parc. č. KN-C 7285/22 ostatné plochy o výmere 10 m², parc. č. KN-C 7285/23 ostatné plochy o výmere 137 m², parc. č. KN-C 7285/29 ostatné plochy o výmere 2 586 m², parc. č. KN-C 7285/30 ostatné plochy o výmere 3 365 m², parc. č. KN-C 7285/31 ostatné plochy o výmere 410 m² a parc. č. KN-C 7285/32 ostatné plochy o výmere 2 057 m2, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 4401 /pozemky spolu o výmere 64 399 m²/, pričom ide o pozemky, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou: „Areál vodného slalomu“,
2. spoluvlastnícky podiel 40/100 na stavbe: „Areál vodného slalomu“ (bez súp. čísla), postavenej na parc. č. KN-C 7285/12, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 5562,
združeniu: Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš, so sídlom: Nábrežie J. Kráľa 8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 17 058 473, za symbolické nájomné vo výške 1 euro/ročne, resp. za kúpnu cenu 1 euro, za účelom zveľadiť a prevádzkovať celý športový areál ako celok v súlade so stanovami združenia. MUDr. Alexander Slafkovský
primátor mesta

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
28.03.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš
má zámer v zmysle § 9a ods. 9 písmena c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, a to:
časti pozemkov: parc. č. KN-C 776/3,776/37 a 776/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 750 m2
Lenke Kellovej, trvale bytom: Roľnícka 474/26, 031 05 Liptovský Mikuláš, za nájomné vo výške vo výške 3.750 eur/ročne (t. j. 5 eur/m²/rok), za účelom zariadenia staveniska k stavbe: „Hromadné garáže Podbreziny“.
MUDr. Alexander Slafkovský
primátor mesta

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN na pripomienkovanie
28.03.2012 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš
na pripomienkovanie


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.03.2012 - Úradná tabuľa

Prerušenie územného konania na stavbu civilné letisko - heliport na pozemku parc. č. KN-C 1061/485, 1061/1 ( KN-E 765/2, 510/2 ) v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľa E L A N spol. s r.o. Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 35/115

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.03.2012 - Úradná tabuľa

návrh na začatie konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby predajňa na pozemku parc. č. KN-C 7326/37, 7324/34, 7326/109, 7326/111, 7326/92, 7326/38, 7324/33, 7324/73, 7324/85, 7324/84 v k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa MERKUR SLOVAKIA s. r. o. Liptovský Mikuláš, Námestie Mieru 1 v zastúpení Glut Marian, Liptovský Mikuláš, V Luhoch 659/10A

Horizontálny predel obsahu
Výstraha SHMÚ
27.03.2012 - Úradná tabuľa

V okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok sa NA HREBEŇOCH TATIER očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 26 - 33 m/s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
27.03.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby IBV Demänová Nižné pole na pozemkoch parc. č. KN-C 358/63, 357/2 ( KN-E 184/1 ), 356/3 ( KN-E 182/1 ), 356/5 ( KN-E 182/901 ) v priestore juhovýchodne od Akadémie ozbrojených síl generála. M. R. Štefánika, katastrálne územie Demänová

Horizontálny predel obsahu
Rekonštrukcia v centre mesta pokračuje podľa plánu Rekonštrukcia v centre mesta pokračuje podľa plánu
26.03.2012 - Tlačové správy

Práce na skrášlení centrálnej mestskej zóny bežia podľa slov primátora Liptovského Mikuláša podľa plánu. „Počasie nám praje, preto verím, že do začiatku letnej turistickej sezóny budeme hotoví,“ uzatvára. Oficiálny termín dokončenia rekonštrukcie je podľa projektu stanovený na 16. júna.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
23.03.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, M.M. Hodžu č. 30, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 22.03.2012 o výrub drevín (3 ks prestárlych ovocných drevín) oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 02.04.2012 o 11:00 na mieste zamýšľaného výrubu pred budovou úradu práce, soc. vecí a rodiny na ul. M. M. Hodžu č. 30.

Horizontálny predel obsahu
Mobilný zber nebezpečných odpadov už v sobotu 31. marca
21.03.2012 - Oznamy

Obyvatelia môžu doniesť a odovzdať priamo do označeného auta nebezpečné odpady z domácností – staré farby, chemikálie, oleje, batérie, televízory a iné pokazené spotrebiče.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie
21.03.2012 - Úradná tabuľa

na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, so sídlom Palúčanská 219,03101 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Prerušenie dodávky elektrickej energie 17.4.2012
21.03.2012 - Úradná tabuľa

Oznamujeme Vám, že od: 17. 4. 2012 8:30:00 do: 17. 4. 2012 11:00:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej revízie el. zariadenia. Bez el. energie bude v Liptovskom Mikuláši lokalita Mútnik - Páterov klin.

Horizontálny predel obsahu
Európskej únii záleží na tom, EKO sa na Slovensku žije Európskej únii záleží na tom, EKO sa na Slovensku žije
21.03.2012 - Tlačové správy

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu rozbieha 15. marca 2012 informačno-komunikačný projekt Európskej únii záleží na tom, EKO sa na Slovensku žije.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konaní, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
15.03.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadostí Mestského úradu, oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 15.03.2012 a Vladimíra Droppu, Andice č. 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 13.03.2012 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk .

Horizontálny predel obsahu
Zmena miesta kontroly vozidiel pri evidencii Zmena miesta kontroly vozidiel pri evidencii
13.03.2012 - Oznamy

Od 13. marca 2012 do odvolania budú policajti ODI OR PZ vykonávať kontroly vozidiel na parkovisku pred budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lipt. Mikuláši, ul. Komenského 841 /pri hoteli Jánošík/ počas stránkových dní v čase od 07.45 – 09.30 hod.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Návštevy škôl odhalili ich potreby Návštevy škôl odhalili ich potreby
13.03.2012 - Tlačové správy

„Hlavným cieľom návštev bolo porozprávať sa a prediskutovať s riaditeľmi školských zariadení každodenné radosti, ale najmä problémy a starosti, s ktorými sa stretávajú,“ povedal primátor Alexander Slafkovský. „Chcel som si urobiť obraz o situácií a detailne zistiť, v akom stave naše školské zariadenia sú. Mesto financuje ich prevádzku a osobná návšteva mi poskytla priestor uvidieť, aké sú priority,“ dodal.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konaní, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
13.03.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadostí Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 08.03.2012 a TRANSLIGNUM SK s.r.o., Zápotockého č. 1228, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 402 117 zo dňa 09.03.2012 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk .

Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konaní, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
09.03.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadostí Ing. Miroslava Repu, bytom Matuškova ul. č. 18, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 08.02.2012 a ELTO REALITY s.r.o., Priemyselná ul. č. 22., 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 45 976 678 zo dňa 02.03.2012 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk .

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.03.2012 - Úradná tabuľa

Zverejnenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v k.ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Na marcovom zastupiteľstve o bytoch, novom aute pre VPS i cestovnom ruchu Na marcovom zastupiteľstve o bytoch, novom aute pre VPS i cestovnom ruchu
09.03.2012 - Tlačové správy

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 8. marca otvoril primátor Alexander Slafkovský kvetmi. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien ich dostali všetky prítomné poslankyne zastupiteľstva.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu