Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
09.03.2011 - Úradná tabuľa

stavebné povolenie "Stavebné úpravy bytu č. 14" na VI.NP bytového domu na Priebežnej ulici 486/4"

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk
09.03.2011 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.03.2011 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úravy BD - K2, Nábr. A. Stodolu, Ul. vrbická 1883" - zateplenie

Horizontálny predel obsahu
Liptovský Mikuláš patrí medzi najtransparentnejšie mestá
07.03.2011 - Tlačové správy

Z prieskumu Transparency International Slovensko (TIS) týkajúceho sa povinného zverejňovania zmlúv na internete, o ktorom bola verejnosť informovaná uprostred minulého týždňa vyplynulo, že Liptovský Mikuláš patrí medzi najtransparentnejšie samosprávy.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Veľký záujem o podujatia Svetového dňa sprievodcov Veľký záujem o podujatia Svetového dňa sprievodcov
04.03.2011 - Tlačové správy

Podujatia organizované v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov uzatvárali jeho oslavy na Slovensku. Hlavným podujatím osláv boli bezplatné prehliadky so sprievodcom, počas ktorých bolo odsprevádzaných cca 2 700 záujemcov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.03.2011 - Úradná tabuľa

Martikán Michal bytom Liptovský Mikuláš, Nábrežie J. Kráľa 4287/4 - stavebné povolenie na stavbu OLYMPIC GALLERY na pozemku parc. č. KN-C 520/1, 525/27, 7403, 525/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš severne od bytového domu súpisné č. 4506 a juhovýchodne od polyfunkčného bytového domu súpisné č. 4330

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.03.2011 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní zámeru „Vodný a zábavný park Zlatý vek Demänová“ navrhovateľa „TATRA SPC3, s.r.o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
04.03.2011 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby - " Základňová stanica a rádioreleový bod Bodice "

Horizontálny predel obsahu
Návrh všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie
02.03.2011 - Úradná tabuľa

NÁVRH VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.03.2011 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie o zmene stavby stavebné úpravy parkoviska ul. Vrlíkova pred jej dokončením na pozemku parc. č. KN-C 3317/64 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.03.2011 - Úradná tabuľa

Začatie územného konania, názov stavby - Rozšírenie miestnej telefónnej siete

Horizontálny predel obsahu
Športovci roka 2010 sú už známi Športovci roka 2010 sú už známi
28.02.2011 - Tlačové správy

Tento rok členovia Komisie školstva, športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve mali pred sebou 28 nominácií na jednotlivcov a 4 nominácie na športové kolektívy. Po ich prerokovaní vybrali desať športovcov roka do osemnásť rokov, desať športovcov nad osemnásť rokov a tri kolektívy. Tradične aj tento rok boli športovci vybratí bez určenia poradia.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.02.2011 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie, názov stavby - zateplenie bytového domu 64 BJ. Nábrežie Dr. A. Stodolu 1796/51-54 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o upustení od správy o hodnotení pripravovaného zámeru „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Liptovský Mikuláš - Palúdzka“ navrhovateľa „Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina“
28.02.2011 - Úradná tabuľa

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že dňa 25.02.2011 bolo Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši doručené oznámenie o upustení od správy o hodnotení pre zámer „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Liptovský Mikuláš - Palúdzka“ z Ministerstva životného prostredia SR, odboru environmentálneho posudzovania, Bratislava na základe žiadosti navrhovateľa Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina. Do doručeného zámeru je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade, útvare životného prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, na I. posch., č. dv. 111. odd.žpap


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o verejnom prerokovaní pripravovaného zámeru „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Liptovský Mikuláš - Palúdzka“ navrhovateľa „Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina“
28.02.2011 - Úradná tabuľa

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že verejné prerokovanie zámeru „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Liptovský Mikuláš - Palúdzka“ navrhovateľa Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina sa uskutoční dňa 18.03.2011 o 13,00 hod. v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, na I. posch., č. dv. 109.

Horizontálny predel obsahu
Problém s líškami si vyžiadal rokovanie, prijali opatrenia
25.02.2011 - Tlačové správy

Lov líšok v roku 2010 na Liptove oproti predchádzajúcim rokom zaznamenal pokles. Zver, ktorá už stratila plachosť, hľadá ľahký zdroj obživy medzi obytnými domami. Sú ním potravinové zvyšky mimo kontajnerov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Matica a mesto budú v spolupráci pokračovať Matica a mesto budú v spolupráci pokračovať
25.02.2011 - Tlačové správy

Delegácia zložená z predstaviteľov miestneho odboru Matice slovenskej a Domu Matice slovenskej sa počas posledného februárového piatka stretla s primátorom.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Združenie miest a obcí Liptova s novým vedením, primátor odmietol ďalšiu funkciu
23.02.2011 - Tlačové správy

Členskú základňu ZMOL-u tvorí 54 obcí a 2 mestá liptovskomikulášskeho okresu. Snemu sa zúčastnilo päťdesiat delegátov, ktorí si vypočuli zhodnotenie činnosti združenia v roku 2010 ako aj správu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého je ZMOL súčasťou.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Slafkovský rokoval s ministrom obrany
22.02.2011 - Tlačové správy

Alexander Slafkovský sa stretol s ministrom obrany Ľubomírom Galkom, aby prerokovali budúcnosť prevádzkovania budovy posádkového klubu armády. Zaujímal sa aj o budúcnosť výstavby objektu lodenice.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
22.02.2011 - Oznamy

MESTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
v y h l a s u j e
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
výberové konanie na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš,
so sídlom Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu