Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznámenie o upustení od dražby
25.06.2012 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, s.r.o. Bratislava - Oznámenie o upustení od dražby na nehnuteľnosť - byt č. 77 na 6. poschodí obytného domu Štúrova 25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej prvé kolo sa malo uskutočniť dňa 26.7.2012 v Žiline + oznámenie o konaní predmetnej dobrovoľnej dražby

Horizontálny predel obsahu
Stoličné dni otvorili letnú turistickú sezónu Stoličné dni otvorili letnú turistickú sezónu
24.06.2012 - Tlačové správy

Stoličné dni ako tradičné otvorenie turistickej sezóny v Liptovskom Mikuláši sa od piatku 22. júna do nedele 24. júna uskutočnili na vynovenom Námestí osloboditeľov. „V uplynulých mesiacoch na ňom v rámci finišujúceho projektu rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny opravili časť dlažby,“ doplnil primátor mesta.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Študent roka 2012 je už známy Študent roka 2012 je už známy
23.06.2012 - Tlačové správy

Myšlienka usporiadať toto podujatie vznikla na spoločnom stretnutí Mestského študentského parlamentu s primátorom mesta Liptovský Mikuláš Alexandrom Slafkovským.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján Staroň, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o výsledku opakovanej dražby
22.06.2012 - Úradná tabuľa

CREDITIVA, s.r.o. Žilina - Oznámenie o výsledku 2. opakovanej dražby úpadcu TYPOPRESS, s.r.o. Liptovský Mikuláš konanej dňa 19.6.2012 v Žiline na nehnuteľnosti v k. ú. Palúdzka, Liptovský Mikuláš, vydražiteľom ktorých je spoločnosť EMO - CAR, s.r.o. Banská Bystrica + opis notárskej zápisnice

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.06.2012 - Úradná tabuľa

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia zo dňa 21.4.2005 pre prevádzku "Skládka TKO Veterná Poruba" prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby, Družstevná 1,Liptovský Mikuláš v súvislosti so stavbou "Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie a rekultivácia" na pozemkoch v k. ú. Veterná Poruba a Smrečany

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Helena Slovíková, nar. 1952, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Liptovský Mikuláš  získal ocenenie Európske mesto budúcnosti 2012 Liptovský Mikuláš získal ocenenie Európske mesto budúcnosti 2012
22.06.2012 - Tlačové správy

Hlavná cena pre mesto Liptovský Mikuláš je cenným uznaním za aktivity radnice na poli ochrany životného prostredia, starostlivosti oň i za aktivity v oblasti odpadového hospodárstva a separovaného zberu. Súčasťou ceny je aj možnosť nakrútiť o našom meste 20-minútový dokument, ktorý odvysiela STV.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.06.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - vlastníci bytov bytového domu na Ul. 1. mája 1945, Liptovský Mikuláš v správe INTEN, s.r.o. J. Janošku 3, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom Neumannom, Garbiarska 24, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy bytového domu Ul. 1. mája 1945/47, 49, 51, 53, 55, 57 na pozemku parc. č. KN-C 854/52 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
19.06.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Jaroslav Kurtík, nar. 1956; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.06.2012 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o prerušení územného konania - žiadosť navrhovateľa ELAN, s.r.o., Ul. 1 mája 35/115 Liptovský Mikuláš o vydanie územného rozhodnutia na stavbu civilné letisko - heliport na pozemku parc. č. KN-C 1061/485, 1061/1 (KN-E 765/2, 510/2) v k.ú. Liptovská Ondrašová

Horizontálny predel obsahu
Komunitná nadácia Liptov venovala celý jún deťom z regiónu Komunitná nadácia Liptov venovala celý jún deťom z regiónu
19.06.2012 - Tlačové správy

Nadačný fond pripravil na jún aj výročný benefičný výročný koncert ZUŠ Liptovský Hrádok.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Stoličné dni otvoria letnú turistickú sezónu Stoličné dni otvoria letnú turistickú sezónu
18.06.2012 - Tlačové správy

Pripomenieme si 335.výročie, kedy sa Sv. Mikuláš stal sídlom Liptovskej stolice. Bohatý kultúrny program i ľudoví remeselníci.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.06.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - stavba "Uhľovňa - časť komín" súp.č. 3956, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 302/6 v k. ú. Liptovský Mikuláš - nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 10.7.2012

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Albín Maro, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.06.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - vlastníci bytov bytového domu na Ul. Štefánikovej č. 1521/21, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš - zateplenie bytového domu 40 b.j. Štefánikova 21, Liptovský Mikuláš na pozemku parc. č. KN-C 365/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Bezplatná prehliadka mesta a koncert v synagóge Bezplatná prehliadka mesta a koncert v synagóge
15.06.2012 - Tlačové správy

Pozývame všetkých započúvať sa do histórie židovskej komunity, ktorá v Liptovskom Mikuláši pôsobila vyše dvoch storočí.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.06.2012 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie - CD Profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby IBV Demänová Nižné pole na pozemkoch parc. č. KN-C 358/63, 357/2 (KN-E 184/1), 356/3(KN-E 182/1, 352/1,356/5 (KN-E 182/901), 358/107, 358/42 v k. ú. Demänová

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
14.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ľuboš Andráš, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Obvodný úrad, Trebišov

Horizontálny predel obsahu
Ľadová história - pozvánka na výstavu Ľadová história - pozvánka na výstavu
14.06.2012 - Oznamy

Výstava pri príležitosti 80. výročia organizovaného hokeja v Liptovskom Mikuláši potrvá až do 16. septembra.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu