Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Zasadnutia MsZ

 

 
PROGRAM ROKOVANÍ
MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018Plán zasadnutí MsZ
Rok:
P.č. Čas Program   Predkladá
11.01.2018 XL.
1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 15.10 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4. 15.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie  životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom  prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 Ing. Kormaníková, vedúca odd. projekt. manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
5. 15.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
Výsledky hlasovania
6. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie  s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
Výsledky hlasovania
7. 16.00 Interpelácie poslancov
8. 16.20 Informácie
9. 16.30 Záver
         
         

Zasadnutia MsZ

 

 
PROGRAM ROKOVANÍ
MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018


Plán zasadnutí MsZ
Rok:
P.č. Čas Program   Predkladá
11.01.2018 XL.
1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky hlasovania
3. 15.10 Schválenie programu rokovania
Výsledky hlasovania
4. 15.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie  životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom  prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 Ing. Kormaníková, vedúca odd. projekt. manažmentu MsÚ
Výsledky hlasovania
5. 15.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
Výsledky hlasovania
6. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie  s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
Výsledky hlasovania
7. 16.00 Interpelácie poslancov
8. 16.20 Informácie
9. 16.30 Záver