Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
34/2018 Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
33/2018 Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
32/2018 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
31/2018 Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh

Horizontálny predel obsahu
30/2018 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus, a.s. za rok 2017

Horizontálny predel obsahu
29/2018 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017

Horizontálny predel obsahu
28/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
27/2018 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017

Horizontálny predel obsahu
26/2018 Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
25/2018 Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017

Horizontálny predel obsahu
24/2018 Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
23/2018 Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
22/2018 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov

Horizontálny predel obsahu
21/218 Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679

Horizontálny predel obsahu
20/2018 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
19/2018 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
18/2018 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
17/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Horizontálny predel obsahu
16/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš" v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020

Horizontálny predel obsahu
15/201 Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na r. 2015 – 2022 s výhľadom do r. 2030

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
34/2018 Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
33/2018 Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši

Horizontálny predel obsahu
32/2018 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
31/2018 Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh

Horizontálny predel obsahu
30/2018 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus, a.s. za rok 2017

Horizontálny predel obsahu
29/2018 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017

Horizontálny predel obsahu
28/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
27/2018 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017

Horizontálny predel obsahu
26/2018 Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
25/2018 Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017

Horizontálny predel obsahu
24/2018 Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
23/2018 Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
22/2018 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov

Horizontálny predel obsahu
21/218 Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679

Horizontálny predel obsahu
20/2018 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
19/2018 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
18/2018 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
17/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Horizontálny predel obsahu
16/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš" v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020

Horizontálny predel obsahu
15/201 Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na r. 2015 – 2022 s výhľadom do r. 2030

Horizontálny predel obsahu