Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
106/2014 Zmena uznesenia č. 13/2006 zo dňa 23. februára 2006

Horizontálny predel obsahu
105/2014 Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
104/2014 Informácia o ukončení nájomného vzťahu na prenájom pozemkov pod skládkou TKO Veterná Poruba a odsúhlasenie ceny za vstup na územie uzatvorenej skládky

Horizontálny predel obsahu
103/2014 Odpis pohľadávky mesta Liptovský Mikuláš voči Stavoindustrii Lipt. Mikuláš, a.s.

Horizontálny predel obsahu
102/2014 Návrh zmien a doplnkov Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
101/2014 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za I. polrok 2014

Horizontálny predel obsahu
100/2014 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2013/2014

Horizontálny predel obsahu
99/2014 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolúrky mesta Liptovský Mikuláš na prvý polrok 2015

Horizontálny predel obsahu
98/2014 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 - 2017

Horizontálny predel obsahu
97/2014 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015, 2016, 2017

Horizontálny predel obsahu
96/2014 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017

Horizontálny predel obsahu
95/2014 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017

Horizontálny predel obsahu
94/2014 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

Horizontálny predel obsahu
93/2014 Výstavba miestnej komunikácie v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia stavby „Liptovský Mikuláš – miestna komunikácia v úseku od autobusového nádražia na Ul. Belopotockého po supermarket TESCO“ a žiadosť o jej zaradenie do investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“

Horizontálny predel obsahu
92/2014 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
91/2014 Organizačné otázky: Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2015

Horizontálny predel obsahu
90/2014 Organizačné otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
89/2014 Stanovenie výšky nájomného pre 12 b. j. v bytovom dome ul. Športová (Hlboké) č. súp. 4633

Horizontálny predel obsahu
88/2014 Úprava uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 24.7.2014 č. 65/2014 o schválení spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši na základe výzvy riadiaceho orgánu

Horizontálny predel obsahu
87/2014 Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2013/2014

Horizontálny predel obsahu