Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Nebytový priestor o výmere 60,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby: „ROD.DOM“, Ul. 1. mája 194

  Predmetorn OVS je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom predmetu súťaže a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom predmetu súťaže, a to:
  - nebytový priestor o výmere 60,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby: „ROD.DOM“ súpisné číslo 194 na par. č. KN-C 78811 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 (ul. 1. mája) v k.ú. Liptovský
  Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vedenej Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na liste vlastníctva Č. 4401.

  Vyhlásenie OVS

  Situačný nákres


  Nebytový priestor o výmere 60,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby: „ROD.DOM“, Ul. 1. mája 194

  Predmetorn OVS je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom predmetu súťaže a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom predmetu súťaže, a to:
  - nebytový priestor o výmere 60,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby: „ROD.DOM“ súpisné číslo 194 na par. č. KN-C 78811 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 (ul. 1. mája) v k.ú. Liptovský
  Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vedenej Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na liste vlastníctva Č. 4401.

  Vyhlásenie OVS

  Situačný nákres