Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  12.12.2019 XX.
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 10.10 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  6. 10.40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  7. 10.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  8. 11.10 Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku a Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb. príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku a Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb. Ing. Patrik Groma, PhD., prednosta MsÚ
  9. 11.20 Správa o riešení exekúcií za miestne dane a poplatky v zmysle Mandátnej zmluvy č. 48/2011/Práv. v znení neskorších zmien a dodatkov príloha: Správa o riešení exekúcií za miestne dane a poplatky v zmysle Mandátnej zmluvy č. 48/2011/Práv. v znení neskorších zmien a dodatkov Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  10. 11.40 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  11. 11.50 Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ príloha: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“  Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  12. 12.10 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  13. 12.20 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A / 13.00 – 14.00 /
  14. 14.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  15. 14.10 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  16. 14.20 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2018/2019 príloha: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2018/2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  17. 14.30 Správa o činnosti obecnej školskej rady za rok 2019 príloha: Správa o činnosti obecnej školskej rady za rok 2019 PhDr. Roman Králik, predseda OŠR
  18. 14.50 Protest prokurátora proti VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 2/2019/VZN príloha: Protest prokurátora proti VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 2/2019/VZN PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  19. 14.50 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  20. 15.00 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  21. 15.20 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2020 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2020 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  22. 15.30 Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica č. 408/A, Liptovský Mikuláš príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica č. 408/A, Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  23. 15.40 Návrh programu rokovaní mestského zastupiteľstva na rok 2020 príloha: Návrh programu rokovaní mestského zastupiteľstva na rok 2020  Ing. Patrik Groma, PhD., prednosta MsÚ
  24. 15.50 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k termínu 30. 11. 2019 príloha: Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k termínu 30. 11. 2019 Ing. Patrik Groma, PhD., prednosta MsÚ
  25. 16.00 Interpelácie poslancov
  26. 16.20 Informácie
  27. 16.30 Záver
           
  24.10.2019 XIX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 15.20 Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Liptovskom MIkuláši pre funkčné obdobie MsZ 2018- 2022 príloha: Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Liptovskom MIkuláši pre funkčné obdobie MsZ 2018- 2022 Ing. Jaroslav Čefo, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba príloha: Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  7. 16.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.20 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií , dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií , dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Projektová dokumentácia cyklochodníka okolo vodnej nádrže Liptovská Mara a Projektová dokumentácia – Stratégia cyklodopravy v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Projektová dokumentácia cyklochodníka okolo vodnej nádrže Liptovská Mara a Projektová dokumentácia – Stratégia cyklodopravy v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.40 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Výstavba mestskej cyklotrasy – prepojenie s m. č. Liptovská Ondrašová“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Výstavba mestskej cyklotrasy – prepojenie s m. č. Liptovská Ondrašová“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 16.50 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Výstavba systému odstavných zariadení pre bicykle v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Výstavba systému odstavných zariadení pre bicykle v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 17.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 17.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Nabíjacia stanica pre elektromobily v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MH SR príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Nabíjacia stanica pre elektromobily v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MH SR Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 17.50 Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady príloha: Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 18.00 Interpelácie poslancov
  16. 18.20 Informácie
  17. 18.30 Záver
           
  19.09.2019 XVIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši pre funkčné obdobie MsZ 2018 -2022 príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši pre funkčné obdobie MsZ 2018 -2022 Ing. Jaroslav Čefo
  Výsledky hlasovania
  6. 10.30 Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Bc. Ľubomír Raši
  Výsledky hlasovania
  7. 10.35 Situácia na Základnej škole s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 03101 Liptovský Mikuláš príloha: Situácia na Základnej škole s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 03101 Liptovský Mikuláš MUDr. Michal Luníček
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Návrh na uznesenie na nevyhovenie protestom prokurátora sp. zn. Pd 72/19/5505 zo dňa 04. 07. 2019 a Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 07. 2019 príloha: Návrh na uznesenie na nevyhovenie protestom prokurátora sp. zn. Pd 72/19/5505 zo dňa 04. 07. 2019 a Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 07. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.20 Informácia o upozornení prokurátora na porušenie zákona č. 583/2004 Z.z., nakoľko mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš neprerokovalo návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka príloha: Informácia o upozornení prokurátora na porušenie zákona č. 583/2004 Z.z., nakoľko mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš neprerokovalo návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 12.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 12.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 12.30 Návrh na schválenie poskytnutia pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na týchto pozemkoch a schválenie podmienok spolupráce so SZĽH Infra, s.r.o. uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ príloha: Návrh na schválenie poskytnutia pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na týchto pozemkoch a schválenie podmienok spolupráce so SZĽH Infra, s.r.o. uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.00 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov príloha: Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.20 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara príloha: Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.50 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.40 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2019 príloha: Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 15.30 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2018 príloha: Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2018 p. Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  19. 15.50 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 16.10 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 16.20 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020 príloha: Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  22. 16.30 Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2019 – 2022 príloha: Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2019 – 2022 Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  23. 16.50 Štatút klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš príloha: Štatút klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  24. 17.00 Petícia za schválenie uznesenia k správe MsZ v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“ príloha: Petícia za schválenie uznesenia k správe MsZ v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  25. 17.10 Petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb., vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie v mestskej časti mesta Liptovský Mikuláš – v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného poľa + žiadosť o preloženie štátnej cesty I/18 príloha: Petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb., vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie v mestskej časti mesta Liptovský Mikuláš – v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného poľa + žiadosť o preloženie štátnej cesty I/18 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  26. 17.20 Návrh VZN č. .../2019 o miestnych daniach príloha: Návrh VZN č. .../2019 o miestnych daniach Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  27. 17.30 Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady príloha: Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  28. 17.40 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne, KA č. 008/2019/1110, v čase od 08. 04. 2019 do 14. 08. 2019 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne, KA č. 008/2019/1110, v čase od 08. 04. 2019 do 14. 08. 2019 v meste Liptovský Mikuláš Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  29. 17.50 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vývoja dlhu podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. k 30. 06. 2019 a predpoklad k 31. 12. 2019 príloha: Správa o výsledku kontroly:  Kontrola stavu vývoja dlhu podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. k 30. 06. 2019 a predpoklad k 31. 12. 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  30. 18.00 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019 príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  31. 18.10 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k termínu 31. 08. 2019 príloha:  Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k termínu 31. 08. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  32. 18.20 Interpelácie poslancov
  33. 18.30 Informácie
  34. 18.40 Záver
           
  11.07.2019 XVII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 12.00 Otvorenie zasadnutia príloha: Otvorenie zasadnutia
  2. 12.10 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  3. 12.20 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  4. 12.40 Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 príloha: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 13.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 13.30 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konateľ Mestských športových zariadení, s. r. o.
  Výsledky hlasovania
  7. 13.50 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 14.00 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 14.30 Interpelácie poslancov
  10. 14.50 Informácie
  11. 15.00 Záver
           
  04.07.2019 XVI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia príloha: Otvorenie zasadnutia
  2. 10.10 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  3. 10.20 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  4. 10.40 Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 príloha: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsÚ
  5. 11.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  6. 11.30 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konateľ Mestských športových zariadení, s. r. o.
  7. 11.50 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  8. 12.00 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  9. 12.30 Interpelácie poslancov
  10. 12.50 Informácie
  11. 13.00 Záver
           
  27.06.2019 XV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice príloha: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  6. 10.30 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  7. 11.30 Interpelácie poslancov
  8. 11.50 Informácie
  9. 12.00 Záver
           
  20.06.2019 XIV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov Mgr. Vincent Kultan, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  6. Potvrdenie právoplatnosti zriadenia mestskej rady a voľby jej členov príloha: Potvrdenie právoplatnosti zriadenia mestskej rady a voľby jej členov MUDr. Jaroslav Barok, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  7. 10.10 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 05. 2019 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 05. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.15 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 10.20 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  10. 10.30 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou efektívnosti a účinnosti triedeného zberu odpadu vykonanou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v období od 13. 8. 2018 do 12. 10. 2018 príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou efektívnosti a účinnosti triedeného zberu odpadu vykonanou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v období od 13. 8. 2018 do 12. 10. 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  11. 10.40 Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2018 príloha: Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2018 Ing. Matej Géci, hlavný koordinátor PTR
  Výsledky hlasovania
  12. 11.00 Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy o realizácii spoločného mikroprojektu s názvom „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy o realizácii spoločného mikroprojektu s názvom „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 11.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a Požiarnej zbrojnice v Ploštíne“ v rámci výzvy č. V P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a Požiarnej zbrojnice v Ploštíne“ v rámci výzvy č. V P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 11.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky – inteligentné priechody pre chodcov v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky – inteligentné priechody pre chodcov v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 11.30 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2018 príloha: Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2018 Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 11.40 Návrh Smernice o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou príloha: Návrh Smernice o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 11.50 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 príloha: Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 12.10 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2018 príloha: Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2018 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.30 – 13.30 )
  19. 13.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 13.50 Žiadosť o zmenu VZN č. 4/2019/VZN, čl. 1 ods. (7) zo dňa 29. 5. 2019 – PETÍCIA podľa zákona č. 85/1990 Zb. – odhlasovanie dieťaťa z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa na možnosť odhlásenia do 6.30 hod. daného dňa – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č..../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zároveň sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019/VZN príloha: Žiadosť o zmenu VZN č. 4/2019/VZN, čl. 1 ods. (7) zo dňa 29. 5. 2019 – PETÍCIA podľa zákona č. 85/1990 Zb. – odhlasovanie dieťaťa z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa na možnosť odhlásenia do 6.30 hod. daného dňa – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č..../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zároveň sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019/VZN doc. Mgr. Ján Hučík PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 15.10 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Verejnoprospešné služby príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Verejnoprospešné služby Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  22. 15.20 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Informačné centrum príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Informačné centrum Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  23. 15.50 Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020 príloha: Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  24. 16.30 Interpelácie poslancov
  25. 16.50 Informácie
  26. 17.00 Záver
           
  18.04.2019 XIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia príloha: Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  3. 10.20 lnformativna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: lnformativna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konatef Mestských športových zariaden!, s.r.o.
  Výsledky hlasovania
  4. 10.50 Informativna správa o postupoch pri riešeni zachovania a rozvijania tradície hokeja V meste L. Mikuláš príloha: Informativna správa o postupoch pri riešeni zachovania a rozvijania tradície hokeja V meste L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 11.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 11.40 lnformácia o spôsobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018 príloha: lnformácia o spôsobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018 Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 12.00 Interpelácie poslancov
  8. 12.20 Informácie
  9. 12.30 Záver
           
  11.04.2019 XII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.10 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 10.20 lnformativna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: lnformativna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konatef Mestských športových zariaden!, s.r.o.
  6. 10.50 Informativna správa o postupoch pri riešeni zachovania a rozvijania tradície hokeja V meste L. Mikuláš príloha: Informativna správa o postupoch pri riešeni zachovania a rozvijania tradície hokeja V meste L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  7. 11.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  8. 11.40 lnformácia o spósobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018 príloha: lnformácia o spósobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018 Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta
  9. 12.00 Interpelácie poslancov
  10. 12.20 Informácie
  11. 12.30 Záver
           
  01.04.2019 XI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 17.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 17.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 17.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 17.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 17.20 Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš - informácia Mgr. Vincent Kultán, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  6. 17.30 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konateľ Mestských športových zariadení, s.r.o
  Výsledky hlasovania
  7. 17.40 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí príloha: Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta
  Výsledky hlasovania
  8. 18.10 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 18.20 Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 18.30 Návrh VZN č. .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 18.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 19.00 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. príloha: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 19.10 Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 príloha: Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 19.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 19.50 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A / 20.00 – 20.30 /
  16. 20.30 Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 20.40 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 20.50 Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 21.00 Návrh VZN č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2019 príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 21.10 Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 21.20 Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  22. 21.30 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  23. 21.40 Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš príloha: Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B.	Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  24. 21.50 Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  25. 22.00 Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF príloha: Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  26. 22.10 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 príloha: Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  27. 22.20 Interpelácie poslancov
  28. 22.40 Informácie
  29. 23.00 Záver
           
  28.03.2019 X. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 13.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 13.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 13.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 13.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 13.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 13.30 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  7. 13.10 Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta
  8. 13.50 Informatívna správa o príprave školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím návykom príloha: Informatívna správa o príprave školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím návykom doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  9. 14.00 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konateľ Mestských športových zariadení, s.r.o.
  10. 14.20 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí príloha: Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta
  11. 14.50 Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 príloha: Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  12. 15.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  13. 15.30 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A / 15.40 – 16.40 /
  14. 16.40 Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš príloha: Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B.	Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  15. 16.50 Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  16. 17.00 Návrh VZN č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  17. 17.20 Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  18. 17.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  19. 18.00 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. príloha: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  20. 18.20 Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  21. 18.30 Návrh VZN č. .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  22. 18.50 Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  23. 19.00 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  24. 19.20 Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  25. 19.30 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  26. 19.40 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  27. 19.50 Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta ( ÚSTNA INFORMÁCIA )
  28. 20.00 Interpelácie poslancov
  29. 20.20 Informácie
  30. 20.30 Záver
           
  21.03.2019 IX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.10 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  6. 10.30 Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie komisie sociálnej a bytovej, vol‘ba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie komisie sociálnej a bytovej, vol‘ba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  7. 10.40 Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta
  8. 10.50 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí príloha: Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta
  9. 11.20 Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 príloha: Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  10. 11.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  11. 11.50 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  12. 12.00 Správa o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš príloha: Správa o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  13. 12.10 Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole príloha: Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  14. 12.20 Návrh VZN č. .../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre r. 2019 príloha: Návrh VZN č. .../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre r. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  P R E S T Á V K A / 12.30 – 13.30 /
  15. 13.30 Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  16. 13.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  17. 14.00 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. príloha: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  18. 14.20 Návrh VZN č. .../2019 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh VZN č. .../2019 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  19. 14.30 Návrh VZN č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta príloha: Návrh VZN č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  20. 14.50 Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  21. 15.00 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  22. 15.20 Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  23. 15.30 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  24. 15.50 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  16.00 2. P R E S T Á V K A – spojená s ochutnávkou syrov / 16.00 – 17.00 /
  25. 17.00 Interpelácie poslancov
  26. 17.20 Informácie
  27. 17.30 Záver
           
  11.02.2019 VIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 15.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Návrh na prerokovanie pozastaveného návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 2/2019 zo dňa 14. 01. 2019 k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 príloha: Návrh na prerokovanie pozastaveného návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 2/2019 zo dňa 14. 01. 2019 k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.00 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien a doplnkov príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien a doplnkov Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.50 Informácia o ekonomickom prehodnotení príjmov a výdavkov za nakladanie s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš, počnúc rokom 2015 príloha: Informácia o ekonomickom prehodnotení príjmov a výdavkov za nakladanie s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš, počnúc rokom 2015 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 17.10 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 17.30 Interpelácie poslancov
  13. 17.50 Informácie
  14. 18.00 Záver
           
  24.01.2019 VII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 13.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 13.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 13.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 13.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 13.20 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 13.30 Informatívna správa o významných rizikách v schválenom rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021 (ústne) príloha: Informatívna správa o významných rizikách v schválenom rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021 (ústne) Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 13.30 Interpelácie poslancov
  8. 14.50 Informácie
  9. 15.00 Záver
           
  14.01.2019 VI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 15.25 Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš - informácia príloha: Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš - informácia Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Dodatok č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš príloha: Dodatok č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  7. 16.00 Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách	s účasťou mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  8. 16.20 Návrh dodatku č.5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení príloha: Návrh dodatku č.5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši príloha: Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  10. 16.40 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  11. 16.50 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 17.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  13. 17.10 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  14. 17.20 Návrh na zriadenie príloha: Návrh na zriadenie Ing. Jaroslav Čefo
  Výsledky hlasovania
  15. 17.30 Interpelácie poslancov
  16. 17.40 Informácie
  17. 17.50 Záver
           
           

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018


  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  12.12.2019 XX.
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 10.10 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  6. 10.40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  7. 10.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  8. 11.10 Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku a Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb. príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku a Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb. Ing. Patrik Groma, PhD., prednosta MsÚ
  9. 11.20 Správa o riešení exekúcií za miestne dane a poplatky v zmysle Mandátnej zmluvy č. 48/2011/Práv. v znení neskorších zmien a dodatkov príloha: Správa o riešení exekúcií za miestne dane a poplatky v zmysle Mandátnej zmluvy č. 48/2011/Práv. v znení neskorších zmien a dodatkov Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  10. 11.40 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania príloha: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu prijatia návratných zdrojov financovania PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  11. 11.50 Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ príloha: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“  Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  12. 12.10 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 – 2022 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  13. 12.20 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021 – 2022 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A / 13.00 – 14.00 /
  14. 14.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  15. 14.10 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  16. 14.20 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2018/2019 príloha: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2018/2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  17. 14.30 Správa o činnosti obecnej školskej rady za rok 2019 príloha: Správa o činnosti obecnej školskej rady za rok 2019 PhDr. Roman Králik, predseda OŠR
  18. 14.50 Protest prokurátora proti VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 2/2019/VZN príloha: Protest prokurátora proti VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 2/2019/VZN PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  19. 14.50 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  20. 15.00 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  21. 15.20 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2020 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2020 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  22. 15.30 Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica č. 408/A, Liptovský Mikuláš príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica č. 408/A, Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  23. 15.40 Návrh programu rokovaní mestského zastupiteľstva na rok 2020 príloha: Návrh programu rokovaní mestského zastupiteľstva na rok 2020  Ing. Patrik Groma, PhD., prednosta MsÚ
  24. 15.50 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k termínu 30. 11. 2019 príloha: Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k termínu 30. 11. 2019 Ing. Patrik Groma, PhD., prednosta MsÚ
  25. 16.00 Interpelácie poslancov
  26. 16.20 Informácie
  27. 16.30 Záver
           
  24.10.2019 XIX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 15.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 15.20 Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Liptovskom MIkuláši pre funkčné obdobie MsZ 2018- 2022 príloha: Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Liptovskom MIkuláši pre funkčné obdobie MsZ 2018- 2022 Ing. Jaroslav Čefo, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba príloha: Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  7. 16.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.20 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií , dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií , dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš“ PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Projektová dokumentácia cyklochodníka okolo vodnej nádrže Liptovská Mara a Projektová dokumentácia – Stratégia cyklodopravy v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Projektová dokumentácia cyklochodníka okolo vodnej nádrže Liptovská Mara a Projektová dokumentácia – Stratégia cyklodopravy v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.40 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Výstavba mestskej cyklotrasy – prepojenie s m. č. Liptovská Ondrašová“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Výstavba mestskej cyklotrasy – prepojenie s m. č. Liptovská Ondrašová“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 16.50 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Výstavba systému odstavných zariadení pre bicykle v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Výstavba systému odstavných zariadení pre bicykle v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MDaV SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 17.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 17.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Nabíjacia stanica pre elektromobily v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MH SR príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Nabíjacia stanica pre elektromobily v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy MH SR Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 17.50 Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady príloha: Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 18.00 Interpelácie poslancov
  16. 18.20 Informácie
  17. 18.30 Záver
           
  19.09.2019 XVIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši pre funkčné obdobie MsZ 2018 -2022 príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši pre funkčné obdobie MsZ 2018 -2022 Ing. Jaroslav Čefo
  Výsledky hlasovania
  6. 10.30 Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Bc. Ľubomír Raši
  Výsledky hlasovania
  7. 10.35 Situácia na Základnej škole s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 03101 Liptovský Mikuláš príloha: Situácia na Základnej škole s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 03101 Liptovský Mikuláš MUDr. Michal Luníček
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Návrh na uznesenie na nevyhovenie protestom prokurátora sp. zn. Pd 72/19/5505 zo dňa 04. 07. 2019 a Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 07. 2019 príloha: Návrh na uznesenie na nevyhovenie protestom prokurátora sp. zn. Pd 72/19/5505 zo dňa 04. 07. 2019 a Pd 94/19/5505-5 zo dňa 26. 07. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.20 Informácia o upozornení prokurátora na porušenie zákona č. 583/2004 Z.z., nakoľko mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš neprerokovalo návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka príloha: Informácia o upozornení prokurátora na porušenie zákona č. 583/2004 Z.z., nakoľko mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš neprerokovalo návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 12.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 12.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 12.30 Návrh na schválenie poskytnutia pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na týchto pozemkoch a schválenie podmienok spolupráce so SZĽH Infra, s.r.o. uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ príloha: Návrh na schválenie poskytnutia pozemkov k podnájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na týchto pozemkoch a schválenie podmienok spolupráce so SZĽH Infra, s.r.o. uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.00 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov príloha: Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.20 Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara príloha: Návrh na zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.50 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.40 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2019 príloha: Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30. 06. 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 15.30 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2018 príloha: Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš majetkovú účasť, za rok 2018 p. Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  19. 15.50 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 16.10 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 16.20 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020 príloha: Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  22. 16.30 Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2019 – 2022 príloha: Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2019 – 2022 Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia informatiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  23. 16.50 Štatút klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš príloha: Štatút klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  24. 17.00 Petícia za schválenie uznesenia k správe MsZ v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“ príloha: Petícia za schválenie uznesenia k správe MsZ v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“ Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  25. 17.10 Petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb., vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie v mestskej časti mesta Liptovský Mikuláš – v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného poľa + žiadosť o preloženie štátnej cesty I/18 príloha: Petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb., vyjadrujúca nesúhlas s vybudovaním komunikácie v mestskej časti mesta Liptovský Mikuláš – v Palúdzke, ktorá by spájala cestnú komunikáciu na Demänovskej ulici s územím Kamenného poľa + žiadosť o preloženie štátnej cesty I/18 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  26. 17.20 Návrh VZN č. .../2019 o miestnych daniach príloha: Návrh VZN č. .../2019 o miestnych daniach Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  27. 17.30 Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady príloha: Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  28. 17.40 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne, KA č. 008/2019/1110, v čase od 08. 04. 2019 do 14. 08. 2019 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne, KA č. 008/2019/1110, v čase od 08. 04. 2019 do 14. 08. 2019 v meste Liptovský Mikuláš Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  29. 17.50 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vývoja dlhu podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. k 30. 06. 2019 a predpoklad k 31. 12. 2019 príloha: Správa o výsledku kontroly:  Kontrola stavu vývoja dlhu podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. k 30. 06. 2019 a predpoklad k 31. 12. 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  30. 18.00 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019 príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  31. 18.10 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k termínu 31. 08. 2019 príloha:  Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k termínu 31. 08. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  32. 18.20 Interpelácie poslancov
  33. 18.30 Informácie
  34. 18.40 Záver
           
  11.07.2019 XVII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 12.00 Otvorenie zasadnutia príloha: Otvorenie zasadnutia
  2. 12.10 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  3. 12.20 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  4. 12.40 Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 príloha: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 13.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 13.30 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konateľ Mestských športových zariadení, s. r. o.
  Výsledky hlasovania
  7. 13.50 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 14.00 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 14.30 Interpelácie poslancov
  10. 14.50 Informácie
  11. 15.00 Záver
           
  04.07.2019 XVI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia príloha: Otvorenie zasadnutia
  2. 10.10 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba jej predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  3. 10.20 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  4. 10.40 Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 príloha: Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby MsÚ
  5. 11.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  6. 11.30 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s. r. o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konateľ Mestských športových zariadení, s. r. o.
  7. 11.50 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  8. 12.00 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  9. 12.30 Interpelácie poslancov
  10. 12.50 Informácie
  11. 13.00 Záver
           
  27.06.2019 XV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice príloha: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  6. 10.30 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  7. 11.30 Interpelácie poslancov
  8. 11.50 Informácie
  9. 12.00 Záver
           
  20.06.2019 XIV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.07 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 10.10 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov Mgr. Vincent Kultan, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  6. Potvrdenie právoplatnosti zriadenia mestskej rady a voľby jej členov príloha: Potvrdenie právoplatnosti zriadenia mestskej rady a voľby jej členov MUDr. Jaroslav Barok, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  7. 10.10 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 05. 2019 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zročných k 31. 05. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.15 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 10.20 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  10. 10.30 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou efektívnosti a účinnosti triedeného zberu odpadu vykonanou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v období od 13. 8. 2018 do 12. 10. 2018 príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou efektívnosti a účinnosti triedeného zberu odpadu vykonanou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v období od 13. 8. 2018 do 12. 10. 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  11. 10.40 Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2018 príloha: Správa o realizácii projektov z participatívneho rozpočtu mesta zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2018 Ing. Matej Géci, hlavný koordinátor PTR
  Výsledky hlasovania
  12. 11.00 Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy o realizácii spoločného mikroprojektu s názvom „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy o realizácii spoločného mikroprojektu s názvom „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 11.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a Požiarnej zbrojnice v Ploštíne“ v rámci výzvy č. V P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej a Požiarnej zbrojnice v Ploštíne“ v rámci výzvy č. V P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 11.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky – inteligentné priechody pre chodcov v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky – inteligentné priechody pre chodcov v Liptovskom Mikuláši“ v rámci Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 11.30 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2018 príloha: Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť, za rok 2018 Ľuboš Trizna, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 11.40 Návrh Smernice o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou príloha: Návrh Smernice o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 11.50 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 príloha: Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Mikulášik, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 12.10 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2018 príloha: Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2018 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.30 – 13.30 )
  19. 13.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 13.50 Žiadosť o zmenu VZN č. 4/2019/VZN, čl. 1 ods. (7) zo dňa 29. 5. 2019 – PETÍCIA podľa zákona č. 85/1990 Zb. – odhlasovanie dieťaťa z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa na možnosť odhlásenia do 6.30 hod. daného dňa – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č..../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zároveň sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019/VZN príloha: Žiadosť o zmenu VZN č. 4/2019/VZN, čl. 1 ods. (7) zo dňa 29. 5. 2019 – PETÍCIA podľa zákona č. 85/1990 Zb. – odhlasovanie dieťaťa z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa na možnosť odhlásenia do 6.30 hod. daného dňa – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č..../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zároveň sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019/VZN doc. Mgr. Ján Hučík PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 15.10 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Verejnoprospešné služby príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Verejnoprospešné služby Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  22. 15.20 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Informačné centrum príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2018 – Informačné centrum Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  23. 15.50 Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020 príloha: Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  24. 16.30 Interpelácie poslancov
  25. 16.50 Informácie
  26. 17.00 Záver
           
