Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

Vyhlásenie OVS
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú stavby "Rodinný dom" súp. č. 10 s príslušenstvom (garáž, hospodárska budova a sklad) na pozemku parc. č. KN-C 923 a "pozemky" parc. č. KN-C 922, KN-C 923 a KN-C 924 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú stavby "Iná budova" súp.č. 50 na pozemku parc. č. KN-C 645/1 a "pozemok" parc. č. KN-C 645/1 v k. ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
09.02.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri bytovom dome na Jefremovskej ulici č. 614 na parc. č. KN-C 776/3 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu
08.02.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej samosprávy predkladajú žiadosť na projekt zníženia energetickej náročnosti mestského úradu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zvolili koordinátora participatívneho rozpočtu Zvolili koordinátora participatívneho rozpočtu
08.02.2016 - Tlačové správy

Na mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši zvolili za hlavného koordinátora participatívneho rozpočtu poslanca Mateja Géciho. Jeho úlohou bude dohliadať na proces prerozdeľovania financií z rozpočtu za spoluúčasti obyvateľov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií
05.02.2016 - Tlačové správy

Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach
05.02.2016 - Tlačové správy

Fašiangový sprievod od mestského úradu robil v meste náladu pred príchodom pôstneho obdobia.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú
04.02.2016 - Tlačové správy

Poslanci mestského parlamentu dnes vyhoveli petícii obyvateľov, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynovej stanice. Na dnešnom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zabezpečili, aby výstavba bioplynovej stanice nebola možná nikde na území mesta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo
04.02.2016 - Tlačové správy

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš dnes schválili poslanci na svojom zasadnutí Ľudmile Štrkolcovej zo Závažnej Poruby. Ocenenie jej patrí pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne výsledky v oblasti kultúry.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
04.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP) v súvislosti s realizáciou Národného projektu Terénna sociálna práca I. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.2.2016. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 18.2.2016.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
04.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Nezabudnite nahlásiť malé zdroje znečistenia Nezabudnite nahlásiť malé zdroje znečistenia
03.02.2016 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (spaľovacie zariadenia na pevné, plynné a kvapalné palivo do príkonu 0,3 MW, dielne so spracovaním dreva do 50 m3 denne, lakovne so spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne, skládky palív, surovín, produktov, odpadov – pozn. aut.) na povinnosť v termíne do 15. februára 2016 nahlásiť za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení za rok 2015.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Okružná križovatka Okoličné: Radnica urobila ďalšie kroky Okružná križovatka Okoličné: Radnica urobila ďalšie kroky
03.02.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej radnice urobili v uplynulých mesiacoch ďalšie kroky na riešenie kritickej križovatky ciest I/18 a III/2335 Okoličné-Podbreziny.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláš o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Účelová komunikácia" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1003/6 v k. ú. Iľanovo, stavebníkmi ktorej sú Bc. Vladimír Bobuľa, Liptovský Mikuláš a Ing. Ľubomír Mikuláš, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš; Eva Bobuľová, Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia Mikulášová, Ľubica.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
02.02.2016 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Miroslavovi JURGOŠOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 21236155/2015 zo dňa 13.11.2015, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.02.2016 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Gazdovský dvor Liptovský Mikuláš" na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je TATRA DEVELOPMENT, s.r.o. Podtúreň v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Vzrástol záujem o voľby poštou Vzrástol záujem o voľby poštou
01.02.2016 - Tlačové správy

V našom meste možnosť voľby poštou požiadalo 185 voličov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
01.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
29.01.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján LONČÍK, nar. 1957, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1860,20

