Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
59/2017 Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
58/2017 Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
57/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
56/2017 Zrušenie drobnej prevádzkarne Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, zapísanej v obchodnom registri a jej výmaz

Horizontálny predel obsahu
55/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
54/2017 Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
53/2017 Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií pokladničného zostatku, B. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v roku 2016

Horizontálny predel obsahu
52/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2017

Horizontálny predel obsahu
51/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
50/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
49/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
48/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
47/2017 Návrh na založenie a členstvo mesta Liptovský Mikuláš v občianskom združení Mikulášsky okrášľovací spolok

Horizontálny predel obsahu
46/2017 Správa o stavebnotechnickom stave miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
45/2017 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
44/2017 Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 5

Horizontálny predel obsahu
43/2017 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
42/2017 Návrh zmeny Štatútu klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
41/2017 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb

Horizontálny predel obsahu
40/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
59/2017 Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
58/2017 Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
57/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu
56/2017 Zrušenie drobnej prevádzkarne Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, zapísanej v obchodnom registri a jej výmaz

Horizontálny predel obsahu
55/2017 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
54/2017 Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
53/2017 Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií pokladničného zostatku, B. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v roku 2016

Horizontálny predel obsahu
52/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2017

Horizontálny predel obsahu
51/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
50/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
49/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
48/2017 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu
47/2017 Návrh na založenie a členstvo mesta Liptovský Mikuláš v občianskom združení Mikulášsky okrášľovací spolok

Horizontálny predel obsahu
46/2017 Správa o stavebnotechnickom stave miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
45/2017 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
44/2017 Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 5

Horizontálny predel obsahu
43/2017 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2016

Horizontálny predel obsahu
42/2017 Návrh zmeny Štatútu klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
41/2017 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb

Horizontálny predel obsahu
40/2017 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017

Horizontálny predel obsahu