Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
79/2016 Návrh na uzavretie mimosúdneho vyrovnania medzi mestom Liptovský Mikuláš a AF Development, s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
78/2016 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s.

Horizontálny predel obsahu
77/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
76/2016 Dodatok č. 3 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
75/2016 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
74/2016 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
73/2016 K bodu: Správa o výsledku kontroly vykonanej v INFORMAČNOM CENTRE mesta Liptovský Mikuláš: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku

Horizontálny predel obsahu
72/2016 Správa o výsledku kontroly vykonanej vo Verejnoprospešných službách Liptovský Mikuláš: Kontrola procesu uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba – legislatívne a technologické postupy (dodržiavanie technologických parametrov)

Horizontálny predel obsahu
71/2016 Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Dohode o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II.etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
70/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
69/2016 Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia Cena mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
68/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 a č. 44/2015 zo 16.4.2015 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
67/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
66/2016 Informatívna správa o požiadavke poslancov na odvysielanie reportáže o dokumentárnom filme Náhorný Karabach od obyvateľa Liptovského Mikuláša Libora Špimra v Televízii Liptov

Horizontálny predel obsahu
65/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
64/2016 Informatívna správa o potrebe zavedenia nového bezpečnostného projektu Na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
63/2016 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – súkromná materská škola Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
62/2016 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030

Horizontálny predel obsahu
61/2016 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve nebytového priestoru v objekte „Veľký dom služieb súp.č. 1994 na pozemku parc.č. KN C 280“ v Liptovskom Miuláši

Horizontálny predel obsahu
60/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
79/2016 Návrh na uzavretie mimosúdneho vyrovnania medzi mestom Liptovský Mikuláš a AF Development, s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
78/2016 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s.

Horizontálny predel obsahu
77/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
76/2016 Dodatok č. 3 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
75/2016 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
74/2016 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2015

Horizontálny predel obsahu
73/2016 K bodu: Správa o výsledku kontroly vykonanej v INFORMAČNOM CENTRE mesta Liptovský Mikuláš: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku

Horizontálny predel obsahu
72/2016 Správa o výsledku kontroly vykonanej vo Verejnoprospešných službách Liptovský Mikuláš: Kontrola procesu uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba – legislatívne a technologické postupy (dodržiavanie technologických parametrov)

Horizontálny predel obsahu
71/2016 Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Dohode o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II.etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
70/2016 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
69/2016 Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia Cena mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
68/2016 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 a č. 44/2015 zo 16.4.2015 „Personálne otázky: Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva“

Horizontálny predel obsahu
67/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu
66/2016 Informatívna správa o požiadavke poslancov na odvysielanie reportáže o dokumentárnom filme Náhorný Karabach od obyvateľa Liptovského Mikuláša Libora Špimra v Televízii Liptov

Horizontálny predel obsahu
65/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
64/2016 Informatívna správa o potrebe zavedenia nového bezpečnostného projektu Na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
63/2016 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – súkromná materská škola Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2017/2018

Horizontálny predel obsahu
62/2016 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030

Horizontálny predel obsahu
61/2016 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve nebytového priestoru v objekte „Veľký dom služieb súp.č. 1994 na pozemku parc.č. KN C 280“ v Liptovskom Miuláši

Horizontálny predel obsahu
60/2016 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Horizontálny predel obsahu