Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
39/2014 Návrh na zmenu a doplnenie zriaďovacej listiny VPS Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
38/2014 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
37/2014 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 – Doplnenie uznesenia č. 1/2014 z 9.1.2014

Horizontálny predel obsahu
36/2014 Prerokovanie platu primátora mesta

Horizontálny predel obsahu
35/2014 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Materiálne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Horizontálny predel obsahu
34/2014 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Horizontálny predel obsahu
33/2014 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií

Horizontálny predel obsahu
32/2014 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Lipt. Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2013

Horizontálny predel obsahu
31/2014 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

Horizontálny predel obsahu
30/2014 Výsledky hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2013

Horizontálny predel obsahu
29/2014 Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

Horizontálny predel obsahu
28/2014 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

Horizontálny predel obsahu
27/2014 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

Horizontálny predel obsahu
26/2014 Správa o výsledku kontroly : „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktorými bolo preverené hospodárenie základných škôl za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“

Horizontálny predel obsahu
25/2014 Zahraničné vzťahy mesta v roku 2013, návrh akcií na rok

Horizontálny predel obsahu
24/2014 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – súkromná materská škola, Ul. J. Žuffu 5, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016

Horizontálny predel obsahu
23/2014 Návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
22/2014 Správa o prenájme budov a nebytových priestorov a o hospodárení s bytmi za rok 2013

Horizontálny predel obsahu
21/2014 Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe Verejno- prospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2013

Horizontálny predel obsahu
20/2014 Správa o prenájme nebytových priestorov Múzea Janka Kráľa za rok 2013

Horizontálny predel obsahu