  18.04.2019 XIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia príloha: Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  3. 10.20 lnformativna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: lnformativna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konatef Mestských športových zariaden!, s.r.o.
  Výsledky hlasovania
  4. 10.50 Informativna správa o postupoch pri riešeni zachovania a rozvijania tradície hokeja V meste L. Mikuláš príloha: Informativna správa o postupoch pri riešeni zachovania a rozvijania tradície hokeja V meste L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 11.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 11.40 lnformácia o spôsobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018 príloha: lnformácia o spôsobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018 Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 12.00 Interpelácie poslancov
  8. 12.20 Informácie
  9. 12.30 Záver
           
  11.04.2019 XII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.10 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 10.20 lnformativna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: lnformativna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konatef Mestských športových zariaden!, s.r.o.
  6. 10.50 Informativna správa o postupoch pri riešeni zachovania a rozvijania tradície hokeja V meste L. Mikuláš príloha: Informativna správa o postupoch pri riešeni zachovania a rozvijania tradície hokeja V meste L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  7. 11.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  8. 11.40 lnformácia o spósobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018 príloha: lnformácia o spósobe vybavenia podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti priebehu rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 20.12.2018 Ing. Ján BIcháč, PhD., primátor mesta
  9. 12.00 Interpelácie poslancov
  10. 12.20 Informácie
  11. 12.30 Záver
           
  01.04.2019 XI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 17.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 17.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 17.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 17.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 17.20 Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš - informácia Mgr. Vincent Kultán, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  6. 17.30 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konateľ Mestských športových zariadení, s.r.o
  Výsledky hlasovania
  7. 17.40 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí príloha: Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta
  Výsledky hlasovania
  8. 18.10 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 18.20 Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 18.30 Návrh VZN č. .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 18.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 19.00 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. príloha: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 19.10 Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 príloha: Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 19.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 19.50 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A / 20.00 – 20.30 /
  16. 20.30 Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 20.40 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 20.50 Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 21.00 Návrh VZN č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2019 príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 21.10 Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  21. 21.20 Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  22. 21.30 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  23. 21.40 Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš príloha: Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B.	Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  24. 21.50 Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  25. 22.00 Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF príloha: Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  26. 22.10 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 príloha: Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  27. 22.20 Interpelácie poslancov
  28. 22.40 Informácie
  29. 23.00 Záver
           
  28.03.2019 X. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 13.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 13.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 13.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 13.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 13.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 13.30 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  7. 13.10 Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta
  8. 13.50 Informatívna správa o príprave školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím návykom príloha: Informatívna správa o príprave školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím návykom doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  9. 14.00 Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov príloha: Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov Ing. Milan Mikušiak, konateľ Mestských športových zariadení, s.r.o.
  10. 14.20 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí príloha: Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta
  11. 14.50 Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 príloha: Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  12. 15.10 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  13. 15.30 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  P R E S T Á V K A / 15.40 – 16.40 /
  14. 16.40 Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš príloha: Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B.	Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  15. 16.50 Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  16. 17.00 Návrh VZN č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  17. 17.20 Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  18. 17.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  19. 18.00 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. príloha: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  20. 18.20 Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  21. 18.30 Návrh VZN č. .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  22. 18.50 Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: Návrh VZN č. .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  23. 19.00 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  24. 19.20 Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  25. 19.30 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  26. 19.40 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  27. 19.50 Informácia o žiadosti mesta Liptovský Mikuláš na Slovenský olympijský a športový výbor v súvislosti s prípravou organizácie EYOF Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta ( ÚSTNA INFORMÁCIA )
  28. 20.00 Interpelácie poslancov
  29. 20.20 Informácie
  30. 20.30 Záver
           
  21.03.2019 IX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 10.10 Voľba návrhovej komisie
  4. 10.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  5. 10.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie výborov a klubov v mestských častiach Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  6. 10.30 Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie komisie sociálnej a bytovej, vol‘ba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie a zloženie komisie sociálnej a bytovej, vol‘ba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  7. 10.40 Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady a do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta
  8. 10.50 Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí príloha: Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš vyplývajúcu z petície proti výstavbe apartmánového domu na Zádvorí Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialista útvaru hlavného architekta
  9. 11.20 Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 príloha: Informatívna správa o rozpočtovom provizóriu v roku 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  10. 11.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  11. 11.50 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31. 12. 2018 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  12. 12.00 Správa o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš príloha: Správa o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš, B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Materská škola Nábrežie Dr. A. Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  13. 12.10 Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole príloha: Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  14. 12.20 Návrh VZN č. .../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre r. 2019 príloha: Návrh VZN č. .../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre r. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  P R E S T Á V K A / 12.30 – 13.30 /
  15. 13.30 Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 príloha: Návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
  16. 13.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  17. 14.00 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. príloha: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s. Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  18. 14.20 Návrh VZN č. .../2019 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh VZN č. .../2019 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  19. 14.30 Návrh VZN č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta príloha: Návrh VZN č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  20. 14.50 Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) príloha: Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  21. 15.00 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018 JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
  22. 15.20 Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  23. 15.30 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2018 Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  24. 15.50 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 príloha: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, zročných k 28. 02. 2019 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  16.00 2. P R E S T Á V K A – spojená s ochutnávkou syrov / 16.00 – 17.00 /
  25. 17.00 Interpelácie poslancov
  26. 17.20 Informácie
  27. 17.30 Záver
           
  11.02.2019 VIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 15.20 Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov príloha: Personálne otázky: Návrh na zriadenie komisie sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Návrh na prerokovanie pozastaveného návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 2/2019 zo dňa 14. 01. 2019 k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 príloha: Návrh na prerokovanie pozastaveného návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 2/2019 zo dňa 14. 01. 2019 k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.00 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021 Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien a doplnkov príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien a doplnkov Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.50 Informácia o ekonomickom prehodnotení príjmov a výdavkov za nakladanie s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš, počnúc rokom 2015 príloha: Informácia o ekonomickom prehodnotení príjmov a výdavkov za nakladanie s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš, počnúc rokom 2015 Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 17.10 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 17.30 Interpelácie poslancov
  13. 17.50 Informácie
  14. 18.00 Záver
           
  24.01.2019 VII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 13.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 13.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 13.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 13.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 13.20 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 13.30 Informatívna správa o významných rizikách v schválenom rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021 (ústne) príloha: Informatívna správa o významných rizikách v schválenom rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021 (ústne) Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 13.30 Interpelácie poslancov
  8. 14.50 Informácie
  9. 15.00 Záver
           
  14.01.2019 VI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.10 Voľba návrhovej komisie
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Schválenie programu rokovania príloha: Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  5. 15.25 Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš - informácia príloha: Analýza právneho stavu verejného osvetlenia v meste Liptovský Mikuláš - informácia Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Dodatok č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš príloha: Dodatok č. 1 pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  7. 16.00 Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách	s účasťou mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  8. 16.20 Návrh dodatku č.5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení príloha: Návrh dodatku č.5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  9. 16.30 Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši príloha: Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši Mgr. Vincent Kultan
  Výsledky hlasovania
  10. 16.40 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 – 2021 PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  11. 16.50 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 17.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  13. 17.10 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 Bc. Jana Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  14. 17.20 Návrh na zriadenie príloha: Návrh na zriadenie Ing. Jaroslav Čefo
  Výsledky hlasovania
  15. 17.30 Interpelácie poslancov
  16. 17.40 Informácie
  17. 17.50 Záver