Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Komisie

 
  
 
Komisia finančná,  majetkovo-právna a cestovného ruchu
Ing. Dušan Vinčur – predseda
Ing. Milan Kružliak
Mgr. Vincent Kultán
Ing. Jaroslav Čefo
Mgr. Martin Krajčí
Ing. Dana Droppová
Ing. Rastislav Adamčák
RNDr. Eva Webbinková
JUDr. Ján Droppa
Ing. Rudolf Urbanovič
Ing. Lucia Cukerová
Ing. Jaroslav Lehotský
Tajomník - Ľubica Kubovčíková
 
Komisia športu a mládeže
Ing. Vladimír Rengevič – predseda 
MUDr. Miroslav Boďa 
Peter  Cibák 
MUDr. Oldrich Drahovzal 
Jozef Gonda 
Ing. Rudolf Urbanovič  
Karol Székely 
Tajomník – Mgr. Ľudmila Fiaminová 
 
Komisia školstva
JUDr. Milan Trnovský  - predseda 

Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 
Mgr. Adriana Chrapčiaková 
doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
Mgr. Oľga Husárová
PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
Ing. Rudolf Huna
Tajomník –  Mgr. Rastislav Kudlička
  
Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja
Jozef Gonda – predseda 
Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. 
Ing. Jozef Bobák 
Ing. Jozef Repaský 
Ing. Vladimír Stankoviansky  
JUDr. Milan Trnovský 
Rastislav Adamčák 
Ing.  arch. Stanislav Barényi
Ing.  arch. Boris Bartánus 
Ing. Peter Hruška  
Boris Krajčí 
Jaroslav Repček 
Tajomník – Ing. arch. Tatiana Bachtíková
 
Komisia životného prostredia a zdravia
Ing. Lucia Cukerová – predseda
MUDr. Jaroslav Barok 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
Peter  Cibák 
Soňa Čupková 
MUDr. Roman Mojžiš 
Ing. Dušan Grešo 
Ing. Miloš Hollý 
MUDr. Vincent  Kultán  
Mgr. Ľubica Staroňová 
Tajomník – Ing. Iveta Klepáčová 
 
Komisia dopravy a verejného poriadku
Ing. Jozef Bobák – predseda
Ing. Štefan Ganoczy, PhD.
Ing. Milan Kružliak 
Ing. Vladimír Rengevič
Mgr. Radoslav Culák
Dušan Fabian 
Ing. Pavel Ferenčík 
Ing. Jaroslav  Guoth
PhDr. Edita Havránková 
Ing. Peter Jurčo 
Ing. Jozef Mojčák 
MVDr. Danka Žiaranová 
Tajomník –  Ing. Ľubomír Hán
  
Komisia kultúry a partnerských vzťahov
MUDr. Jaroslav Barok  – predseda
Mgr. Vincent  Kultán  
Miroslav Burgel 
Ján Guoth 
Mgr. Mária Grajciarová 
PhDr. Edita Havránková  
Veronika Koščová 
Mgr. art. Miroslava Palanová 
Milan Stromko 
Tajomník –  PhDr. Dana Guráňová 
 
Komisia sociálna a bytová
MUDr. Marta Voštináková  – predseda 
Soňa Čupková 
MUDr. Alžbeta Smiešna 
Magdaléna Kostolná 
JUDr. Peter Majdek 
Ing. Jana Marcinková
Mgr. Dušan Plaček 
Mgr. Viera Škarbová  
Ing. Anna Janíková 
Tatiana Tkáčová 
Tajomník -  Mgr. Antónia Majerová
 
Rada pre masmédiá a komunikáciu mesta Lipt. Mikuláš
Ing. Jaroslav Čefo – predseda
MUDr. Miroslav Boďa
Mgr. Martin Krajčí  
MUDr. Roman Mojžiš 
MUDr. Alžbeta Smiešna 
Mgr. Ľubomír Čech
Ing. Ján Kuska
Ing. Peter Lehotský
JUDr. Peter Majdek 
Doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
Marek Nemec
Mgr. Miroslav Parobek 
Tajomník –  Ing. Dušan Močarník  
 
Komisia   na  ochranu  verejného   záujmu   pri  výkone   funkcií   verejných   funkcionárov
Ing. Jozef Repaský – predseda
MUDr. Alžbeta Smiešna (KDH)
Ing. Vladimír Rengevič (SaS)
JUDr. Ján Droppa – (NEKA)
Ing. Vladimír Stankoviansky- (SMER-SD)
Ing. Rudolf Urbanovič (SNS)

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o
v zmysle § 23 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Liptovský Mikuláš pre volebné obdobie 2010 – 2014
z r i a ď u j e


1. výbory v mestských častiach
a) Staré Mesto
b) Nábrežie – Vrbica
c) Podbreziny
2. kluby v mestských častiach
a) Palúdzka
b) Okoličné, Stošice
c) Iľanovo
d) Ploštín
e) Demänová
f) Bodice
g) Andice, Benice
h) Liptovská OndrašováRokovací poriadok komisií


Štatút rady pre masmédia