Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
90/2015 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015

Horizontálny predel obsahu
89/2015 Informácia o plnení Zmluvy o dielo na realizáciu stavby „Depozitár Múzea Janka Král'a v Liptovskom Mikuláši"

Horizontálny predel obsahu
88/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
87/2015 Návrh Smernice o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Horizontálny predel obsahu
86/2015 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie

Horizontálny predel obsahu
85/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. a vykonávacích predpisov k zákonu v kontrolovanom subjekte Základná umelecká škola J. L. Bellu, M. M. Hodžu 5, 031 01 Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
84/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák.č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a vykonávacích predpisov k zákonu v kontrolovanom subjekte Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
83/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák.č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a vykonávacích predpisov k zákonu v kontrolovanom subjekte Materská škola, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
82/2015 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2014 (okrem MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s.)

Horizontálny predel obsahu
81/2015 Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2015/VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Horizontálny predel obsahu
80/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
79/2015 Správa o splácaní úverov mesta Liptovský Mikuláš do roku 2018

Horizontálny predel obsahu
78/2015 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015

Horizontálny predel obsahu
77/2015 Doplnenie uznesenia č. 21/2015 Splynutie ZŠ Okoličianska 404, 031 04 Liptovský Mikuláš s novovzniknutou MŠ Okoličianska 821, Liptovský Mikuláš do jednej právnickej osoby Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
76/2015 Zosúladenie znenia Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš s právnym stavom

Horizontálny predel obsahu
75/2015 Dohody o urovnaní súdnych sporov medzi mestom Lipt. Mikuláš a spoločnosťami FIN. M.O.S., a.s. a 1. slovenská úsporová, a.s.

Horizontálny predel obsahu
74/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcu mesta v neziskovej organizácii „Park umenia, n.o.“

Horizontálny predel obsahu
73/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 „Návrh na zloženie komisií MsZ“

Horizontálny predel obsahu
72/2015 Informácia o súčasnom stave projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“

Horizontálny predel obsahu
71/2015 Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve č.311/2008/Práv. o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí, o nájme a podnájme nebytových priestorov, o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, výrobe, distribúcii a predaji tepla a teplej vody

Horizontálny predel obsahu