Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
102/2016 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zariadenie školského stravovania – súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
101/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
100/2016 Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
99/2016 Vyhlásenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
98/2016 Zrušenie v časti II. uznesenia č. 98/2016 zo dňa 16.9.2016

Horizontálny predel obsahu
97/2016 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2016 – 2020

Horizontálny predel obsahu
96/2016 Správa o činnosti Obecnej školskej rady za školský rok 2015/2016

Horizontálny predel obsahu
95/2016 Správa o plnení investičných akcií k 30.06.2016

Horizontálny predel obsahu
94/2016 Plnenie rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie za prvý polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
93/2016 Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš k 30.06.2016

Horizontálny predel obsahu
92/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
91/2016 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 2. Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa cit. zákona

Horizontálny predel obsahu
90/2016 Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v L. Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
89/2016 Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice

Horizontálny predel obsahu
88/2016 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.06.2016

Horizontálny predel obsahu
87/2016 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
86/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
85/2016 Personálne otázky:Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo 07.01.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
84/2016 Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 4

Horizontálny predel obsahu
83/2016 Informácia o možnosti odkúpenia licencie pre MHK 32 Liptovský Mikuláš v hokejovej Tipsport lige od ŠHK 37 Piešťany na sezónu 2016/2017

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
102/2016 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zariadenie školského stravovania – súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
101/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
100/2016 Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
99/2016 Vyhlásenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
98/2016 Zrušenie v časti II. uznesenia č. 98/2016 zo dňa 16.9.2016

Horizontálny predel obsahu
97/2016 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2016 – 2020

Horizontálny predel obsahu
96/2016 Správa o činnosti Obecnej školskej rady za školský rok 2015/2016

Horizontálny predel obsahu
95/2016 Správa o plnení investičných akcií k 30.06.2016

Horizontálny predel obsahu
94/2016 Plnenie rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie za prvý polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
93/2016 Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš k 30.06.2016

Horizontálny predel obsahu
92/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
91/2016 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 2. Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa cit. zákona

Horizontálny predel obsahu
90/2016 Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v L. Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
89/2016 Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice

Horizontálny predel obsahu
88/2016 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.06.2016

Horizontálny predel obsahu
87/2016 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
86/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
85/2016 Personálne otázky:Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo 07.01.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
84/2016 Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 4

Horizontálny predel obsahu
83/2016 Informácia o možnosti odkúpenia licencie pre MHK 32 Liptovský Mikuláš v hokejovej Tipsport lige od ŠHK 37 Piešťany na sezónu 2016/2017

Horizontálny predel obsahu