Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Komunitná nadácia Liptov - aktuálna grantová výzva
28.03.2011 - Oznamy

Komunitná nadácia Liptov po dvojročnej prestávke vyhlasuje od 1. apríla 2011 „letné grantové kolo“, ktorého uzávierka je 20. mája 2011. Granty v rámci tohto kola budú financované zo zdrojov získaných z prostriedkov z podielu 2% dane z r. 2010. Pre toto grantové kolo je na rozdelenie k dispozícii čiastka 2.000,00 €.

Horizontálny predel obsahu
Naše mesto navštívila veľvyslankyňa Kanady, ocenila prírodu Naše mesto navštívila veľvyslankyňa Kanady, ocenila prírodu
25.03.2011 - Tlačové správy

Jej excelencia si z úst prvého muža radnice vypočula stručnú informáciu o súčasných problémoch i plánoch mesta.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský MIkuláš
25.03.2011 - Úradná tabuľa

nájom častí pozemkov parc. č. KN-C 13/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 47 m2 a parc. č. KN-C 13/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 26 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský MIkuláš
25.03.2011 - Úradná tabuľa

nájom časti pozemku parc. č. KN-E 135/2, ostatné plochy o výmere cca 8 m2 v k. ú. Demänová

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
25.03.2011 - Úradná tabuľa

predaj pozemku parc. č. KN-C 6604 záhrady o výmere 408 m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
25.03.2011 - Úradná tabuľa

predaj pozemku parc. č. KN-C 88/566 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 a parc. č. KN-C 88/568 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 v k.ú. Liptovská Ondrašová

Horizontálny predel obsahu
Priamy predaj č. 2011/01412/ML
25.03.2011 - Úradná tabuľa

pozemok parc. č. KN-C 360/127 zast. plochy a nádvoria o výmere 68 m2 (podľa GP č. 11/2009) kúpna cena:17 eur/m2

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.03.2011 - Úradná tabuľa

- kolaudačné rozhodnutie názov stavby - " Parkovisko Ul. Komenského, SO - 01 Cesty a spevnené plochy "

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.03.2011 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od pojednávania názov stavby - " Prízemná stavba elektronickej komunikačnej siete C1-1947 BB-0941 Liptovský Mikuláš Ondrašová - Prívod NN "

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.03.2011 - Úradná tabuľa

- oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od pojednávania názov stavby - " Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu Stodolova 1895 Liptovský Mikuláš "

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.03.2011 - Úradná tabuľa

- oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od pojednávanianázov stavby - " prekrytie vstupov bytového domu Stodolova 1884/67-72 Liptovský Mikuláš "

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.03.2011 - Úradná tabuľa

- oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od pojednávania názov stavby - " Stavebné úpravy bytového domu DB - B4, Podbreziny "

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.03.2011 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania stavby civilné letisko - heliport Liptovský Trnovec na pozemkoch parc. č. KN-C 1061/485 ( KN-E 762/1, 765/2, 510/2 ) v priestore na pravo od štátnej cesty do Aquaparku Tatralandia cca 600 m od miestnej časti Liptovská Ondrašová v k. ú. Liptovská Ondrašová

Horizontálny predel obsahu
Skládka pri Veternej Porube dostala opäť zelenú Skládka pri Veternej Porube dostala opäť zelenú
18.03.2011 - Tlačové správy

Takmer štvorhodinová rozprava k jedinému bodu rokovania poslancov zastupiteľstva o nájomnej zmluve priniesla iba tri pozmeňujúce návrhy.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Záhradkári potrebujú mladých Záhradkári potrebujú mladých
16.03.2011 - Verejné obstarávanie

Viceprimátor Jozef Repaský prijal v stredu 16. marca zástupcov Slovenského zväzu záhradkárov. Jeho nový predseda Eduard Jakubek, spolu so zástupcami okresnej organizácie, prišli prediskutovať ďalšiu spoluprácu s mestom a jej ďalší rozvoj.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
11.03.2011 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby podniková predajňa na pozemkoch parc. č. 5498/2, 5498/6 k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa ST. NICOLAUS a. s. L. Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa
10.03.2011 - Úradná tabuľa

Výmenníková stanica" súp. č. 4333 na poz. parc. č. KN-C 2941/39 v k. ú. Liptovský Mikuláš spoločnosti D-TRIDE s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.03.2011 - Úradná tabuľa

stavebné povolenie "Stavebné úpravy bytu č. 14" na VI.NP bytového domu na Priebežnej ulici 486/4"

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk
09.03.2011 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.03.2011 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úravy BD - K2, Nábr. A. Stodolu, Ul. vrbická 1883" - zateplenie

Horizontálny predel obsahu