Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
01.02.2013 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2013/VZN, ktorým sa mení VZN č. 6/2011 O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchyne a elektroodpadov z domácností

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.02.2013 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - NNK pre IBV za železnicou" pre stavebníka Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s. Žilina, zastúpeného ELSPOL - SK, s.r.o. Námestovo

Horizontálny predel obsahu
Pripomenuli si výročie oslobodenia Okoličného Pripomenuli si výročie oslobodenia Okoličného
01.02.2013 - Tlačové správy

Prítomným pri pamätníku sa prihovoril zástupca primátora mesta Jozef Repaský. Pripomenul význam udalostí pred 68 rokmi. Následne slovo odovzdal priamemu účastníkovi oslobodzovacích bojov a zástupcovi SZPB Pavlovi Chrapčiakovi.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Voľné pracovné pozície Voľné pracovné pozície
03.01.2013 - Tlačové správy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši zverejnil zoznam zaujímavých pracovných ponúk v mikulášskom okrese.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
31.01.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 5202/8 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Priemyselná)

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
31.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Miroslav Lukášik, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
31.01.2013 - Úradná tabuľa

Obec Liptovský Ján oznamuje opravu zrejmej chyby v písaní vo vydanom rozhodnutí o využívaní územia č. SOcÚ/LJ-133/2012 zo dňa 8.1.2013 na stavbu "Ložisko štrkopieskov Liptovský Ján" - opravuje sa navrhovateľ stavby v celom rozsahu z KMN consulting, s.r.o. Lesnícka 10, 033 01 Liptovský Hrádok na KMN consulting, s.r.o. Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Nové propagačné materiály mesta Nové propagačné materiály mesta
30.01.2013 - Tlačové správy

Prospekt „Liptovský Mikuláš a okolie“ predstavuje mesto a región ako atraktívnu turistickú destináciu s jedinečnými prírodnými danosťami, bohatou históriou, množstvom múzeí a galérií, turistických atraktivít, športových a relaxačných zariadení, či ubytovacích a stravovacích možností.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
30.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Ján Šupala, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Ružomberok

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
30.01.2013 - Úradná tabuľa

Hokejové talenty, n.f. Liptovský Mikuláš ako usporiadateľ zbierky, konanej v termíne od 15.6.2012 do 15.12.2012 na území celého územia SR zverejňuje vyúčtovanie predmetnej zbierky na všeobecne prospešný účel

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
30.01.2013 - Úradná tabuľa

Liptovská dražobná spoločnosť, s.r.o. Liptovský Mikuláš oznamuje, že dňa 28.2.2013 sa bude konať dražba, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné - byt č. 21 na 2. poschodí bytového domu na ul. Jefremovská, súp. č. 613/2, Liptovský Mikuláš a spoluvlastnícke podiely. Miesto konania dražby: Music hotel & caffee Bonifác, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
29.01.2013 - Úradná tabuľa

Obec Liptovský Ján - Rozhodnutie o využívaní územia na stavbu "Ložisko štrkopieskov Liptovský Ján" - časť Luhy, navrhovateľom ktorej je KMN consulting, s.r.o. Liptovský Hrádok

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
29.01.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer predať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemky parc. č. KN-C 694/1, parc. č. KN-C 694/2 a parc. č. KN-C 694/3 spoločnosti JL aréna, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
29.01.2013 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemky parc. č. KN-C 692/1, parc. č. KN-C 692/9, parc. č. KN-C 692/5, parc. č. KN-C 692/6, parc. č. KN-C 694/4, parc. č. KN-C 694/8, parc. č. KN-C 691/2, parc. č. KN-C 691/3, parc. č. KN-C 698/2, parc. č. KN-C 698/3 a parc. č. KN-C 692/8 spolu o výmere 2 543 m2 na stavbu "Strojovňa ZŠ" súp. č. 4235 spoločnosti JL aréna, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznam
28.01.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu Ul. 1. mája č. 1336/137 v k.ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
28.01.2013 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1796 v k. ú. Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.01.2013 - Úradná tabuľa

Splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovných pozemkov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec týmto doručujú vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri Ráztoka uznesenie zo zhromaždenia, konaného dňa 11.1.2013 v Bobrovci

Horizontálny predel obsahu
Dopravní policajti sa sťahujú Dopravní policajti sa sťahujú
28.01.2013 - Oznamy

Z dôvodu prebiehajúceho sťahovania a sprevádzkovania pracoviska v nových priestoroch budú na Školskej ul. dňa 1. 2. 2013 (piatok) zrušené stránkové hodiny.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Jozef Murgaš, nar. 1972, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
25.01.2013 - Úradná tabuľa

Zásielka adresovaná pre: Norbert Janík, nar. 1976, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu