Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
116/2016 Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy na realizáciu projektu a Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu projektu s názvom „Historicko- kultúrno- prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
115/2016 Správa o pláne zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2016/2017

Horizontálny predel obsahu
114/2016 Zadanie „Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
113/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
112/2016 Reakcia na vystúpenie Richarda Sulíka pred Výborom Europarlamentu pre petície PETI dňa 10. novembra 2016

Horizontálny predel obsahu
111/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
110/2016 Prehľad stavu záväzkov a pohľadávok Mestského Hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. k 30.9.2016 a Správa o aktuálnej finančnej situácii MHK

Horizontálny predel obsahu
109/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
108/2016 Personálne otázky: Voľba hlavného kontrolóra a určenie jeho platu a rozsahu výkonu funkcie

Horizontálny predel obsahu
107/2016 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za šk. rok 2015/2016

Horizontálny predel obsahu
106/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
105/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
104/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Múzeá 21. storočia – príbeh kultúrneho a prírodného dedičstva“ v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
103/2016 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za I. polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
102/2016 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zariadenie školského stravovania – súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
101/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
100/2016 Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
99/2016 Vyhlásenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
98/2016 Zrušenie v časti II. uznesenia č. 98/2016 zo dňa 16.9.2016

Horizontálny predel obsahu
97/2016 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2016 – 2020

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
116/2016 Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy na realizáciu projektu a Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu projektu s názvom „Historicko- kultúrno- prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
115/2016 Správa o pláne zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2016/2017

Horizontálny predel obsahu
114/2016 Zadanie „Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
113/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
112/2016 Reakcia na vystúpenie Richarda Sulíka pred Výborom Europarlamentu pre petície PETI dňa 10. novembra 2016

Horizontálny predel obsahu
111/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
110/2016 Prehľad stavu záväzkov a pohľadávok Mestského Hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. k 30.9.2016 a Správa o aktuálnej finančnej situácii MHK

Horizontálny predel obsahu
109/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
108/2016 Personálne otázky: Voľba hlavného kontrolóra a určenie jeho platu a rozsahu výkonu funkcie

Horizontálny predel obsahu
107/2016 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za šk. rok 2015/2016

Horizontálny predel obsahu
106/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
105/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
104/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Múzeá 21. storočia – príbeh kultúrneho a prírodného dedičstva“ v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
103/2016 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za I. polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
102/2016 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zariadenie školského stravovania – súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
101/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
100/2016 Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
99/2016 Vyhlásenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
98/2016 Zrušenie v časti II. uznesenia č. 98/2016 zo dňa 16.9.2016

Horizontálny predel obsahu
97/2016 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2016 – 2020

Horizontálny predel obsahu