Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška - vyhlásenie OVS
17.12.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je stavba Výmenníkovej stanice súp.č. 4333 na pozemku KN-C 2941/39 a pozemky KN-C 2941/39 a 2941/123 v k.ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
14.12.2012 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
14.12.2012 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2012, ktorým sa obmedzuje a zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Schválený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2013 a roky 2014-2015
13.12.2012 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Liptovský Trnovec - I. etapa, SO - 14 STL Plynovod" na pozemkoch v k. ú. Ráztoky pre stavebník TATRA SPC2, s.r.o., 1. mája 1960/54, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Rozpočet 2013: Viac peňazí do školstva, sociálnej oblasti aj na šport Rozpočet 2013: Viac peňazí do školstva, sociálnej oblasti aj na šport
13.12.2012 - Tlačové správy

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na svojom poslednom tohtoročnom zasad-nutí vo štvrtok 13. decembra rozpočet pre rok 2013. Mesto Liptovský Mikuláš bude najbliž-ších dvanásť mesiacov hospodáriť so sumou 21,7 mil. eur.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Marianna Csákiová, nar. 1975, Nikoleta Csákiová, nar. 1998 a Sofia Csákiová, nar. 2007; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Jaroslav Návoj, nar. 1977; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Valéria Korpová, nar. 1985 a Valéria Anna Korpová, nar. 2004; Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Juraj Bali, nar. 1963; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Peter Plávka, nar. 1973; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu pre: Ján Šintaj, nar. 1973; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVKÝ MIKULÁŠ

Horizontálny predel obsahu
Polícia občanom: Nebuďte sponzorom vreckových zlodejov! Polícia občanom: Nebuďte sponzorom vreckových zlodejov!
12.12.2012 - Oznamy

Zhon a nepozornosť kupujúcich využívajú vreckoví zlodeji. Spoliehajú sa na nápor ľudí a anonymitu. Rátajú s tým, že v honbe za tovarom venujeme zníženú pozornosť svojim peňaženkám, príp. iným cennostiam. Preto buďte opatrní a svojim cennostiam venujte náležitú pozornosť. Počas nákupov si nenechávajte svoje peňaženky na vrchu kabeliek zavesených na pleci, alebo iných miestach, ktoré sú pre zlodeja ľahko prístupné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Róbert Glevitzký, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava 1

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Josef Voštinár, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vyhláška o opätovnej dražbe nehnuteľnosti
12.12.2012 - Úradná tabuľa

Exekútorský úrad Žiar nad Hronom vyhlasuje opätovnú dražbu nehnuteľnosti v exekučnej veci oprávneného: Jozef Klikač a Lýdia Klikačková, Žiar nad Hronom a povinného: Ing. Juraj Kriško, Žarnovica, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš. Dražba sa uskutoční 8.1.2013 o 10.00 h v Žiari nad Hronom.

Horizontálny predel obsahu
Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 13. decembra Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 13. decembra
11.12.2012 - Oznamy

Mestské zastupiteľstvo sa najbližšie zíde vo štvrtok 13. decembra. Hlavnou témou bude prerokovanie a schválenie rozpočtu mesta na rok 2013.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.12.2012 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie - povolenie na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 18" na 5. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1575 na pozemku parc. č. KN-C 5269/75 v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka: Eva Peťovská, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
10.12.2012 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina oznamuje miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Helena Pirohová, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
10.12.2012 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina oznamuje miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Anna Didiášová,nar. 1952, naposledy bytom Ž. Silbigera 6006/16, Ružomberok

Horizontálny predel obsahu