Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
70/2014 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018

Horizontálny predel obsahu
69/2014 Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Zlúčenie obchodných spoločností Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. a Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

Horizontálny predel obsahu
68/2014 Predaj akcií v spoločnosti LiptovNet, a.s. obchodnou verejnou súťažou

Horizontálny predel obsahu
67/2014 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
66/2014 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

Horizontálny predel obsahu
65/2014 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši v rámci výzvy Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu

Horizontálny predel obsahu
64/2014 Schválenie pomoci pre obec Terchová v súvislosti s prírodnou katastrofou, ktorá sa udiala v jej katastri

Horizontálny predel obsahu
63/2013 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto účasť

Horizontálny predel obsahu
62/2014 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť za rok 2013 a o stave zvereného majetku (s výnimkou MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. )

Horizontálny predel obsahu
61/2014 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v mestských nájomných bytoch za obdobie do 31.12.2013 s návrhom opatrení na postupné vysporiadavanie pohľadávok

Horizontálny predel obsahu
60/2014 Zmeny a doplnenia návrhu kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam („Dominanta“)

Horizontálny predel obsahu
59/2014 Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom (preklenovacom) úvere na predfinancovanie projektu „Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier“ a zmeny rozpočtumesta Liptovský Mikuláš na rok 2014

Horizontálny predel obsahu
58/2014 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
57/2014 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/KO/2013, ktorou bolo preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“

Horizontálny predel obsahu
56/2014 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
55/2014 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy, vykonanej kontrolnou skupinou NKÚ v dňoch od 23.01.2014 do 16.04.2014 v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
54/2014 Stanovenie výšky nájomného pre 47 b.j. v polyfunkčnom objekte (Dominanta) č.s. 1871/2a, Hviezdoslavova ul. Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu na rok 2014 týkajúca sa 47 nájomných bytov

Horizontálny predel obsahu
53/2014 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.

Horizontálny predel obsahu
52/2014 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie rokov 2014 – 2018

Horizontálny predel obsahu
51/2014 Informácia o plnení podmienok zmluvy O službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s.

Horizontálny predel obsahu