Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Oznam o zmene stránkových dní a stránkových hodín na správach katastra a na Katastrálnom úrade v Žiline
02.11.2011 - Oznamy

V snahe vyjsť v ústrety požiadavkám stránok - občanom, právnickým osobám, ako aj komerčným geodetom, Katastrálny úrad v Žiline s platnosťou zmenil stránkové dni a hodiny na Katastrálnom úrade v Žiline a na všetkých 11 správach katastra v jeho riadiacej pôsobnosti.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Veľvyslanca USA zaujímala história mesta Veľvyslanca USA zaujímala história mesta
02.11.2011 - Tlačové správy

Veľvyslanec sa živo zaujímal nielen o bohatú históriu mesta a regiónu, ale aj o to, v akom stave je Liptovskom Mikuláši ekonomika.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Alexander Slafkovský blahoželal vojenským dôchodcom Alexander Slafkovský blahoželal vojenským dôchodcom
31.10.2011 - Tlačové správy

V rámci Mesiaca úcty k starším oslavovali aj jubilanti zo Zväzu vojakov Slovenskej republiky – Klub Liptovský Mikuláš.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Od 1. novembra cestovné v mestskej autobusovej doprave po novom Od 1. novembra cestovné v mestskej autobusovej doprave po novom
30.10.2011 - Tlačové správy

„Nárast cien nafty, zmena sadzby DPH, zvýšené odvodové povinnosti i rast miezd zapríčinili, že výška schváleného príspevku mesta nebude postačovať,“ vysvetlil Ľ. Hán. „Okrem toho zaznamenávame každý rok pokles cestujúcich,“ dodal.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Predstaviteľ organizácie účastníkov nútených prác na radnici Predstaviteľ organizácie účastníkov nútených prác na radnici
30.10.2011 - Tlačové správy

V súvislosti s blížiacim sa štátnym sviatkom – 17. novembrom, ktorý oslavujeme ako Deň boja za slobodu a demokraciu – privítal v pondelok 30. októbra na radnici zástupca primátora Jozef Repaský Milana Greša VTNP – PTP.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie
28.10.2011 - Oznamy

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.10.2011 - Úradná tabuľa

rozhodnutie o umiestnení stavby názov stavby -„ Obchodné centrum Podbreziny “,

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.10.2011 - Úradná tabuľa

Spevnené plochy bytového domu na ulici 1.mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Obchodná verejná súťaž
26.10.2011 - Úradná tabuľa

predaj stavby: „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 280, verejné sociálne zariadenie (bez súp. č.) nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha spolu s pozemkami nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš. Bližšie technické informácie o nehnuteľnostiach a termínoch ohliadky: p. Zaťkovič 0908/961 800.

Horizontálny predel obsahu
Obchodná verejná súťaž
26.10.2011 - Úradná tabuľa

predaj stavby administratívna budova súp. č. 73 nachádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 145/3, administratívna budova súp.č. 74 nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/2, dielne (sklad) súp.č. 4436 nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 145/5, obchodný objekt súp.č. 72 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/1, garáž (bez súp.č.) nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C 145/4, objekt - kotolňa (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/3 a 147/5, objekt – Stela bar (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/2, prípojky, spevnené plochy spolu s pozemkami nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš. Bližšie technické informácie o nehnuteľnostiach a termínoch ohliadky: p. Zaťkovič 0908/961 800.

Horizontálny predel obsahu
Októbrové zastupiteľstvo bez prekvapení Októbrové zastupiteľstvo bez prekvapení
24.10.2011 - Tlačové správy

Vo štvrtok 20. októbra sa v poslaneckých laviciach opätovne zišli členovia mestského parlamentu. Venovali sa programu a termínom rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva v budúcom roku, rozdelili komisiu školstva, športu a mládeže na dve nové, diskutovali o schválení zmien v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností - bytov
24.10.2011 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností - bytov


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie
24.10.2011 - Oznamy

V súlade s ~ 24 ods.1 bod 5 a ods.2 pism.u) zákona č. 656/2004 Zb. z. Vám oznamujeme, že z dövodu náteru trafostaníc bude na nevyhnutný čas prerušená dodávka elektrickej energie v obci L. Mikuláš, miestna časť Ploštín — č.d.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 228 a 235, areál PD a vlek + okolité záhradky pri vleku. V prípade nepriaznivého počasia sa prerušenie dodávky el. energie neuskutoční.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
24.10.2011 - Úradná tabuľa

V súlade s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov prednosta Krajského školského úradu v Ziline vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.10.2011 - Úradná tabuľa

V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť –pozemok parc. č. KN-C 740/2, orná pôda o výmere 27 503 m2 katastrálnom území Okoličné.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
21.10.2011 - Úradná tabuľa

V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť – časť pozemku parc. č. KN-C 2001 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 7 m² (výška nájmu za pozemok je min. 4 eura/ m2/rok) a časť pozemku parc. č. KN-C 2001 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 19 m² (výška nájmu za pozemok je min. 1,5 eura/ m2/rok)v katastrálnom území Palúdzka.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.10.2011 - Úradná tabuľa

Oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení pripravovaného zámeru „Liptovský Mikuláš - kompostáreň“ navrhovateľa „Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš“ a o termíne verejného prerokovania.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.10.2011 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebné konania - „ Zastrešenie BD – Pod slivkou 512, Liptovský Mikuláš “

Horizontálny predel obsahu
Poľskí primátori na radnici Poľskí primátori na radnici
21.10.2011 - Tlačové správy

Vzácnu návštevu prijal v stredu 19. októbra primátor Alexander Slafkovský. Radnicu svojou návštevou poctili jeho primátorskí kolegovia z poľských miest Żywiec, Nowy Targ a Sucha Beskidzka – Antoni Szlagor, Marek Fryźlewicz a Stanisław Lichosyt.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Protipovodňové opatrenia prioritou Protipovodňové opatrenia prioritou
20.10.2011 - Tlačové správy

Čoraz častejšie prívalové dažde na začiatku alebo uprostred leta spôsobujú povodne a tie zase veľké škody na majetku. Niekoľko zatopených domov, záhrad, ciest a voda na miestach, kde si ju nikto dávno nepamätá. To je naozaj stručná charakteristika júlových záplav v Liptovskom Mikuláši.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu