Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
133/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014—2020

Horizontálny predel obsahu
132/2016 Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2OIINZN, Prevádzkovému poriadku pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
131/2016 Plán a predbežný program zasadnuti mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
130/2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2017

Horizontálny predel obsahu
129/2016 Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
128/2016 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2017 a výhľad na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
127/2016 Návrh rozpočtu lnformačného centra mesta Liptovský Mikuláš — prispevkovej organizácie na rok 2017s výhľadom na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
126/2016 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
125/2016 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
124/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
123/2016 Dodatok Č. ID k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v zneni dodatkov Č. I —9

Horizontálny predel obsahu
122/2016 Dodatok č.2, Č. 10971201 6IŽPD Zmluvy O dodávke elektriny Č. 502212014—30120151ŽPD

Horizontálny predel obsahu
121/2016 lnformácia O súdnom spore vo ved pozemku v k.ú. Palúdzka

Horizontálny predel obsahu
120/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
119/2016 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
118/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia Č. 14412015 z 10.12.2016 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účast‘ou mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
117/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia Č. 10912014 z 19.12.2014 ač. 1712016 Zo 17.3.2016 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisii mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
116/2016 Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy na realizáciu projektu a Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu projektu s názvom „Historicko- kultúrno- prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
115/2016 Správa o pláne zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2016/2017

Horizontálny predel obsahu
114/2016 Zadanie „Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
133/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014—2020

Horizontálny predel obsahu
132/2016 Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2OIINZN, Prevádzkovému poriadku pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
131/2016 Plán a predbežný program zasadnuti mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
130/2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2017

Horizontálny predel obsahu
129/2016 Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
128/2016 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2017 a výhľad na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
127/2016 Návrh rozpočtu lnformačného centra mesta Liptovský Mikuláš — prispevkovej organizácie na rok 2017s výhľadom na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
126/2016 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
125/2016 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
124/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
123/2016 Dodatok Č. ID k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v zneni dodatkov Č. I —9

Horizontálny predel obsahu
122/2016 Dodatok č.2, Č. 10971201 6IŽPD Zmluvy O dodávke elektriny Č. 502212014—30120151ŽPD

Horizontálny predel obsahu
121/2016 lnformácia O súdnom spore vo ved pozemku v k.ú. Palúdzka

Horizontálny predel obsahu
120/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
119/2016 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
118/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia Č. 14412015 z 10.12.2016 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účast‘ou mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
117/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia Č. 10912014 z 19.12.2014 ač. 1712016 Zo 17.3.2016 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisii mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
116/2016 Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy na realizáciu projektu a Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu projektu s názvom „Historicko- kultúrno- prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
115/2016 Správa o pláne zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2016/2017

Horizontálny predel obsahu
114/2016 Zadanie „Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu