Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Archív správ -

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
24.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Elektroenergetických montáží, a.s., Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, IČO 36 412 767 zo dňa 19.04.2012 o výrub dreviny z dôvodu výstavby trafostanice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 03.05.2012 o 11:00 na mieste zamýšľaného výrubu na Hviezdoslavovej ulici, parc. č. KN-C 1715/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Výberové konanie
24.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Okoličianska a ZŠ Nábrežie A.Stodolu. Vyhlásenie výberového konania je v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme. Riaditeľom uvedených škôl končí päťročné funkčné obdobie.

Horizontálny predel obsahu
Druhý environmentálny deň podporili tri stovky dobrovoľníkov Druhý environmentálny deň podporili tri stovky dobrovoľníkov
23.04.2012 - Tlačové správy

Vyzbieraným odpadom naplnili 900 vriec.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.04.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby názov stavby - „ Liptovský Mikuláš – Pod Stráňami – NNK pre chatky “

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.04.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby, názov stavby - „ Liptovský Mikuláš časť mesta Hlboké inštalácia fakturačného merania mimo budovu “

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.04.2012 - Úradná tabuľa

oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby, názov stavby - „ Liptovský Mikuláš – Stošice – NNK pre IBV za železnicou “

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
20.04.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatie územného konania o umiestnení stavby MERKURY MARKET na pozemkoch parc. č. KN-C 7326/79, 7326/80, 7326/81, 7326/14, 7326/16, 7326/18, 7326P19, 7326/20, 7326/21, 7326/22, 7326/84, 7326/66 lokalita Kamenné pole v priestore medzi diaľnicou a nákupnou zónou TESCO katastrálne územie Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.04.2012 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby stanok suvenírov s prístupovou cestou a chodníkom na pozemkoch parc. č. KN-C 1061/491 ( KN-E 530/2 ) v priestore na pravo od štátnej cesty do Aquaparku Tatralandia cca 700 m od mestskej časti Liptovská Ondrašová v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.04.2012 - Úradná tabuľa

stavebné povolenie názov stavby - „ stavebné úpravy bytového domu BD–F3 “

Horizontálny predel obsahu
Ďalšia zbierka šatstva opäť úspešná Ďalšia zbierka šatstva opäť úspešná
18.04.2012 - Tlačové správy

Pri jarnej zbierke šatstva boli vyzbierané približne štyri tony nepotrebného šatstva a bielizne.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
17.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Milana Šimeka, bytom Demänová č. 480, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 12.04.2012 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 26.04.2012 o 10:00 na mieste zamýšľaného výrubu pred nehnuteľnosťou č. 480 v Liptovskom Mikuláši - Demänovej.

Horizontálny predel obsahu
Schválené VZN č.1/2012 o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš
13.04.2012 - Úradná tabuľa

Horizontálny predel obsahu
Deň narcisov pomáha aj v našom meste Deň narcisov pomáha aj v našom meste
13.04.2012 - Tlačové správy

Do tohtoročného Dňa narcisov sa zapája 16 273 dobrovoľníkov.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
13.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Jána Pavellu, bytom Guothova ul. č. 1282/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 11.04.2012 o výrub dreviny rastúcej pri garážach na ul. Kpt. Nálepku č. 16 oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 20.04.2012 o 11:00 na mieste zamýšľaného výrubu na ul. Kpt. Nálepku č. 16.

Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
13.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája č. 113, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31 563 066 zo dňa 11.04.2012 o výrub drevín oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 20.04.2012 o 10:15 na MsÚ, Ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, č. d. 111.

Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
11.04.2012 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Dušana Halaja, bytom Morušová ul. č. 522/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, zo dňa 21.03.2012 a doplnenia podania zo dňa 04.04.2012 o výrub drevín rastúcich pri rodinnom dome na ul. Malý Rím č. 21 oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 8 dní od zverejnenia tohto oznamu na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP, resp. na adresu robert.smitka@mikulas.sk . Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční 18.04.2012 o 11:00 na mieste zamýšľaného výrubu pred nehnuteľnosťou na ul. Malý Rím č. 21.

Horizontálny predel obsahu
Úspešný projekt Múzea Janka Kráľa zachráni vzácnu múzejnú zbierku Úspešný projekt Múzea Janka Kráľa zachráni vzácnu múzejnú zbierku
11.04.2012 - Tlačové správy

Múzeu Janka Kráľa sa podarilo získať z grantového programu Ministerstva kultúry SR na rok 2012 finančné prostriedky na financovanie dvoch svojich projektov. Jedným z nich je komplexné zreštaurovanie vzácnych svadobných šiat liptovskej zemianky.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Prokuratúra súhlasí s názorom mesta Prokuratúra súhlasí s názorom mesta
10.04.2012 - Tlačové správy

„Mesto bolo desaťpercentným akcionárom spoločnosti Tatra Development Group, konaním dvoch členov predstavenstva spoločnosti došlo k poškodeniu záujmov akcionárov, vrátane Liptovského Mikuláša. Preto som za mesto v septembri 2005 podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ uviedol primátor Alexander Slafkovský.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu
Informácia mesta Liptovský Mikuláš o pláne ochrany obyvateľstva
10.04.2012 - Úradná tabuľa

Informácia mesta Liptovský Mikuláš o pláne ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Horizontálny predel obsahu
Liptov Region Card - jarná akcia Liptov Region Card - jarná akcia
10.04.2012 - Oznamy

Karta umožňuje držiteľoví čerpať množstvo výhodných zliav, okrem iných aj zľavy v aquaparkoch až do 30%.


celý článok celý článok celý článok
Horizontálny predel obsahu