Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
67/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
66/2016 Informatívna správa o požiadavke poslancov na odvysielanie reportáže o dokumentárnom filme Náhorný Karabach od obyvateľa Liptovského Mikuláša Libora Špimra v Televízii Liptov

Horizontálny predel obsahu
65/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
64/2016 Informatívna správa o potrebe zavedenia nového bezpečnostného projektu Na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
63/2016 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – súkromná materská škola Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
62/2016 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030

Horizontálny predel obsahu
61/2016 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve nebytového priestoru v objekte „Veľký dom služieb súp.č. 1994 na pozemku parc.č. KN C 280“ v Liptovskom Miuláši

Horizontálny predel obsahu
60/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
59/2016 Návrh na úpravu poplatkov za pobyt v Detských jasliach inštrukčných mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
58/2016 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb

Horizontálny predel obsahu
57/2016 Informácia o uplatňovaní zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
56/5016 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
55/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
54/2016 Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2016 a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
53/2016 Organizačné otázky: Úprava článku 8 „Odmeňovanie členov ZPOZ“ Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
52/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 a č. 44/2015 zo 16.4.2015 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
51/2016 Obstaranie „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
50/2016 Návrh na uzavretie dohody o urovnaní

Horizontálny predel obsahu
49/2016 Návrh Dodatku č. 14 k Zmluve č. 311/2008/Práv. o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí, o nájme a podnájme nebytových priestorov, o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, výrobe, distribúcii a predaja tepla a teplej vody

Horizontálny predel obsahu
48/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
67/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
66/2016 Informatívna správa o požiadavke poslancov na odvysielanie reportáže o dokumentárnom filme Náhorný Karabach od obyvateľa Liptovského Mikuláša Libora Špimra v Televízii Liptov

Horizontálny predel obsahu
65/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
64/2016 Informatívna správa o potrebe zavedenia nového bezpečnostného projektu Na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
63/2016 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – súkromná materská škola Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
62/2016 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030

Horizontálny predel obsahu
61/2016 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve nebytového priestoru v objekte „Veľký dom služieb súp.č. 1994 na pozemku parc.č. KN C 280“ v Liptovskom Miuláši

Horizontálny predel obsahu
60/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
59/2016 Návrh na úpravu poplatkov za pobyt v Detských jasliach inštrukčných mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
58/2016 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb

Horizontálny predel obsahu
57/2016 Informácia o uplatňovaní zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
56/5016 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
55/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
54/2016 Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2016 a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
53/2016 Organizačné otázky: Úprava článku 8 „Odmeňovanie členov ZPOZ“ Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
52/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 a č. 44/2015 zo 16.4.2015 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
51/2016 Obstaranie „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
50/2016 Návrh na uzavretie dohody o urovnaní

Horizontálny predel obsahu
49/2016 Návrh Dodatku č. 14 k Zmluve č. 311/2008/Práv. o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí, o nájme a podnájme nebytových priestorov, o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, výrobe, distribúcii a predaja tepla a teplej vody

Horizontálny predel obsahu
48/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu