Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1620,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  29.03.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jana Bistiaková, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, oddelenie miestnych daní a poplatkov.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.03.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš Bartánus, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský MIkuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  29.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Výhlasenie výberového konania
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Výhlasenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy ZŠ Ulica československej brigády 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  28.03.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1038/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  28.03.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 3317/100 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" obstarávateľa "Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 27.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 27.4.2018
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 27.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Brezová - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 24.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 24.4.2018
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 24.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 10:45 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Hrušková, Morušová, Pod slivkou - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Telocvičňa v Okoličnom po obnove už slúži žiakom Telocvičňa v Okoličnom po obnove už slúži žiakom
  27.03.2018 - Tlačové správy

  Dnes po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili telocvičňu so sociálnymi zariadeniami pri Základnej škole v Okoličnom. „Víchrica v minulom roku poškodila strechu a dážď znehodnotil vybavenie telocvične a podlahu. Preto sme okamžite začali konať, aby žiaci čo najskôr mohli cvičiť v dôstojných a funkčných priestoroch,“ uviedol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Bodice (ul. Potočná) - pozemok parc. č. KN-C 2850/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer previesť ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš: - pozemok parc. č. KN - C 2/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2, nachádzajúci sa na ul. Za štadiónom zameniť za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Ing. Mateja Rumanského, trvale bytom za štadiónom 278/4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Demänová - pozemok parc. č. KN - C 12/1 záhrady o výmere 56 m2, nachádzajúci sa na ul. Dlhej.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš má zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa a to: pozemok parc. č. KN - C 687/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2 podľa geometrického plánu č. 36735299-39/2018 nachádzajúci sa na ul. Pod Čerencom.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš má zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa a to: pozemok parc. č. KN-C 329/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4272 m2 (ul. Okoličianska)

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš má zámere odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa a to: pozemok parc. č. KN-C 45/7 ostatné plochy o výmere 129 m2 (diel "1") podľa geometrického plánu č. 44026595-23/2018 nachádzajúceho sa medzi areálom firmy PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš a záhradami rodinných domov na ul. Demänovská.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa a to: časť pozemku parc. č. KN-C 2011 (KN-E 2402/1, LV č. 2990) zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 10 m², časť pozemku parc. č. KN-C 1866 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 66 m² (LV č. 4401), časť pozemku parc. č. KN-C 1867 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 32 m² (LV č. 4401), časť pozemku parc. č. KN-C 1868/2 záhrady o výmere cca 50 m² (LV č. 4401), časť pozemku parc. č. KN-C 1764 (KN-E 2419, LV č. 2990) zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 117 m²/pozemky spolu o výmere cca 275 m²/

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh všeobecného záväzného nariadenia
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš - Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto rozdáva nádoby na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov Mesto rozdáva nádoby na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov
  26.03.2018 - Tlačové správy

  Dnes začali pracovníci VPS roznášať nádoby na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) v Bodiciach. Počas nasledujúcich týždňov sa nádoba na BRO ujde zadarmo do každého rodinného domu aj v ostatných častiach mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1620,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  29.03.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jana Bistiaková, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, oddelenie miestnych daní a poplatkov.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.03.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš Bartánus, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský MIkuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  29.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Výhlasenie výberového konania
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Výhlasenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy ZŠ Ulica československej brigády 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  28.03.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1038/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  28.03.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 3317/100 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" obstarávateľa "Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 27.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 27.4.2018
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 27.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Brezová - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 24.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 24.4.2018
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 24.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 10:45 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Hrušková, Morušová, Pod slivkou - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  28.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Telocvičňa v Okoličnom po obnove už slúži žiakom Telocvičňa v Okoličnom po obnove už slúži žiakom
  27.03.2018 - Tlačové správy

  Dnes po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili telocvičňu so sociálnymi zariadeniami pri Základnej škole v Okoličnom. „Víchrica v minulom roku poškodila strechu a dážď znehodnotil vybavenie telocvične a podlahu. Preto sme okamžite začali konať, aby žiaci čo najskôr mohli cvičiť v dôstojných a funkčných priestoroch,“ uviedol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k. ú. Bodice (ul. Potočná) - pozemok parc. č. KN-C 2850/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer previesť ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš: - pozemok parc. č. KN - C 2/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2, nachádzajúci sa na ul. Za štadiónom zameniť za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Ing. Mateja Rumanského, trvale bytom za štadiónom 278/4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Demänová - pozemok parc. č. KN - C 12/1 záhrady o výmere 56 m2, nachádzajúci sa na ul. Dlhej.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš má zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa a to: pozemok parc. č. KN - C 687/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2 podľa geometrického plánu č. 36735299-39/2018 nachádzajúci sa na ul. Pod Čerencom.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš má zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa a to: pozemok parc. č. KN-C 329/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4272 m2 (ul. Okoličianska)

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš má zámere odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa a to: pozemok parc. č. KN-C 45/7 ostatné plochy o výmere 129 m2 (diel "1") podľa geometrického plánu č. 44026595-23/2018 nachádzajúceho sa medzi areálom firmy PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš a záhradami rodinných domov na ul. Demänovská.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa a to: časť pozemku parc. č. KN-C 2011 (KN-E 2402/1, LV č. 2990) zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 10 m², časť pozemku parc. č. KN-C 1866 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 66 m² (LV č. 4401), časť pozemku parc. č. KN-C 1867 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 32 m² (LV č. 4401), časť pozemku parc. č. KN-C 1868/2 záhrady o výmere cca 50 m² (LV č. 4401), časť pozemku parc. č. KN-C 1764 (KN-E 2419, LV č. 2990) zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 117 m²/pozemky spolu o výmere cca 275 m²/

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh všeobecného záväzného nariadenia
  27.03.2018 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš - Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto rozdáva nádoby na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov Mesto rozdáva nádoby na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov
  26.03.2018 - Tlačové správy

  Dnes začali pracovníci VPS roznášať nádoby na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) v Bodiciach. Počas nasledujúcich týždňov sa nádoba na BRO ujde zadarmo do každého rodinného domu aj v ostatných častiach mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu