Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  09.10.2018 XLVIII.
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Správa o plnení rozvojových akcií za roky 2015 – 2018 príloha: Správa o plnení rozvojových akcií za roky 2015 – 2018 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Správa o výsledku kontroly:„Kontrola procesu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017“ príloha: Správa o výsledku kontroly:„Kontrola procesu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.00 Interpelácie poslancov
  9. 16.20 Informácie
  10. 16.30 Záver
           
  13.09.2018 XLVII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 10.40 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2018 príloha: Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 11.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 11.20 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018 príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018 Bc. Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  8. 11.30 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018 príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  9. 11.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 12.10 Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 13/2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov príloha: Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 13/2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 12.20 VZN č. /2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov príloha: VZN č.  /2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A 12.30 – 13.30
  12. 13.30 Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku príloha: Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.40 VZN č. .../2018/VZN o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat príloha: VZN č. .../2018/VZN o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.50 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018/2019 príloha: Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018/2019 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 14.00 Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Terchová príloha: Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Terchová Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 14.10 Návrh na podanie prihlášky mesta Liptovský Mikuláš do súťaže „Európske mesto bez bariér 2019“ príloha: Návrh na podanie prihlášky mesta Liptovský Mikuláš do súťaže „Európske mesto bez bariér 2019“ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora základného vzdelávania v Základnej škole Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“ v rámci Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora základného vzdelávania v Základnej škole Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“ v rámci Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.40 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 - 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 - 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba“ príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  21. 15.10 Interpelácie poslancov
  22. 15.20 Informácie
  23. 15.40 Záver
           
  27.07.2018 XLVI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Organizačné otázky: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 príloha: Organizačné otázky: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Organizačné otázky: Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Organizačné otázky: Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 v meste Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Prizvaný: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.20 Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku:
  A. Materská škola Vranovská č.601, Liptovský Mikuláš
  B. Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4 Liptovský Mikuláš
  príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: <br /> A. Materská škola Vranovská č.601, Liptovský Mikuláš <br /> B. Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4 Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  10. 16.30 Interpelácie poslancov
  11. 16.50 Informácie
  12. 17.00 Záver
           
  21.06.2018 XLV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.30 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 10.50 Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2017 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  7. 11.00 Plnenie rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – prís0pevkovej organizácie za rok 2017- Informačné centrum príloha: Plnenie rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – prís0pevkovej organizácie za rok 2017- Informačné centrum Bc. Jana Piatková riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  8. 11.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a rok 2019 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.20 Návrh na navýšenie schváleného úveru na rekonštrukciu Zimného štadióna mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na navýšenie schváleného úveru na rekonštrukciu Zimného štadióna mesta Liptovský Mikuláš Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.40 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2017 príloha: Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2017 Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  11. 11.50 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do kapitálového fondu spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. príloha: Návrh na vklad nehnuteľného majetku do kapitálového fondu spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A 12.00 – 13.00
  12. 13.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.10 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2017 príloha: Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2017 Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  14. 13.20 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb príloha: Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. .../2018/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. .../2018/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.40 Všeobecne záväzné nariadenie č. /2018/VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2018/VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.00 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.20 Správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Liptovský Mikuláš príloha: Správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.30 Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta (PTR), zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2017 príloha: Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta (PTR), zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2017 Ing. Matej Géci, hlavný koordinátor PTR
  Výsledky hlasovania
  20. 14.40 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri príprave rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri príprave rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran, Lipt. Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  21. 15.00 Správa o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – kontrolovaný subjekt Mestský úrad príloha: Správa o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – kontrolovaný subjekt Mestský úrad PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  22. 15.10 Návrh Dodatku č. 1 Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Dodatku č. 1 Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  23. 15.20 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2018 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  24. 15.40 Interpelácie poslancov
  25. 16.00 Informácie
  26. 16.10 Záver
           
  25.05.2018 XLIV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 144/20115 zo dňa 10. 12. 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 144/20115 zo dňa 10. 12. 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.25 Personálne otázky: Vymenovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Vymenovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Dodatok č. 13 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 12 príloha: Dodatok č. 13 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 12 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.10 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši príloha: Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Interpelácie poslancov
  10. 16.50 Informácie
  11. 17.00 Záver
           
