Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
34/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
33/2017 Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10

Horizontálny predel obsahu
32/2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.

Horizontálny predel obsahu
31/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
30/2017 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo 07.01.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
29/2017 Správa o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014 – protipovodňové opatrenia

Horizontálny predel obsahu
28/2017 Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“

Horizontálny predel obsahu
27/2017 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
26/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
25/2017 Zahraničné vzťahy mesta za rok 2016; návrh akcií na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
24/2017 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus, a.s. za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
23/2017 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
22/2017 Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
21/2017 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2016

Horizontálny predel obsahu
20/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
19/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
18/2017 Investovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k.ú. Okoličné – Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ a finančného príspevku od MFK Tatran

Horizontálny predel obsahu
17/2017 Návrh „Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
16/2017 Návrh na schválenie účasti mesta Liptovský Mikuláš v združení Iniciatíva stredné Slovensko

Horizontálny predel obsahu
15/2017 Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s menami vojakov ozbrojených síl SR, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
34/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
33/2017 Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10

Horizontálny predel obsahu
32/2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.

Horizontálny predel obsahu
31/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
30/2017 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo 07.01.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
29/2017 Správa o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014 – protipovodňové opatrenia

Horizontálny predel obsahu
28/2017 Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“

Horizontálny predel obsahu
27/2017 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
26/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
25/2017 Zahraničné vzťahy mesta za rok 2016; návrh akcií na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
24/2017 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus, a.s. za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
23/2017 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
22/2017 Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
21/2017 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2016

Horizontálny predel obsahu
20/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
19/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
18/2017 Investovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k.ú. Okoličné – Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ a finančného príspevku od MFK Tatran

Horizontálny predel obsahu
17/2017 Návrh „Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
16/2017 Návrh na schválenie účasti mesta Liptovský Mikuláš v združení Iniciatíva stredné Slovensko

Horizontálny predel obsahu
15/2017 Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s menami vojakov ozbrojených síl SR, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách

Horizontálny predel obsahu