Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Tlačivá a formuláreSlužby a tlačivá
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .DOC príloha
10. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
13. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
14. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
16. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
17. Žiadosť PO, živnostníci – umiestnenie informačného stánku
18. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
19. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
20. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
21. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
22. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
23. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
24. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
25. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby   .DOC príloha
26. Žiadosť o dotáciu   .RTF príloha
27. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
28. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
29. Žiadosť o odpis z registra trestov
30. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
31. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu.
32. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti
33. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
34. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
35. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .DOC príloha
36. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby
37. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
38. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
39. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
40. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
41. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   .DOC príloha
42. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .RTF príloha
43. Žiadosť o reklamné, informačné a propagačné zariadenie   .DOC príloha
44. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
45. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .RTF príloha
46. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu
47. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
48. Žiadosť o uzavretrie manželstva
49. Žiadosť o výpis z registra trestov
50. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
51. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
52. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .RTF príloha
53. Žiadosť o vyvlastnenie
54. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
55. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
56. Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
57. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
58. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
59. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
60. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
61. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
62. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
63. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
64. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
65. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
66. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
67. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
68. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
69. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
70. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
71. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
72. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
73. Čestné vyhlásenie FO
74. Čestné vyhlásenie nájomcov
75. Čestné vyhlásenie PO
76. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
77. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie   .DOC príloha
78. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí
79. Hlásenie o sťahovaní - vzor
80. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
81. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby   .DOC príloha
82. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   .DOC príloha
83. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .DOC príloha
84. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .DOC príloha
85. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
86. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
87. Nahlásenie čiernej skládky
88. Odhlasovací lístok - vzor
89. Odhlasovací lístok - vzor
90. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
91. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
92. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
93. Ohlásenie drobnej stavby   .RTF príloha
94. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .RTF príloha
95. ohlásenie stavebných úprav bytu   .RTF príloha
96. ohlásenie udržiavacích prác   .RTF príloha
97. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
98. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
99. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
100. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
101. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
102. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
103. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
104. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
105. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
106. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
107. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
108. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska   .DOC príloha
109. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
110. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
111. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
112. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
113. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
114. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
115. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
116. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
117. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
118. oznámenie o zrušení prevádzkarne
119. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
120. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
121. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
122. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad   .DOC príloha
123. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
124. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
125. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
126. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
127. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
128. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
129. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
130. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
131. Priznanie k dani za psa
132. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
133. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
134. Súhlas so spracovaním osobných údajov
135. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
136. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
137. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
138. Zápis o úmrtí
139. Zápis o narodení
140. Zápis o uzavretí manželstva
141. Zápisný lístok - detské jasle
142. zrušenie trvalého pobytu

Tlačivá a formuláre


Služby a tlačivá
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .DOC príloha
10. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
13. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
14. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
16. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
17. Žiadosť PO, živnostníci – umiestnenie informačného stánku
18. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
19. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
20. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
21. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
22. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
23. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
24. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
25. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby   .DOC príloha
26. Žiadosť o dotáciu   .RTF príloha
27. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
28. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
29. Žiadosť o odpis z registra trestov
30. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
31. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu.
32. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti
33. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
34. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
35. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .DOC príloha
36. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby
37. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
38. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
39. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
40. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
41. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   .DOC príloha
42. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .RTF príloha
43. Žiadosť o reklamné, informačné a propagačné zariadenie   .DOC príloha
44. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
45. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .RTF príloha
46. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu
47. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
48. Žiadosť o uzavretrie manželstva
49. Žiadosť o výpis z registra trestov
50. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
51. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
52. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .RTF príloha
53. Žiadosť o vyvlastnenie
54. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
55. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
56. Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
57. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
58. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
59. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
60. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
61. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
62. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
63. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
64. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
65. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
66. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
67. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
68. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
69. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
70. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
71. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
72. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
73. Čestné vyhlásenie FO
74. Čestné vyhlásenie nájomcov
75. Čestné vyhlásenie PO
76. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
77. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie   .DOC príloha
78. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí
79. Hlásenie o sťahovaní - vzor
80. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
81. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby   .DOC príloha
82. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   .DOC príloha
83. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .DOC príloha
84. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .DOC príloha
85. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
86. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
87. Nahlásenie čiernej skládky
88. Odhlasovací lístok - vzor
89. Odhlasovací lístok - vzor
90. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
91. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
92. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
93. Ohlásenie drobnej stavby   .RTF príloha
94. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .RTF príloha
95. ohlásenie stavebných úprav bytu   .RTF príloha
96. ohlásenie udržiavacích prác   .RTF príloha
97. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
98. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
99. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
100. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
101. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
102. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
103. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
104. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
105. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
106. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
107. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
108. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska   .DOC príloha
109. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
110. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
111. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
112. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
113. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
114. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
115. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
116. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
117. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
118. oznámenie o zrušení prevádzkarne
119. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
120. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
121. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
122. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad   .DOC príloha
123. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
124. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
125. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
126. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
127. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
128. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
129. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
130. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
131. Priznanie k dani za psa
132. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
133. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
134. Súhlas so spracovaním osobných údajov
135. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
136. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
137. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
138. Zápis o úmrtí
139. Zápis o narodení
140. Zápis o uzavretí manželstva
141. Zápisný lístok - detské jasle
142. zrušenie trvalého pobytu