Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
03.07.2013 - Úradná tabuľa

Obvodný úrad životného prostredia, úsek štátnej správy ochany prírody a krajiny a vplyvov na životné prostredie v Liptovskom Mikuláši - Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 2"

Horizontálny predel obsahu
V Žiarskej doline sa pobeží Beh proti cukrovke V Žiarskej doline sa pobeží Beh proti cukrovke
02.07.2013 - Tlačové správy

– V Žiarskej doline sa na bežeckú štartovaciu čiaru postavia deti bojujúce s diabetom. Prvý ročníku Behu proti cukrovke, ktorý má šíriť osvetu o tejto chorobe, zakladá v Liptove novú tradíciu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Jeden zo zakladateľov Ondrašovskej horičky oslávil 80 rokov Jeden zo zakladateľov Ondrašovskej horičky oslávil 80 rokov
02.07.2013 - Tlačové správy

Okrúhlych osemdesiat rokov oslávil v utorok 2. júla bývalý funkcionár a vedúci investičného a stavebného odboru na niekdajšom Okresnom výbore v Liptovskom Mikuláši Cyril Hrnčiar. Ešte aj dnes aktívny obyvateľ Liptovskej Ondrašovej stál pri zrode známej Ondrašovskej horičky.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Na Podbrezinách vznikne 15 nových parkovacích miest Na Podbrezinách vznikne 15 nových parkovacích miest
02.07.2013 - Tlačové správy

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo ako prípad osobitného zreteľa predaj pozemku v tesnej blízkosti železničnej trate na sídlisku Podbreziny. Podľa dohody so súkromným investorom tu okrem umyvárne áut vybuduje pätnásť parkovacích miest.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Kostol v Okoličnom v žiari reflektorov Kostol v Okoličnom v žiari reflektorov
01.07.2013 - Tlačové správy

Neskorogotický kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom sa v sobotu 29. júna rozžiaril vo svetle reflektorov. Farnosť tak ukončila budovanie parku, ktorý zasvätila svojmu dobrodincovi pátrovi Linčovskému.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Liptáci odhalili Jánošíkovu cestu Liptáci odhalili Jánošíkovu cestu
01.07.2013 - Tlačové správy

Kde sa narodil, kade zbíjal, kto ho ukrýval, kde ho mučili a popravili. Tieto a množstvo ďalších informácií o živote zbojníckej legendy, Juraja Jánošíka, sa budú môcť počas celého leta dozvedieť návštevníci Liptovského Mikuláša. Stačí sa každý piatok popoludní vydať na bezplatnú prehliadku mestom so sprievodcom. Jej prvú časť absolvovali už v piatok 28. júna.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Počas Mikulášskeho leta sa bude oddychovať aktívne Počas Mikulášskeho leta sa bude oddychovať aktívne
01.07.2013 - Tlačové správy

V Liptovskom Mikuláši to bude počas leta opäť žiť. Tematické víkendy, množstvo kultúrnych a športových podujatí sa postarajú o nezabudnuteľné leto 2013.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
01.07.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN – C 379/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.07.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie pokusu o dohodu a nariadenie ústneho pojednávania na deň 25.7.2013 vo veci zmeny v užívaní stavby súp. č. 627 "Bytový dom" na "2x Bytový dom" na pozemku parc. č. KN-C 776/39 v k. ú. Okoličné pre navrhovateľa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 627, Liptovský Mikuláš v zastúpení Janou Kováčovou, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
VZN mesta Liptovský Mikuláš
01.07.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2013/VZN, ktorým sa ruší VZN č. 7/1993 - Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
VZN mesta Liptovský Mikuláš
01.07.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2013/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
VZN mesta Liptovský Mikuláš
01.07.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2013/VZN o určení názvov verejných priestranstiev na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
VZN mesta Liptovský Mikuláš
01.07.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2013/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
01.07.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Zdenko Bobela, nar. 1972, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Mesto prispelo k dohode obyvateľov s investorom Mesto prispelo k dohode obyvateľov s investorom
28.06.2013 - Tlačové správy

Začiatkom mája tohto roka obyvatelia Štefánikovej ulice v Liptovskom Mikuláši vyjadrili petíciou nespokojnosť s plánovanou výstavbou polyfunkčného domu s dvomi bytmi, obchodnými priestormi a autoumyvárňou. Ich prevádzka by podľa obyvateľov blízkeho bytového domu znehodnotila ich životné podmienky. Investor po stretnutí s mestom a obyvateľmi prehodnotil svoj podnikateľský zámer.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
So žiakmi sa na konci školského roka lúčilo aj mesto So žiakmi sa na konci školského roka lúčilo aj mesto
28.06.2013 - Tlačové správy

Posledný deň školského roka sa na celom svete nesie v duchu odovzdávania vysvedčení. Okrem učiteľov sa v Liptovskom Mikuláši s niektorými žiakmi lúčili aj primátor mesta Alexander Slafkovský a jeho zástupca Jozef Repaský.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.06.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu "kompostáreň, objekt SO 02 Cesty a spevnené plochy" v k. ú. Okoličné investorom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.06.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Dušan Staroň, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Poštová banka, a.s. Bratislava

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
28.06.2013 - Úradná tabuľa

Daňový úrad v Žiline oznamuje Milanovi Šintajovi, posledný pobyt: Okružná 326/5, Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti

Horizontálny predel obsahu
Mestské zastupiteľstvo rokovalo Mestské zastupiteľstvo rokovalo
27.06.2013 - Tlačové správy

Vo štvrtok 27. júna sa poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši stretli na 35. zasadnutí. V šestnástich bodoch programu sa venovali názvom verejných priestranstiev, založeniu Mestského hasičského zboru, zámeru elektronizácie samosprávy, zmenami územného plánu, predajom prebytočného majetku či zmenami rozpočtu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu