Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Územný plán mesta

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš

  je schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásaná Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 s účinnosťou 1.1.2011.
  Záväzná časť stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých urbanistických blokov s určením koeficientu zastavanosti a maximálnej výšky zástavby.
  Vymedzenie urbanistických blokov je súčasťou grafickej časti dokumentácie: "Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami ".

   

  GRAFICKÁ ČASŤ - pôvodné znenie
  Širšie vzťahy (informácie v komprimovanom súbore zip, 6,9 MB)
  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS (informácie v komprimovanom súbore zip, 28 MB)
  Verejné dopravné vybavenie (informácie v komprimovanom súbore zip, 8,5 MB)
  Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo (informácie v komprimovanom súbore zip, 6,9 MB)
  Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie (informácie v komprimovanom súbore zip, 7,9 MB)
  Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov USES (informácie v komprimovanom súbore zip, 35,7 MB)
  Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (informácie v komprimovanom súbore zip, 6,5 MB)
   
  TEXTOVÁ ČASŤ - pôvodné znenie

   

   

  Územný plán mesta
  VZN č. 7/2010 v pôvodnom znení


  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš Zmeny a doplnky č.1“
  VZN č. 3/2012

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 2"
  VZN č. 7/2013

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 3"
  VZN č. 4/2015

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 4"
  VZN č. 12/2016

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 5"
  VZN č. 3/2017

  Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č. 1- 5
  VZN č. 7/2010 
  v znení VZN č. 3/2012 zo dňa 6.9.2012, VZN č. 7/2013 zo dňa 19.9.2013,VZN č. 4/2015 zo dňa 12.3.201 5, VZN č. 12/2016 zo dňa 16.9.2016 a VZN č. 3/2017 zo dňa 22.6.2017


  GRAFICKÁ ČASŤ
  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS  Územný plán mesta

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš

  je schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásaná Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 s účinnosťou 1.1.2011.
  Záväzná časť stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých urbanistických blokov s určením koeficientu zastavanosti a maximálnej výšky zástavby.
  Vymedzenie urbanistických blokov je súčasťou grafickej časti dokumentácie: "Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami ".

   

  GRAFICKÁ ČASŤ - pôvodné znenie
  Širšie vzťahy (informácie v komprimovanom súbore zip, 6,9 MB)
  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS (informácie v komprimovanom súbore zip, 28 MB)
  Verejné dopravné vybavenie (informácie v komprimovanom súbore zip, 8,5 MB)
  Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo (informácie v komprimovanom súbore zip, 6,9 MB)
  Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie (informácie v komprimovanom súbore zip, 7,9 MB)
  Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov USES (informácie v komprimovanom súbore zip, 35,7 MB)
  Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (informácie v komprimovanom súbore zip, 6,5 MB)
   
  TEXTOVÁ ČASŤ - pôvodné znenie
  (informácie v komprimovanom súbore zip, 62 MB)

   

   

  Územný plán mesta
  VZN č. 7/2010 v pôvodnom znení


  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš Zmeny a doplnky č.1“
  VZN č. 3/2012

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 2"
  VZN č. 7/2013

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 3"
  VZN č. 4/2015

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 4"
  VZN č. 12/2016

  Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 5"
  VZN č. 3/2017

  Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č. 1- 5
  VZN č. 7/2010 
  v znení VZN č. 3/2012 zo dňa 6.9.2012, VZN č. 7/2013 zo dňa 19.9.2013,VZN č. 4/2015 zo dňa 12.3.201 5, VZN č. 12/2016 zo dňa 16.9.2016 a VZN č. 3/2017 zo dňa 22.6.2017


  GRAFICKÁ ČASŤ
  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS