Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Uznesenia  Ročník:
  Stav:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  29/2019 Informácia o spôsobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018

  Horizontálny predel obsahu
  28/2019 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovsky Mikuláš na rok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  27/2019 Informatívna správa o postupoch pri riešení zachovania a rozvíjania tradície hokeja v meste Liptovský Mikuláš / NEPODPÍSANÉ /

  Stanovisko k nepodpísaniu uznesenia schváleného MsZ Liptovský Mikuláš dňa 18.04.2019
   
  Z predloženého návrhu na uznesenie k prerokúvanému bodu - Informatívna správa o  postupoch pri riešení zachovania a rozvíjania tradície hokeja v meste Liptovský Mikuláš  - časť III mestské zastupiteľstvo schválilo body 1 – 6. Ostatné body schvaľovacej časti návrhu na uznesenie č. 6 - 10 schválené neboli. Takisto nebola schválená časť IV návrhu na uznesenie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  26/2019 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 28. 02. 2019

  Horizontálny predel obsahu
  25/2019 Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF

  Horizontálny predel obsahu
  24/2019 Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  23/2019 Správy o výsledku kontroly: A Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš , B Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  22/2019 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  21/2019 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  20/2019 Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

  Horizontálny predel obsahu
  19/2019 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  18/2019 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  17/2019 Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019

  Horizontálny predel obsahu
  16/2019 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  15/2019 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

  Horizontálny predel obsahu
  14/2019 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov

  Stanovisko k nepodpísaniu uznesenia mestského zastupiteľstva dňa 01.04.2019
   
  V rámci prerokúvaného bodu Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov predložil poslanec návrh na zmenu uznesenia, ktorého podstatou bolo, že sa dopĺňa aj zriadenie komisie finančnej, dopravy..... voľba ich predsedu a členov (teda nad rámec schváleného bodu programu MsZ  sa schválilo aj zriadenie ďalších komisií). 


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  13/2019 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, uvedenú v petícii – PETÍCIA podľa zákona č. 85/1990 Zb. – vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou „Apartmánového domu“ – nebytovej budovy, slúžiacej na prechodné ubytovanie na pozemku p.č. KN C 563, 564, 565, 566, 567, spevnené plochy na pozemku p.č. KN C 565,567 a 431, prípojka NN na pozemku p.č. KN C 564, 565 k.ú. Palúdzka a žiadosť, aby mesto Liptovský Mikuláš zmenou VZN mesta Liptovský Mikuláš zabránilo výstavbe tohto „Apartmánového domu“ a podobným stavbám na Ul. Zádvorie a k nej priľahlým uliciam v m.č. Palúdzka

  Horizontálny predel obsahu
  12/2019 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov / NEPODPÍSANÉ /

  Stanovisko k nepodpísaniu uznesenia mestského zastupiteľstva dňa 01.04.2019
   
  Na základe návrhu k prerokúvanému bodu   oproti predloženému návrhu, aby bolo dofinancovanie riešené prijatím úveru obchodnou spoločnosťou Mestské športové zariadenia, s.r.o., bolo schválené dofinancovanie rekonštrukcie povoleným prekročením príjmových finančných operácií na transfer MŠZ, s.r.o., z rozpočtu mesta v sume 164 800 eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  11/2019 Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš – informácia / NEPODPÍSANÉ /

  div style="text-align: justify;"> Stanovisko k nepodpísaniu uznesenia mestského zastupiteľstva dňa 01.04.2019

   
  Na základe návrhu predloženého poslancom MsZ bolo prijaté uznesenie, ktorým MsZ „žiada“ primátora mesta predložiť na najbližšie rokovanie MsZ materiály v zmysle písm. a) – f) uznesenia.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  10/2019 Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach

  Horizontálny predel obsahu

  Uznesenia


  Ročník:
  Stav:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  29/2019 Informácia o spôsobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018

  Horizontálny predel obsahu
  28/2019 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovsky Mikuláš na rok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  27/2019 Informatívna správa o postupoch pri riešení zachovania a rozvíjania tradície hokeja v meste Liptovský Mikuláš / NEPODPÍSANÉ /

  Stanovisko k nepodpísaniu uznesenia schváleného MsZ Liptovský Mikuláš dňa 18.04.2019
   
  Z predloženého návrhu na uznesenie k prerokúvanému bodu - Informatívna správa o  postupoch pri riešení zachovania a rozvíjania tradície hokeja v meste Liptovský Mikuláš  - časť III mestské zastupiteľstvo schválilo body 1 – 6. Ostatné body schvaľovacej časti návrhu na uznesenie č. 6 - 10 schválené neboli. Takisto nebola schválená časť IV návrhu na uznesenie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  26/2019 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 28. 02. 2019

  Horizontálny predel obsahu
  25/2019 Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF

  Horizontálny predel obsahu
  24/2019 Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  23/2019 Správy o výsledku kontroly: A Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš , B Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  22/2019 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  21/2019 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018

  Horizontálny predel obsahu
  20/2019 Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

  Horizontálny predel obsahu
  19/2019 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  18/2019 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  17/2019 Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019

  Horizontálny predel obsahu
  16/2019 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  15/2019 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

  Horizontálny predel obsahu
  14/2019 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov

  Stanovisko k nepodpísaniu uznesenia mestského zastupiteľstva dňa 01.04.2019
   
  V rámci prerokúvaného bodu Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov predložil poslanec návrh na zmenu uznesenia, ktorého podstatou bolo, že sa dopĺňa aj zriadenie komisie finančnej, dopravy..... voľba ich predsedu a členov (teda nad rámec schváleného bodu programu MsZ  sa schválilo aj zriadenie ďalších komisií). 


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  13/2019 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, uvedenú v petícii – PETÍCIA podľa zákona č. 85/1990 Zb. – vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou „Apartmánového domu“ – nebytovej budovy, slúžiacej na prechodné ubytovanie na pozemku p.č. KN C 563, 564, 565, 566, 567, spevnené plochy na pozemku p.č. KN C 565,567 a 431, prípojka NN na pozemku p.č. KN C 564, 565 k.ú. Palúdzka a žiadosť, aby mesto Liptovský Mikuláš zmenou VZN mesta Liptovský Mikuláš zabránilo výstavbe tohto „Apartmánového domu“ a podobným stavbám na Ul. Zádvorie a k nej priľahlým uliciam v m.č. Palúdzka

  Horizontálny predel obsahu
  12/2019 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov / NEPODPÍSANÉ /

  Stanovisko k nepodpísaniu uznesenia mestského zastupiteľstva dňa 01.04.2019
   
  Na základe návrhu k prerokúvanému bodu   oproti predloženému návrhu, aby bolo dofinancovanie riešené prijatím úveru obchodnou spoločnosťou Mestské športové zariadenia, s.r.o., bolo schválené dofinancovanie rekonštrukcie povoleným prekročením príjmových finančných operácií na transfer MŠZ, s.r.o., z rozpočtu mesta v sume 164 800 eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  11/2019 Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš – informácia / NEPODPÍSANÉ /

  div style="text-align: justify;"> Stanovisko k nepodpísaniu uznesenia mestského zastupiteľstva dňa 01.04.2019

   
  Na základe návrhu predloženého poslancom MsZ bolo prijaté uznesenie, ktorým MsZ „žiada“ primátora mesta predložiť na najbližšie rokovanie MsZ materiály v zmysle písm. a) – f) uznesenia.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  10/2019 Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach

  Horizontálny predel obsahu