Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Miestne dane a poplatky

Útvar daní a poplatkov
Vyberte typ dane:

Popis:

daň z nehnuteľností
Pozemky
- predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
Stavby
- predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.
Byty
- predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka. Platenie dane ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a u právnických osôb ako 333,00 €, je možné v 2 splátkach.

Prílohy
Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)


Zamestnanci
1.Kokavcová Darina
kancelária:
21
klapka:
289
email:
darina.kokavcova@mikulas.sk
2.Kubáňová Anna
kancelária:
21
klapka:
289
email:
anna.kubanova@mikulas.sk
3.Makovická Anežka , Ing.
kancelária:
24
klapka:
284
email:
anezka.makovicka@mikulas.sk
4.Michlíková Veronika , Ing.
kancelária:
22
klapka:
323
email:
veronika.michlikova@mikulas.sk
5.Nudzíková Erika
kancelária:
23
klapka:
285
email:
erika.nudzikova@mikulas.sk
6.Piatková Hana
kancelária:
22
klapka:
288
email:
hana.piatkova@mikulas.sk
7.Salvová Janka
kancelária:
23
klapka:
293
email:
jana.salvova@mikulas.sk
8.Záborská Anna
kancelária:
23
klapka:
286
email:
anna.zaborska@mikulas.sk

Miestne dane a poplatky

Útvar daní a poplatkovVyberte typ dane:

Popis:

daň z nehnuteľností
Pozemky
- predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
Stavby
- predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.
Byty
- predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka. Platenie dane ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a u právnických osôb ako 333,00 €, je možné v 2 splátkach.

Prílohy
Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)


Zamestnanci
1.Kokavcová Darina
kancelária:
21
klapka:
289
email:
darina.kokavcova@mikulas.sk
2.Kubáňová Anna
kancelária:
21
klapka:
289
email:
anna.kubanova@mikulas.sk
3.Makovická Anežka , Ing.
kancelária:
24
klapka:
284
email:
anezka.makovicka@mikulas.sk
4.Michlíková Veronika , Ing.
kancelária:
22
klapka:
323
email:
veronika.michlikova@mikulas.sk
5.Nudzíková Erika
kancelária:
23
klapka:
285
email:
erika.nudzikova@mikulas.sk
6.Piatková Hana
kancelária:
22
klapka:
288
email:
hana.piatkova@mikulas.sk
7.Salvová Janka
kancelária:
23
klapka:
293
email:
jana.salvova@mikulas.sk
8.Záborská Anna
kancelária:
23
klapka:
286
email:
anna.zaborska@mikulas.sk