Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1740,20

  Archív správ -

  Oznam
  21.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2099/3, KN-C 2099/17 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Iľanove sa už lyžuje V Iľanove sa už lyžuje
  20.02.2018 - Tlačové správy

  Vlek v Iľanove je už k dispozícii. Obyvatelia Liptovského Mikuláša si môžu zadarmo zalyžovať počas celých jarných prázdnin, v prípade priaznivých poveternostných podmienok potrvá lyžovačka aj nasledujúce víkendy. Záujemcovia o lyžovanie zadarmo sa preukážu občianskym preukazom, čím potvrdia, že sú obyvateľmi Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: RELATED SERVICES s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska /4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: FUEL TRADE II, s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník VIAM - dražobná spoločnosť s. r. o., Košice oznamuje, že dňa 22.3.2018 sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 30 na 7. poschodí bytového domu na ul. Hradišská, súp. č. 627, vchod: 7, Liptovský Mikuláš. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, ul. 1. mája 1094, 031 01 Liptovský Mikuláš. Čas konania dražby: 10.00. hod.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti - a.)pozemok parc. č. KN-C 740/14 orná pôda o výmere 10 000 m2 b.) pozemok parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m2 v k. ú. Okoličné (Ul. Okoličianska), Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Ul. Nábrežie Janka Kráľa).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018/VZN mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb
  19.02.2018 - Tlačové správy

  Tohtoročnú sezónu sprievodcovských služieb otvorí informačné centrum mesta už tradične pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Odštartuje ju 21. februára o 15:00 bezplatnými prehliadkami pre verejnosť. V ponuke budú tentokrát prehliadky na tému Mikulášski umelci v slovenskom a anglickom jazyku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy bytu č. 59" súp. č. 1686 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník: Gabriel Slavskovský, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/13, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom Vyparinom, Palúčanská 566, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 1577/1 (ako diel "1"), ostatné plochy o výmere 438 m2, v k. ú. Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Branislav Pilarčík nar. 1963; Iveta Pilarčíková nar. 1968; Ivana Pilarčíková nar. 1987; Branislav Pilarčík nar. 1988; Radovan Pilarčík nar. 1992. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš Predkladá návrh "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Žiadame peniaze na nové komunitné centrum Žiadame peniaze na nové komunitné centrum
  16.02.2018 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica sa bude uchádzať o externé zdroje na spolufinancovanie vybudovania nového komunitného centra. V uplynulých dňoch sme predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok 304 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 13.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov, Vajanského - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník LICITOR group, a.s., Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v salóniku na prízemí Hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 32 na 8. poschodí bytového domu súp. č. 614, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 02 Verejné osvetlenie" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1740,20

  Archív správ -

  Oznam
  21.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2099/3, KN-C 2099/17 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Iľanove sa už lyžuje V Iľanove sa už lyžuje
  20.02.2018 - Tlačové správy

  Vlek v Iľanove je už k dispozícii. Obyvatelia Liptovského Mikuláša si môžu zadarmo zalyžovať počas celých jarných prázdnin, v prípade priaznivých poveternostných podmienok potrvá lyžovačka aj nasledujúce víkendy. Záujemcovia o lyžovanie zadarmo sa preukážu občianskym preukazom, čím potvrdia, že sú obyvateľmi Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: RELATED SERVICES s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska /4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: FUEL TRADE II, s. r. o. Naposledy sídlo: Ul. Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník VIAM - dražobná spoločnosť s. r. o., Košice oznamuje, že dňa 22.3.2018 sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 30 na 7. poschodí bytového domu na ul. Hradišská, súp. č. 627, vchod: 7, Liptovský Mikuláš. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, ul. 1. mája 1094, 031 01 Liptovský Mikuláš. Čas konania dražby: 10.00. hod.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti - a.)pozemok parc. č. KN-C 740/14 orná pôda o výmere 10 000 m2 b.) pozemok parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m2 v k. ú. Okoličné (Ul. Okoličianska), Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Ul. Nábrežie Janka Kráľa).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  20.02.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018/VZN mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb Informačné centrum otvára už desiaty ročník sprievodcovských služieb
  19.02.2018 - Tlačové správy

  Tohtoročnú sezónu sprievodcovských služieb otvorí informačné centrum mesta už tradične pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Odštartuje ju 21. februára o 15:00 bezplatnými prehliadkami pre verejnosť. V ponuke budú tentokrát prehliadky na tému Mikulášski umelci v slovenskom a anglickom jazyku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy bytu č. 59" súp. č. 1686 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník: Gabriel Slavskovský, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/13, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslavom Vyparinom, Palúčanská 566, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 1577/1 (ako diel "1"), ostatné plochy o výmere 438 m2, v k. ú. Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Branislav Pilarčík nar. 1963; Iveta Pilarčíková nar. 1968; Ivana Pilarčíková nar. 1987; Branislav Pilarčík nar. 1988; Radovan Pilarčík nar. 1992. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš Predkladá návrh "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Žiadame peniaze na nové komunitné centrum Žiadame peniaze na nové komunitné centrum
  16.02.2018 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica sa bude uchádzať o externé zdroje na spolufinancovanie vybudovania nového komunitného centra. V uplynulých dňoch sme predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok 304 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.3.2018
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 13.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto; Nábrežie - Vrbica (Ul. Belopotockého, Partizánov, Vajanského - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Dražobník LICITOR group, a.s., Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v salóniku na prízemí Hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné – byt č. 32 na 8. poschodí bytového domu súp. č. 614, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ulice P. P. Zgúta Vrbického - SO 02 Verejné osvetlenie" v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavebník mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu