Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Základné dokumenty  Štatút mesta

  Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš v zmysle IV. Hlavy Ústavy Slovesnkej republiky v platnom znení, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, (ďalej „Zákon o obecnom zriadení“) a rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej samosprávy vyhlásené Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985 schvaľuje tento ŠTATÚT mesta Liptovský Mikuláš
   (Štatút mesta v pdf formáte) zo dňa 16.02.2017


  Organizačná štruktúra


  Etický kódex


  Všeobecne záväzné nariadenia


  Rozpočet


  Participatívny rozpočet


  Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš


  Záverečný účet a konsolidovaná výročná správa mesta


  Dlhová služba mesta


  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš


  Ratingové hodnotenie


  Územné plány


  Dizajn manuál mesta


  Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš


  Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš


  Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Liptovskom Mikuláši


  Strategické dokumenty


  Grantové výzvy


  Základné dokumenty


  Štatút mesta

  Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš v zmysle IV. Hlavy Ústavy Slovesnkej republiky v platnom znení, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, (ďalej „Zákon o obecnom zriadení“) a rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej samosprávy vyhlásené Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985 schvaľuje tento ŠTATÚT mesta Liptovský Mikuláš
   (Štatút mesta v pdf formáte) zo dňa 16.02.2017


  Organizačná štruktúra


  Etický kódex


  Všeobecne záväzné nariadenia


  Rozpočet


  Participatívny rozpočet


  Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš


  Záverečný účet a konsolidovaná výročná správa mesta


  Dlhová služba mesta


  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš


  Ratingové hodnotenie


  Územné plány


  Dizajn manuál mesta


  Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš


  Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš


  Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Liptovskom Mikuláši


  Strategické dokumenty


  Grantové výzvy