Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
56/2015 Správa o prešetrení sťažnosti proti činnosti hlavnej kontrolórky mesta

Horizontálny predel obsahu
55/5015 Zrušenie zmluvy o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodňovania komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš výpoveďou

Horizontálny predel obsahu
54/2015 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, vykonanej kontrolnou skupinou NKÚ v dňoch 26.9.2014 – 5.11.2014

Horizontálny predel obsahu
53/2015 Kontrola postupu zadávania zákaziek na rekonštrukcie striech nehnuteľností vo vlastníctve mesta podľa § 147 ods. 1 Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení ku kontrolovanému obdobiu

Horizontálny predel obsahu
52/2015 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
51/2015 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2014

Horizontálny predel obsahu
50/2015 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

Horizontálny predel obsahu
49/2015 Výsledky hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2014

Horizontálny predel obsahu
48/2015 Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014

Horizontálny predel obsahu
47/2015 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014

Horizontálny predel obsahu
46/2015 Úprava článku 8 „Odmeňovanie členov ZPOZ“ Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
45/2015 Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcu mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
44/2014 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 „Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva

Horizontálny predel obsahu
43/2015 Personálne otázky: Návrh na určenie platu primátora mesta

Horizontálny predel obsahu
42/2015 Schválenie členstva mesta Liptovský Mikuláš v miestnej akčnej skupine Horný Liptov (ďalej len „MAS“)

Horizontálny predel obsahu
41/2015 Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti hlavnej kontrolórky mesta

Horizontálny predel obsahu
40/2015 Správa o výsledku kontroly: „Prešetrenie hlasovania mestského zastupiteľstva o všeobecne záväznom nariadení č. 7/2013/VZN, ktorým bola schválená záväzná časť zmeny Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš – zmeny a doplnky č. 2“

Horizontálny predel obsahu
39/2015 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 15/KO/2014, ktorou bolo kontrolované dodržiavanie Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých v z. n. p. a vykonávacieho predpisu“

Horizontálny predel obsahu
38/2015 Zahraničné vzťahy mesta v roku 2014, návrh akcií na rok 2015

Horizontálny predel obsahu
37/2015 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015

Horizontálny predel obsahu