Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
89/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018

Horizontálny predel obsahu
88/2017 Plán a predbežný program zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
87/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
86/2017 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
85/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
84/2017 Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 76/2013 zo dňa 19.9.2013 a č. 59/2016 zo dňa 12.5.2016

Horizontálny predel obsahu
83/2017 Schválenie kroniky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 a dodatočne zostavených kroník za roky 2005 a 2006

Horizontálny predel obsahu
82/2017 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
81/2017 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
80/2017 Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2016/2017

Horizontálny predel obsahu
79/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2016/2017

Horizontálny predel obsahu
78/2017 Návrh na súhlas mesta Liptovský Mikuláš s prenájmom priestorov v objekte administratívna budova súp. č. 843 pre vzdelávacie účely

Horizontálny predel obsahu
77/2017 Zmluva o poskytovaní služieb spočívajúcich v prevádzkovaní Hygienických zariadení na venčenie psov so spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
76/2017 Zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania na dopravcu mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
75/2017 Informácia o uložení pokuty Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš za nedodržanie technických parametrov pri realizácii stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ a financovaní jej úhrady

Horizontálny predel obsahu
74/2017 Správy o výsledku kontroly: 1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017, 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
73/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
72/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
71/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 2. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
70/2017 Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Lipt. Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
89/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018

Horizontálny predel obsahu
88/2017 Plán a predbežný program zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
87/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
86/2017 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
85/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
84/2017 Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 76/2013 zo dňa 19.9.2013 a č. 59/2016 zo dňa 12.5.2016

Horizontálny predel obsahu
83/2017 Schválenie kroniky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 a dodatočne zostavených kroník za roky 2005 a 2006

Horizontálny predel obsahu
82/2017 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
81/2017 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
80/2017 Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2016/2017

Horizontálny predel obsahu
79/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2016/2017

Horizontálny predel obsahu
78/2017 Návrh na súhlas mesta Liptovský Mikuláš s prenájmom priestorov v objekte administratívna budova súp. č. 843 pre vzdelávacie účely

Horizontálny predel obsahu
77/2017 Zmluva o poskytovaní služieb spočívajúcich v prevádzkovaní Hygienických zariadení na venčenie psov so spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
76/2017 Zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania na dopravcu mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
75/2017 Informácia o uložení pokuty Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš za nedodržanie technických parametrov pri realizácii stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ a financovaní jej úhrady

Horizontálny predel obsahu
74/2017 Správy o výsledku kontroly: 1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017, 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
73/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
72/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
71/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 2. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
70/2017 Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Lipt. Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení

Horizontálny predel obsahu