  12.04.2018 XLIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.15 Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení príloha: Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení Ing. Marta Gutraiová
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 10.30 Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 príloha: Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 Mgr. Alena Chebeňová, riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
  Výsledky hlasovania
  7. 10.40 Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018 príloha: Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018 Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“ Ing. Jana Kormaníková,
  Výsledky hlasovania
  10. 11.10 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.30 Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus a.s. za rok 2017 príloha: Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus a.s. za rok 2017 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 11.50 Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh príloha: Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta Liptovský Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
  13. 13.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.20 Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši príloha: Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.40 Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš príloha: Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 14.00 Interpelácie poslancov
  17. 14.20 Informácie
  18. 14.30 Záver
           
  28.03.2018 XLII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.02 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.05 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.10 Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679 príloha: Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Prizvaný: Mgr. Juraj Kolesár, štatutár Občianskeho združenia Felix
  Výsledky hlasovania
  5. 15.25 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Interpelácie poslancov
  7. 15.55 Informácie
  8. 16.00 Záver
           
  15.02.2018 XLI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4.1 10.20 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r. 2018 – 2022 príloha: Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r. 2018 – 2022 PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  4.2 10.25 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM príloha: Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.30 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 10.35 Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018    doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 10.40 Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018 príloha: Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.45 Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 10.50 Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 10.55 Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.00 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 11.30 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 11.40 Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  Prestávka (12.10 - 13.10)
  14. 13.10 Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 príloha: Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030   Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 13.40 VZN č. .../2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: VZN č. .../2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 13.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.10 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o. príloha: Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 14.20 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 14.30 Interpelácie poslancov
  22. 14.50 Informácie
  23. 15.00 Záver
           
  11.01.2018 XL. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 Ing. Kormaníková, vedúca odd. projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.00 Interpelácie poslancov
  8. 16.20 Informácie
  9. 16.30 Záver
           
           

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018


  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  09.10.2018 XLVIII.
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Správa o plnení rozvojových akcií za roky 2015 – 2018 príloha: Správa o plnení rozvojových akcií za roky 2015 – 2018 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Správa o výsledku kontroly:„Kontrola procesu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017“ príloha: Správa o výsledku kontroly:„Kontrola procesu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.00 Interpelácie poslancov
  9. 16.20 Informácie
  10. 16.30 Záver
           
  13.09.2018 XLVII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 10.40 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2018 príloha: Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 11.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 11.20 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018 príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018 Bc. Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  8. 11.30 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018 príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš za prvý polrok 2018 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  9. 11.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 12.10 Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 13/2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov príloha: Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 13/2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 12.20 VZN č. /2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov príloha: VZN č.  /2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A 12.30 – 13.30
  12. 13.30 Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku príloha: Správa o proteste prokurátora proti VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.40 VZN č. .../2018/VZN o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat príloha: VZN č. .../2018/VZN o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.50 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018/2019 príloha: Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018/2019 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 14.00 Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Terchová príloha: Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Terchová Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 14.10 Návrh na podanie prihlášky mesta Liptovský Mikuláš do súťaže „Európske mesto bez bariér 2019“ príloha: Návrh na podanie prihlášky mesta Liptovský Mikuláš do súťaže „Európske mesto bez bariér 2019“ Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora základného vzdelávania v Základnej škole Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“ v rámci Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora základného vzdelávania v Základnej škole Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“ v rámci Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.40 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 - 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 - 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba“ príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  21. 15.10 Interpelácie poslancov
  22. 15.20 Informácie
  23. 15.40 Záver
           
  27.07.2018 XLVI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Organizačné otázky: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 príloha: Organizačné otázky: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Organizačné otázky: Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Organizačné otázky: Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 v meste Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Prizvaný: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.20 Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku:
  A. Materská škola Vranovská č.601, Liptovský Mikuláš
  B. Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4 Liptovský Mikuláš
  príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: <br /> A. Materská škola Vranovská č.601, Liptovský Mikuláš <br /> B. Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4 Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  10. 16.30 Interpelácie poslancov
  11. 16.50 Informácie
  12. 17.00 Záver
           
  21.06.2018 XLV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.30 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 10.50 Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2017 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  7. 11.00 Plnenie rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – prís0pevkovej organizácie za rok 2017- Informačné centrum príloha: Plnenie rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – prís0pevkovej organizácie za rok 2017- Informačné centrum Bc. Jana Piatková riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  8. 11.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a rok 2019 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.20 Návrh na navýšenie schváleného úveru na rekonštrukciu Zimného štadióna mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na navýšenie schváleného úveru na rekonštrukciu Zimného štadióna mesta Liptovský Mikuláš Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.40 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2017 príloha: Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2017 Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  11. 11.50 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do kapitálového fondu spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. príloha: Návrh na vklad nehnuteľného majetku do kapitálového fondu spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A 12.00 – 13.00
  12. 13.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.10 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2017 príloha: Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2017 Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  14. 13.20 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb príloha: Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. .../2018/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. .../2018/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca sociálneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.40 Všeobecne záväzné nariadenie č. /2018/VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2018/VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.00 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.20 Správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Liptovský Mikuláš príloha: Správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.30 Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta (PTR), zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2017 príloha: Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta (PTR), zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2017 Ing. Matej Géci, hlavný koordinátor PTR
  Výsledky hlasovania
  20. 14.40 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri príprave rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri príprave rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran, Lipt. Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  21. 15.00 Správa o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – kontrolovaný subjekt Mestský úrad príloha: Správa o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – kontrolovaný subjekt Mestský úrad PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  22. 15.10 Návrh Dodatku č. 1 Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Dodatku č. 1 Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  23. 15.20 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2018 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  24. 15.40 Interpelácie poslancov
  25. 16.00 Informácie
  26. 16.10 Záver
           
  25.05.2018 XLIV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 144/20115 zo dňa 10. 12. 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 144/20115 zo dňa 10. 12. 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.25 Personálne otázky: Vymenovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Vymenovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Dodatok č. 13 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 12 príloha: Dodatok č. 13 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 12 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.10 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši príloha: Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Interpelácie poslancov
  10. 16.50 Informácie
  11. 17.00 Záver
           
  12.04.2018 XLIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.15 Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení príloha: Návrh Dodatku č. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení Ing. Marta Gutraiová
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Personálne otázky: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 10.30 Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 príloha: Správa o činnosti a hospodárení Galérie Kolomana Sokola za rok 2017 Mgr. Alena Chebeňová, riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
  Výsledky hlasovania
  7. 10.40 Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018 príloha: Zahraničné a domáce partnerské vzťahy mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, návrh akcií na rok 2018 Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“ Ing. Jana Kormaníková,
  Výsledky hlasovania
  10. 11.10 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom ku dňu 31.12.2017 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.30 Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus a.s. za rok 2017 príloha: Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA Liorbus a.s. za rok 2017 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 11.50 Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh príloha: Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš – návrh Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta Liptovský Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
  13. 13.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.20 Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši príloha: Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.40 Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš príloha: Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 14.00 Interpelácie poslancov
  17. 14.20 Informácie
  18. 14.30 Záver
           
  28.03.2018 XLII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.02 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.05 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.10 Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679 príloha: Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Janka Kráľa súp. č. 679 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Prizvaný: Mgr. Juraj Kolesár, štatutár Občianskeho združenia Felix
  Výsledky hlasovania
  5. 15.25 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Interpelácie poslancov
  7. 15.55 Informácie
  8. 16.00 Záver
           
  15.02.2018 XLI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4.1 10.20 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r. 2018 – 2022 príloha: Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r. 2018 – 2022 PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  4.2 10.25 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM príloha: Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.30 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 10.35 Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018    doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 10.40 Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018 príloha: Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.45 Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 10.50 Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 10.55 Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.00 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 11.30 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 11.40 Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017 príloha: Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  Prestávka (12.10 - 13.10)
  14. 13.10 Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 príloha: Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030   Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 13.40 VZN č. .../2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: VZN č. .../2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 13.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.10 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o. príloha: Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 14.20 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 14.30 Interpelácie poslancov
  22. 14.50 Informácie
  23. 15.00 Záver
           
  11.01.2018 XL. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 Ing. Kormaníková, vedúca odd. projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.00 Interpelácie poslancov
  8. 16.20 Informácie
  9. 16.30 Záver