Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
137/2015 Správa o výsledku kontroly: Kontrola dotácií poskytnutých právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa ust. § 7 ods. 4 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Horizontálny predel obsahu
136/2015 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014

Horizontálny predel obsahu
135/2015 Prerokovanie písomnej správy o preverení správnosti účtovnej pohľadávky voči spoločnosti FIN. M.O.S., a.s. vo výške 73 940,76 €

Horizontálny predel obsahu
134/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
133/2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Horizontálny predel obsahu
132/2015 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2014/2015

Horizontálny predel obsahu
131/2015 Personálne otázky: Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z Rady školy pri ZŠ Okoličianska 404 a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Okoličianska 404/8C Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
130/2015 Organizačné otázky: Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
129/2015 Organizačné otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
128/2015 Informácia o zápočte pohľadávok Mesta Liptovský Mikuláš a spoločnosti ELTOS, s.r.o. so sídlom P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 385 808

Horizontálny predel obsahu
127/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
126/2015 Návrh na založenie a členstvo mesta Liptovský Mikuláš v občianskom združení „Liptovské droby“

Horizontálny predel obsahu
125/2015 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu – kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
124/2015 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014 a informácia o zabezpečení spôsobu nakladania s komunálnym odpadom v roku 2015 a v ďalšom období

Horizontálny predel obsahu
123/2015 Petícia za prenajímanie a predaj bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
122/2015 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015

Horizontálny predel obsahu
121/2015 Analýza ďalšieho postupu správy majetku mesta so zameraním na zvýšenie efektívnosti správy

Horizontálny predel obsahu
120/2015 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za I. polrok 2015

Horizontálny predel obsahu
119/2015 Rámcová koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Liptovský Mikuláš a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti na obdobie rokov 2015 – 2018

Horizontálny predel obsahu
118/2015 Informatívna správa o návrhu na uzavretie mimosúdneho zmieru medzi spoločnosťou TATRA DEVELOPMENT, s.r.o. a mestom Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu