Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Základné dokumentyŠtatút mesta

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš v zmysle IV. Hlavy Ústavy Slovesnkej republiky v platnom znení, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, (ďalej „Zákon o obecnom zriadení“) a rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej samosprávy vyhlásené Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985 schvaľuje tento ŠTATÚT mesta Liptovský Mikuláš
 (Štatút mesta v pdf formáte) zo dňa 16.02.2017


Organizačná štruktúra


Etický kódex


Všeobecné záväzné nariadenia


Rozpočet


Participatívny rozpočet


Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš


Záverečný účet a konsolidovaná výročná správa mesta


Dlhová služba mesta


Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš


Ratingové hodnotenie


Územný plán mesta


Dizajn manuál mesta


Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš


Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš


Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Liptovskom Mikuláši


Strategické dokumenty


Grantové výzvy


Základné dokumenty


Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš v zmysle IV. Hlavy Ústavy Slovesnkej republiky v platnom znení, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, (ďalej „Zákon o obecnom zriadení“) a rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej samosprávy vyhlásené Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985 schvaľuje tento ŠTATÚT mesta Liptovský Mikuláš
 (Štatút mesta v pdf formáte) zo dňa 16.02.2017


Organizačná štruktúra


Etický kódex


Všeobecné záväzné nariadenia


Rozpočet


Participatívny rozpočet


Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš


Záverečný účet a konsolidovaná výročná správa mesta


Dlhová služba mesta


Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš


Ratingové hodnotenie


Územný plán mesta


Dizajn manuál mesta


Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš


Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš


Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Liptovskom Mikuláši


Strategické dokumenty


Grantové výzvy