Liptovský Mikuláš
  • Polsky
  • English
  • Slovensky
  • Liptovský Mikuláš - erb mesta
    Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

    Uznesenia    Ročník:
    Stav:
    SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
    76/2019 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k termínu 31. 08. 2019

    Horizontálny predel obsahu
    75/2019 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019

    Horizontálny predel obsahu
    74/2019 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vývoja dlhu podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. k 30. 06. 2019 a predpoklad k 31. 12. 2019

    Horizontálny predel obsahu
    73/2019 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR : „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne KA č. 008/2019/1110, v čase od 8. 4. 2019 do 14. 8. 2019 v meste Liptovský Mikuláš

    Horizontálny predel obsahu
    72/2019 Petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb., vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie v m. č. mesta Liptovský Mikuláš – v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného poľa + žiadosť o preloženie štátnej cesty I/18

    Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 72/2019 zo dňa 19. 09. 2019, nakoľko sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    71/2019 Petícia za schválenie uznesenia k správe mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“

    Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 71/2019 zo dňa 19. 09. 2019, nakoľko sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné a je v rozpore s verejným záujmom.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    70/2019 Štatút klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

    Horizontálny predel obsahu
    69/2019 Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2019 – 2022

    Horizontálny predel obsahu
    68/2019 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020

    Horizontálny predel obsahu
    67/2019 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

    Horizontálny predel obsahu
    66/2019 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš

    Horizontálny predel obsahu
    65/2019 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2018

    Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 65/2019 zo dňa 19. 09. 2019, nakoľko sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    64/2019 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2019

    Horizontálny predel obsahu
    63/2019 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

    Horizontálny predel obsahu
    62/2019 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara

    Horizontálny predel obsahu
    61/2019 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov

    Horizontálny predel obsahu
    60/2019 Návrh na schválenie poskytnutia pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s. r. o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na týchto pozemkoch a schválenie podmienok spolupráce so SZĽH Infra, s. r. o. uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“

    Horizontálny predel obsahu
    59/2019 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020

    Horizontálny predel obsahu
    58/2019 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

    Horizontálny predel obsahu
    57/2019 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

    Horizontálny predel obsahu

    Uznesenia


    Ročník:
    Stav:
    SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
    76/2019 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k termínu 31. 08. 2019

    Horizontálny predel obsahu
    75/2019 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019

    Horizontálny predel obsahu
    74/2019 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vývoja dlhu podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. k 30. 06. 2019 a predpoklad k 31. 12. 2019

    Horizontálny predel obsahu
    73/2019 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR : „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne KA č. 008/2019/1110, v čase od 8. 4. 2019 do 14. 8. 2019 v meste Liptovský Mikuláš

    Horizontálny predel obsahu
    72/2019 Petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb., vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie v m. č. mesta Liptovský Mikuláš – v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného poľa + žiadosť o preloženie štátnej cesty I/18

    Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 72/2019 zo dňa 19. 09. 2019, nakoľko sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    71/2019 Petícia za schválenie uznesenia k správe mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“

    Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 71/2019 zo dňa 19. 09. 2019, nakoľko sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné a je v rozpore s verejným záujmom.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    70/2019 Štatút klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

    Horizontálny predel obsahu
    69/2019 Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2019 – 2022

    Horizontálny predel obsahu
    68/2019 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020

    Horizontálny predel obsahu
    67/2019 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

    Horizontálny predel obsahu
    66/2019 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš

    Horizontálny predel obsahu
    65/2019 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2018

    Primátor mesta Liptovský Mikuláš v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 65/2019 zo dňa 19. 09. 2019, nakoľko sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné.


    Viac Viac Viac
    Horizontálny predel obsahu
    64/2019 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2019

    Horizontálny predel obsahu
    63/2019 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

    Horizontálny predel obsahu
    62/2019 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara

    Horizontálny predel obsahu
    61/2019 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov

    Horizontálny predel obsahu
    60/2019 Návrh na schválenie poskytnutia pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s. r. o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na týchto pozemkoch a schválenie podmienok spolupráce so SZĽH Infra, s. r. o. uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“

    Horizontálny predel obsahu
    59/2019 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020

    Horizontálny predel obsahu
    58/2019 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

    Horizontálny predel obsahu
    57/2019 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

    Horizontálny predel obsahu