Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
155/2015 Správa o pláne zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2015/2016

Horizontálny predel obsahu
154/2015 Dodatok č.9 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 8

Horizontálny predel obsahu
153/2015 Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030

Horizontálny predel obsahu
152/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
151/2015 VZN mesta Liptovský Mikuláš o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
150/2015 Návrh opatrení na postupné riešenie problémov uvedených v pasportizácii súčasného stavu bytov, vrátane časového harmonogramu a návrhu finančného zabezpečenia

Horizontálny predel obsahu
149/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Lipt. Mikuláš na 1.polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
148/2015 Štatút kronikára mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
147/2015 Štatút Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
146/2015 Personálne otázky: Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
145/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
144/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo 7.1.2015 a č. 45/2015 zo 16.4.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
143/2015 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
142/2015 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na roky 2016, 2017, 2018

Horizontálny predel obsahu
141/2015 Návrh na refinancovanie komerčných úverov v Prima banke za výhodnejších podmienok

Horizontálny predel obsahu
140/2015 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 s na roky 2017 – 2018

Horizontálny predel obsahu
139/2015 Návrh na zmenu uznesenia č. 125/2015

Horizontálny predel obsahu
138/2015 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 a na roky 2017 – 2018

Horizontálny predel obsahu
137/2015 Správa o výsledku kontroly: Kontrola dotácií poskytnutých právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa ust. § 7 ods. 4 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Horizontálny predel obsahu
136/2015 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014

Horizontálny predel obsahu