Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Zasadnutia MsZ

 

 
PROGRAM ROKOVANÍ
MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018Plán zasadnutí MsZ
Rok:
P.č. Čas Program   Predkladá
12.04.2018 XLIII.
1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 10.10 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4. 10.15 Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení príloha: Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení Ing. Marta Gutraiová
Výsledky hlasovania
5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Výsledky hlasovania
6. 10.30 Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 príloha: Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 Mgr. Alena Chebeňová, riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
Výsledky hlasovania
7. 10.40 Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018 príloha: Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018 Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
Výsledky hlasovania
8. 10.50 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
9. 11.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“ Ing. Jana Kormaníková,
Výsledky hlasovania
10. 11.10 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
11. 11.30 Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus a.s. za rok 2017 príloha: Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus a.s. za rok 2017 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
Výsledky hlasovania
12. 11.50 Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh príloha: Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta Liptovský Mikuláš
Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
13. 13.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
14. 13.20 Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši príloha: Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
15. 13.40 Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš príloha: Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
16. 14.00 Interpelácie poslancov
17. 14.20 Informácie
18. 14.30 Záver
         
28.03.2018 XLII. Zápisnica zo zastupiteľstva
1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
2. 15.02 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 15.05 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4. 15.10 Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679 príloha: Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Prizvaný: Mgr. Juraj Kolesár, štatutár Občianskeho združenia Felix
Výsledky hlasovania
5. 15.25 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
Výsledky hlasovania
6. 15.40 Interpelácie poslancov
7. 15.55 Informácie
8. 16.00 Záver
         
15.02.2018 XLI. Zápisnica zo zastupiteľstva
1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 10.10 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4.1 10.20 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r. 2018 – 2022 príloha: Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r. 2018 – 2022 PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
Výsledky hlasovania
4.2 10.25 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM príloha: Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Výsledky hlasovania
5. 10.30 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
6. 10.35 Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018    doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
7. 10.40 Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018 príloha: Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
8. 10.45 Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
9. 10.50 Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
10. 10.55 Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
11. 11.00 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
12. 11.30 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
Výsledky hlasovania
13. 11.40 Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
Výsledky hlasovania
Prestávka (12.10 - 13.10)
14. 13.10 Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 príloha: Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030   Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
15. 13.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
16. 13.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
Výsledky hlasovania
17. 13.40 VZN č. .../2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: VZN č. .../2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
Výsledky hlasovania
18. 13.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
19. 14.10 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o. príloha: Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
20. 14.20 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
21. 14.30 Interpelácie poslancov
22. 14.50 Informácie
23. 15.00 Záver
         
11.01.2018 XL. Zápisnica zo zastupiteľstva
1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 15.10 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4. 15.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 Ing. Kormaníková, vedúca odd. projekt. manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
5. 15.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
Výsledky hlasovania
6. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
Výsledky hlasovania
7. 16.00 Interpelácie poslancov
8. 16.20 Informácie
9. 16.30 Záver
         
         

Zasadnutia MsZ

 

 
PROGRAM ROKOVANÍ
MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018


Plán zasadnutí MsZ
Rok:
P.č. Čas Program   Predkladá
12.04.2018 XLIII.
1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 10.10 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4. 10.15 Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení príloha: Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení Ing. Marta Gutraiová
Výsledky hlasovania
5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Výsledky hlasovania
6. 10.30 Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 príloha: Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 Mgr. Alena Chebeňová, riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
Výsledky hlasovania
7. 10.40 Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018 príloha: Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018 Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
Výsledky hlasovania
8. 10.50 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
9. 11.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“ Ing. Jana Kormaníková,
Výsledky hlasovania
10. 11.10 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
11. 11.30 Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus a.s. za rok 2017 príloha: Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus a.s. za rok 2017 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
Výsledky hlasovania
12. 11.50 Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh príloha: Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta Liptovský Mikuláš
Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
13. 13.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
14. 13.20 Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši príloha: Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
15. 13.40 Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš príloha: Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
16. 14.00 Interpelácie poslancov
17. 14.20 Informácie
18. 14.30 Záver
         
28.03.2018 XLII. Zápisnica zo zastupiteľstva
1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
2. 15.02 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 15.05 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4. 15.10 Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679 príloha: Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Prizvaný: Mgr. Juraj Kolesár, štatutár Občianskeho združenia Felix
Výsledky hlasovania
5. 15.25 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
Výsledky hlasovania
6. 15.40 Interpelácie poslancov
7. 15.55 Informácie
8. 16.00 Záver
         
15.02.2018 XLI. Zápisnica zo zastupiteľstva
1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 10.10 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4.1 10.20 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r. 2018 – 2022 príloha: Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r. 2018 – 2022 PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
Výsledky hlasovania
4.2 10.25 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM príloha: Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Výsledky hlasovania
5. 10.30 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
6. 10.35 Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018    doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
7. 10.40 Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018 príloha: Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
8. 10.45 Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
9. 10.50 Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
10. 10.55 Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
11. 11.00 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Výsledky hlasovania
12. 11.30 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
Výsledky hlasovania
13. 11.40 Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
Výsledky hlasovania
Prestávka (12.10 - 13.10)
14. 13.10 Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 príloha: Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030   Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
15. 13.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
16. 13.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
Výsledky hlasovania
17. 13.40 VZN č. .../2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: VZN č. .../2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
Výsledky hlasovania
18. 13.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
19. 14.10 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o. príloha: Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
20. 14.20 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
Výsledky hlasovania
21. 14.30 Interpelácie poslancov
22. 14.50 Informácie
23. 15.00 Záver
         
11.01.2018 XL. Zápisnica zo zastupiteľstva
1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 15.10 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4. 15.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 Ing. Kormaníková, vedúca odd. projekt. manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
5. 15.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
Výsledky hlasovania
6. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
Výsledky hlasovania
7. 16.00 Interpelácie poslancov
8. 16.20 Informácie
9. 16.30 Záver