Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Štátne a krajské cesty v meste sú deravé, mestské treba opravovať tiež Štátne a krajské cesty v meste sú deravé, mestské treba opravovať tiež
11.03.2013 - Tlačové správy

Situáciou na cestách vedúcich Liptovským Mikulášom plných dier a výtlkov sa vedenie mesta intenzívne zaoberá. Väčšina komunikácií, na stav ktorých občania poukazujú, je vo vlastníctve štátu a kraja.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška - vyhlásenie OVS
11.03.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú nehnueľnosti - stavby: BYTOVÝ PODNIK - ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, OBCHODNÉ OBJEKTY, DIELNE A VEDĽAJŠIE STAVBY (administratívna budova súp. č. 73 a 74, dielne, obchodný objekt, garáž, objekt - kotolňa, objekt Stela bar, prípojky, spevnené plochy a pozemky) v k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
11.03.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok - pozemky parc. č. KN-C 694/1, KN-C 694/2 a 694/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš spolu o výmere 2 859 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti JL aréna, s.r.o. Liptovský Mikuláš za účelom výstavby objektu "Tréningová hokejová hala"

Horizontálny predel obsahu
Z bývalej kotolne sa môže stať parkovací dom Z bývalej kotolne sa môže stať parkovací dom
11.03.2013 - Tlačové správy

Budova výmenníkovej stanice na Hruškovej ulici v minulosti slúžila na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Rozvody sú však dnes už nefunkčné. Vedenie mesta Liptovský Mikuláš preto zvažuje jej využitie zmeniť na jednopodlažný parkovací dom, čím by sa rozšírili možnosti parkovania pre obyvateľov okolitých bytových domov o 14 nových státí.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2013/VZN
11.03.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2013/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadeného na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2013

Horizontálny predel obsahu
Mesto chce v nevyužívanej budove nájomné byty Mesto chce v nevyužívanej budove nájomné byty
08.03.2013 - Tlačové správy

„Zvýšila by sa tak kvalita bytového a domového fondu v širšom centre mesta a vyriešila sa ďalšia možnosť bývania v meste formou štartovacích nájomných bytov,“ vysvetľuje primátor mesta Alexander Slafkovský.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.03.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie návrhu na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - NNK pre IBV za železnicou" na pozemkoch v k. ú. Okoličné pre stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina zastúpeného spoločnosťou ELSPOL - SK, s.r.o. Námestovo

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.03.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy a prístavba loggií bytového domu" na pozemku parc. č. KN-C 1730/1 a KN-C 1730/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka Spoločenstvo vlastníkov bytov "Bytovka 1281" Liptovský Mikuláš, v zastúpení Ing. Miroslavom Neumannom, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam
08.03.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. 704/1 v k.ú. Okoličné


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
08.03.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. 773/151 v k.ú. Okoličné


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
08.03.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. 773/1 v k.ú. Okoličné


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
08.03.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. 252/1 v k.ú. Demänová


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vojenská akadémia ukončila školenie budúcich generálov  Vojenská akadémia ukončila školenie budúcich generálov
08.03.2013 - Tlačové správy

Kurz národnej bezpečnosti je v rámci rezortu Ministerstva obrany najvyšším možným vzdelaním vo vojenskom systéme. Zameriava sa na bezpečnosť a obranu a počet jeho účastníkov je obmedzený požiadavkami armády.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Výstavba tréningovej haly je schválená Výstavba tréningovej haly je schválená
07.03.2013 - Tlačové správy

Poslanci mikulášskeho mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok 7. marca odsúhlasili výstavbu hokejovej tréningovej haly pri zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši. Po zhruba štyroch mesiacoch od schválenia tohto zámeru, ktorý inicioval reprezentant Ján Laco pôvodom z L. Mikuláša, sa môže začať realizovať.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
MDŽ: Liptovským ženám poďakoval aj primátor mesta MDŽ: Liptovským ženám poďakoval aj primátor mesta
07.03.2013 - Tlačové správy

Vo veľkej sále na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši si uctilo vedenie mesta ženy staršej generácie, ktoré sú členkami Jednoty dôchodcov Slovenska. Až 33 oblastných združení z mikulášskeho okresu sa stretlo, aby si príhovormi, poéziou či piesňami z úst folklórneho súboru zo Závažnej Poruby pripomenuli sviatok žien, ktorý v jeden deň pripomína celý svet.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
07.03.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na pozemku parc.č. 374/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.03.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Žiak, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.03.2013 - Úradná tabuľa

Slovenská inšpekcia životného prostredia so sídlom v Žiline vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby "Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba" - II. etapa v k. ú. Veterná Poruba pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.03.2013 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie - povolenie stavby SO 01 Obslužná komunikácia a SO 04 Spevnené plochy a vnútroareálové komunikácie na pozemku parc. č. KN-C 7326/86 a 7326/87 v k.ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Prešov zastúpeného LIPTOV REALITY, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.03.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu MERKURY MARKET SO 02 Výstavná predajná a skladová hala, SO 03 Reklamný pútač, SO 05 NN prípojka, SO 06 Areálové osvetlenie, SO 07 Uloženie VN káblov do chráničieik, SO 11 Plynová prípojka, SO 12 Oplotenie na pozemku parc. č. KN-C 7326/86, 7326/87 a 7326/88 v k.ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Prešov zastúpeného LIPTOV REALITY, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu