Liptovský Mikuláš
  • Polsky
  • English
  • Slovensky
  • Liptovský Mikuláš - erb mesta
    Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

    Základné dokumenty    Štatút mesta

    Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš v zmysle IV. Hlavy Ústavy Slovesnkej republiky v platnom znení, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, (ďalej „Zákon o obecnom zriadení“) a rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej samosprávy vyhlásené Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985 schvaľuje tento ŠTATÚT mesta Liptovský Mikuláš
     (Štatút mesta v pdf formáte) zo dňa 16.02.2017


    Organizačná štruktúra


    Etický kódex


    Všeobecne záväzné nariadenia


    Rozpočet


    Participatívny rozpočet


    Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš


    Záverečný účet a konsolidovaná výročná správa mesta


    Dlhová služba mesta


    Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš


    Ratingové hodnotenie


    Územné plány


    Dizajn manuál mesta


    Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš


    Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš


    Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Liptovskom Mikuláši


    Strategické dokumenty


    Grantové výzvy


    Základné dokumenty


    Štatút mesta

    Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš v zmysle IV. Hlavy Ústavy Slovesnkej republiky v platnom znení, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, (ďalej „Zákon o obecnom zriadení“) a rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej samosprávy vyhlásené Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985 schvaľuje tento ŠTATÚT mesta Liptovský Mikuláš
     (Štatút mesta v pdf formáte) zo dňa 16.02.2017


    Organizačná štruktúra


    Etický kódex


    Všeobecne záväzné nariadenia


    Rozpočet


    Participatívny rozpočet


    Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš


    Záverečný účet a konsolidovaná výročná správa mesta


    Dlhová služba mesta


    Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš


    Ratingové hodnotenie


    Územné plány


    Dizajn manuál mesta


    Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš


    Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš


    Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Liptovskom Mikuláši


    Strategické dokumenty


    Grantové výzvy