Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Verejná vyhláška
18.06.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - stavba "Uhľovňa - časť komín" súp.č. 3956, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 302/6 v k. ú. Liptovský Mikuláš - nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 10.7.2012

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Albín Maro, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.06.2012 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - vlastníci bytov bytového domu na Ul. Štefánikovej č. 1521/21, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš - zateplenie bytového domu 40 b.j. Štefánikova 21, Liptovský Mikuláš na pozemku parc. č. KN-C 365/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Bezplatná prehliadka mesta a koncert v synagóge Bezplatná prehliadka mesta a koncert v synagóge
15.06.2012 - Tlačové správy

Pozývame všetkých započúvať sa do histórie židovskej komunity, ktorá v Liptovskom Mikuláši pôsobila vyše dvoch storočí.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.06.2012 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie - CD Profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby IBV Demänová Nižné pole na pozemkoch parc. č. KN-C 358/63, 357/2 (KN-E 184/1), 356/3(KN-E 182/1, 352/1,356/5 (KN-E 182/901), 358/107, 358/42 v k. ú. Demänová

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
14.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ľuboš Andráš, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Obvodný úrad, Trebišov

Horizontálny predel obsahu
Ľadová história - pozvánka na výstavu Ľadová história - pozvánka na výstavu
14.06.2012 - Oznamy

Výstava pri príležitosti 80. výročia organizovaného hokeja v Liptovskom Mikuláši potrvá až do 16. septembra.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Obce hľadajú spoločné riešenie
13.06.2012 - Tlačové správy

Ich predstavitelia prerokovali spolu návrh vzniku technologicko-investičnej spoločnosti na vybudovanie moderného závodu na likvidáciu odpadov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie - Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 1
13.06.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 1" navrhovateľa "Mesto Liptovský Mikuláš"

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
13.06.2012 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ľubor Matejovič, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.06.2012 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie - Stredoslovenská Energetika - Distribúcia, a.s. Žilina zastúpená ELSPOL-SK, s.r.o. Námestovo - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Liptovský Mikuláš - Stošice - NNK pre IBV za železnicou" v k. ú. Okoličné

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.06.2012 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie - Stredoslovenská Energetika - Distribúcia, a.s. Žilina zastúpená ELSPOL-SK, s.r.o. Námestovo - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Liptovský Mikuláš - Pod Stráňami - NNK pre chatky" v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.06.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - vlastníci bytov bytového domu Palúčanská 632/89, Liptovský Mikuláš v správe Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s. - zateplenie bytového domu Palúčanská 632/89 na pozemku KN-C 3317/40 v k. ú. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie - zmena stránkových hodín
12.06.2012 - Oznamy

Obvodné oddelenie Policajného zboru, Liptovský Mikuláš - upozornenie na úpravu (rozšírenie) stránkových hodín v termíne od 11.6. - 30.6.2012 pre žiadateľov o vydanie cestovného pasu, občianskeho preukazu a vodičského preukazu

Horizontálny predel obsahu
Kultúrny život v Mikuláši neutícha ani počas leta Kultúrny život v Mikuláši neutícha ani počas leta
11.06.2012 - Tlačové správy

Letnú turistickú sezónu 2012 v Liptovskom Mikuláši otvorí už tradičné podujatie - Stoličné dni, ktoré začne vo štvrtok 21. júna a potrvá do soboty 23. júna. Aj tento rok láka všetkých svojich návštevníkov jarmokom, ukážkami ľudových remesiel, ale i bohatým kultúrnym programom, kde vystúpi napr. detský folklórny súbor Ďumbier, Janko Majerčík, Martin Harich + Musitany Hope, Polemic, Trippin trio, či Unplugged Vratka Rohoňa.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
11.06.2012 - Úradná tabuľa

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava - Oznámenie o konaní prvého kola dobrovoľnej dražby dňa 26.7.2012 v Žiline na nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 77, na 6. poschodí obytného domu Štúrova č. 25, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania
08.06.2012 - Úradná tabuľa

Správa katastra Žilina - Rozhodnutie č. V 7562/2011 zo dňa 15.11.2011 o prerušení správneho konania o vklade do katastra nehnuteľností medzi účastníkmi: Elena Purinová, L. Mikuláš a Sláva Košturiaková, L. Mikuláš ako predávajúci a Martin Polonec, Strečno ako kupujúci - doručenie verejnou vyhláškou

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.06.2012 - Úradná tabuľa

Zverejnenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v k.ú. Palúdzka.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
07.06.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu - Róbert Maďar, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
06.06.2012 - Úradná tabuľa

Zrušenie trvalého pobytu - Igor Pavelek, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu