Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
51/2016 Obstaranie „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
50/2016 Návrh na uzavretie dohody o urovnaní

Horizontálny predel obsahu
49/2016 Návrh Dodatku č. 14 k Zmluve č. 311/2008/Práv. o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí, o nájme a podnájme nebytových priestorov, o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, výrobe, distribúcii a predaja tepla a teplej vody

Horizontálny predel obsahu
48/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
47/2016 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus, a.s.

Horizontálny predel obsahu
46/2016 Analýza miestnych daní a poplatkov

Horizontálny predel obsahu
45/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
44/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy „Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologická úprava komunálnych odpadov“ Operačného programu Kvalita životného prostredia

Horizontálny predel obsahu
43/2016 Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
42/2016 Plnenie rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
41/2016 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
40/2016 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2015

Horizontálny predel obsahu
39/2016 Informácia o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní vykonaná Úradom pre verejné obstarávanie u verejného obstarávateľa – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
38/2016 Personálne otázky: Návrh na schválenie zástupcu mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
37/2016 Personálne otázky: Návrh na schválenie platu zástupcovi primátora

Horizontálny predel obsahu
36/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 a č. 44/2015 z 16.4.2015 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
35/2016 Organizačné otázky: Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
34/2016 Memorandum o spolupráci – Projekt „Skúmanie a vyhodnocovanie dát v prostredí

Horizontálny predel obsahu
33/2016 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadov na skládke odpadov uzatvorenej podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
32/2016 Návrh „Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
51/2016 Obstaranie „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
50/2016 Návrh na uzavretie dohody o urovnaní

Horizontálny predel obsahu
49/2016 Návrh Dodatku č. 14 k Zmluve č. 311/2008/Práv. o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí, o nájme a podnájme nebytových priestorov, o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, výrobe, distribúcii a predaja tepla a teplej vody

Horizontálny predel obsahu
48/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
47/2016 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus, a.s.

Horizontálny predel obsahu
46/2016 Analýza miestnych daní a poplatkov

Horizontálny predel obsahu
45/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
44/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy „Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologická úprava komunálnych odpadov“ Operačného programu Kvalita životného prostredia

Horizontálny predel obsahu
43/2016 Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
42/2016 Plnenie rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
41/2016 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
40/2016 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2015

Horizontálny predel obsahu
39/2016 Informácia o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní vykonaná Úradom pre verejné obstarávanie u verejného obstarávateľa – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
38/2016 Personálne otázky: Návrh na schválenie zástupcu mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
37/2016 Personálne otázky: Návrh na schválenie platu zástupcovi primátora

Horizontálny predel obsahu
36/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 a č. 44/2015 z 16.4.2015 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
35/2016 Organizačné otázky: Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
34/2016 Memorandum o spolupráci – Projekt „Skúmanie a vyhodnocovanie dát v prostredí

Horizontálny predel obsahu
33/2016 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadov na skládke odpadov uzatvorenej podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
32/2016 Návrh „Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu