Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Nehnuteľnosti – časť pozemkov parc. č. KN-C 422/165 zastavané plochy a nádvoria a KN-C 422/166

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom predmetu súťaže a uzatvorenie nájomnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
  nehnuteľnosti – časť pozemkov parc. č. KN-C 422/165 zastavané plochy a nádvoria  a KN-C 422/166 zastavané plochy a nádvoria (spolu o výmere 11,02 m² v zmysle vytyčovacieho náčrtu č. 54/2019), nachádzajúcich sa v k. ú. Okoličné, ul. Pobrežná.

   
     Nehnuteľnosti – časť pozemkov parc. č. KN-C 422/165 zastavané plochy a nádvoria a KN-C 422/166

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom predmetu súťaže a uzatvorenie nájomnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
  nehnuteľnosti – časť pozemkov parc. č. KN-C 422/165 zastavané plochy a nádvoria  a KN-C 422/166 zastavané plochy a nádvoria (spolu o výmere 11,02 m² v zmysle vytyčovacieho náčrtu č. 54/2019), nachádzajúcich sa v k. ú. Okoličné, ul. Pobrežná.

  Vyhlásenie OVS
   
  Prílohy
   
  ​Situačný nákres