Archív správ -

Vyhlásenie OVS
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú stavby "Rodinný dom" súp. č. 10 s príslušenstvom (garáž, hospodárska budova a sklad) na pozemku parc. č. KN-C 923 a "pozemky" parc. č. KN-C 922, KN-C 923 a KN-C 924 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú stavby "Iná budova" súp.č. 50 na pozemku parc. č. KN-C 645/1 a "pozemok" parc. č. KN-C 645/1 v k. ú. Okoličné.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
09.02.2016 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri bytovom dome na Jefremovskej ulici č. 614 na parc. č. KN-C 776/3 v k.ú. Okoličné.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
09.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu Žiadajú takmer dva milióny na rekonštrukciu mestského úradu
08.02.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej samosprávy predkladajú žiadosť na projekt zníženia energetickej náročnosti mestského úradu.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zvolili koordinátora participatívneho rozpočtu Zvolili koordinátora participatívneho rozpočtu
08.02.2016 - Tlačové správy

Na mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši zvolili za hlavného koordinátora participatívneho rozpočtu poslanca Mateja Géciho. Jeho úlohou bude dohliadať na proces prerozdeľovania financií z rozpočtu za spoluúčasti obyvateľov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií Mestská polícia: Väčšinu priestupkov vybavili bez sankcií
05.02.2016 - Tlačové správy

Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach Fašiangy pokračujú v meste a mestských častiach
05.02.2016 - Tlačové správy

Fašiangový sprievod od mestského úradu robil v meste náladu pred príchodom pôstneho obdobia.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú V Liptovskom Mikuláši bioplynku nechcú
04.02.2016 - Tlačové správy

Poslanci mestského parlamentu dnes vyhoveli petícii obyvateľov, ktorí svojimi podpismi bojujú proti výstavbe bioplynovej stanice. Na dnešnom zastupiteľstve odporučili primátorovi, aby nepodpísal súhlasné záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike. Zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zabezpečili, aby výstavba bioplynovej stanice nebola možná nikde na území mesta.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo Ľudmile Štrkolcovej schválili čestné občianstvo
04.02.2016 - Tlačové správy

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš dnes schválili poslanci na svojom zasadnutí Ľudmile Štrkolcovej zo Závažnej Poruby. Ocenenie jej patrí pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne výsledky v oblasti kultúry.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
04.02.2016 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP) v súvislosti s realizáciou Národného projektu Terénna sociálna práca I. Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.2.2016. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 18.2.2016.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
04.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Nezabudnite nahlásiť malé zdroje znečistenia Nezabudnite nahlásiť malé zdroje znečistenia
03.02.2016 - Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (spaľovacie zariadenia na pevné, plynné a kvapalné palivo do príkonu 0,3 MW, dielne so spracovaním dreva do 50 m3 denne, lakovne so spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne, skládky palív, surovín, produktov, odpadov – pozn. aut.) na povinnosť v termíne do 15. februára 2016 nahlásiť za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení za rok 2015.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Okružná križovatka Okoličné: Radnica urobila ďalšie kroky Okružná križovatka Okoličné: Radnica urobila ďalšie kroky
03.02.2016 - Tlačové správy

Predstavitelia mikulášskej radnice urobili v uplynulých mesiacoch ďalšie kroky na riešenie kritickej križovatky ciest I/18 a III/2335 Okoličné-Podbreziny.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláš o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Účelová komunikácia" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1003/6 v k. ú. Iľanovo, stavebníkmi ktorej sú Bc. Vladimír Bobuľa, Liptovský Mikuláš a Ing. Ľubomír Mikuláš, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš; Eva Bobuľová, Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia Mikulášová, Ľubica.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
02.02.2016 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Miroslavovi JURGOŠOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 21236155/2015 zo dňa 13.11.2015, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.02.2016 - Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Gazdovský dvor Liptovský Mikuláš" na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je TATRA DEVELOPMENT, s.r.o. Podtúreň v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Vzrástol záujem o voľby poštou Vzrástol záujem o voľby poštou
01.02.2016 - Tlačové správy

V našom meste možnosť voľby poštou požiadalo 185 voličov.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
01.02.2016 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
29.01.2016 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján LONČÍK, nar. 1957, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu