Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
19/2015 Zrušenie uznesenia č. 14/2014 zo dňa 30.1.2014

Horizontálny predel obsahu
18/2015 Doplnenie uznesenia č. 13/2006 zo dňa 23.2.2006 v znení uznesenia č. 106/2014 zo dňa 23.10.2014

Horizontálny predel obsahu
17/2015 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za r. 2014

Horizontálny predel obsahu
16/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola účinnosti vymáhania nedoplatkov realizovaných mestom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli mestu Liptovský Mikuláš do 31.12.2012“

Horizontálny predel obsahu
15/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.11.2013 do 31.10.2014 podľa ust.§ 19 ods.1 Zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“

Horizontálny predel obsahu
14/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák.č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. k 30.06.2014 v kontrolovanom subjekte mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad, Adresa: Ul.Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
13/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“

Horizontálny predel obsahu
12/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“

Horizontálny predel obsahu
11/2015 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014

Horizontálny predel obsahu
10/2015 Zadanie pre „územný plán zóny lokality č. 11 Zóna Južné mesto“ – Kamenné pole, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
9/2015 Úprava podmienok vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím

Horizontálny predel obsahu
8/2015 Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na prefinancovanie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš“ a návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015

Horizontálny predel obsahu
7/2015 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
6/2015 Návrh rokovacieho poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
5/2015 Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
4/2015 Organizačné otázky: Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2015

Horizontálny predel obsahu
3/2015 Personálne otázky: Doplňujúca voľba členov mestskej rady

Horizontálny predel obsahu
2/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
1/2015 Personálne otázky: Zmena člena komisie životného prostredia a zdravia

Horizontálny predel obsahu
114/2014 Zrušenie uznesenia č. 19/2011 zo dňa 10.2.2011

Horizontálny predel obsahu