Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
2/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
1/2015 Personálne otázky: Zmena člena komisie životného prostredia a zdravia

Horizontálny predel obsahu
114/2014 Zrušenie uznesenia č. 19/2011 zo dňa 10.2.2011

Horizontálny predel obsahu
113/2014 Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
112/2014 Personálne otázky: Vzdanie sa funkcie riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
111/2014 Personálne otázky: Návrh na schválenie platu zástupcovi primátora mesta

Horizontálny predel obsahu
110/2014 Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
109/2014 Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva

Horizontálny predel obsahu
108/2014 Zmena uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014

Horizontálny predel obsahu
107/2014 Uznesenie z ustanovujúceho Msz

Horizontálny predel obsahu
106/2014 Zmena uznesenia č. 13/2006 zo dňa 23. februára 2006

Horizontálny predel obsahu
105/2014 Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
104/2014 Informácia o ukončení nájomného vzťahu na prenájom pozemkov pod skládkou TKO Veterná Poruba a odsúhlasenie ceny za vstup na územie uzatvorenej skládky

Horizontálny predel obsahu
103/2014 Odpis pohľadávky mesta Liptovský Mikuláš voči Stavoindustrii Lipt. Mikuláš, a.s.

Horizontálny predel obsahu
102/2014 Návrh zmien a doplnkov Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
101/2014 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za I. polrok 2014

Horizontálny predel obsahu
100/2014 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2013/2014

Horizontálny predel obsahu
99/2014 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolúrky mesta Liptovský Mikuláš na prvý polrok 2015

Horizontálny predel obsahu
98/2014 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 - 2017

Horizontálny predel obsahu
97/2014 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015, 2016, 2017

Horizontálny predel obsahu