Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
13/2017 Informácia o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej v meste Liptovský Mikuláš v čase od 10.8.2016 do 1.12.2016 Najvyšším kontrolným úradom SR

Horizontálny predel obsahu
12/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
11/2017 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zaradenie Špeciálnej materskej školy ako súčasť organizačnej zložky Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš od 1.9.2018

Horizontálny predel obsahu
10/2017 Návrh na schválenie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
9/2017 VZN č.1/2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

Horizontálny predel obsahu
8/2017 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
7/2017 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za r. 2016

Horizontálny predel obsahu
6/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
5/2017 Návrh Dodatku č. 3 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
4/2017 Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
3/2017 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie r. 2017 – 2021

Horizontálny predel obsahu
2/2017 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
1/2017 Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
133/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014—2020

Horizontálny predel obsahu
132/2016 Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2OIINZN, Prevádzkovému poriadku pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
131/2016 Plán a predbežný program zasadnuti mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
130/2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2017

Horizontálny predel obsahu
129/2016 Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
128/2016 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2017 a výhľad na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
127/2016 Návrh rozpočtu lnformačného centra mesta Liptovský Mikuláš — prispevkovej organizácie na rok 2017s výhľadom na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
13/2017 Informácia o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej v meste Liptovský Mikuláš v čase od 10.8.2016 do 1.12.2016 Najvyšším kontrolným úradom SR

Horizontálny predel obsahu
12/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
11/2017 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zaradenie Špeciálnej materskej školy ako súčasť organizačnej zložky Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš od 1.9.2018

Horizontálny predel obsahu
10/2017 Návrh na schválenie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
9/2017 VZN č.1/2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

Horizontálny predel obsahu
8/2017 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
7/2017 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za r. 2016

Horizontálny predel obsahu
6/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
5/2017 Návrh Dodatku č. 3 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
4/2017 Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
3/2017 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie r. 2017 – 2021

Horizontálny predel obsahu
2/2017 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
1/2017 Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
133/2016 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014—2020

Horizontálny predel obsahu
132/2016 Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2OIINZN, Prevádzkovému poriadku pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
131/2016 Plán a predbežný program zasadnuti mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
130/2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2017

Horizontálny predel obsahu
129/2016 Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2016

Horizontálny predel obsahu
128/2016 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2017 a výhľad na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu
127/2016 Návrh rozpočtu lnformačného centra mesta Liptovský Mikuláš — prispevkovej organizácie na rok 2017s výhľadom na roky 2018—2019

Horizontálny predel obsahu