Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

Bioplynová stanica môže ohroziť až štyri mestské časti Bioplynová stanica môže ohroziť až štyri mestské časti
25.11.2015 - Tlačové správy

Medzi husto osídlenými obytnými zónami Liptovského Mikuláša má vzniknúť zariadenie na likvidáciu 20 tisíc ton odpadu ročne. V roku 2014 dalo bývalé vedenie nášho mesta zelenú projektu, podľa ktorého má pri Vrbickom cintoríne na Nábreží vyrásť bioplynová stanica.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam Občianskeho združenia Rodina a spoločnosť
25.11.2015 - Oznamy

Výsledky Celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet 4. ročník, podporovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.11.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Monika ONTKOVÁ, nar. 1974 a 2/ Nikola ONTKOVÁ, nar. 1994. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.11.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Anna ALMANOVÁ, nar. 1968; 2/ Jana ČERVEŇÁKOVÁ, nar. 1993 a 3/ Marta LABAYOVÁ, nar. 1947. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.11.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Obnova plynovodov Liptovský Mikuláš, 2. etapa - ul. Kuzmányho, Rumanova, Majeríkova a okolie, UO 00148" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Košice.

Horizontálny predel obsahu
​Ďalší krok k oživeniu centra: obnova Župného domu ​Ďalší krok k oživeniu centra: obnova Župného domu
24.11.2015 - Tlačové správy

Udržať život v objekte Župného domu je zámerom radnice v najbližšom období. „Zabezpečiť to chceme podaním projektu, prostredníctvom ktorého sa uchádzame o peniaze na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 a roky 2017 - 2018
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na prvý polrok 2016.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Albín MARO, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Zásielka "POŠTOVÝ POUKAZ NA VÝPLATU" pre adresáta: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručený od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hodžova 30, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Spolupráca medzi Mikulášom a Jaslom nadobudla nový rozmer Spolupráca medzi Mikulášom a Jaslom nadobudla nový rozmer
23.11.2015 - Tlačové správy

Niekoľkoročná spolupráca medzi mestami Liptovský Mikuláš a Jaslo (Poľsko) sa dnes posunula do novej dimenzie. Primátori Ján Blcháč a Ryszard Pabian totiž podpísali partnerskú zmluvu medzi obomi samosprávami na udržanie projektu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
23.11.2015 - Úradná tabuľa

1. konsolidačná, s.r.o. Nitra oznamuje, že dňa 22.12.2015 sa uskutoční I. kolo dražby na nehnuteľnosť - rodinný dom súp. č. 146 v k. ú. Benice. Dražba sa bude konať v kancelárii dražobníka na adrese Štefánikova 9, Nitra.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
23.11.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – pozemky parc.č. KN-C 374/16 o výmere 17 m2 a KN-C 374/17 o výmere 17 m2 (ul. Hodžova).

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
23.11.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť v k.ú. Liptovský Mikuláš – časť pozemku parc.č. KN-C 3360/4 o výmere cca 36 m2 (ul. Vajanského).

Horizontálny predel obsahu
Oznam - uzávierka cesty 1. triedy
23.11.2015 - Oznamy

Informácia pre verejnosť z Okresného úradu Žilina o plánovanej uzávierke cesty I. triedy I/18 pod hradom Strečno dňa 29.11.2015.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
23.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

Bioplynová stanica môže ohroziť až štyri mestské časti Bioplynová stanica môže ohroziť až štyri mestské časti
25.11.2015 - Tlačové správy

Medzi husto osídlenými obytnými zónami Liptovského Mikuláša má vzniknúť zariadenie na likvidáciu 20 tisíc ton odpadu ročne. V roku 2014 dalo bývalé vedenie nášho mesta zelenú projektu, podľa ktorého má pri Vrbickom cintoríne na Nábreží vyrásť bioplynová stanica.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam Občianskeho združenia Rodina a spoločnosť
25.11.2015 - Oznamy

Výsledky Celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet 4. ročník, podporovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.11.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Monika ONTKOVÁ, nar. 1974 a 2/ Nikola ONTKOVÁ, nar. 1994. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.11.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Anna ALMANOVÁ, nar. 1968; 2/ Jana ČERVEŇÁKOVÁ, nar. 1993 a 3/ Marta LABAYOVÁ, nar. 1947. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
25.11.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Obnova plynovodov Liptovský Mikuláš, 2. etapa - ul. Kuzmányho, Rumanova, Majeríkova a okolie, UO 00148" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Košice.

Horizontálny predel obsahu
​Ďalší krok k oživeniu centra: obnova Župného domu ​Ďalší krok k oživeniu centra: obnova Župného domu
24.11.2015 - Tlačové správy

Udržať život v objekte Župného domu je zámerom radnice v najbližšom období. „Zabezpečiť to chceme podaním projektu, prostredníctvom ktorého sa uchádzame o peniaze na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 a roky 2017 - 2018
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na prvý polrok 2016.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Albín MARO, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Zásielka "POŠTOVÝ POUKAZ NA VÝPLATU" pre adresáta: Juraj BAČÍK, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručený od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hodžova 30, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
24.11.2015 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Spolupráca medzi Mikulášom a Jaslom nadobudla nový rozmer Spolupráca medzi Mikulášom a Jaslom nadobudla nový rozmer
23.11.2015 - Tlačové správy

Niekoľkoročná spolupráca medzi mestami Liptovský Mikuláš a Jaslo (Poľsko) sa dnes posunula do novej dimenzie. Primátori Ján Blcháč a Ryszard Pabian totiž podpísali partnerskú zmluvu medzi obomi samosprávami na udržanie projektu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
23.11.2015 - Úradná tabuľa

1. konsolidačná, s.r.o. Nitra oznamuje, že dňa 22.12.2015 sa uskutoční I. kolo dražby na nehnuteľnosť - rodinný dom súp. č. 146 v k. ú. Benice. Dražba sa bude konať v kancelárii dražobníka na adrese Štefánikova 9, Nitra.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
23.11.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – pozemky parc.č. KN-C 374/16 o výmere 17 m2 a KN-C 374/17 o výmere 17 m2 (ul. Hodžova).

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
23.11.2015 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť v k.ú. Liptovský Mikuláš – časť pozemku parc.č. KN-C 3360/4 o výmere cca 36 m2 (ul. Vajanského).

Horizontálny predel obsahu
Oznam - uzávierka cesty 1. triedy
23.11.2015 - Oznamy

Informácia pre verejnosť z Okresného úradu Žilina o plánovanej uzávierke cesty I. triedy I/18 pod hradom Strečno dňa 29.11.2015.

Horizontálny predel obsahu
Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
23.11.2015 - Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

Horizontálny predel obsahu