Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
97/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
96/2015 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015

Horizontálny predel obsahu
95/2015 Návrh na založenie a členstvo mesta Liptovský Mikuláš v občianskom Združení „Živé námestie“

Horizontálny predel obsahu
94/2015 Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 92/2015 zo dňa 23.10.2015

Horizontálny predel obsahu
93/2015 Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 25. júna 2015 č. 71/2015

Horizontálny predel obsahu
92/2015 Schválenie zriaďovacej listiny pre Základnú školu s materskou školou, Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
91/2015 Schválenie zriaďovacej listiny pre Materskú školu, Okoličianska 821,Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
90/2015 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015

Horizontálny predel obsahu
89/2015 Informácia o plnení Zmluvy o dielo na realizáciu stavby „Depozitár Múzea Janka Král'a v Liptovskom Mikuláši"

Horizontálny predel obsahu
88/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
87/2015 Návrh Smernice o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Horizontálny predel obsahu
86/2015 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie

Horizontálny predel obsahu
85/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. a vykonávacích predpisov k zákonu v kontrolovanom subjekte Základná umelecká škola J. L. Bellu, M. M. Hodžu 5, 031 01 Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
84/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák.č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a vykonávacích predpisov k zákonu v kontrolovanom subjekte Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
83/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák.č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a vykonávacích predpisov k zákonu v kontrolovanom subjekte Materská škola, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
82/2015 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2014 (okrem MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s.)

Horizontálny predel obsahu
81/2015 Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2015/VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Horizontálny predel obsahu
80/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
79/2015 Správa o splácaní úverov mesta Liptovský Mikuláš do roku 2018

Horizontálny predel obsahu
78/2015 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015

Horizontálny predel obsahu