Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
89/2014 Stanovenie výšky nájomného pre 12 b. j. v bytovom dome ul. Športová (Hlboké) č. súp. 4633

Horizontálny predel obsahu
88/2014 Úprava uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 24.7.2014 č. 65/2014 o schválení spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši na základe výzvy riadiaceho orgánu

Horizontálny predel obsahu
87/2014 Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2013/2014

Horizontálny predel obsahu
86/2014 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Okoličianska 404/C – stavebné úpravy pavilónu C

Horizontálny predel obsahu
85/2014 Správa o plnení investičných akcií k 30.6.2014

Horizontálny predel obsahu
84/2014 Aktualizácia PHSR na roky 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
83/2014 Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 746/2014/Práv.

Horizontálny predel obsahu
82/2014 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
81/2014 Zmluva o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
80/2014 Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozpočtovými organizáciami: 1. Dom kultúry so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 2. Múzeum Janka Kráľa, so sídlom Námestie osloboditeľov č. 30, 031 01 Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
79/2014 Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania zák.č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám právnickými osobami zriadenými zákonom, kde má mesto 100 % - nú účasť v subjektoch: 1. Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01, 2. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský Mikuláš 031 01, 3. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 031 01“

Horizontálny predel obsahu
78/2014 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kontrolovanom subjekte: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: Ul. Štúrova č. 1989/41, Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
77/2014 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

Horizontálny predel obsahu
76/2014 Výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. za rok 2013

Horizontálny predel obsahu
75/2014 Výsledky hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš k 30.6.2014

Horizontálny predel obsahu
74/2014 Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2014

Horizontálny predel obsahu
73/2014 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2014

Horizontálny predel obsahu
72/2014 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013

Horizontálny predel obsahu
71/2014 Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
70/2014 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018

Horizontálny predel obsahu