Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
64/2015 Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení (doplnenie článku 5 ods. 2)

Horizontálny predel obsahu
63/2015 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a SAD LIORBUS, a.s.

Horizontálny predel obsahu
62/2015 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb

Horizontálny predel obsahu
61/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
60/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na druhý polrok 2015

Horizontálny predel obsahu
59/2015 Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 35/2015 zo dňa 12.3.2015

Horizontálny predel obsahu
58/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
57/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 „Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva

Horizontálny predel obsahu
56/2015 Správa o prešetrení sťažnosti proti činnosti hlavnej kontrolórky mesta

Horizontálny predel obsahu
55/5015 Zrušenie zmluvy o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodňovania komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš výpoveďou

Horizontálny predel obsahu
54/2015 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, vykonanej kontrolnou skupinou NKÚ v dňoch 26.9.2014 – 5.11.2014

Horizontálny predel obsahu
53/2015 Kontrola postupu zadávania zákaziek na rekonštrukcie striech nehnuteľností vo vlastníctve mesta podľa § 147 ods. 1 Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení ku kontrolovanému obdobiu

Horizontálny predel obsahu
52/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
51/2015 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2014

Horizontálny predel obsahu
50/2015 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

Horizontálny predel obsahu
49/2015 Výsledky hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2014

Horizontálny predel obsahu
48/2015 Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014

Horizontálny predel obsahu
47/2015 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014

Horizontálny predel obsahu
46/2015 Úprava článku 8 „Odmeňovanie členov ZPOZ“ Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
45/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcu mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu